Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

"Camharîvet 8 Ağustos Çok sevilen bîr şarkı SAATLERCE BAŞ BAŞA Hamiy*H«n.m Plâklarında okunmuştur. tarafından yalnız OOEON HORHORUNI Hergün akşama kadar hastalannt hmin önü Valıde kiraathanesi yanın. akı tnu ayenehanesinde tadavi eder. : 24131 Doktor Tarib, Coğrafya, Yurt I Memur Aranıyor Bakalorya imtihanları için HALIT Muhtelıf vilâyetlerin bakalorya suailcn cevaplanle beraoer basılmışıır. Tarih bakaloryası ç:kn. 100 kuruştur. Coğrafya ve Yurt bilgisi haftaya çıkiyor Orta mektep ve Lise talebesine MUSEVI LİSESI Beyoğlıı, Kumbaracı Yokuşu I ercuman sokak 1 eleton 41.84 Kavıt ve tecdidi kavıt muamelesi 5 ağustostan itıoaren cuma ve cumartesidtn baska hergün saat 912 arasmda yapılır. MUALLIM AHMET KITAPKANESi Istanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürıüğünden: 934 935 ders senesi için mektebimize ahnacak talebenin kaydine baçıanmîftır. Aşağıda yazılı vesaikle birlîkte bir istida ile müraca at edilecektir. A Nüfus tezkeresi «Talebenin yaşı on üçten kiiçük ve on yediden büyük olmıyacaktır» B llkmektep şehadetnamesinin aslı. C Aşı şehadetnamesi. D Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafı. E Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günii akşamîna ka^r»rdtr. Müsabaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4525) Muhteşem sunnetdugunu byüptc Topçular Kazıklibağında Programda: Hokkabaz, incesaz, mono 'o£. Ortamunu vesaıre vardır. fc'aııbul altıncı icna memurltığun da:ı: B~'r borçtan dolayı haczedilen tfi Bankası hisse senedah 10 ar liradan E3908, 53912, 53911, 53910, 53909, 53907 No. lu 6 adet hisse senedatınm füruhtn takarrür eden 11/8/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 10 da ve kıymeti muhammenesmi bulmadığı takdtrde ikinci arthrma suretile 13*8/ 934 tarih pazartesi günü ayni saatte Borsa dahilmde satılacagından talip o • lanlartn muayyen günlerde memuruna müracaat edilmesi ilân olunur. . ( 9 3 ) 9 ağustos 934 perşemoe güflü akşamı 1 ) Tiirkçe, ingilızce ve almanca Hsanlanna vâkıf ve bu lisanlaria muhabere ve tercıimeye tnuktedır me mura 2 ) 1 urkçe. ingilızce ve almanca lisanlar na vâkıh, tennî tercümeler yapacak kudretce metnura 3 ) Inşaat ve hanta işlerinde istih dara edilmek üzere kartografa 4 ) Türkçe, almanca ve transızcj lisanlar.na vâkıf, tüncçe muhaberede ve makıne elektrik iş'erinde ılasyelik yapabilecek bir gcnce ihtıyaç vardır. Şitndıye kadar bu unduklan yerlerden a'dıkian tasd kname suretlen. tercümeıhai, 1 fotograf ve ref'ransUrile tahnren Istanbul posta kutusu 143 e müraeaatleri. Fatih icrasından: 1934 M O D E L i KODAK 620: 6/9 f Makinelerin KODAK 616: 6.5O/II j en ufağı Rolfilim makinelerin incüeri Bür defa görünüz Fotoğraf makineleri ODAK I En şık En sağlam Bir deyinden dolayı tahtı hacze alınan beher kutusu bes kiloluk 2 0 kutu bisküvi Kasımpaşada Dörtkuynda 1 tarihinde »t». No. lu dükkânda 13/8/934 Objektifleri kuvvetli ve parlak Mekaniıması daima sabit pazartesi günü saat 10 da bilmüzayede satılacaklır taliplerin mahalli mezkur da memuruna müraeaatleri ilân olunur. KARYOLA Lfike, bronz nike! ve çocuk karyo!a!annın envai çeşidini ncuz fiatle Istanbul Rızapaşa yokuşunda 66 No. Otomobilcilere m üJ D E Bukeıre Avıupadan gtdrdiğira lâstKİerin % 100 muvaffakiyet Kopyalarınızı "Veloks,, kâğıdına bastırınız Resimler daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz. s«ne« lerc* sararmadan dayanır. Kopyaların arkasında MVELOXM kelimesini teminat olarak arayınız. Asrî Mobiiya Mağc zasında bulabilirsiniz. Telefon : 234(7 AHMET FEVZI Fiat listesi: Holantse Banköni N.V, Sabık BaMnsefit Feiemenk Bankaıı istanoui Şubesı Galata KaraKöy Palas Meydancık Alaiemct Han M*r türlü Banka muameiel«ri. Kasalar icarı • TÜRK MÜBADİLLERİN • Yunanistandan gelen roübadil Türklerin bu deta Yunitıistanı «eyyah sıfatile gezmelen ıçın mezunıyet istihsal edJldiğınden bundan istifade etmek isteyen zevatın Eylulün ilk hattasında rertip edilen işbu sevahate iştirak etrnek üzere vazıhammize tnüracaatleri ilân oiuniT. Gidiş dö^üş • bilet ücreti ve pasa. nort masrafile Yuntn ve Türk vıze harçları bu fiate dahil olraak üzre .32 Türk liraıdir. NAZARI DIKKATINE Htviduti 32X6 T. L. 65 Heviduti 30X5 „ 35 Heviduti 600X 20 „ 35 4X75.19 T. L. 15 500X19 „ 17 4X50.21 „ 16 90 amper akümülâtörler 14 Türk lirasıdir. Istanbul merkezi Karaköy, Yüksek Kaldınra, polis noktası arkasında Geb zeli Ali Rıza Bey, Bursa şubesi : Yeniyol, meşhur Gemlik oteli karşisinda 95 numarab Liseler Alım Satı n Komisyonundan: UMUMÎ MOOORLOK : A M S T E R D A M Ş u b e l c r l t AmıUrdam, Buenos Aires, İstanbul, Rlo de Jan«iro. Santos. Sao Pauio Haydarpasa Lisesi için yaptırılacak «500» adet ders sırası İS ağustcs 934 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Sstanbul Erkek lisesindeki nümunesi veçhile taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkur lisedeki komisyon kalemine ve münakasaya istirak Httar : Işbu tenzilâtlı edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birliklâştiklerimizi arayuuz tg^ te komisyomraraza müraeaatleri. (4176) Seyahat acentalığı Galata. Rıhtım caddes nde 7 Telefon : 43126 Kartal snlh hâkimEğinden: Salih çavus ve Mazlume Hanımm sayian ve müstereken ubdei tasarruflannda buhınan K*rtalda Meydan sok&ğmda kâin iki kattan ibaret bir avlu ve bir sofa ile iki odadan ibaret bir bap hanen â suyuun «alesi nmnmda sablması mukarrer olduğundan talip olanlarm 8/9/934 tarihine musadif cumuteti günü saat 14 te kıymeti muhammenesi olan ?00 liranm yiizde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesile Kartal sulh mah kemesine müracaat etmeleri ve tarihi mezkurda verilen bedel yiizde yetmts beşini bulmszsa 15 gün daha temdit edilerek 15 ind günü en çok aıttnana ihale edileceği ve şartnamesinin taribi ilândan itîbaren ber gün görüleb'leceği flânolmrar. (1738) "NAK II Havanın muhtelif derecei hararetine göre Yüzün muhtelif görünüşleri Kendi kendinize: «Benim güzel ve müraccah pudram vardır» demenize rağmen bazan da cbugün fena pudralanmışnn» diye şikâyet edersiniz. Siz, daima ayni pudrayı kullamyorsunuz ve ayna nız yüzünüzun muhtelif görünüslerini ak • settiriyor. Bunun sebebini biliyor muau nuz? Hayır! tste; barometronun «değis mez» göstermiş olmasma rağmen hava mütemadî tebeddülâta mahkumdur. 5ı • cak, soğuk, rütubet, knru riizgâr... Be sereniz üzerine icrayi tesir ve mesama • tın açılmasmı tadil eder. Şu halde pudranızın güzelce yapışmış kalması, havanın tebeddülâhna tâbi olur. Pariste GİBBS fabrikası; bu mahzuru ref için kendi ki myagerlerinhî tecrübe ve melekelerin • den âmmenin istifadesini teminen sıcak, «oğuk, nemli, rüzgârlı velhasıl her havada ve her beserede daima bir sureti mükemmelede yapısan ve saatlerce sabit kalan GİBBS güzellik pudrasını piyasaya çıkarmıstır. GİBBS güzellik pudrasmı kullanınca her vakit îyi pudralanmıs olacak v* kemali iftihar ve itminanla «benim müraccah pudram, GİBBS güzellik pndrast dır» diyeceksiniz. Güzel ve nefis kokusu, etrafınızda sihrengiz bir hava yaratacak ve kavalyenize «bir siir ve hulyasmız hanımefendi» dedirtecektir. ZIBAAT BAN I KB M U E S S E S E L E R I Ankaranın modern herturlü kitap, gazete ve tnecmna ile model ve fo tograf levazımı ihtiyacina cevap veren yegâne müesseselerdir. Merkezi Vlaarif Vekâleri karşısinda Subesi ^aroanpazan Telefon 3377 StNEMAYA İNTİSAP ETMEK İSTİYEN Hanmı Erkek. Dördüncü Vakıf Han 1 ind kat 20 No. da Fazd Beye müraeaatleri. Reklâm fiati: Tecrübe kutusu: 35, büyüğü 90 kuruştur. MECCANl NÜMUNEL1KLER İSTEYINİZ: Karlman, Şark ecza deposu, Parally, La Verite ecza deposu (Elhamra pasajında), Karako ve Baker mağazaları. ^ahçekapıda Zaman ecza deposu, Yenipostane civarmda Parfümöri Naks Faraci. Dr. A. KUTIEL AskerîFabrikalarU. Müdürlüğünden: Karaköy lopçular caddesi No. 3 3 Zayi 161 numanda mukayyet liman cüzdannnı zayi ettirn. YentsÜH çıkaracagımdan zayiin bükmü yoktur. Bandırma vapuru ahçısı Mehmet Ismafl. (92) Sahip ve Barmuharriri Yunns Nadi Vmumi neyriyaU idare eden Yazt tşlerl Uüdürü: Hikmet Miinif Uafbaacütk tm Neşriyat Turlt Anonim Şirkett Ittanbul 17 kalem muhtelif çivi 15/9/934 1700 kilo «an sabunlu kosele 15/9/934 500 » siyah yağlı kösele Nikel yüksük tav tüpü 20/9/934 6 kalem çelik boru 26/9/934 3500 kilo kelle karpit 26/9/934 3255 » vazelin 26/9/934 200 » gliserin Muhtelif pafta ve erkekier 2/10/934 3400 kilo zeytinyağı 2/10/934 Yukarıdaki malzemenin hizalanndaki tarihlerde ve saat 14 te alenî münakasaları icra kıhnacaktır. Şartname almak istiyenler 10/8/934 ten itibaren saat 13,30 15,30 kadar Komisyona müraeaatleri. (4392)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog