Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

Salon mecmuası Uç renkli iki nefis lcapalc. İçinde roman, piyes, kadın, sinema, salon ve mizah tahifelerî. Fiati 10 kuruş. Olülerin hayatı ve ruh resimleri. VENUS KORSANURfı Heyecanlı roman. Bugün çıktı umhurıyet e NO 3 7 1 7 Telgraf re mektup adresi: Cmnlıurlyet. Istanbul Posta tartusu: ktsnbul, Ko. 248 Telefon: Ba§muharrir ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298, Idare ve matbaa HAYAT Ansiklopedisi ncı cîlt hazırdır. Cüzlerinizi bir an evvel ciltletiniz 6 PaZHrteSİ 1 0 EylÛİ 1 9 3 4 kısmUe Matbaacüık re Neşrlyat Şlrketl, 24289 242X0 J Bulgaristanla Türkiye arasında Hakikî vaziyet ki komşu ve daha dünkü büyük bir ddalde silâh arkadası olan Bulgaristanla Türkiyenin son günlerdeki vanyetlerinde niçin gayritabü bir »ekil olacagına biz akıl erdiremediğimîz ve erdiremiyeceğimiz gibi akh basmda hiç bir kimse de böyle bir gayritabiiliği kabil değil kolay kolay anlıyamaz. Akla muhalif olan herşey hakikatte olmamak ve bilhassa yürüyememek lâzımdır. Bizim kanaatimiz budur, Bul gar komsu ve dostlanmızm noosır iddialan da budur. O halde son zamanlarda çıkan ve iki taraftan derece derece fiddetli nesriyatı davet eden bir mevza üzerînde anlasmaklığımız lâ zım geliyor: Bulgaristanda Törk ekalliyetine karsı gayriinsanî muameleler yapılmakta ohnası hududun beritara • frada beyecan ve infiali mucip olraakta olmanna mukabil Bulgaristan tara • fuıda ba heyecan ve infialin yeri ohnadığı ve olsa olsa bunu iki memleket münasebetlerini bozmak istiyen ban matbnahn Türk matbuatınınl icat etroekte ve velveleye vermekte olduğuna fn&nmak lâzım geldiği iddialan fleri sörülüyor. Evvelâ f urasmı açık soylemek lâzımdır ki, ne Türkiyenin, ne Türk matbuatının Bulgaristanı fena gostermek için «akip ettiği ve edeceği hiçbir maktat ve tebep yoktnr. Bulgaristanda diğer konv «ularOe beraber Türkiyeyi dahi arasıra sinirkndiregelen hususî teşekkSIIer yok değildir. Fakat bn tecavüzkâr hare ketlerin muhteroel neticelerinden korkmaktan ziyade Bulgaristan besabma ba nevi anarşflerden dolayı daha ziyade teessuf ettigimizi açık ifade ederiz. Makedonya teşekkülüe Yugoslavyaya ve YunanUtana ve ayn! zamanda res mî Bulgar hükumetine! meydan oka • yan te$~â&3l» I H U N Trmlcjnt e»mrveti unvanuu taşıyan diğer bir teşekkülân de bize ve resmi Bulgar bükâmetine meydan okuyup durduğunu basta biz ve Bulgarlar olarak bütün dimya bili • yor. Türkiye fle hoş geçmmeğe itina e» den sabık Başvekil Gospodra Muşa nofun bir gün mediste: Bu Trakya tesekküHinü kökünden kazıyacağun. Dedığini habrlıyoruz. Buna rağmen Trakya teşekkülü durdu, ve siradiki Kimon Georgieff hükumetinin devlet kudretini talil edecek hiçbir harekete nza gostermemek hususundaki prensi • pine rağmen Trakya tesekkülü gene duruyor. Yeni hükumet bilhassa Makedonya komitasile mesgul olda ve iti kadınca onu tepeledi. Eğer bu hareket tarzı Balkanlarda sulhun teessüsüne hâdim bir keyfiyet ise bundan dolayı Kimon Georgieff hükumetmi bütün samimiyetimizle tebrik ederiz. B u 1 g ariatanda h ü k u m e t l e r i n h utnıl teşekküllere zebun oldağu maatteessüf çok malâm bir h a k i k a t t i . Devletin bütün kuvvetlerini temsflde yegâne kuvvet olan hükumetin gayriresmî ve gayirkanunî teşekküllerle malul ve âciz bir vaziyete konulamaman hakikaten lâbüttü, ve lâbüttür. Makedonya teşekkülünS ortadan kaldırmağa itina eden yeni Bulgar hükumetinin Trakya komitasım niçin müsameha ettiğini biz henüz pek iyi anlıyamadık. Trakya komitası bir nazariye, fakat Bulgaristanda Türk ekalliyetine yapılan fena muamele bir hakikattir. Bu fena muameleler ırkî ve msanî alâkalar do layısüe hududun beritararmdaJrî Tür kiye Cumhuriyeti efkân umumiyesini tehyiç ediyor. Bu da bir hakikattir. Bulgaristanm resmî dili olan (Lâ Bulgari) gazetesi bunda Türk matbuatının ni Iıayet roübalâğa ettiğini söylüyor, ve lulhassa son rmka'esinde Başvekilimiz fsmet Pasanın sözlerini Türk matbuatma karşı bir nevi muahaze şeklinde telâkki ediyor. Eğer Cumhuriyet hüku • meti Basvekili bu meselede Türk mat buatını alelâmya mübalâğakârlıkla muahaze etmiş olsaydı o zaman Lâ Bulgari gazetesinin bütün mugalâtalannı aynen kabul etmek zarurî olurdu. Hâdiselcri olduğu gibi if?de etmekte yalnız isabet değil, menfaat te vardır. Ba» • vekilimiz Bulgaristan Türklerine yapı lan muamelelerden bahsederken hulâ • saten sunlan söyledi: « Bulgaristan Türklerine kar YUNUS NADl (Mabadi üçSncü sahifede) Başvekilimiz doğru Müstahsil aleyhine fiat düşürme Trabzona gidecekler hareketlerine nihayet verilecek İsmet Paşa Hz. 7 vilâyeti dolasacak ve bilhassa Dün burada yapılan içtimaı müteakıp Ankaraya hareket eden Iktısat Vekili çarşamba günü Izmire giderek bu tatbikatla meşgul olacak, « oradan da Antalya, Mersin yolile Erganiye geçecektir nafıa faaliyetini tetkik edeceklerdir U • , ~»~~~.. ~ ^ Basvekil ~ met Pasa Haz • retlerinin Şarb seyahatlerine salı günü Deniz • yollan idaresi • nio Ankara va • purile baslamalarının pek muhtemel bulundu • ğunu yazmıstık. Seyahat tarihi nin resmen ta • karrür etmemis olmasına arğ • men, Ankara vapurunda hazır lıklar yapılmiftur. Trabzon, Gi resun, Erzurum, Urfa, Erzincan ve Diyarbekir meb'uslanndan çoğu intihap darrelerkıe hare ket etmislerdir. Şark ve Kara deniz meb'uslan tsmet Pasayı dairei mtihabiye lermde karşıh Tsmet Paşa Hz. ton Karadeniz $eyahat'erinde yacaklardır. Tertip edilen seyahat nazaran, İsmet Pf. Hz., Zonguldağa çıkarlarken programma I doğru Trabzona gideceklerdir. Oradan İstanbuldan | (Mabadi befinci uahttea*) Ihracat işleri tanzim ediliyor Şark Vilâyetlerinde hazırlık Trakya Iktısat işleri de ıslah ediliyor Dün sabah saat onda tş Bankasm • da tktısat Vekili Mahmut Celâl Beyin riyasetmde mühim bir toplantı yapıl nustır. Vekâlet iç b'caret urmımî mü dürü tsmail Hakkı, tstanbul ofis mü dürü Cemal Brylerle sehrimizde bu lunan Vekâlet erkânı ba içtimaa işts rak etmişlerdir. Vekil Bey, bilhassa mraeatımızm artmhnası yohmda alman tedbirlerin tatbikafa etrafmda ba zevatla görüsmü* ve yeni dtrektifler vermistir. fç ve dış pazarlarda mallanmıza lâ • yik olduklan sürümü temin için bilhassa istandardizasyona ehemmiyet veril mesi ve satış kooperatifleri trçkilâtının çok sibnullendirilmesi kararlaşımshr. Heyeb* Vekflede bukman satış kooperatifleri kanun lâyihasi Meelism ilk içtimama yetistirflecek ve kanun çıkmca derhal tatbikata grçilecelctir. Bu suretle piyasalarda istikrarnzlığm kaldınlman mümkan olacağı ümit edümektedir. Çok büyük faydalar beklenen ba teşkflât yapıkncıya kadar kanunl ahkâm dahilmde lâzım gekn mBstacel tedbirlerin ittihazma devam edüecek ve bilhassa müstabsuler aleyhine fiat dnşürme hareketlerine meydan vermemeğe çahfilaeakfar. MüstahsiOeri sarara so kan alabes oyunlarma karsı ahnacak tedbirler Türkofise havale olunmustur. Iktıtat Vekili Celâl Beyin bundan evvelki tzmir *eyahatinde~ altnmıç renmlerinden Bağcıların ıstırabı İhracatçıların fiat düşürme dalavereleri Izmir müstahsiUerini cok feci vaziyete düşürüyor Manisa (Husu • sî) Türkiyede harice satüan çekirdeİMİz üzünv leri yetiştiren sa • ha Ege mıntakasında tzmir, Ma • nisa ve mülhaka tıdır. Bu mınta • ka içinde en fazla üzüm çıkartan yer de Manisa ve havalisidir. Manisa!' ve köylerinde ekserisi Amerikan çubuğu olmak ü zere 100,000 do> nüm bağ var ı dır. \ Ege mmtakası ' nın yetistirdiği üzüm, nefasetile cihan piyasasın da yüksek bir mevki temin et • miştir. Fakat şunu teessürle kayde derim ki; üzümcülüğümüz aley hinde bazı ec nebi tüccarlann propaganda yap • 9 Eylul bayramı Izmirin kurtuluşunun 12 nci yıldönümü dün coşkun bir sevinç içinde kutlulandı tzmir 9 (Hususî) tzmirin kurtuluş gününün 12 mci yıldönümü bugün emsalsîz bir heyecan içinde kutluladu Sabableyin saat 6 da Büyük Ga • zmin tzmiri ilk gördüğü tzmirKemalpasa. arasında Belkahve mev kiine gidilmis, dönüste sehitlik zi • yaret edilmiştir. Saat 9 da 12 sene evvel Borno • va sırtlarından ordumuzun tzmir civanna geldiğini hatırlatan toplarımiz batarya ile ates yapmışlar ve bu ateşten sonra kahıraman asker • lerimizin üç koldan İzmire giris tarzlarını canlandıran hareket yapılmıstır. Birinci kol Eşref Pasa, ikinci kol Tevfik Kışla, üçüncü kol Halkamınar kifla; bu üç kol tam saat 10 da yüz binlerce halkm alkı? (Mabadi besinci sahifede) ııııııuıııımımıııııııımııiHiHiııımmıı ıııııııııııııtı Celâl Bey gitti Vekil Bey dün akşamki trenle An karaya harrket etmistir. Celâl Bey Ankarada Vekâlet erkâ • nma müstacei meseleler hakkmda di rektif verdikt^n sonra memleketimiz dahilinde büyük bir tetkik seyahati yaparak ikbsadî işleri yalkmdan görecek ve alâkadarUrla temas edecektir. Ve kil Bey ağlebi mamal çar«amba güna Ankaradan tzmire hareket edecektir. Vekil Bey nereleri gezecek? tktısat Vekilimiz tzmirde bilhassa özüm ve indr fiatlerini hiçbir sebep olmadığı halde mdirmek teşebbüsünde balunmak suretile alabes oyunlan ya • pan bir knım tacirlere, neticede ken • dileri için de zararlı olacağı muhakkak olan bu oyunlardan vazgeçmfjeri için telkmatta bulunacakhr. Celâl Bey tzmîrden sonra cenup vilâyetlerini dolasacak, en ziyade Antalya ve Mersinde tevakkuf edecek, bu nu müteakıp sark vilâyette^ine gide • cektir. Celâl Bey ba seyahatten büistifade, memleketm en zengin kazanç ve is membalarmdan biri haHne gehnekte o(Mabadi üçüncü sahifede) Zafer alaymdaki timaallerden ıııiHiınıııiHiHiıııtıııııııııııınıııııı ııııııııımııııımıııımıımıımııııııııııııııııiıntt faklan ve bizim nefîs üzümlerimizi sahn alıp firmalarını ko I gibi satüklan görülmüştür. Bunu bazı yarak kendi memleket mahsulleri imiş | (Mabadi dSrduneu aahifede) Manisa bağlccrvttn alttn gibi enfes üzömlerinden taç ve getdanltk yapan bir bağ kızı Çarİarın hazinesi Hakikî varis İngiliz Prensi Corç ile nişanlanan Prenses Marinanın ailesiimiş, 900 sandık altın bu aileye teslim edilecek Kanser mikrobu Alman doktorunun buldugu mikrop hakkında tafsüât, maruf mütehassısların mütaleaları Almanyada doktor Von Brehmer namında bir hekimin kanser illetinin mikrobunu keş fetmeğe muvaffak olduğunu dünkü nüshamızda yazmıs ve dokto • run da bir resminı koymustuk. Bugün, 'Avrupa gazetelerin de bu hususta gördüğünrüz tafsilâtı okuyucu larımıza bildiri yoruz. m Frantada 10,000 fare üzerinde kanser tecrnbeleri yapılmakta olan bir lâboratuartn dahili manzaran rin mikrobu kanda ve kırmızı küreciklece yapışık bîr halde yasamak(Mabadi befinci aahifede) Dahlem biyoloji enstitüsünün en faal hekimlerinden olan Dr. Von Br'hmerin yaphğı tetkiklere nazaran kanse • Londrada münteşir «Deyli Meyl > gazetesinin Belgrat muha • biri mahsusu bun «lan birkaç gün evvel tngiltere Kralının en kü çük oğlu Prens Atina 9 (HuCorçla nisanla susî) Avru nan Yunanlı Pren pad'an avdet eden muhalifle ses Marma ve arin reisi M. Veniilesi hakkmda zeios, Yunan hüçok sayani dik kumetinin kararkat malumat ellastırdığı gibi • de etmistir. MuTürkiyenin Ak » habire göre Çarvam Cemiyetin* lık Rusyası haaegirmesine mü • danınin Rusya zaheret etmesi i haricine kaçırı cap ettiğinî söyIabilen serveti lemiştir. .*". M. Venizeios prensesin ailesi ne kalmıştır. Türkiyeden gelmekte olan Yunan' lı san'atkârlar için de Türkiye hütngiliz muhabiri kumeti taraftndan çok müsaade 6 eylâlde gazo • kârane bir surette muamele göcen tesine çektiği tel • "unanlı Prenses Marina ve nişanlın bu san'atkârlarm neden Türk ta grafta bu muaz • , İngiliz Prensi Corç biiyetini kabul etmediklerine »a» • zam servetin hikâyesini su şekilde | «Bundan bir hafta evvel tngiliz anlatıyor: (Lutfen sahifeyi çeviriniz) tığmi beyan etmistir. M. Çemiyeti Akvam namzetliğimize müzahereti tasvip ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog