Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

Casuslar Arasında 103 Nakili: A. DAVER f Şehir ve Mernleket Haberleri ) Siyasî icmal Şehrin adeta Esrar kaçakçıkğı Denizlerin selâmeti yapan bir şebeke Kerempe sıs duduğu manzarası Nihayet cürmü meşhut halinde yakalandı ötedenberi esrar kaçakçılığı yaptığı tesbit olunan, fakat bLr türlü yakalanamıyan bir şebeke efradı da nihayet muhafaza teşkilâtının eline düşmüştür. Bu şebekeoıin şimdiye kadar harice binlerce kilo esrar sevkettiği anlaşıhnaktadır. Kaçakçılık meydana şu suretle çıkarnmıştıc: Mısıra esrar sevkolunduğunu te». bit eden muhafaza memurları bu esrarlardan bir partinin de Ege vapuı ile Iskend'eriyeye gönderileceğini öğrenmiş, ona göre tedbir aknış> tır. Nihayet bir hamalın elinde bir torba ile Ege vapuruna girdiği gö rülerek takip olunmuştu.. Hamal bu torbayı, vapurda kimsenm nazari dikkatini celbetmiyecek bir köşeye gizlemekte iken yakalaıtmış ve tor» banın içinden 3 kilo kadar esrar çıicmıştır. Bu cÜLmü meşhuttan sonra ha • mal, ikinci cürrAii meşhudu yapmaya bir vasıta olarak kullanılmıştır. Hamal, bu eararın Galatada otelci Remzi tarafından gönderildiğini söyleyince, hamala: Bu torbayı vapura yükliye • mediğini söyliyerek ga.i götür! Denilmiştir. Bu suretle otel kâtibi Fehroi ile llya isminde bir Muaevi de hamaldan esrarları ahrlarken yakalanmışlardnr. Fehmi ve tlya bu eararlarm otelci Remzi tarafından sevkedildiğini söylemişler, Remzi de Emniyet müdürlüğünde auçucıu itiraf ederek şimdiye kadar kimlerle ve ne sekilde alışveriş yaptığını anlatnuştır. Tahkikat derinleştirilmektedk. Yeniden bazı tevkifat yapılması muhtemeldir. *amfnrrivet 8 Aaustos 1 Hitlerin beyanatı Pivko, tef tiş esnasında Imparatorun esir edilnıesi için İtalyanlan hücuma teşvik ediyordu! Urban bu ihban yaparken çok heyecanlı idi. Onun için fırka erkânıharbi, ueferi biraz kaçık bir a • <iam telâkki ederek söylediklerini büyük bir itimatsızlıkla dinledi. Hakkı da yok değildi. Çünkü, sicilli gayet iyi olan mülâzim Pivko gibi mükemmel bir zabitin bu kadar alçakça bir ihanet yapabileceğini tasavvur etmiyordu. Fakat, her ihtitnale karşı, Urban tarafndan ihanetle itham edilen Mlejnekle di • ğer bir küçük zabiti divanıharbe verdi. Mülâzim Pivko da divanıharbe çağınldı; fakat Pivko daha evvel şüphelendiği için lâzım gelen tedbirleri aknıştı. Hetnen maınunları görerek onlara divanıharbe verecekleri cevapları, iyice öğretti. Bunlar, evvelâ, almanca bilmediklerini iddia edeceklerdi. Bu suretle divanıharpçe sorulan aualler kendilerine tercüme edilinciye kadar, cevaplanm hazırlamak üzere dü • şünecek vakit bulabileceklerdi. Çavuşlara, ayni zamanda aptal bir adam tavr talnnmalarını ve herşeyi inkir ctmelerini tenbih etti. Mlejnekin düşman karargâhına gidip geldiği ileri karakol hareketi nak kinda, vaktile tabur kumandanma söylediklerini divanıharbe de tek • rmr etmelermi tavaiye etti. Pivko kendi adamlarmdan çok cür'etkâr birkaç nefer aeçti. Bun lar, lrendisi de muhakemeye çekil • dlftl ve işler fena bir çekil aldığı ta&dirde, divanıharp heyetini el bombalarîle fcldüreceklerdi. Bu cinayetten sonra, kendisi de botnba • cılarla beraber kaçarak ttalyaniara iltica edeeekti. lk tahkikat tabur kumandanh • ğında yapıldı. Evvelâ Pivko sorguya çekildi ve Urbanm îthamlannı ihtiva eden zabıt varakası okunduğu taman mükemmel surette soğukkanlıhğını muhafaza etti. Zabıt varakasını mütebessimane dinledi ve en tehlikeli kisimlannda şöylece müstehziyane başını salladı. Cevapl ı n , kendisini dinliyenler üzerinde gayet samimî ve dürüst olduğu his»mi verdi. Pivko, en füpheli nokta • ları bile gayet tabiî bir surette izaha muvaffak oldu. Maznun çavuşlann cevaplan da, mülâzimin ifa • delerine tamamen uygundu. Ortada maddî hiçbir delil mevcut olmadığı, ahval ve şerait te onlann tnasumiyetini gösterdiği için her üçü de derakap aerbest bırakıldılar. Urbana gelince, zavallı nefer, delilik a • lâimi göateriyor, diye bir yere ka patıldı. Bu luretle Pivko ve arka • daşlan, kafalanm kurtarmağa muvaffak olmuşlardı; hem de pek kolay lıkl... Diğer taraftan hücum ve baskra hazırhklan gittikçe uzuyordu. ttalyanlar hareketi birkaç gün daha tehir ettiler. 13 eylulde Imparator Charles (Şarl) bir tef tiş eanasın da Sugana vadisinde Levicoya geldi. Pivko bu ziyareti önceden ha ber almış olduğu için hemen ttal yanlara haber verdi, Imparatoru bile eshr etmek knkânı olduğunu »öyliyerek onları fırsattan biliati . fade hücuraa teşvik etti. Fakat t talyanlar hazırhklarını bitirememiş oldukları için 13 eylulde harekete başhyamıyacaklarını bildirdîler. 16 eylul günü, öğleden sonra, saat kide üç ağır topçu mermisi Castelnuovoya düştU. Bu, o akşam hücumun yapılacağını bildiren mukarrer îşaretti. Pivko ve arkadaş ları, hemen öneeden düşünülen tedbirleri tatbika başladılar. On altı litre içki ile bir hayli af yon düşman tarafından tedarik edilerek Piv koya gönderilmişti. Pivko, afyonu, akşam kanvesine ve içkilere kanş tırdı. Siperlerdeki efrat, tabiî kahve ve içkileri içraek içn kendilerine yalvartmadılar. Hatta Pivko ve arkadaşlanndan bazılan bile bu afyonlu kahve ve içkiye dayana • mıyarak bol bol içtiler, Bölüğün bütün efrat ve zabitanı arasında yalnız mülâzim Knott, kahve ve içkiye iltifat etmemişti. Mülâzim Pivko, bundan sonra, tabur kumandamna tnüracaat ederek o gece için kendi mmtakaaın • daki tel örgülerden elektrik cere • yamnın kesiltnesini riea etti. Bunun için de, ileri hatlardaki bazı aiper • ler araaında mestur yollann bozulmuş olduğunu ve geceleyin bunları tamir ettireceğini aöyledi. Tabur kumandanı Borgodaki elektrik müfrezesine keyfiyeti haber verdi. Cereyan kesildi. Pivko da fıraattan bilistifade akşam karanlığında hemen elektrik kablosunu kestirdi. Gece olmuştu. Karanlık, fakat yıldızli ve böyle bir baskına gayet müsait bir gece... Afyon tesirini göstermeğe başlamış ve efrat derin bir uykuya dalmışlardı. Pivko ile taraftarlan arasmdan düştnana kılavuzluk edecek küçük zabitler ve efrat, ttalyanlan Castellaredeki ileri karakol tnevkünde bekliyorlardı. tlk müfrezeler, geceyansma doğ ru göründü. ttalyan askerleri, gü rültü etmemek için lâstik taban ve ökçeli kunduralar giymişlerdi ve kedi gibi dört ayak yürüyerek mev *ie doğru tırmanıyorlardı. ttalyanlar, ilk aipere gelince o • radaki karakol efradmı bastırdı lar ve tealim olmıyanlan aiper hançerlerile öldürdüler. Düşman efra dınm gürülHi yapmamak için ateş etmeleri yaaak edilmişti. İlk yürüyüş kolu bizzat Pivko tarafından kıiavuzlanarak hiç gürültü etmeden Maso köprüsüne gelmişti. Fakat oraya gelince, uyanık bulunan köprü nöbetçiai tarafından görüldüler. Pivkonun müdahaleaine rağmen karakol kumandanı «silâh başına!> iaaretini verdi. Ayni zamanda, dü;manın hançerlediği ileri karakol postaaı efradmdan kaçmağa mu • vaffak olan blri nefes nefese gelerek hücumu mülâzim Knotta ha ber verdi. Pivko kendi adamı olmıyan bu mülâzimi, o gece mıntaka mn diğer ileri karakol postalarını yoklamağa göndermişti. Bu suretle hem ondan kurtulmus, hem de mülâzimi ttlyanların eline düşürecek bir vaziyet ihdas etmiş oluyordu. Fakat, Avusturyahlar hesabına, Allaha şükür, mülâzim Knott tef tişi İtalyanların baskınından biraz evvel bitirmiş ve kendi aığnağına girmek üzere bulunmuştu ki düşmanm hücum ettiği haberi ge'di. (Mabadi var) tesisatı ikmal edildi Mağaza isçüeri icin tari feler tadil ediliyor B:r kısım dükkânlann saat yedide bir kısmmın da saat dokuzda kapan malan birçok işc'lerin memnuniyetlerini muc'p olmustur. Vilâyete geîen mektuplarda aile babalannm bu ksrarla vakit ve 7an»anile evlerinde ve cocuklarınm yanlarmda bulunması temin ed'ldiğinden memnuniyet izhar ve te şekkür e^'lmektedir. Meyvactlartn tilebi Yaş mevva satan diikkân sahiplerî Istanbul Ticaret O '«»ına müracaat'e saat yedîde kanadıkîan takdirde m'llannm çürümelc*e olduğunu ve dük kânlannin gece ( 2 4 ) e kadar acık bulundurma'nna müsaade edilmeaini ia • temiflerd'r. ütün dünyanın itimadını kazandığmdan vefatı umı*mî teessürü ve Avrupanın atisi hakkında derin endişeleri celbeden Mareşal Hindenburgun Almamjanm dahilî siyasetinde ve Avrupa politikasiBda buraktığı boş luğun nasıl doldurulacağı günün en mühım meselesini tesidl «4'iyor. Reisicumhur Mareşal m gözlerini kapadıktan yarım saat sonr» kabi» ne tarafından neşroıunan bir ka nunla riyaaeticumhur vasifeai BAŞvekâlet memuriyetile tevhit edil miştir. Maahaza M. Hitler, dokuz sene Hindenburgun taşıdığı (AJ manya d'evleti reisi) unvanını müte« veffaya hürmetea Uzerine almak tan imtina etmiş ve kendisine bundan sonra yalnız (lider, rehber v« Başvekil) olaı ak hitap edilmesini istemiştir. iki vazifenjn tevhidi hakkında kabinenin neşreylediği kanun Rayi ; tag tarafından kabineye verilen teşriî salâhiyet mucibince meşru Q\~ makla beraber M. Hitler bu kanu nun reyiâmla tekit ve tevsik edilmesini, mevkiini sağlamlaştırmak maksadile muvafık bulmuştur. Reyiâma bu ayın on dokuzunda müracaat edilecektir. Yeni kanun M. Hitlere yedi sene müddetle mi, yoksa kaydi hayat şartile mi devlet riyasetini verdiği noktasında sarih değildir. İki suretle ve kuvvetli olarak ikinci suretle tefsir oluna bilir. Bugün M. Hitler 66,000,000 Al man üzerinde ne Bismarkın, ne de Kayserlerin ve Hindenburgun haiz olamadığı gayet geniş bir salâ * hlyetle hâkimi mutlaktır. Mumai leyhin salâhiyeti pek vâsi olmakla Almanyanın mukaddecatını hem Al man milletinin devamlı saadet ve emniyetini, hem de Avrupa sulhu nun ve huzurunun atisini temin e> edecek bir kudret ve kiyasetle »dare edebileceği hakkında dahilde ve hariçte derin şüpheler vardır. Bu şüpheler ve endişeleır Hindenbur * gun yokluğunu daha acı hiaaettir • mektedir. Şimdi bütün dünya Hitlerin ve en yatkm muavinlerinin ne yapaca ğını bekliyor. Mumaileyh te bunu bildiğievden bütün cihana hitap ederek düşüncelerini bir mülâkat şeklinde şimdiden bütün dünyaya beyan ve ilân etti, Bu beyanatın R*ü» him noktaları şunlardıc: « Ahnanya ancak bugünkü hu» d'oıtlarını muhafaza etmeği dü}ü nüyor. Kendisini müdafaadan başka bir harbe girmiyecektir. Her hangi müstemleke temini için bir askerini bile feda etmiyecektir. Almanya kuvvetli düşmanlarla sarılı olduğundan bir gün kendiainden şeref ve mevcudiyetile telif edile • miyecek talepler karşısında kala cağı korkusile buna gere vaziyet almıştır. Almanya, Avusturyaya hücum e* decek değildir. Maahaza aramız daki eski rabıtaların iade edilme • sine mâni olamayız. Anschluaa yanj Avusturyanın, Almanyaya İltihak» bugünün meselesi değildir. Şu kw dar var ki gizli rey esası üzere yapılacak intihabatla bu mesele hal • lolunabilir. Avusturya Almanlan nm Almanya ile birleşmeğe müte * mayil olmaları tabiî bir&eydir. Fa» kat Avrupa son derecede muhale • fet gösterecektir. Cihan iktısadî mü* nasebatının tabiî hale gelmesi için müsavati mutlaka esası üzere beynelmile! geniş teşriki mesai ruhu şarttur. Bu şart üzere Almanyanın Cenevreye avdeti de mümkündür.» Bu sözler M. Hitlerin sulhper verane ve itilâfçuyane bir lisanla söylediği son nutukları teyit adiyotv Lâkin komşuları bu sözler e bu defa da inanmak istomiyeceklerdir. Nak*l va*ıta\em çofalrtlıyor Da : mi Encümen bazı esnafın, işpor» Inebolu civarmda Kerampe oornon» tacılarm da muayyen saatten sonra ti • daki M düdüğü tesisatı caret etmslerinm men'i tekl'Hni reddet* Gemilerin selâmetle seyrü sefer mişiir. Bazı semierde dükkâncıiann Ierini temin için Tahlisiye idaresinin [ mağazalarmı kapatır trtbi ytpıp gene yapmakta olduğu radyofar (telsiz* •lışv*r>se devam ettk'eri görülerek le mevki Uyin eden alet), sia dUdükderhal hak'annda zabıt tutulmuftur. leri ve fener gibi teaiaatm en mü • Dükkânlann erken kapanması sebe himlerinden biri olan Inebolu civarındaki sis düdüğünün tesisatı ik • M e akoamüzerleri şehirde kesafet arttığından Belediye, Tramvay şirketine, $'*mal edilmis ve tecrübeleri de mu vaffakiyetle yapılmıştrr. Sis düdüğü keti Hayriveye, ^kay, Haliç idare'erne o eivarın en tehlikeli mevkii olan ve şimendfer kumpanyalanna tebli Kerempe burnundadır ve aea 8 milgatta bulunarak akxamüzerleri yed'den den icitilmektedir. Keyfiyet pek ya> itibrren leyrihefer tarfelerini yeni vakmda Tahliaiye idaresi tarafmdan icap edenlere resmen bildirilecektir. ziyete göre değiştirmelermj bildirmiş tir. Bu sene içerisinde Hopaya bir Tramvay »Vketi iki gündenberi bütün fener, Sinoba bir aia düdüğü, Karaistikam»lIere tramvay servislermi ço deniz Boğasının ağzuıa bir radyo far, Hayıraızadaya bir aia düdüğü, ğaltmıştır. Vapur idareleri ve şimendi Zonguldağa bir tahliaiye iataayonu fer kumnanvalan da bir iki güne kadar yapılacakbr. Bütün bu teaiaat için tarifelerini değistireceklerinj bildirmîş faaliyete geçilmtş olup hepsi de bu sene, mayısa kadar İkmal edllmia Sehirdeld bütün dükkânlann yedi ve olacaktnr. dokuzda kaoanman dolayısile isçiler den büyük bir kısmı sinema ve bahce lere de akm etti|4nden buralan akşamuzerleri cok kalabahk olmaktadır. SEHÎR İSLERİ Muhittin Beyki teftişleri Vali ve Belediye Reisi Muhittin Bey iki gündenberi Belediyeye aabah saat yedi buçukta gelmektedir. Muhittin Bey müdürlerin ve memurların vaktinde vazifelerine başlayıp başlamadıklannı teftiş etmektedir. Kadıköylüler Bir tramvay şube hattı daha istiyorlar Kadıköyiinde Hasanpaşa mahallesile Kurbağahdere civarındaki mahalleler halkının kendi tarafla rtndan da tramvay geçirilmesi için Belediyeye verdikleri dört bin imzalı istida Şirketler Komiserliği tarafmdan bu dileğin temini mümkün olup olmadığı tetkik edilmek üzere Tramvay idaresine havale edilmişti. Usküdar tramvaylan müdürü Necmettin Sahir Bey bir müddet tenberi Almanyada bulunduğu ve evvelki gün avdet ettiği için istidanın tetkikine bugünlerde başlana caktır. Haber aldığımıza göre Hasanpaşa ve civar mahalleler halkı namına bir heyet bugün Tramvay idareaine müracaat edecektir. Heyet evvelce verilen istidanın muhakkak kabul edilmesi içm idareye ricada bulu nacaktır. MAARtFTE Konservatuvar ve 16 mart abidesi projesi iç n müsabaka Istanbulda Şehzadebaşında ya placak konaervatuar binasile 16 mart şehitlikleri abidesi ve meydanının tanzimi projesi için bir miisa> baka açılmıştır. Müsabaka müd • deti ikinci teşrinin yirmi beşinde nihayet bulacaktır. Şehir yatı mektene ıtiüracaatler Bu sene üç Anadolu vilâyetin deki yatı tnektepleri kapatılmış, yalnız tstanbuldaki Şehir yatı mektebi bırakılmşıtı. Bu mektebin yedi yüz elli talebesi vardır ve son günlerde kaydolmak için birçok müracaatler vâki olmaktadır. Haber aldğımıza göre mektepte bu lunan talebelerden ekserisinin aranılan şeraiti baiz olmadığı anla şılmıştır. MÜTEFERRİK Sağır, dilaiz ve körleri himaye cemiyetı tarafından 16 ağustos perşetnbe günü akşamı Boğaziçi ve Adalarda bir mehtap gezintiai tertip edilmiştir. Bu gezintide dilsiz artistler çok eğlenceli numaralar yapacaklardır. Dllsîzlarin mahtafi aczintisi VtlAYETTE Tayin tstanbul Nafıa dairesi muhasebeciliğine Belediye Karaağaç mezbahası hesap kontrolörü Cevat Bey tayin edilmiştir. Gayrimllbadiüere bono tevziatı Istihkakları bin liradan az olan gayrimübadillerden 1526 numaraya kadar olan hak sahiplerine yapılan para tevziatı bitmiştir. îstihkaklan bin liradan fazla olan gayrimübadillere bugün 1303 numaraya kadar bono tevzi edile • cektir. Üniversite talimatnameleri Yüksek tedrisat umum müdürü Hâmit ve Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Heyeti reisi thsan BeyIer Universiteye gelerek Universite talimatnameleri hakkında tet * kikatta bulunmağa baslamışlardır. Arapça müsveddeler Dün Başvekâletten restnî dairelere gelen bir tamimde hâlâ müsvedde şeklinde kullanılan eski Arap barflerinin kullanılmasma arbk nihayet verilmesi bildirilmiştir. ECNEB! MEHAFtLDE Bu ayıeı on sekizinde Macaristanın maruf gazetecilerinden ve muharrirlerinden mürekkep 35 kişilik bir kafile şehrimize gelerek burada üç gün kalacaktır. Macar meslek daşlarımıza Yalovada bir ziyafet verilecek, Boğaziçi ve şehrin şa yanı temaşa mahalleri gezdirile • cektir. Gazi Antepte Biçki Yurdu sergisi açıldı Jimendiferlerde halk ve iktısadiyat lehine kararlar Macar meslektaşlarımız geliyor (BafmakaUden mabat) fıa Vekâletimizin bu müşkül vadide birleri alabilir. Oradaki zahirî zaran müspet adımlar atnus olmasını haki roemleket iktuadiyatının umumî inkisaf katen pek yerinde bir memnuniyetle ve infirahındaki yüksek ve şamil menkarşdamak v« atiyen hep bu yolda faatler hakikatte fazlasile kapatmış yürünüleceğini de memîeket'n iktısa olabilir de onun için. Bu mülâhaza • diyatı için bir teminat senedi telâkki lar devlet fimendiferciliğinin yüksek etmek muvafıktır. ve ileri gayesinin sadece isaretlerin • Şimendifer tarifrlerindie tadilât icden ibarettir. rası müşkül olmakla beraber bizde şinv Meaeleain kolay değil, çetin denilediye kadar ekseriyetle oyle göriildüŞü eek kadar zor olduğunu bir daha kayveçhfle hemen hemen bu tarifelere hiç dedefin. Yabuz iktuadî hayatla şi • dokunulamaz gibi bir ibtirazda ısrar roendifer nakliye ücretlerindeki müedip gitmek te doğru değildi. Tar"fe nasebetlerin muvazenesini tayine ça • lere dokunmak kolay olmamakla be • liftnak bile çok ağır, çok yorucu ve he raber bu i|te tatbik ohınabilecek ko le iaabetli neticelere varmaaı büyük laylıklar hiç te yok değildi. Nafıa Vemarifet ve meharet istiyen bir iştir. kâleti ilk hamlede hayli ileri adımlar Nafıa Vekili Bey beyanatnım bir kısabnMhr diyebiliriz. Daha el ah'abile • m u d a ifletme şeraitinin zamanla ve cek imb&nlar vardır. Nafıa Vekâleti rebileeeği müsait imkânlardan Utifa • de y^ptıği kadan yar»ı!abi1eceğin mündede devam olunacağını ifade etmek» tehasıdır demîyor. O bu mevzu üzele meselenin esasen haiz olduğu zor rmde çahşmakta devam edeceğini $öyhıklan ihaas eylemiftir. Dünyanın her liyerek her imkânın vereceği miisaa yerinde şimendifer tarifelerinin tadili deden istifade olunacağını vadediyor. memleketlerin en miihira meselelerinZaten iını icabı da bundan ibarettir. den btridir. late bunun içindir ld Na Bizce «ntfb'nt olan nokta tarifeler üze MUHARREM FEYZİ Dünkü hava Kandiüi Rasataneainden verilen ma» lumata nazaran dün sıfır derecei hararette ve deniz seviyeaine indî « rilmiş barometro bu aabah: Saat 7 de 755,5, saat 14 te 755,5, Derecei hararet saat 7 de 22, aaat 14 te 26,5. Azaraî dereeei hararet 27,5. Asgarî derecei hararet 20. Rüzgâr yıldzdan esmiştir. Aza * tnî sürati saniyede 8 metroya çık « mı«t»r. Üç Kembriç talebesi geldi Kembriç Universitesi talebesinden Goldman, Krije ve Bokster isminde üç seyyah dün otomobille şehrimi ze gelmişlerdir. İngiliz talebeleri otomobille Avrupa turuna çıkmşlardır. Burada üç gün kaldıktan «onra Atinaya gidecekler ve ocadan Londraya dönerek seyahatlerini tamamhyacaklardır. rinde şimdiden müspet tedbirler alan Vekâletln bu mesele üzerinde hassasiyetle çalısmakta devam ettiğine ve edeceğine dair verdiği tenCnattır. Bizce millî şimendiferciliğin belki en can alacak noktası işte buradadtr. YUNUS NADÎ Cumhuriyet Nüshası S Kuruçtur Gazi Antep Biçki Yurdu talebesi muallimlerile beraber Gazi Antep «Hususf» Geçen hafta şehrimizde «lstanbul Biçki Yurdu» nun sergisi açıldı. Sergi, büyük Türk iakılâbmdan sonra her sahada yüksek meziyet ve kabili • yetini göstermek fırsatını bulan Türk kadımmn kendi öz i|inde b»« şardığı binbir çeşit ince ve zarif el işlerile bezenmiştir. Yurt, iki sınıflı olarak tesîs edilmiştir, 30 • yakın talebesi vardır. Bu sene dokuz hanım imtihan ve rtrek cnezuniyet vesikau almıştır. J Türkiye Hariç şeraiti i ^ l D *& Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. Altıayhk 7S0 1450 80Û Üç ayhk 400 150 yoktor Bir aylık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog