Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariya^ ^ TELGPAF MABERLERI Uzakşarkta harp niçin ve ne zaman çıkabilir ? Ağustos 1914 Istanbulun nazaj* boncukları eçenlerde bir gün, küeSk bîr »eyyaJı grupu, onu ortalarma p'mış, resmini çekjyorlardı. Başında yeşil başörtüsü, göğsii boy • danboya ve ııra sıra madalyalarla dolu, er meyd?ntna çıkmağa hazırlanan bir pehlivan gibi, kollan, vücudünün iki yanmda çalımla sallanaraktan, sokak lan dolaşan bu a c p kaduu belki aiz d« tanırsımz. Kimdir?. Nenin nesidir? Allah bilir. Sıbah, ög!e, akşam demez, Tanrmm giinü, o semtten bu semte, aklınm, kaybolan tahtasını sanki mütemadiyen anyormm gibi, gözleri yerde, piyasa eder. Onun, nev'i, şahsına münhasır değildir. Bir tek gününüzü feda ederek, şu îstanbu] içerismde, avare, bir kolaçan edjvermiş ol$3nız, cumhuriyet rejimJnin kapılanna kilı't vurduğu tekkelerden boşalmıs daha bir sürii meczuplaruı el, kol salhyarak serbestçe dolaştıklarmı görürıUnüz. K>mj, elinde koskocaman, iki tarafb bir tabelâ, koltuğunda tek telli bir saz, kahvelerde, kıraatane'erde oturan miişterileri iz'aç eder. Kimi, Kavaklardan Köprüye kadar, her iskelede ku manda vererek, vapur yolculanm sıkar* Kimi de, dünya güzeh'ne tutgun, bîl mem hangi sinema yıldızıns vurgun, önün* geleni çeirrip dert yanar. Bir diğeri, cevelângâb ittihaz ettiği yangm yerlerinde, etrafına topladığı mahalle çocuklarile, taş muharebesine girisir. Bunlar zararsız delilerdîr. tnsanlara ettikleri fenalık, taciz hududunu belki gecmez. Fakat şehre ve memlekete verdikleri zarar öyle değildir. Bir düsunülürse, bu zararın ne kadîr ehemmiyetlî olscağtnı hemen anlamak mümkündilr. Dünyanın hiçbir tarafmda, bu zavallılar, burada oldugu gibi, basıboş bi rakılmazlsr. Kendilerine sahip olacak kimseleri yoksa, Beled'yenân, hükume • t : n hayır müesseselerinde yer gBsteri • Iir. Eskklen, dar dü^ünceli kafalara yerleşmiş, sakim bir z'Tınivet, cahilane Vr kanaat vardı. Bu g»bflere, Allahm en sevgili kuUan nazarile bakıhr, inki • sarlarma uğramamak için, ilişilnveıdi. Bunlardan şefaat dileyen zavallılar bile vardı. Bu divanelerin bugün de serbest dolaştıklanm gördükçe, e köhne s^hniyet ve kanaatm, baıı kafaiardan h&lâ silinmemiş olduğuna, insanuı hükmedecegi gelmez m i ' Hangi medenî sehirde, bizde oldu • gu gibi, envai illetlerden müteşekkil seyyar bir sergiye rasgelmir? Delisini, sakahnı, yaraluını, frengrlisini, kan ter dBkerek, sorla celbed.bildife'miı bhr • kaç seyyahm önüne naıarlık diye mi çıkanyoruz ? Yoksa Darüiâcese ile B=lorköy ti marhanesî yalnu düşkün muharrir ve san'atkârlan banndırmak için midir?. Günün bir<ndc, madalyalı meczup kadınm fotografiıi Avrupa gasetelerüıde intişar edecek olursa, bunun yapa • cagı eirkm tesirleri ben »mdiden düşünüo hayıflanıyorum. tttanbulun. bu iMur bor.euklann dan kurtanlması, tchrini kıska • narak seven her tıtanbullunun candan temennisidir. Mısırlı heyet Dün Vali Beyi ve matbaamızı ziyaret etti Ağustos 1934 Bugün vaziyet 1914 tekinden başkadır, biitün dünya harpten nefret ediyor. Harp herttitlü yaldızdan romantik süslerden sıynlmıştır. Buna ragmen ona yaklaştıkça yaklaşıyoruz. ne çılgın manzara ! Bicare beşeriyet ! Frangızlar Rus Japon harbine ancak Moğolistan meselesinin sebep olacağını maamafih yakın bîr tehiike bulunmadığını söylüyorlar Pam 7 (A.A,) Havas ajansı bildiriyor: Tempı gazetesi Japonyanm ve Sovyet Rusyanın vaz'yetini tetkke hasrettiğl başmakales'nde dîyor ki: «Banhnnın az çok kısa bir zaman da gayrikabili içt'nap telâkki ettikieri bir Rus Japon harbi övle bir sergü sşttir ki, bunu, ne vahim malf ve iktısadî mSskülitla çarpışan Japonya, ne de Sevyet rej'minin idamesi için snlha kat'iyyen muhtaç bulıman Rusya kola> kolay göze alamaz. Müzakereler, münakaşalar yapıhyor ve aynî zamanda da baıı ibtimallere karsı koyabilmek içİB ihüyatî tedbirler alımyor. Fakat vakit kaıanmak ve işleri birik+irmek için her iki taarf ta çareler bulmak husutunda hiç t« fakhr ohnıyan bir diplomasin'n fcütün menabiinden Utiffcde etmeğe azmetmiş görünüyor. M. Nişi, Sovyet Rusyayı Japonya ve Mançukoya karşı kasten tahnk uyaseti kuUanmakla itham ediyor ve Tokyo hükumetiıvn «iddetli tedbirler almağa ve Rusya ile bütün müzakereleri kes • meğe karar vermta olduğunu ihsas ediyor. Vahim bir ihtflâfın çıkmak ihtima. li kakkında bir hiiküm vermeden evvel Tokyo hükumetinin resmî teşebbüsle • rini beklemek lâzımdnr. Çünkü yanresmî mabiyette matbuat haberlerinin hâdiselerc takaddüm ettiği ilk d«fa gö • rfilmfiyor. ku bulmamış ve Myle bir tesebbüsun y?pılacağı diplomatik vasıta ile de bildirflmemistir. Japonyanm Mançukoyu aiâkadar eden bütün meseleterin hal linde fevkalâde alâkadar olduğuna ve himaye ettiği bu yeni devletin tanınma$ı meselesinin de Japon siyasetinrn bellibaşlı düsüncelerinden biri bulunduğu • na şüphe yoktur. B'r Rus Japon ihtilâfını Fukien veya Mançukoda olan bi tenler intaç edecek değildir. Herşey bunu gösteriyor. Ancak Moğolistan meselesi mevzuu bahsolduğu takdirdedir ki, işler çare bulunmaz bir tarzda bozulmak tehlikesini gösterebilir. Rus» lar dış Moğolistana hâkitn bulunuyor • lar, Japonlar daha doğrusu müttefikleri Mançurililer ise kendileri icîn h?k'*ki bir menlaat teskil eden iç Mançuri, Jebol ve Çahar yoiu ile buraya dişlermi geçirebilecek bir haldedirler. Maamafih bugünkü v«ziyette Mo* kova fle Tokyomm bu meselede de bîr sureti tesviye bulamıyacaklan muhakkak değildir. Bittabi bu sureti tesviye Çinin zaranna olacaktır. Binaenaleyh, Uzakşarkta bir ihtilâf çıkmak üaere olduğuna dair olan rivayetleri büyük bir ibtiyat ve soğukkanhlıkla karsılamak icap eder. îki memleketin da karşüıkh olarak müdafaalanna hususî bir itin» ıgösterdikleri muhakkaktır. Fakat bü tiin bu ihtiyatkârlık, iki bükumetin karşılıklı olarak girişmis bulunduğu müs kül ve dolambaçh tivasette kendisine daha 'rbest bir hareket temin etmek maksadına matuftur. Japonya Qe Rusyaıun «ulhu bozmağa ve galibi için de tesirlerini biçbir kimsenin »rodiden krsb'remiyeceği bir sergüaeşte ablmağa karar vermis olduklanna hükmettirebilecek ortada hiçbir dalil yoktur.» Yazan: Winston Churchill Mtnrlt heyetm Saltanahmet pat ktnda aldırdtğt bir renm Beş altı gündür şehrimizde bu * lunan ve Mısır Genç müslümanlar cemiyetine tnensup izcilerle bazı müderris ve avukatlardan mürekkep olan Msırlı heyet dün matbaa* mızı ziyaret etmiştir. Misafirlerimiz daha evvel Vîlâyeti de ziyaret ederek Muhittin Beye, kendilerine gösterilen nezaket ve samimiyetten dolayı teşekkür lerini sunmuç bulunuyorlardı. Heyet azası Türkiyeyi yadırga mam.| gibiydüer. Bilhassa Mısırda ki Tütrk düsmanlarının « Orada camiler kapandı, dans salonu ya • pıldı. Böyle fesle giderseniz mu hakkak öldürülür veya çok fena m« amele görürsünüz» tarzındaki propagandalarının nekadar şeni mak« satla uydurulmuş yalanlar olduğunu binnefis anlamış obnaktan derin bîr haz duymuş görünüyorlardı. Tahsisen kafileye riyaset eden Camiülezher müderrislerinden müverrih Şeyhi Abdülvehhap Neggar Efendi metnleketimizde gördüğü terakki, ve millî satvet eserleri münasebetile miîlet ve hükumetimiz hakkında bizi çok sevindiren sözler söylerken adeta heyecanlanıyordu. Bu vesile ile Türk matbuatmm kendilerile alâkadar oluşlanna mütehassis bulunduklannı da ilâve ettiler. Vınaron Çurçil Harbi Umumid* İngiliz donannH» en miihim rol oynıyan büyük adatn n 1914 ağusto • lar dan biridir. Ingilizlerin bu mej «unun dördünde hur diplomatı yirmi «ene* evvel ve Manşdenizinde, kenarda Mister yirmi »ene aonra neler düşündüğa\Vinstan Churchill nü anlatmak ümere *Deyli Meyl> Filvaki tngiliz gazetetine bir makale yazmtşttr. donanması gayet Aynen ahyoruz: kuvvetli idi. Lâ «Elli Mne hazırlık yapıldıktan sonkin harbe hazn .a patlak v«r«n büyük felâkettenberi mıydı? Gemilerin hepsi denize çıkabi yirmi aene geçti. Bu yirmi sene içinde letrk miydi 7 Gemilere kâfi mürettebat çok çetin bir yol yürüdük. Silâhla kaBu suretle hareketin saild nazik mübulunacak mıydı? zanüan en mükemmel zaferi kazanmıj zakereleri gözönünde tutarak karşısın Biz böyle bir zaman için tam üç seohnalanna rağmen gaJip devletler dakini korkutmak olab'leceği gibi bazı ne çalışmıştık. Harp bimenbire patharpten evvelki zamandan daha ziyanüfuzlu unsurlann bizzat Japon hüku ladı. O zaman bütün âlem istirahat ve de endifede ve ihtimal daha büyük tehrr.etinj tereddüt gösterdiği battı harekeEn uzak dünya memleketlerile ti ittihu rçsn Uıyik etmek te olabüir. iike karşısında bulunuyorlar. Yaptıkları gezintide idi. tngiliz kabinesi trlanda temaslara gelen yeni Türkiyenin, meselesile uğraşıp duruyordu. Ancak aurast muhakkak Id, bu yolda fedakârlıkların ve kazandıkları zafer • dost Mısrla daha sıkı ve hakikî bir tngiliz donanmasının harbin zuhu • Moskovada henüz hiçbir tepebbüs vulerin neticesi yeni korkulardan ibaret rabıta tesis etmek netnen de esash ...., m.»iHiımıınamiUllllllllllHllin!lllll!İUIIIUIIIinillUlıııım w • rurdan evvel tngilterenin cenup sahilemellerinden birîsidir. kalmıştur. Harbe nihayet vermek için lerinde topbnmı» olması lânmdı. Bir yapılan ve Avrupanın yeti^miş erkek Fakat resmî anlaşmalann yanmnüfusunu imha eden Büyük Harp, bu • defa büyük donanma salimen mevki da veya onlardan evvel, daha dü • îni bulursa tngiltereye mühlik bir darbe gün mnkadderahmız hesabına daha ne kadar beraber yaşamıs iki mem* vurulamıyacağına dair kanaatimiz varkorkunç akıbetlerin mevcudiyetine leket halkımn bu dostluk yollaru»dı. Fakat bunun için genv'lerin hazır cünrüemisi ikna etmiftir. da elele yürümesi lâzımdır. Temenbulunması ve vaktü zamanile muay • Senelerce devam eden terki teslihat ni edelim ki iki taraflı seyyah, izci, yen yerlerinde mevki almaları şarttı. konferanslan nihayet buldu. Ameri • Nevyork 7 (A.A.) 27 milyon Viyana 7 (A.A.) Son hâdisat sporcu ve sair kafilelerin mütekabil Hulâsa selâmetimiz donanmaya bağkanın metruk bıraktığı, Almaaya ile luk nüfusu ihtiva eden bh* sahada, Üz.erino totis olunAn divaniharpıer, h idi. Bunun için dunağım donanma ziyaretlerile birbirknizi daha ya • Japonyanm tekme vurdukları, ttalyaafet halini iktisap eyliyen kurak bu sabah yeniden faaliyete geçmişnm hazur bulunması meselesile meş nın ve yakın samana kadar Sovyet kından anlamak ve sevmek imkAlerdir. tlk olaırak, Başvekâlet daire lığın bais oldufru zarar, 5 milyar dolar tahmin edilmektedir. Rusyanm eğlendiklori Cemiyeti Ak • guldü. nıni bulalım. sinin i&galine iştirak eylediğinden Kabine hergün dört be» saat çah • En çok mutazamr olan, Montana, vam beyhude yere mücadele edip durdolayı hiyaneti vataniya ile itham Mısırh misafirlerimiz birkaç gün Vayoming ve Dakota eyaletleri ise du. Bu manzarayı, memleketlerin hü fiyordu. Her taraftan gelen telgraflar edilen, nefer Ernest Fayke muha sonra memleketlerine döneceklerdir. d'e, 12 eyalet daha tehlik* altındaberrî Avrupada muazzam ordulann keme edilmistb*. kumet adamları ve liderleri gevezelik Kafilenin mensup olduğu Genç dır. seferber hale konulduğunu Sırbistanla Fayke, Uyaaa iştirak edenlerin, perdesi altında örtmeğe çalısıyorlardı. Dünkü gün Şikago borsasında, müslümanlar cemiyeti, 50 bin kada« başında M. Fey ve Rintelinin bulu • Avusturyanın harbe giriçtiklerini v e Bereket versin herkes kendisini fakir buğday piya*asmın 112 çente kadar nacakları bir temerküz kabinesinin azaya maliktir ve gençleri fena yolAlman piştarlarınm Belçika topraklanhissediyor ve Almanya henüz silâh teşekkül •yliyecaği zannında bulun fırhunası, muamelecilerin fazla hena girdiğini haber veriyordu. Ortalık lara sapmaktan alıkoyarak hep bir lanma faaliyetini ikmal •tmetnistir. Ne duklarını söylemekle, hazırun ara % »canını mueip olmustur. şaşnnuştı. Kabine birkaç zümreye parçılgın manaara... Bahtsu dünya, biçaarada spor yapmak ve hars işlerile «MKÎa hayret uyandırmıştır. çalanmıştı. r* beşeriyet! uğraşmak imkânını vermek gayetilo Viyana 7 (A.A.) 25 temmuz Parlâmento susnuış ve âcizdi. tn darbei hükumeti akamete uğradı • Bugün, yirmi sene evvele, yani 1914 cahşmaktadır. giliz milletinin ne yapacağmı kimse ğındanberi Avusturya Nazüeıri araAnkara 7 (Telefonla) Zon senesinin temmuz ve ağustos ayları • bilmiyordu. sında bir şevksizlik görülmekte, guldak ve Manisa vilâyetlerinde na bakmak oldukça meraklı birşeydir. Böyle bir zamanda Sir Edvart Grebunlar şeflerkıe karşı infiallerini izeiç*k ha«tahğı görülmü^ ve Sıhhiye O laman harp milletlere dehşetaver, har ve onları kendilerine tevdi edil Vekaleti tarafından tedbirler alınyin parlâmentoda irat eylediği, bütün fakat ayni zamanda sehhar ve asil bir Londra 7 (A.A.) M. Herbert mia olan kasalaeı da beraber götürmeclisi teshir eden nutkunu unuta ması hakkında alâkadarlar» bir tatecrübe olarak ar^edilmişti. Samuel dün Oksfortta söylediği bir numek auretile emin birer mahalle ka* mam. Parlâmentodan çıksuken Greymim gönderilmistir. Bu isUrdc lâ O zaman dünyada utıraba katlanpağı atmış olmakla muaheze eyle • tukta Ingilterenin Avrupa işlerine müden sordum: kaydi ve alâkasızlık gösteren be • mektedtrler. mak ve cür'et göstermek moda olmus] dahale hakkında liberl hrkasının hath lediye ve hükumet doktorlarma ve Ş:n>di ne yapacağız? Şeflerinden mahrura kalnuş olan tu. Bütün memleketlerde demokrasiler, hareketmi anlatarak demiftir ki: sıhhat m»mwla«:ına kanunen teczi Belçikanın istilâsını yirmi dört ERCÜMENT EKREM muhtelif Nazi teşekküllerinde de üv nekadar hahişle silâha sarılmışlardı! « Müşterek usulün hakikî olup olye yoluna gidüebileceği de bildi • saatte durdurmak için Almanlara şınv hilâl görülmektedir. Bütün miUetler neleri var, neleri yoksa madığım araşnrmak ve hakikî ise iş rilmiştir. di ültimatom göndereceğiz. hepsini millî gayeye takdim etmi;ler tirak etmek lâzımdır. Bu mesele evvel» Benim için yapacak birşey yoktu. dL Beşeriyetin dimağını heyecan hunv Ankara 7 (A.A.) Türkiye bibeevvel Milletler Cemiyetine bağlıdar Ankara 7 (Telefonla) Yeni ması kaplamışh. Kulakları yırtan as Bahriye Nezaretinde sükun vardı. Her«tklet turunu tam bir muvaffaki • ve bütün gayretler Milletler Cemiyeti şeyi hazırlamış ve yerli yerine koymuşbir para kararnamesi hanrlanraakkerî mızıka sesleri, bunu takip eden yetle başaran Muhafizgücü bisik • otoritesinin takviyesini istihdaf eyle hık. Bahriye Nezaretindeki dabemde alkıs tufanj, sonradan hepsini boğan ta ve buna itntiyarh imtiyazsız ecletçütri yann çehrimize gelecek melidir.» oturuyordum. yaverler ve kâtipİCTim top sesleri... nebi şîrketlerin hariçteki hissedarlerdir. Bisikletçileri karşılamak için sessizce telgrafnameleri getiriyorlardu Muhafizgücü büyük hazırlıklar yapBugün ise vaziyet büsbütün ba«kalarına gBnderecekleri faiz ve te Hiç te!âs etmîyordum. Üç senedenbetniştır. Bisikletçiler Kırıkkaleden ve mettü hisselerinin ihraç sekli hakdnr. Bütün cihan harpten nefret edi • Tekirdağ meb'usu Cemil Beyin ri uğraştığım hazırlık tamam olmuş Kayaştan karşılanacak ve Saman • yor. Harp her türlü yaldız ve romantik kında ahkâm konulmaktadır. kızı Melek Hanımefendi ile Karaj ta. paearında aynca merasim yapıla süslerinden sıyrümış bulunuyor. Büyüisalı kaymakamı Rebii Beyin nikâl Sokaklardaki alkıslar ve şarkıiar o eaktır. mek hevesi, büyük işler yapmak gay laırı 9 agustos perşembe günü BeAtina 7 (Hususî) dama kadar geliyordu. Bu gece mü • yoğlunda Tokatlıyan oteli salomınreti, hatta vurgunculuk iştihası bıı^ün tngiliz sefareti, üç «ene evvelki Kıb hep zail olmustur. Haro ilâhı mikrop tareke gecesinden daha heyecanlı idi. Varşova 7 ( A A . ) Romaya gitda icra edilecek ve bu münasebetrıs hâdiselerine karışmış bulunan Cünkü müta»*eke geresi zafer sarho«!usarxn bir hasta olmurtur. le saat beşten sekiz buçuğa kadar mekte olan üç tayyareden mörekkep Zile 7 (A.A.) thraç ettikleri Kıbrw meb'uslariftdan M. Hâçi Pavğu esnasmda savaşımtzin nihavet buldevam eden bir çayh dans veril* « Bugün harbe milyonlarca insanı Sovyet hava filosu dün saat 13 te buğdaylardan yüzde birini hava litvin hudut haricine çckarılmaunı duğunu tahayyül etmistik. H»'bukî cektir. Tarafeyne saadetler temenmezbahaya götüren, erkek, kadın, ço kuvvetlerimize yardım maksadile Cracovie Uzerinden uçmuf v e fakat Yunan hükumetinden istcmiştir. ilânı haro necesi sava«a girîvorduk. ni ederiz. . luk çocuk bütün beşeriyeti roahve sütayyare şubesine veren şehri havanın muhalefeti üzerine Cracovie Hükumetin bu talebi kabul edeceğî Geç vakte kadar vaziyetin ne ola refah içinde olacaklardı. miz tüccarlanndan yirmi iki kişiye rüküven bîr afet nazarile bakı^oruz. tayyare meydanına inmiştir. Filo saat soylenmektedir. Birço.k millî teşekcağını düşündüm: Fransız ordusu mücemiyet merkezi umumUi tarafın Londranm büyük saatinin ültima Fakat buna raîhnen gene harp bize 16 da uçuşa devam etmeğe tesebbüs küllor buna mâni oltnak üzere fatehassıslarımızın bekledikleri kudreti dan birer takdirname gönderilmiş • tomun son dakikasını ilân eden çalışı yaklaştıkça yakmlasıyor. eylenus ise de tekrar tayyare meyda aliyete geçmişlerdir. tir. DUn belediyede yapılan bir topgösterecek miydi? Rus devinin harpte beni daldiğım fikirlerden uyandudu Yirmi sene evvel duygularınuz büslantıda tak<Tırname!er kaymakam bir kıymeti olacak mıydı? Bafka bü Yanımdaki odaya gittün. Kırk kâtip nına avdete mecbur kalnuştur. bütün başka idi. O günlerde ben yuktarafından sahiplerine verilmiş ve yük devletler ne yapacaklardı? donanmaya harbe g?rdi$imize dair olaı sek ve bilhassa mes'uliyetli bir vazireVasington 7 (A. A.) îçki yasa kendilerine teşekkür edilmiştir. ttalyanm Ingiltereye karşı muhasa ifaıetleri bildiriyorlardı. de bulunuyordum; Bahriye Nazırı idim. ğı zamanmdan kalma kaçakçı gemilePort <au Princa 7 (A.A.) Amaya girmiyeçeğini ötedenberi bili Dünyanın en büyük askerî devleti v e Harp olursa donanmanın hazır bulurinin hâlâ faaliyette devam etmeleri, danm simal sanillerinde on dokuz yorduk. Amerikanm müdahale edecetngîîtereden sonra en kuvvetli bahrî nacağını temin etmek vaziferodi. Halsahil muhafaza gemilerinin artınlmasısenedenberi durmakta olan Ame finden de ümitvardık. Pek nik^>inane devletîle harbe girmistik. Yirmi sene Atma 7 (Hususî) Dün Atinada buki İngiliz donanması yüz seneden • dii;irnüyordunv. evvel höy'e bir halde bulunuyordum. bakkallar, manavlar ve sebzeciler nı mucip olmustur. rikan bayrağı bugün indirilmiş v e beri sıkı bir tecrübe görmemişti. Dört grev ilân etmişlerdir. Grevin sebebl L^ıkln yirmi sene sonra kendi k«n Şimdi diyorum ki eğer Amerika iki Günvükçüler adedinin de 3291 den batındanberi İngiliz imparatorluğu âo~ yerine Haiti bayrağı çekilmiştir, Bu, dükkânların kapanıp açılma saat • dime soruyerum: buçuk sene evvel müdahale etseydi gananmaya karşı beslenen sarsılmaı iüAmerikan kıt'alarımn adadan ç e • 5000 e artınlmatı derpif edilm«kU • leri, fiatlerin tayini ve pazar yerle* « Şimdi ne haldeyiz?» lip ve mağlup bütün devletler bugün mada güveniyordu. dir. kildiğini gösterir. rine dair çıkan ihtilâftır. ra Viyanada vaziyet Kuraklık faciası Divanıharpler yeniden faaliyete geçtiler Amerikanm zararı beş milyar dolar ?.onguldak ve Manısada çiçek hastalığı var İngiltere Âvrupa işlerine ne vakıt katrışacak? Muhafizgücü bisikletçileri Yeni bir para kararnamesi Kıbrıs hâdiselerine karışan meb'us Zile buğday tacirlerinin tayyare Cemiyetine teberruları Romaya giden Sovyet tayyareleri İngiltere, Yunanistandan hudut haricine çıkarılmasını istedi Bir Akit Atinada bakkallar ve sebzeciler grevi Amerika Haitiden çekildi Amerikada hâlâ içki kaçakçılıjjı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog