Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

Ö Aguslos Cemiyetî Merkezî Umumisinden: 10 haziran 1926 tarihli ve 1927 numaralı kanuna müzeyyel 28/ 12/933 tarihli ve 2376 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince üzerinde «HİLÂLİAHMER» alâmeti ve ibaresi bulunan AF YONKARAKİSAR maden suyu şişelerine diğer san'at ve tica ret müesseseleri tarafmdan imal edilen maddeler. konup satıla mıyacağı ve bu hüküm hilâfında hareket edenlerin şişeleri muh tevîyatile beraber musadere edileceği gibi mütecasirlerinden her şişe için bir liradan 15 Hraya kadar para cezasıda alınacağı cihetle: Uzerlerinde «HİLÂLİAHMER» işaret ve ibaresi bulunan AFYONKARAHÎSAR maden suyu şişelerinden kimin elinde varsa, yağ, petrol ve saire gibi temizlenmesi güç şevlerle bulaşık olma mak şartile bu şişeleri Yenipostane civarında Aksaraylılar ha nmda Hilâliahmer Oyun kâğıtlan ve maden «ulan satıs deposuna bedeli mukabilinde teslim ef™°*qri üân o^mır. (1729) Hilâliahmer Cumhurıyet TÜRK ANONİM ŞİRKET1 VAPÜRCÜLUK Istanbul Acentalun Liman han, Telefon: 22925 Van Gölü Sef ain îşîetme Idaresi Müdürlüğünden: Cins ve evsafı 120 beygir kuvvetinde Glimak markalı 3 D.L.W. tipir>de Semi D : ze! deniz m*7ot motörü dakikar'aki devir adedi 350 üc yüz elH ye^ek meme, yedek sekmen, hava kompresoru, el kuv vetile faalivete getirilecek vechile tertibat, iki pervane ve • mecburî yedek maîzemesi beraber. Van Gölü Gemi îsletme Idaresi için Iâzım o!an cins ve evsafı yukarıda yazılı 120 beygirlik bir adet mazot deniz motörünün alın ması 20 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş tur. Kat'î ihalesi B. U. Müfettişliğin tasdikına talifcpn 20 ağustos 934 pazartesi günü saat 14 te Erniste yanılacaktır. Teklif zarflarının 750 lirahk muvakkat teminata ait makbuz veya Banka kefaletna mesile 20 ağustos 934 pazartesi günü saat 13,30 a kadar Erniste Van Gölü Gemi Îsletme İdaresire tevdi etmeleri şartnamesi Umum Tahlisiye Müdürlüğünden alınabiilr. Fazla malumat için Van Gölü Er • nis adresire yazılmalıdır. (4430) Adet 1 Denizvollan İ Ş L E T M E S ! f Acentalan: Karaköy Köpriibaşî Tel. 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han Tel 22740 Mersin yolu I 2 Ayvalik yolu Bandtrma Çarşamba tır. v ^ uru 8 günü saat 10 da Sirkcci n V tımından kalk?cak, gıdışte ÇansVkaie, îzmir, Köllük, Bodrutn, Rodos, Marmaris, Daksn, Fethive, Kalkan. Kaş, Finike, Antalvi, Aianvs, Mersine pidecek dönüşte avni iskelelerie beraber Taşucn. Anamur, Koşadası ve Geiiboluya ugrayacaktır. Bartm yolu agu>tos 19 da Sirkeci nhtımından kalkacakf45l2) İzmir sürat yolu Sakarya Her vapuru Balıkesır Viîâyeti Encümeni Daimisînden: Bghkesir Bandırma yolunun 92 98 = + 580 kilometrolan arasındaki kısmın keşifnamesi mucibince tamiratı esasiyesi 16 ağustos 934 tarihine musadif perşembe günü saat on beşte kapalı zarf usuÜle ihale edilmek üzere yinni gün müddetle münakasaya vazedil miştir. Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 9974 lira 46 kuruştur. Talip o lanlann Muhasebei Umumiye kanununa tevfikan muktazi Başmü hendislikçe musaddak liyakati fenniye ve ehliyet vesikasinı ve Ticaret Odası vesikasinı ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı mu vakkate makbuz veya mektubunu usulü dairesinde ve vakti muayyeninde Bahkesirde Encümeni Vilâyete tevdi etmeleri ve şeraiti ög renrnek istiyenlerin daha evvel Vilâyet Nafıa Dairesine ve Encümepî Vilâvete müracaat etmeleri ilân olunur. (4338)' BURSfl vapuru 9 19 da 'erşembe mından Sirkeci rıhükalkacaktır. (4548) PERŞEMBE günö saat 16 da Galata nhnmından kalkar doğra Izmire gider. Bu vapar her pazar günü saat 16 da Izmirden kalkıp doğ ru Istanbul a gelir. Iç Tîcaret Umum Müdürlüğünden: 30 tldnciteşrrn 330 tarihli kanun hükumlerine göre tesçîl edilrms olan ecnebi şirketlerinden (Emperiyal kemikal Endüstri "Levant» Limket tmperial Chemical tndustries «Levant» Limitet) ştrketinm Türkrye nmumî vefcöi Kenan Şeşebeş Trabzon sürat yolu naraoenız ^ ^İ4% Vtfh4fcBttftlt Jfc 1 e r e ı I I D B Z\J u Ç vJO J ctlH 11OM Karabiga yolu Her Bey haiz olduğu salâhiyete binaen bu kere maracaatle kendisine vekâlet etmek üzere ş3rket namına yapactğı içlerden d oğacak davalarda bütiin mahkemelerde dava eden edilen ve iiçüncü şahu sıfatlarile hazır bulunmak üzere tirket kimyageri Osmart Sori Beyi vekil tayin ettiğinî bildirmiş ve Iâzım gelen vesikalan ver miftir. Keyfîyet kanunî hükümlere uygun görülmüs olmakla ilân olunur. (1731) Cumarfesi, çarşamba günleri saat 20 de Tophane nhtımindan bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte Tnutat iskeleiere ugrar. ? tımından kalkacak. Gidişte Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Oî, Polataneye uğrayacaktır. (4549) İzmit yolu Haftanm Yüksek Mektepler Mubayaat Komîsyonundan: Güze! San'atler Akademis! için açık münakasa ile 550 metro murabbaı Linoleum alınacaktır. Talip olanlar nümune ve şartnameyi görmek îçin pazartesi ve çarşamba günleri Fındıklıda Güzel San'atler Akademisi tdaresine müracaatleri ve 27/8/934 pazartesi günü saat 16 da Fındıklıda Yüksek Mektepler Mubayaat JComisyonuna müracaatleri ilân olunur. Mersin sürat yolu | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ Ouma, pazar, salı, çarşambr günleri bir vapur saat 9 da Tophane nhtıtnından kalkar. İstanbul 4 üncü tcra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam Bankasına birinci derecede ipotekli olup tama mına 68,495 lira kıymet takdir edilen Ahırkapıda Seyithasan mahalHer lesinde Ahırkapımeydamnda eski 1, yeni 3 numaralı doğrama, ma ^nü Galata nhtimınrangoz fabrikasile ve gene tamamma «12,129» lira kıymet takdir edan S M lI 8 d e b j r v a . dilen mahalli mezkurda eski 42 cedit 28, 30, 34, 36, 36/1 numaralı pur kalkar. G:dış ve dönüşte Gelibodükkân ve odaları müştemil ve duvarları mevcut ot ambarı arsasının lu, Lapseki, Çanakkale ıskelelenne u£rar. tamamı açık arttırmaya vazedilerek 1/9/934 tarihinde şartnameleri divanhaneye talik edilmiş olup 17/9/934 tarihine musadif pazar+esi ZAYİ srünü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul 4 üncü lcra dairesinde açık artAlmanyadan getirmis olduğum baa tırma suretile satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk alât ve devlet için SirVed gümrüğiin • teminal akçesi alınır. Müterakim vergi, belediye, vakıf icaresi aıüş* d«n verilen 40/20 numarak 30/10/932 teriye aittir. Arttırma bedeli muhammen kıymetlerinin yüzde yetmiş tarihli müfrez ordinoyn kaybettiğira betini bulduğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi takdirde en son den ve binaenaleyh yausinm istihsafi artlıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha için mürac&at eltijiınden, ixy\ tnüfret temdit edilerek 2/10/934 tarihine muî^dif sah günü ayni saatte vaordinonun hiçbir kıymeti kalmadıguu pıl&cak. Arttırmada muhammen kıymet yüzde yetmiş betini tut îlân ederim. mazsa 2280 numnrah kanurja tevfikan satış geri bırakılır. Siemens fabrikalan montorfi W. Fal2004 numaralı icra kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipo termann. tek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiple Dr. Ihsan Sami rinin dahi gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra Öksürük Şurubo dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile Oksurük ve nefes darlığı, boğmaca sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Işbu ve kızamık oksürükleri îçin pek te maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etmeleri ve daha fazla ma • «rli flâçtır. Her eczanede ve ecza delumat almak istiyenlerin 934/1175 dosya numarasile memuriyetimize pblarmda bulunur. (1566) müracaatleri ilân olunur. (4530) İmroz yolu F vapuru 10 11 de Sirkeci nhrıtnm ı l U m a Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: Kilo r 180,000 Saman Ü50,000 ' Arpa ^ 10,000 Kuru ot Pendik Bakteriyolojibanei Baytariyesinin miktarlari yukarıda gosterilen senelik arpa, saman ve kuru otu 29 ağustos 934 tarihine mu sadif çarşamba günü saat on dörtte alenî njünakaşa suretile Fındıklıda Güzel San'atler Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeci liğinde müteşekkil Mubayaat Komisyonunda ihale edilecektir. Şartnamelerini görmek istiyenler hergün Pendikte Müessese Müdürlü ğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin yevm ve saati mezkurda Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil Mubayaat Komisyonuna müracaat etmeleri. (4529) Yenikoy sulh Mersine. Dönüşte mir, Antalya, icra memurluğondan: 1 adet sarı renkte 2 yaşında düve, 1 bunlara ilâveten Alanya, Küllük, adet siyah renkte 3 yafmda Çanakkaleye ngrayacaktır. (4550)| 3676 metro nrabtdtf çilek ümütnö, çüeği mahsulü, 15 ağaç çeftali mahsu • lü, 18 ağaç ayva mahsulü, 9 adet an kovanı. Bir borçtan dolayı mahcm yokanda yazıh 2 düve 13/8/934 pazarten gü n9 saa* 9,30 da Büyâkderede Çayırtafmda ve mahsuiât ta 14/8/934 sah günu saat 11 de Hacıosman bayırmda Soğuksu mevknnde mflteveffa Kürt Mehraet Efendi oğluüan Celâl v« t»mail Efendilerin bahçesinde açık artbrma 3e satılacağmdan ahnak istiyenlerin yazılı gün ve saatte hazır bolunmalarî ilân oionnr. (1722) dan kalkacak. Gidişte Iz Istanbul Ticaret Borsasmdan: Borsamız mubayaacılanndan Mustafa Galip Beyin istifa6i cihetile Borsamızla alâkası katedilmiştir. < (4528) Dr. Cevat Tahsin KİMYAGER IDRAR, KAN. KAZURAT v* sairenin tahlHlerini yapar. Dhranyolu ortasında. Tel. 23334 Van Cclü Sefaîn Işletme Idaresi Müdürlüğünden: Fabıika ye gemiler malzemesi listesi Miktar 50 Kilo 50 » 50 » 30 » 2 » 200 Adet 50 » 20 Top 50 Keleo 2 Sandık 30 Kilo 100 Adet 150 » 200 » 250 » 100 » 100 i 200 » 50 » 50 Pekei 50 Kilo 1 Düzüne 1 » 2 » 10 » 10 Kutu Cinsi Kilngeritlngiliz malı Grafitli amyant Grafitli amyant • Beyaz amyant Fiber Karpit Iâmba memesi Katranlı kırçala Topu 6 \ kilo Yelken bezi Yelken ipliği 120X60 Cam Dizel Marin Marka Metal 1/2 m/m 2 m/m ye kadar Ispiral makkap 2 m/m • 10 m/m ye kadar lspiral makkap Marançoz icin 12 No. lu Zımpara kâğıdı Derair için 12 No. lu Zımpara kâğıdı Pommel 50 büyük 50 küçük Kapı menteşesi Pommel 50 büyük 50 küçük Pencere menteşesi Pencere düğmesi 25 büyuk 25 küçük gömme Kapı kilidi Ağaç için vida muhtelif boyda Tutkal Tek ağızlı rende b!«"fı 5.5 ve 6 santim Pilânya rende bıçağı 5.5 ve 6 santîm eninde Ağaç metro birer metroluk Marangoz kalemi Civata ve somun muhte • 3/16 pus Havşabaşlı lifboy 10 » 5/16 pus Havşabaşlı » » 10 » 3/16 pus yuvarlak başlı y » 10 » 5/16 pus yuvarlak başlı » » h Van Gölü Gemi Işletme Idaresi gemi ve fabrika!an için Iâzım, cim ve evsafı yukarıda yazılı 29 kalem malzemenin 20 gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Kat'î ihalesi 20 ağustos 934 pazart?si günü saat 14 te Birinci Umumî Müfettişliğin tasdikına talikan Er • niste yapılacaktır. Şartnameler Umum Tahlisiye Müdürlüğünden a • lınabilir. Fazla malumat için Vag Gölii Ernjse yazılmahdır. (4431X Eb'at 3 m/m kahnlığında 4 » » 3 » » 3 > » .0 » » fek ağızlı Bakırköy Malmüdürlüğünden: Veraset, bina, arazi vergisinden 2927 lira 31 kuruş borçlu Küçükçekmecede kâin Soğuksu çiftliği sahibesi Araksi Hanımm varislerin den zevci Ohanis Beyle kızları Virjin ve Zabel Hanımlar borçlarını vermedikleri cihetle mumaileyhimanın hazineye olan borçlarının temini istifası için tahtı tasarrufunda bulunan mezkur Soğuksu çiftli ğine ait ve dosyasmda mevcut iki kıt'a tapu kaydinde yazılı gayri menkullerinin satılmasına karar verilmiç olmakla 26/7/934 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin Bakırköy Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatleri ilân olunur. (4251) Hilâliahmer Cemiyetî Merkezi Umumisinden: Eskisehîrde Hilâliahmer merkez ambarîndat 1 Muhammen kıymeti «20,000» kuruş ojan su değirmeni malzemesile «148.500» kuruş kıymetinde muhtelif makine yağları 11 ağustos 934 tarihinde, 2 Muhammen kıymeti «10,000» îcurüş olan porselen ve emaye tabak ve fincan takımlarile «149,000» kuruş kıymetindeki insaat malzemesi ve muhtelif Iâmba ve şişeler 12 ağustos 934 tarihinde sarılacağından taliplerin yüzde on pey akçelerile müracaatleri. (1730) 1 İTIMADI MÎLLÎ Yangın TURK SiGORTA ANONİM ŞiRKETi Nakliyat AskerîFabrikalarU. Müdürlüğünden: Marangoz çatısmın tamiri 12/9/934 1350 kilo kursunî üstübeç 700 kab? üstübeç 3400 bir kaynamış bezir I 15/9/934 400 iki kaynamış bezir i 2500 neft yağı 1400 toz sülüyen 300 ton gazoil 22/9/934 Muhtelif böhler mukayese marka çeliği 22/9/934 10 kalem makine yağı 29/9/934 46 kalem tüfek malzemesi 29/9/934 Yukarıda yazıh malzemelerin hizalannda gosterilen tarihlerde ve saat 14 te ayrı ayrı kapalı zarfla münakasalan icra edilecektir. Sa*tname almak istiyenlerin 10/8/934 ten itibaren 13,30 • 15.30 kadar Komisyona müracaatleri ve itaya talip olanların da teminatlarım havi memhur teklifnamelerini mezkur günlerde saat 14 ten evvel behemehal Komisyona tevdi etmiş bulunmals*^. (4393)' Bankası : Adapazarı türk ticaret Bankasıdır Adapazarı Türkr Ticaret Bankasınra Merkeı ve Subelerinin bntunduğu mahalleJe memleketin bellibaşlı Ticaret merkezlerinde ACENTALARI VARDIR Tel: ITIMATİ îstanbul Galata İtimadı Millt Hanı Te!efon,41937 Mi Yeni teşkil olunan Türk Yunar Ofisinden: Türkiye ile Yunanistan arasînda 9/5/933 tarihli muvakkat tica ret itilâfı ahkâmına tevfikan tktısat Vekâleti tarafından teşkil olunan ve merkezi Istanbulda bulunan «Türk Yunan» Ofisi 6/8/934 tarihinden itibaren çalışmaya başlamıştır. îki memleket arasînda ithaTât ve ihracat ticaretile i?tigal edenlerin bu mevzulara taalluk edecek hususat hakkında İstanbul Ticaret Odasında müteşekkil Ofise müracaat edebilecekleri ve Ofisin uhdesine düşen vazifeyi ifaya gayret edeceği alâkadarların nazan dikkatine vazolunur. Akşehîr Belediye Reîsîiğinden: Akşehir Belediyesi Elektrik fabrikası için altı aylık yağ ihtiyacı olan «27» bin kilo motörin ve «2700» kilo vakum yağı olbaptaki münakasa şartnamesi mucibince 21/8/934 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı xarf usulile münakasaya konulmuş olduğundan talin • lerin Akşehir Belediyesine müracaat eylemeleri ilân olunur. (4531). İstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlü*iinc?en: Mek+ebin 934 malî senesi ekmek ihtiyacı hakkında evvelce ka palı zarf usulile yapılan münakasasına talip zuhur etmediğinden bu kere alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür et mekle taliplerin yevmi ihale olan 12 ağustos 934 pazar günü saat 14 te Gümüçsuyunda kâin Mektepte münakit komiıyoaa depozita akçelerile beraber müracaatleri (3986)]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog