Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

S6ne NO 3 6 8 4 u m h u r iyet Telgraf *e melrtup adred: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcutusu: îstanbnl No. 246 ÇaFŞaiTlba 8 AğUStOS I 9 3 4 ve matbaa kısmlle MatbaacUık ve Neşrtyat Şlrkeü. 24299 Izmir Birinci Kordcnda EGE PALAS Her odası denize nazır, odalarda soğuk ve sıcak akar su, yemek, kabul saloniarı , asrî banyo Telefon, Bar Amerikan Telefon: Başmuharrtr ve evi: 24290. rahrir beyeti: 24298. Idare Şimendiferlerimizde Halk ve iktısadiyat Lehine kararlar azeteler tzmir ve havalismde bir tetkik seyahatinden avdet eden Nafıa Vekili Ali Beye fendinin beyanatını neşrettiler. larifeler üzerinde halk lehine ve iktısadiyabnuzın menfaatine yapılmıy, yapü • makta ve yapılacak tadilâttan bahse den ba beyanatın biitün memlekette büyük bir alâka ile karşılanmış ve karşüanacak olmasuu muhakkak sayma • hdır. Zaten Nafıa Vekâletinin tarife • İeri ucuzlatmak için taraf taraf yaptı ğı muhtelif teşebbüsler çoktan ve lâ y«k olduğu ehemmiyetle nazan dikkati celbetmekte idi, ve zaten bu yol • daki teşebbüsler her tarafta hüsnü telâkki olunarak halkın ucuz nakliyeli trenJerden isitfadeye müsaraat eyle roeleri feklinde büyük bir rağbeti davet te etmişti. Sabancaya kadar ya • pılan ucuz tarifeli tenezzüh trenlerine, oturulacak yer bulunmıyacak kadar bir kalabalık tehacümü vaki olmuş oldu ğunu yalnız işitmekle kalmıyarak tesadüfen bir defasında bizzat gözlerimizle gördük. Son defa Soma taraflannda yaptı gınıız bir seyahat esnasmda Kasaba ve temdidi hattı üzerinde Somaya kadar geliş gidiş tesis olu •an ncuı tarifeli trenlerin her defasında pek kalabalık bir halk ta aımakta olduğunu bize anlata anlata bib*remiyorlardı. tzmir taraflarında ucuz tarifeli trenlere ötedenberi avizo unvanı verümiştir. Galiba bu ucuz tarifeli trenlerin fransızca ilân demek olan bir Avisle halka iblâgından azıtılmış bir kelimedir. Fakat zamanla kelîroe asd manasun kaybederek ora • larda ucuz tarifeli tren manasuıa kull&nılnv,Nafıa Vekâletinin son ucas tarifeli trenleri münasebetüe kelimenin herkes tarafından sevile sevile kuDa nılacak veçhile tekrar ortaya çıkmtş olduğunu tzmirde kendi kulaklanmız • la işittik. Bir tanıdıki Pazar gün Somaya gideceğim, o gün avizo var! Diyor ve sorduğumuz suale ceva • ben avizonun gidiş geliş bir liraya malolduğunu ferahlıktan dört açılmış bir ağızla adeta yağhballı anlabyor du. Nafıa Vekâletince halkırruz ve ürtısadiyabmız lehine olarak alınmakta olan ucuz nakliye tedbirlerinm ehenv miyetini anlamak için şimendifer ta rifeleri üzerinde tadilât icrasınm esa sen zannolunabileceği kadar kolay bir İş olmadıgmı gözönüne almak lâzım dır. Nihayet şimendifer de kendi ba şma çok mühim bir müessesedir ki gelişi güzel zaranna işliyemez. Sonra şimendîferlerin zararlarmi umumî büt çe odemeğe mecbur olur ki devamlı surette zararlı bir işletmenin tazmîn ve telâfisme yetişmek çok büyük bir meseledîr. Işte esasında mevcut bu müşkülâta rağmendir ki Nafıa Vekâleti tabiî binbir hesapla ancak müm • kün olabilen tadilâtı icra edebilmek • tedir. Bununla beraber Vekil Beyefendi • nin izahabndaki malumat bile nazan dikkate aluursa şimendiferlerde tarife ucuzlugunun şimdiye kadar temin olunabilmis olan şekil ve derecelerinin bile cidden mühim nisbetler arzettiği görüliir. Yolcu seyrü seferlerinde yüzde elliye kadar çıkan tenzilât tatbik edil miş ve bir kısun mühim ihracat mad delerimizde de hemen hemen bu minval üzere ucuzluklar temin olunmuş tur. Şimendiferler gibi büyük nakliye vasıtalannın devlet elinde bulunması bühassa bu gibi kolayhklann tatbikı îçin icabmda cesaretli ve tamamen mahalline masruf kararlar alınmasını teshil etmesi noktasından faydaltdn*. Devletin elinde şimendifer rnülî iktı • sattan mühim bir cüz olmakla beraber fazla olarak millî iktısadın cereyanlan üzerinde çok nviessir kuvvetli bir unsurdur da. Devlet millî ikhsadiyatın mnumî heyeti üzerinde tedbir alan âli bir teşekkül ohnan itibarile icabında memleket hayatmm inkişafı için şimendiferleri üzerinde hatta zahhen Sararlı görülecek tenzilli tarife ted • YUNUS NADİ (Mabadi îttinci sahifede) Almanya, Fransaya askerî ittifak teklif ediyor! M. Hitler harp îhtimalleri, Avusturya meseîesi ve yapacağı işler hakkında beyaııatta bulundu Hindenburgun cenaze merasimi Merasime halktan 200,00tf kişi iştirak etti Londradan gelen tafsilât Italyadaki isyan hâdisesinin içyüzü ) kişinin tevkifine ve 20 faşist reisinin azlirie bir tokat atma meseîesi sebep olmuş ağustosta Avrupadan gelen telgıaflar Londrada münteşir Deyli Telgraf gazetesinin İtalyada 300 kişi nin tevkif edildiğini ve faşist fırkası erkânından yirmisinin azlolunduklanm haber verdiğini bildirtyorlardı. Bu ga zetenin 4 ağustos tarihli nüshası dün şehrimize gelmiştir. Haberi aynen nakled'yoruz: «M. Mussolini fırkasmda htzibah muhafaza için vakit vakn temizlfk ya • par. Bu temizliklerden biri s;mdi MussoEninin raaskah resi olan Romagna da yapılıyor. Bu memleket ttalyamn en kuvvetli seciye sahiplerini yetistir mekle meşhurdur. Fırkadan faşistlerin en manrf sTnalarmdan yirm:si çdsanl rmştır. Bunlarm üçü fırka federasyonu umumî kâtipierindendir. Bu ihraçlar sabık dahiEye nazın Sinyor Arpinatmm tevkifile alâkadardır. Sinyor Arp'nati faşist merkezi umumisinde cıkardığı bir kavgada fırka kâti • bi umumisi Staraceyi dövdüğünden 27 temrmızda tevkif olunmuştu. Starace keyfiyeti M. Mussoliniye bildirmişti. M. Mussolini dahi Arpinatinin derhal fırkadan ihracmı emretmişti. Mahallî faşist komHesi dahi kend'smi beş sene müddetle LJpari adalannda tkamete memur etmişti. Bu hidiseden sonra Romagnadaki TUareşal Hindenburg, Neadeckdefn müteoazı ecînâe, olüm doseğinde Londra 7 (A.A.) Daily Telegraphın Paris muhabiri, Almanyatun, bu »efer matbuat vasıtasile, Fran • tız • Alman dostluğu lehine temayül gösterdiğini kaydetmektedir. Filhakika, Petit Parbien gazetesiıvde Jeneral von Reichenau, Fran•aya, iki nulletin bütün dünyaya hâkim olmasuu temin edecek bir ittifak teklif etmektedir. Daily Telegraphra muhabiri, bu teklifm, M. Hesa tarafından »adece îktuadî m*«eleler üzerind« yapılmn uzlaşma tekliflerini askerî cihetten tamaml«d>ğım zannetmektedir. Jeneral von Reichenau, funları söylemektedk: « Fransanuı, Avrupadaki em • niyetini temin edecek yegiae memleketin, Alaıanya old'uğona «nlıyaL • (Mabadi dordüncü sahifede) Tevkîf edilen eski Dahiliye Naztrt '.,, M. Arpinati faşistlerin büyük bir kısım munailey • hjn tarafnu iltizam etmişler, ve faşist aleyhtan bir vaziyet alrmşlardrr. Eundan dolayı 300 kişi tevkif olunmuşttr. Sinyor Arpinatinin faaliyeti faşâtlerin 1922 de Roma üzerine yaptıklan vürüyüşle başlar. Bolognanm ilk faşrat; valisi ve ilk faşist yurdımun müejiUi bu z&ttnr. Mumaileyh, taraftarlannm daima vilâyetlerdse kanşıklık çıkarmalarile de manıftur. (Mabadi dordüncü sahifede) Kıırultaya gelen tezler Dünkü büro içtimaında Rus âlimi M. Meşaninofun umur.ii Hsaniyata dair tezi okundu 18 ağustosta açılacak Kurultay hazırlıklarına devam edil • mektedir. Dün merkez bürosu umumî kâtip tbrahim Necmi Beyin reisliği altında Ahmet Cevat, Ali Canip ve doktor Saim Ali Beylerden mürekkep ola rak toplanmış ve gelen tezle rin tetkik ve mü Kaçak eşya davası Odesa Başkonsolosunun eşyasına dair muhakemede Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri Araplarla Yahudiler çarpıştılar, 30 ölü, 100 den şahit olarak ve hafi surette dinlendiler Odesa Başkonsolosu Rauf Hayri fazla yaralı var Beyle konsolosluk kavası Tevfik ve muhacir Mehmet Efendüerin mu hakemelerme dün öğleden sonra Gümrükteki 8 inci thtısas mahke mesinde devam edilrîi. Kalabalık bir dinleyici kütlesi mahkeme salonunu tıklım tıklım doldurmuştu. İlk olarak Gümrük Başmüdürü Seyfi Bey şahit olarak dinlendi. Seyfi Bey mahkemece sorulan bir suale cevaben, vazifesine taalluku olan bu ciheti alenî olarak söyliyemiyeceğini beyan ettiğinden salon boşatıldı ve Seyfi Beyin şa hitliği hafi bir celsede dinlendi. Bundan sonra, Gümrük Muhafaza Başmüdürü Hasan Bey de hafi olarak dinlendi. Şahitlerden, bu Cezajrîrde kanlı hâdiseler <3Ü İ / <**S.r•* \* : f Gümrük BaşmüdSrü Seyfi ve Gumrük Muhafaza Başmüdürü Haaan Beyler mesele ile alâkadar olan ihbar hakkında malumat almdıktan sonra, \ /TAK4A (Mabadi dordüncü tahifede ) Moskovada dünkü maç Çok mükemmel oynamasına rağmen futbol takımımız Rus millî takımına 2 1 yenildi Kanlı çarptamalara sahne olan Konstantin şehrinin mevkiini gotterir harita Londra 7 (A.A.) Daily Tele • graphm Paris muhabiri, Cezayirde Dünkü içtimada M. Mesaninof tezini, taleasile meşgul olmuştur. Büro heyetine okarken Bu celsede M. Meşaninofun u ö ğ l e d e n sonra mumî lisaniyat etrafuıdaki tezi o • büro ikinci bir celse aktetmiş ve bu celsede Sovyet profesörleri Samo kunmuştur. iloviç ve Mesaninof Yoldaşlar da Büro, cumartesi günü tekrar topbulunmuşlardır. lanacakbr. (Mabadi beşinâ tahifede) Giirültüye ilânı harp! Kararın tatbikma dün baslandı Zonguldak sömikok fabrikası Şirkete yirmi beş senelik Yük arabaları lâstikli olaimtiyaz verildi cak, lüzumsuz yere korne Ankara 7 (Telefonla) tstan1 bul, tzmit, Zonguldak, Gelibolu, ve düdük çalınmıyaca : Bursa, Çanakkale, Çangırı ve Ankara vilâyetlerinin müstemirren sun'î antrasit ihtiyaçlarım temin için (Mabadi befinci aahifede) Şehrin sükunetini ihlâl edecek mahiyette olan gürültülerin yasak edildîğine daîr Dimî Encümen ka ran dünden itibaren tatbik edilmeğe baçlanmıştır. Bu talimatnamenin tatbikı için âün sabahtan itibaren zabıtai be • lediye memurları mmtakalan da hilinde faaliyete geçmişler ve »ü kuneti ihlâl edenler hakkıada takibatta buiunmuşlardır. Dün bu hv sustaki talimatnamenin tatbikma başlanı'.dığmın ilk günü olması dolayısile bazı mıntakalarda memur • lar epey sıkmtı çekmişlerdiır. Fakat bu hal öğleye kadar devam etmiştir. Motör'ü motörsüz deniz ve kara vesaiti nakliyesinin müçteri celbi içia veya kaza melhuz olmadan korne (Mabadi dordüncü sahifede) Bugün Ağustos 1914 frğustos 1934| Yazan: Winston Charchill FutbolcuİanmtztnRua millî takunile karstlaftıklart • bir manzara Dhtamo stadtndan 3 üncü sahifemizde Ertneni meseîesi Yazan:. Salih Münir Paşa Moskova 7 (A.A.) Anadolu Ajansmın sporcu kafilemize refakat eden hususî muhabiri bildk'iyor: Moskovada bulunan Halkevi takunı ikinci maçını bugün yapacakb. Birinci maçta 0 3 gibi oldukça mühim bir f arkla yenifanesine rağ men çok güzel bir oyım oynıyan Türk takımmın bu maçta alacağı neticeyi merak eden muazzam bir kalabalık, maçın oynanacağı Dina(Mabadi alttneı sahifede) Çocuk bakımt Yazan: Kadri Raşit Paşa 5 inci sahifemizde h^.ıden itibaren, günde 12 saat ve pest perdeden bağırmağa mecbur olan seyyar sattcdardan biri...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog