Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Moskovada dünkü maç (Birina sahifeden tnabat) mo stadına müteveccihen güniin erken saatinden itibaren akmaya baslamiftı. Stada müntehi caddelec, otobüsler ve tramvaylar hıncahanç dbluydu. Dınamo stadma girdiğimiz za znan Ruslarm bugünkü maça daİıa ziyade ehemmiyet verdiklerini anladık. Koca stad mahser gibi kalabalıktb Halk arasında Sovyet erkânı, biiyiik rütbeli kumandanlae, •efaretimiz men»uplan, Sovyetlerin yeni ve eeki Ankara biiyiik elçileri Karahan ve Suriç Yoldaslar bulu auyorlardı. Takımlar sahaya alkıslar arasın«da çıktılar. Tnrk Halkevi takımı şöyle tesekkül etmisti: Avni Yaşar, Nuri Etat, Rasih, Feyri Niya», Eşref, Muzaffer, Fikrct, Reşat. Maçı Sovyet Federasyonuna mensup bir zat idare edi yorrfu. Surasmı evvelâ soylemek lâzım yelir ki, bugün oynana maç, heyeti ıanamiye«i Hîbarile az görülmüş derecede mükenunel bir oyun olmuş tur. Mâsabaka bastan nihayete kadar »eri, eanlı ve çok dostane cereyan etmistir. Her iki takım, stadı dolduran halkın uzun alkışlarını toplamış, müketnmel oynamakta birbirine cidden rakip olmuştur. Btrinci devrede, her iki takım bütün varlığmı sarfetmesine rağmen sayı çıkaramamışlac ve devre 0 0 beraberlikle brtmiştir. îkînci dev rede Türk Halkevi takımının hü • cum hattıada kuçiik bir değişiklik olmuş ve ba hat sn şekli aln»st|r: Niyazi, Sak, Muzaffer, Seref Fikret. Oyun, daha azimkâr oynıyan takımımızm hücumile başlamif, 9 uncu dakikada Muzaffer, Niyazinin ortaladığı topu yıldınm gibi bir şiitle Ruslarm ağlarına takmıştır. Stadj dolduran balkın samimîyetle alkısladığı ba golden bir dakika •onra, günün en iyi oyuncularından biri olaa Ru« sağ içi, nkı bir plâse Se beraberliği tesis etmif tir. 14 üncü dakikada Avni, Sovyet lerin sol açığile çarpısarak yaralanmıs ve yerîne Mehmet AIi girmiştir. Gittikçe siîrat kazanan ve güzellesen oyunun 25 inci dakikasında Rutlar, gene sağ içlermin ayağile ikinci gollermi yapmışlardır. Oyu mm buadan aonrasi gohüz geçrniş ve takınumız sahadan 1 2 mağlup çıkmıştır. Netice böyle olmakla beraber, takım fevkalâde oynannştır. Bu akşam güreş müsabakaları ya pıtmif, ondatn sonra Sovyet âli spor şurası tarafından Grant Otelde şerefimize bir ziyafet veımiştır. Oyuncuların hepsi sıhhattedir. Ya • rm akşam Leningrada hareket ediyo ruz. "Cvtnhortyel ( Askerlik Işleri Şufceye davet j isianhul Eorsası kapanış tiatleri 7 8 9 3 4 NUKUT I ı 'ü O 'n î(> 0 1Q H 0 1 I Merlın Dolaı Fransi2 ft. f.irei Belçika tr. ürahmı Isvıçre fr. Leva Horın Çek Kronn Avusturya şil. Peçeta Sefarethanemizde yapılacak resmi kabul Moskova 7 (A.A.) Turk spor culan şerefine Türkiye sefaretinde bir resmi kabul yapılmı? ve M. Krestinski, Karahan, bedenî terbiye mec • lîsi reisi v e Müdafaa komi serliği haricî münasebat da'resi şefi ve diğer birçok zevat hazır bu lunmustur. Resmi kabulde biitün Türk sporculan ile Türk kolonisi azası ve birçok Sovvet SDorculan bu'umnustur. Resmi k*bul cok canlı olmus, birçok def»Ur Türk Sovyet dostluğuna içilmistir. Yüzme yarışlanna i c t'rak edecek yüzüclilere İstanbul Susporlan kulübü reisliğin den: 10 ağustos 1934 cuma günu Modada tertip edilen yüzme müsabakalarma iştirak için faal azamızın o gün saat 12 de Modada kulüpte toplanmalan rica oîunur Beyoğlu Askerlik şubesınden: 1 Şubemızde kayitli yerii ve yabancı 330 doğumluların ılk ve son yoklama sına 1 eylul 934 tarUıınde başlanacaktır. 2 Işbu doğumlularla muameleye tâbi daha evvelkı doğumluların da gerek tahsıl ve gerekse sıhhi ahvaL dolayısile ertesi seneye terkedilen efrat ta mez kur doğumlularla birlikte şubeye gele ceklerdır. 3 Yoklamaya gelecek olan mukellefm yanında dort adet fotoğrafla >enı huvıyet cuzdanlarını, tahsü dolayısile er. tesı seneye terkedüenlerın hangı sufın taıebesı olduğu ve terfıi smıf edıp etme. dığinın, mektebe duhul tarıhmln gostenlmek suretıle mektepten alacakları vesıkları hamılen şubede bulunmaîarı. 4 Şube her gun cumadan maada yoklamaya devam edecektır. Beyoğlu kazasına merbut nahiyelenn hangı gun . lerde bulunacakları aşağıya yazılmıştır: Merkez nahıyesı 1 eylulden 5 eylule kadar. Taksim 6 eylulden 11 eylule kadar. Hasköy 12 eylulden 17 eylule kadar. Kasımpaşa 18 eylulden 23 eylule kadar. Galata 24 eylulden 29 eylule kadar. Şişli 30 eylulden 4 teşrınievvele kadar. 4 Teşrınievvelın onuncu gunu akşammdan sonra gelenler mukellefiyeti as. keriye kanununun 85 inci maddesine tevfikaıı. cezalandırüacaktır. 169 215 114 24 50 818 22.50 125 633 '25 169 217 117 24,M) 823 24 84 Türkiye Ziraat Bankası Çanakkale Şubesinden: Aşağıda isimleri yazılı zevatın hizalarında gösterilen borçlarının faiz ve sair raasraflarile birlikte işbu ilânın neşri gününden itiba ren «30» gün zarfında ödemedikleri takdirde Banka kanununun dördüncü maddesi mucibince ipotekli gayrimenkullerinin satıla cağını ikametgâhîan bilinmemesinden ihbar makamına kaim ol mak üzere ilânen tebliğ olunur. . (4523) Borc miktarı Sene' Lira No. 200 Hacı Sadık Ef. zade Hatiçe Hamn. 31 16 Kemanî Kâzım Ef. oğullan Alâettin ve Hasaı Ef. ve Lutfiye Hanunlar 4007 % 117 Hacı Faik Efendi karısı Fatma Hanım kızlar Güzide oğlu Hasan Fehmi Bey 4234 13 Eski Düyunu Umumiye kâtibi Faik Efendi 3916 2000 Kumkaleli Hafız Halil Efendi 0048 500 Bigah çiftliği mutasarnflarından Ekrem Bey 3999 300 Mustafa kızı Emine Hanım «Kumkale» 47 S Ağustos 1934 I !0 20 I I I I I I I Mark Zlotı Lev Dınar Roble Yen Isveç kronn Turk altım Mecıdiye Banknot (>s. P 94 2^.50 IS 45 21 24 18 53 3» 30 622 36 23S Acıl ş 633 0,798075 12,06 9.27 3.f85 8S.32 1.1753 83 23.50 26 20 53 34 31 623 3e ,50 240 17 47 98 24 ÇEKLER Londra Nev^ ork Pan< Mılano Rrnksel CeDtvre > rap Vı>ana Madrit BerliD V arşova Budapeşte Bukrej Belgraı Moskova ••tokhoi" Yokohama Yükiamaya davet 19.17 4,2687 S.M67 2,0552 4.208O 3 99<0 79,9^5 34,8(16 2,£587 I08S7.S 3.0635 3,3 > «2 83.32 2.435 66 4023 5.17M 19,17 4.V687 | istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Kilo Cinsi .1000 Pirinç Gureba hastanesine 934 senei maliyesi zarfında lüzumu olan yukarıda yazılı on bir bin kilo pirinç alenî surette münakasaya vaze • dilmistir. Ağustosun on beşinci çarşamba günü saat on dörtte ihale> si icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere hergün Levazım Kalemine ve ihale günü de İdare Encümenine müraca aderi. (4123) y,M97 4.2080 3,9920 7J»,525 34.8616 2,6587 1085,7i S.M3S Galatasaray kongresi Galatasaray kulübünden: 10 ağustos cuma günü yapılacağı ilân olunan fevkalâde kongre ayni gunde ya. pılacak kayık yarışları dolayısile 12 a. ğustos pazar günü saat 3 e tehir olun muştur. Haydar Rifat Beyin Hep Vatan için! Hep Millet için! Cinayet ve Ceza Stalin ölöler evinin hnttralart Basubadelmevt Mev'ut toprak Farmasonluk Devlet ve thtilâl K. 60 60 75 150 125 175 125 100 75 Bakırkoy Askerlik şubesınden: 1 Bakırkoy şubesınde kayitli 33 doğumlu ve bu doğumlularla muameleye tâbi efradm son yoklamalarına 1 eylul 934 tarihinde başlanarak 3 birincıt€şrın 934 tarihinde nihayet verileceğinden mükellefinin son yoklamalarını yaptırmak üzere bu muddet zarfında çubeye müracaat etmeleri. 2 istanbul haricl Askerlik şubeleri. nin ekserisinde son yoklamalar başlamıs bulunmasmdan vazife ve saire dolayısile İS r İKRAZLAR 1931 Turk borcu Uhvıli I 28.25 27,20 *933" ık. istikruı Istıkrazı Dahilı Erganı 27^0 İstanbul Mmtakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: Mürıhal bulunan tahakkuk memurluklanna 2265 numaralı teşkilât kanunu mucibince Mülkiye, HukvJc ve Yüksek tktısat ve Ticaret mektepleri mezunları alınacaklanndan 788 numaralı memurin kanununun dördüncü maddesindeki evsafı haiz olan mezkur mekteoler mezunlarından talip olanların evrakı müsbitelerile İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar Tahakkuk Müdürlüklerine müracaat etmeleri ilân olunur. muvakkaten taşrada bulunaniarın son yok lamalarını yaptırmak üzere hemen bu lunduklan mahallin Askerlik şubelerine müraact etmeterl. İstanbu! Millî Emlâk Müdürlüğünden: Kâğıîhanede lmrahor köşkü ve arazisile müştemilâtınm 5/8/934 çarşamba günü kapah zarfla yapılan satışına kimse girmediğinden rnezkur mahal şeraiti sabıkası dairesinde ve bir ay içinde pazarlık la satılacaktır. İsteklilerin 5/9/934 çartamba günü saat on dörde kadar 1030 liradan ibaret pey akçelerile müracaatleri. «M.» (4552) Maarif Vekâletînden: Mmtaka Eıkek San'at mekteplerile Ankara lnşaat Usta mektebine bu sene de müsabaka ile leylî, meccanî talebe alınacaktır. Müsabaka imtihanı her Vilâyet merkezinde 20/8/934 tarihinde yapıla caklır. Taliplerin bir istida ile Vilâyete müracaat etmeleri ilân o lunur. (4470) | Devlet Demiryolları idaresi ilânları \ Halk ticaret biletleri 1 Milfi istihsal, millî ticaret ve millî sanayi münasebetlerîni kolaylaştırmak ve çoğaltmak ve halkımıza memleketi tanıtmak gayelerini güden Devlet Demiryollan İdaresi «Halk Ticaret Biletleri» namı altında 20 ağustos 934 tarihinden itibaren maktu ücretli ve fevkalâde tenzilâtlı yeni bir tarife tatbik edecektir. 2 Halk ticaret biletleri on beş günlük,.bir ayjık ve iki aylık ol • mak üzere üc seri üzerinden tertip edilmiştir. ÜCRETLER: Birinci mevki İkinci mevki Üçvncü mevks On beş giinlük biletle 35 25 17,5 lira Bir ayİık » 60 40 30, » İki aylık » 70 50 35, » Bu ücretîere nakliye vergisi de dahildir. 3 Halk ticaret biletleri hâmilleri biletin mer'i bulunduğu müddetçe Devlet Demiryollan üzerinde hiçbir munzam ücret vermeksizin diledikleri istikamette diledikleri kadar seyahat etmek, diledikleri istasyonlarda inmek, binmek ve durmak hakkını haizdir. 4 Halk ticaret biletleri hâmilleri hareket ve yolculuk esnasında bUetlerini istasyonlara kayit veya vize ettirmek mecburiyetine tâbi deçüdir. 5 Halk ticaret biletleri hâmilleri yolcu aşırlıklan hakkındaki ahkâm ve müsaadelerden îstifade edeceklerdir. Buna ilâveten ayrıca ayni cinsten 25 kilo veya muhtelif cinslerden elli kiloya kadar eşya nümunelerini veya nümune kolleksiyonlarını ayni trende parasız naUlettîrebiIeceklerdir. 6 Halk ticaret biletleri hâmilleri mafevk sınıfta seyahat etmek isterlerse ücret farkını umumî tarifeye sröre tesviye edeceklerdir. (4519) • •* •^^™™"™ TALEBELERE m^\ Tatillerden isfifade ediniz, Bir ASRİ LİSAN Ö8RENİNİZ D E D I •T 7 ^ ^ " '£' kurslar açılmıştır. ™ ™ " ^ fc • • A Hususî derslere bu miiddet için MÜH1M TENZİLÂT... KAYDE BAŞLANILMIŞTIR.. İSTANBUL ANKARA Istiklâl caddesi ^^^^^^^»Konya caddesi 1 ağustostan 30 eylule kadar T. L. 6,50 e er s a n n İstanbul Sıhhî Müesseseler Satınalma Komisyonu Reisliğindeıı: Akliye ve Asabiye hastanesi için lüzumu olan 226 kalem ilâç ve sıhhî malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 ağustos 934 salı günü saat 14 te alenî münakasa suretile satın alınacaktır. tstekli lerin müracaatleri. (4522) İstanbul Mmtaka San'at Mektebî Müdürlüğünden: 934 935 ders senesi için Ankara lnşaat Usta mektebine talebe a* iınacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir istida ile müracaat edilecektir. A Nüfus tezkeresi «Talebenin yası on üçten küçük ve on yedi den büyük olmıyacaktır.» B llkmektep şehadetnamesini aslı. C Aşı şehadetnamesi. D Dört tane kartonsuz vesika fotoğrafk E Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günü akşamına kadardır. Müsabaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4524)' istanbul Ithalât Gümrüğü Müdürlüğüntlen: Adet Kap 2290 Adet 18 Kafes M. 0 CC 149 No. 0 30248/1 18 K. Gr. Cînsi eşya 2565 000 Boş benzin kısmen paslı ve ezik 3245 000 Makine için ağaç kasnak 60 Bağ 3344 Bilâ 4915 000 Kaba zincir 2 Fıçı MOF 9 mükerrer 94 050 Ecsamı kimyeviyeden benzol Yukanda yazılı dort kalem mal arttırma ile 29/8/934 carsamba gunu saat 14 te satılacağından isteklilerin o gün tstanbul Ithalât Gumriiğunde 6 numaralı satış ambarında hazır bulunmaları ilân olunur. (4491) I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden Bma inşaatında tecrübeli bir mühendise ihtiyaç vardır. Aylığı 300 liradır. Talip olanlar vesikalarile 20 ağustosa kadar Memurin Müdürlüğüne müracaat etsinler. (4561) I istanbul Belediyesi ilânları \ Yalnız Buz ve Benzinle Yağ satılan dükkânların tahdide tâbi tutulmaması Daimî Encümence karar altına alınmıştır. ilân olunur. Fevzipaşa Diyarbekir hattının Fırattan sonra Bekirhüseyin, Baskil, Sefkat, Yolçatı, Elâziz istasyonlarını havi kısmı 11/8/934 taribinden itibaren yolcu ve hertürlü eşya münakalâtma açılacağı Mer sin Malatya arasında işliyen yolcu trenlerinin hergün Elâzize de vamh Elâzizden hareket edecekleri, muhterem halka ilân olunur. yordu. Kapılaır açıldı ve asansör den fırlıyan bir adam üzerinde Marküs Flit levhası bulunan bir odaya yıldınm gibi atıldı. Givenda bu a damı mütehayyir nazarlarla takip etti. Billi de durmuştu. Sordu: Bu adamı tanıyor musunuz? Hayrr... Bugün pek sinirliyim. En ufak birşeyden telâşlanıyor, korkuyorum. Givenda yalan söylüyordu. Asansörden çıkan adam gece odasma giren hırsız, yani Goldi Loks cenap Iarıydı. 7 dır, dedi. Mister Marküs Flit müdebdep bir şekilde döşenmiş olan odasında ziyaretçiyi bekliyordu. Onun içeri girdiğini görünce bu ziyaretten pek roemnun kalmadığını anlatan bir tavırla: Bonjur Loks, dedi. Ne isti yorsun ? Goldi Loks davet beklemeden bir koltuğa oturdu ve cevap verdi: Para! Ayak ayak üstüne attı. Muhatabmı baştan aşağı süzerek ilâve etti: Sizi ötedenberi iyi bir iş adamı olarak tantrım. Umit ederhn ki bkbirhnize nafi olacağız. tkisi de bir iki saniye sustular. Sonra Marküs Flit damd'an düfer gibi söze başladı: Dün gece Çaterton otelinde DUşes Leaportun elmasları çalın mış, öyle mi? Goldi Loks cevap vermedi. Elîni cebine atarak ipek mendile sanlmıç bLr paket çıkardı. Ayağa kalktı, paketi yazıhanenin üzerine koydu ve itina ile açtı: l»te Düsesin elmasları. Ne «ü İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Istanbulda Samanviranisani mahallesi Uzunçarşı caddesinde, Gümüşoğlu hanı ittisalinde kâin 2000 lira muhammen bedelli 5 numaralı dükkânın 5/9/934 çarşamba günü saat on dörde kadar pazarlıkla satılacağı ilân olunur. «M.» (4526) zel ve kıymetli seyler değil mi? Marküs FIH soğuk ve lâkayt bir eda ile mukabele etti: Güzel ama bana lüzumu yok. Benim çaluımış mal satın almadı • ğımı bilirsiniz. Goldi Loks müstehzî bir tebes • sümle gülerek: Bunlar 12,000 sterlin kıyme tindedir, dedi. Bu sabahki gazete • leır elmas fiatlerinin fırlamakta ol dugunu yazıyorLar. Nasıl gazeteleri okumaduuz mı? Sizin gibi bir is adamının sabah gazetelerini okumamaıı doğrusu şaşılacak şey. On iki bin sterlin... Biliyorum, bu parayı bana vermezsiniz. Bin sterlin ve rin... Nasıl güzel bir i; değil mi? Verdiğinizin on iki mislini kazanacaksmız. Hiçbir tehlike de yok. Elmaslarınız sizin olsun. On lan getirdiğiniz gibi alıp götürünüz. Şunu da unutmayınız ki polis ça • ğırmıyorsam bu sırf eski dostluğun hatın içindir. Macküs Flit hakikaten polis çağırmayı ve Goldi Loksu yakalat • mayı d'üşünüyor muydu? Hayır, onun vaptığı bir nevi pazarhk mukaddemesiydi. Nitekhn yazıhane üstünde parıl parıl parlıyan elmaslara şöyle bir baktıktan sonra kaşlatını çatarak ilâve etti: Bunlar zannettiğiniz kadar iyi mal değil. Haydi yüz sterlin vere yim. tyi bir i» yapmıs olmuyorum ya... Ayağa kalktı. Kasasını açarak bir demet banknot çıkaı. dı. Goldi Loksa. uzattı: Alın ve savuşun. Olmaz. 50 sterlin daha vereyim. Bin sterlin isterim. Metelik a* sağı olmaz. Haydi öyle ise uğurlar olsun. Sakın bir daha buraya uğrayayım, deme! Marküs Flit banknotlan topladı, kasasını tekcar açtı, elini topuzun üstüne koyacak arkasmı döndü: Verdiğim para hiç te fena para değil, sen onunla birçok ifler görebilirsin, diye homurdandı. Hasis adam, ya bin lira ve*, yahut ta kasanı kapat. Ben son sözümü söyledim. (Mabadi var) Cellâtlar Şirketi Yatan: Edgar Valla* Tereüme eden: Ömer Fehmi 8 •ap verdi: Demek size itaat etmeğe mecburum. 1yi ama bu auretle beni pek bebek yerine koymuş olmuyor musunuz? Benim başundan şimdiye kad'ar bicçok maceralar geçmiştir. Sonra caıum belki doktorun da hakkı var. Belki kapıyı zorlıyan canavar değildi. Ben birdenbire fazla telâş gösterdim. Maamafih tavsiye • nizi yerine getireceğim. Çünkii o otelde hiç rahat uyuyamıyorum. Billi ^apkasım aldi ve beraberce yazıhaneden çıktılar. Bulund'ukları katun bir kat aşa ğrsına indikleri zaman aşağıdan gelen astuuör de tam o katta duru • Aşırılan elmaslar Goldi Loks açtığı kapıyı süratle kapattı. Yazıhanenin biricik me • muru olan açık yiizlii genç kıza sordu: Marküs odasmda mı? • Gidip bakayrm. Sizin gibi güzel bir kıza böyle sueat asma hiç yakışmıyor. Bunu söylememe müsaade ediniz. Genç kız cevap vermedi. Içeci gidîp gelerek ayni asık suratla: Mister Flit sizi kabule hazır • Billinm bu sözleri söylerken ta Inndığı âmirane tavır Givendayı güldürdü. Yarı §aka, yan ciddî c«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog