Bugünden 1930'a 5,419,774 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

•Cumhurîyet. Beklediği Aşk Edebi Toman Yazan: PERIHAN ÖMER 26 Sefalet içintleyim, parasızhk bilAynaya yakından, uzaktan bakarak mezsin ne giiç şey, babam b.r buçuk şapkasını öne arkaya çeken, ellerini senedir işsiz, neyimiz varsa sattık, ar • çırparak zıplıyan Şuleye bakarken, dütık birşeyler yok, evde eşya bile kalşündü: madı. Bir misafir gelecek diye korku En zavallısı bile benden mes'ut!.. dan içim titriyor, kıyafetimden utan Onları ne basit şey ler memnun edebidığıın için kimselere görünemiyorum. liyor, hayatta istediklerini bulabüme Bu gördüğün elbise tam iiç kıştır bi leri ne kadar muhtemel!... Halbuki çım değiştiriyor. Nihayet bu acayip ben hayatımda bir dakika bile böyle şekle girdi. Şu ayakkabılaı a, şu çan gölgesiz bir sevinç duymadım. Her taya, şu şapkaya bak, ben bu kadar tahalde duymıyacağım da. biatsiz miydim?.. Ucuz bulduğum herBJraz evvel taze yapraklan tftriyeseyi, çıplak kaimamak için, alıyorum. rek boyunlannı büken menekşeler kaVe eskilikten dökülünciye kadar gi • dar munisleşen, tatlıla«an sröz'eri peyiyorum. Bir de üstelik bütün bu sefane vahşileşmeğe başladı. tçinde zor letle beraber aşk ta var. Seviyorum. zaptettiği çılgmca bir arzu canlannusHem benim gibi parasız zavallı birini b. Kaşısmda dönen, pabrdı eden genç değil, herseyi olan mes'ut, yakışikh, kızı, paketlerile beraber kapı dışan etetrafında bir yığm şık, parlak kadın mek... Yalnız kalmak... Nere ^örlarm döndüğü bir genci seviyorum. meroek... Kahkaha sesi duymamak isDüşün ne acı. Onu görmek için cildırtiyordu, dığım halde ondan bucak bucak kaçı *** yorum. Beni bu halde eörecek H:ve Salonda Birge ile Semiramis kar • ödüro kopuyor, kaç aydır onu görmeşılıklı oturmuş konuşuyorlardı. Birgedim. Herhalde beni anutmustur bile. nin yüzünde altı aydır görünen neşe, Kimbilir ne hoj kadmlarla sevisiyor Semiramisinkinde içsıkıntısmdan gelen dur. Giizel giyinen zarif kadmlan öyhafif bir somurtganlık vardı. Hava kale sever ki. Her zaman bana: rarmağa baslamıştı. Genç kız kalktı, Seni zarafetin için aeviyorum. elektriği yaktı, tam bu sırada içeri SeOstüne ne giysen yakışryor. DerdL dat Sami girdi. Memnuniyetle ellerini uğusturarak: Dayanamadı, gene ağlamağa başladı. Oh!.. Burası adeta yaz, dışarda Semiramisin üzüntüsü geçmişti. O 3yi« h'y soğuk var ki... dakika ya kadar bJç akhna gelmiyen Dedi. birşeyi düsirndü. Sefalet, parasizlık. Sedadı görür gormez Semiranvsin Âcayip, demek çantasmda isrrenerek içsıkıntısı hafifiemişti, hiç olmacsa bir taşıdığı pis kâğıtlann eksikliği msana kaç değisik lâkırdı dm'iveceiHni bPi bu kadar ızhrap verebiliyordu. yordu. Aralan f«iraz dHzeînvMi. Her Şulenin yumusak saçlanm okşadı, .bu sefer arkadaşma acımıştı. Ona w • tediği kadar o pis kâğıtlardan vere • bilirdi. Fakat nasıl teklif etroe'iydi ?.. Genç kızm izzetinefsmi kirmaktan korktu, yutkunarak sustu. Şule hıçkınklar arasında devam ediyordu: Sizlere bile görünmekten çeki niyordum, ama bugün doğduğum gün. Dayanamadtm, hiç olmazsa arkadaş • ları görür, biraz konuşurum, dedim. Her sene eğlence ile geçirdiğim bu günfi tekbaşıma, kink dökük esyalı odamda ağhyarak geçirmeğe içim razı olmadı. le Semiramisin gözleri parladı, sevinçbağırdı: Doğduğun gün, doğduçun gün... Sahi kânun 15... Bak ben unutmuş tum, hadi kaDt!.. Neye?.. Nereye?.. Nereye mi?.. Beyoğluna, mağazalara.. Sevdiklerinin doğduğu gün de bir hatıra vermek âdettir. Bak evelisi »ene bana getirdiğin pudralık orada duruyor. Hadi hadi kalk. Şuleyi omuzlarmdan tutarak kaldırdı, üstüne mantosunu attı, kaptdan dıyan itti. lld saat sonra bir yığın kırtu • nun arasında, aynanın karşısında, Şule çıLjmca bir sevinçle dönüp duruyor du. Her dakika ya elbisenin, ya şap kanm kendine pek yakıştığını görerek bağınyordu: Semi, Semi bak ne iyi durdu, kış değil mi?.. Ben bunlarla tam iki aksam bu salonda toplanıp konuşuyorlardı. Sedat o gün gördük'erini, duyduk Irnnı anlatır, hatta bazan kendme tevdi oiunan davalardan babsederdi. Genç adam koltuğa yerleşmege hazırlanır • ken >>klına birşey gelmiş gibi bhrden kalktı. Yukan çıkıp bir habr hasta nasıl?... soraytm, olmuştur. Haydarpaşa çayırmdan geçmekte olan kabzımal Osman Efendi, karşıdan gelen ve makinist Mesut Efendinin idaresinde bulu nan tirenin önünden kaçamamış, başından ve vücudünün muhtelif mahallerinden yaralanmıştır. Makinist tevkif edilmiş, tehlikeli sısrette yarıılı olan Osman Efendi de hastaneye kaldırıİTnıştır. Bir kabzımala tren çarptı ve Çocukları Koruma Yurdunun Heybeli kampmda; Ç Hu aksamki program j tehlikeli surette yaraladı dönkü sefil çocukların bugünkü nezih hayatı Haydarpaşada bir tren kazası İSTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı 19 Mes'ut Ce . mil Bey tarafından çocuklara masal 19,30 Türk musikisi neşriyatı: (Stüdyo saz beyetı ve Rifat Bey, Belma Mehllka Hanunlar) 21,20 ajans ve borsa haberleri 21,30 Radyo orkestrası tarafından karışık program. VİYANA: 17,20 çocukların zamanı 17,45 lklndi konseri . 18,30 musahabe . 18,55 şarkı konsen 19,25 üç kısa musahabe 20,25 hava raporu, ertesi günkü program, haberler 21 tablaü tetkik 21,45 on da kikalık eğlence . 21.55 konser 22,40 a ğızdan üfürme musiki aletlerile konser . 23,20 gramofonla dans havalan . 23,35 haberler 23,55 dans havalan 1,05 halk musikisi. VARSOVA: 18,50 teganni konseri 19,15 konfe rans . 19,30 Vagnerin Ziegfried operası. nın ikinci perdesi . 20,50 musahabe 21,3» kıraat 22 operanın üçüncü perdesi 23,30 konferans 23,45 gramofonla dans havalan. n Kurtarılan yavrular RADT 7 Austos Adam çipneyen hususî otomobil Dün saat 15,45 te Usküdar wkelesinde 138 numaralı hususî otomobili kTare etmekte olan avukat Hüsamettin Bey, Mehmet Efendi na mında birine çarparak karnından yaralanmasına sebebiyet vecdiğin den tahkikata baslanmış ve mec ruh ta Zeynep Kâmil hastanesine kaldınlmıştır. Kamptn azaktan saî görünüşü umumî temizligi, iç oyunlan, fikrî me(konferans, hikâye, münkaşa ve öğle marş talimleri buna dahildir), Imrozda yakalanan kaçakçilar Aldığınuz bir habere göre tmroz adasında Olaka burnu civarmda küçük bir limanda gümrük muhafaza motoru tarafından bir Yunanlı yelkenli kayığı yakalanmıştır. Bu kayıkta dört teneke rakı ve sair ve. s>kasiz eşya müsadere edilmiş ve kaçakçilar mahkemeye verilmiş • tiı. Bir hafta evvel İstanbul meb'usu Alâettin Cemil Beyin, bir tetkik yaa sını neşretmiş ve bunda «İstanbul Belediyetinin çocuklan koruma yurdu» için gösterdiği mesaiyi kaydetmifük. Bu yazıda koruma yurdunun Heybeliadada bir kamp kuracağı da mevzuubahsti. Dün Heybeliadaya giden bir mu harririmiz kampı gezmif, ve takdire şayan gormüştür. Kamp, Adanın en mutena yerinde: Çamlimanmdadır. Ve büyük çadırlar, güzel karyolalar, oyun ve jimnastik sahalan, yemek, okuma ve çalışma çadırlarile çok mükemmel bir manza • ra arzetmektedir. Burada 51 çocuk bedenî ve fikrî terbiye görerek yazın bu sıcak aylannı gayet iyi şekHde geçirmektedir. Kampm programı şöy • ledir: Sabah 6 da kalkma, kısa jimnastik ve deniz banyosu. Sancak merasimi, nasihat, kahvaltı, is taksimi, kamoın banyosu, öğle yemeği, 1,5 saat öğle uykusu, sporlar, aksam banyosu, orman da tenezzüh, sancak merasimi, aksam yemeği, gece eğlenceleri ve 8,5 uyku..». Kamp 1,5 ay sürecektir. Kampın güzelliği, intizanu ve mü • kemmeliyetinde kamp kumandanı altlannda sefil, Mehmet Beyin mesaisi cidden takdire şayandır. Dün köprii nen feh, gıdadan ve terbiyeden mahrum sürü çocukların bugün tenvz, müref • ve sıkı bir disiplin ile cemiyete saat BUDAPEŞTEı 18.05 gramofon 19 05 konferans . 19,35 salon orkestrasının konseri 20,35 eğlenceli musahabe . 21,05 fevkalâde konser 23.05 haberler. hava raporu 23,45 Molnar çingene orkestrası PRAG: 19,05 gramofon 19,10 ziraat . 19,20 gramofon 19,25 almanca neşriyat 20,15 Koşikcdan nakil . 20,30 Bründen nakil 21,10 Meksikada aşk ve şarküar . 21,50 makale 22.05 orkestra konseri 23,05 son haberler, gramofon 23,50 in • gilizce haberler ROMA: 17,35 çocukların zamanı . 18,10 kıraat 18,20 konser . 20,35 gramofon . 21,50 iki sesle teganni: Bethovenden parçalar 22.35 radyo komedısi: Bir dişimi çıkart tım, fakat bir kalp kazandım . 23,20 dans havalan. TULUZı 20,20 senfonik konser . 20.35 eğlenceli konser . 21,20 Straussun «Vals rüyası> üzerine bir konser fantezisi 22,05 şarkı lar . 22,35 hafif musiki konseri . 23,05 sesli filimden parçalar 23.20 dans ha valan 23,35 şarkılar 23,55 opera par çalan . 24,10 balalayka konseri . 24,20 salon orkestrası. Ege va^uruna esrar götürürken yakalandı Bugün tskenderiye seferine kal . kacak olan Ege vapurunda dün akçam bir kilo esrar yakalanmıştır. Esrar bir hamal tarafından d ı ş a n • dan gemiye götürülürken ele geçirilmiştir. Tahkikata devam olun • maktadır. yarar adam yetişmeğe namzet bir halde buiunmalan nekadar iftihar edile cek bir neticedir? Lâkin şurasi da nekadar acı ki yalnız tstanbul hudutları dahilinde 51 değil belki 1551 sefil çocuk daha vardtr ve gönül ister ki bu günkü yurt kadrosu üç beş misline çıksın. Konservatuvar ve 16 mart abidesi (Birinci »ahifeden mabat) Konservatuvarla abide bir kül teşkil edeceğinden ayni tarzda yapılmasma ve bir zevkten, bir üslupten çıkmasına da aynaa dTckat edilecektir. Abide Şehzadebaşında Letafet a • partımanı önündeki yeni açüacak bü yük meydana d'kilecektir. Bu meydan için o mıntakada geniş bir arazi tefrik edilmiş ve bütün bma'ann istimlâk iş • ter bitm:stir. Plân müsabakası üç bu • | çuk ay sürecektir. Bu müddet zarfmda müsabakaya dahfl olacak s>an'atkârlanmızın eserleri b : r ayda tetkik edilecektir. Plân ondan sonra ıhaîe edilecektir. Mıi.abakaya bü*ün s?n'atkârlanmızın iştirakini ümit ederîm.» Açılacak müsabakada bin a için b'rincîye 2500 lira, ikinciye 1000, üçüncüye 750 lira mükâfat verilecektir. Bundan başka üç esere d« 250 şer lira veri lecektir. Abide için birinciye 1000, ik'nciye 500, üçüncüye 200 lira mükâfat veri lecektir. Gene üç esere de aynca ikra • miyeJer dağıtılacakbr. Konservatuvar, meydan ve abide îçrn bütçeye 3 yüz bin lira tahsisat konmuştur. Konservatuvar binasına bir de sekiz yüz kişilik bir konser salonu ilâve eduecektir. Para tesisata k'fayet etmed'^! t'kdirde aynca yeni tahsisat konacakhr. Sovyet Rusyada bugünkü maç (Birinci »ahifeden mabat) « Türk Sovyet dostluğu resmî siyasete değil, tarihî vakıalara müste • nittir. Türk sporcularmın muvasalatı iki taraf sporcularmın temastndan :baret bir hâdise değil, Türk Sovyet dostluğunun tezahürüne yeni bir vesilodir. Tarkiyeye sefir tayin olandoğamdan çok bahtiyanm. İki raemlcket arasmdaki sivasî, ikhsadî ve harsî mnnase babn mkişafma bizzat şahit olacağım.» M. Hitler Rayiştagda biı nutuk söyledi (Birinci sahifeden mabat) Hindenburg ikinci defa olarak iş • ten çekildi. Fakat 1925 senesi nisanı nm 26 ncı günü ikinci defa olarak iş başına ve bu sefer Alman miletinin idaresine çağmldı. En iyi Alman ma • zisile hepimizin emeli olan en iyi Alman istikbalini isminde birleştirmiş olan Hindenburgun tarihî meziyetlerini heyecanfla ve minnetle kaydediyorum. Hindenburg ölmemistir. O milletrmizin ö'm:yecekleri arasında A'man devle • tinin ve Alman miHetinin ebedr hâmisi o'arak yaşıyacakfar.» Bunu Birgeye bakarak sormuştu. Lakin giilerek Semiramis cevap ^vfer di: Nasıl olncak taiJn fyî.'Bti kadarcık nezleyi herkes ayakta geçirir. Halbuki amcabey yatakta, elinde buğu çanaklan, bastnda havlularla mim inim inliyor. Zavallı yen?em ne sabırlı kadın, hakikaten agn bir hasta varmış g;bi ayaklannın ucuna basarak odada bir dolasışı. her aksmga karsı teselli verecek sözler bulmağa ça'ıjarak karyolanın ayakucundaki iskemlenin üs tün' | e dund'*k öyle bir oturuşu var ki görülecek şey. Sedat ta giümege başladı. Bu roylenen sözlerin pek rr'i^alâ • biliyordu. Gözünün ğalı olmadığmı MEVLİDİ NEBEVl Sait Etncibarazade Mustafa Celât Be yin ruhu için yannki çarşamba s"nü ikindi namazını müteakıp Kadıköyürde Osmaneğa camimde Hafız Kemil Bey tarafınd?j) mevlid'şerif okunaca^ır.dan ihvara dınin teşrifleri rica okınur. Bugünkü maçlar Semih, yüz naetrede 11 saniyede üçüncü geldi. Futbolculanmız yann saat 18 de Rus millî takımile Dinamostavda karşılaşacaklardır. Simdiden 8 0 bin bilet sahlmıştn*. Bilet talebi bir milyon iki yüz bini tecavüz etmî«tir. G« tesçîlerimiz <*e yann ak*am Rus m;llî jrüres takımile müsabakalar yapacak • lardır. Ayın sekizinci günü akşamı kafilem'z Leningrada hareket edecekb'r. Hindenburgun cenaze meranmi önüne Ahmet Şevki Beyin vathğı oda geldi, başmı salhyarak: mi'habtet bakti. O, nekedar babasma çekmemiş • ti, ne sakin, ne melek gibi bir kadındı. Odadan cıktı, fakat cok gecmsden geri döndü. gene gülerek, Semiram'se: Yengeniz kapının aral:Şır^an hastanm bVaz daldığmı, patırdı et roeden geri dönmenr söyledi. Dedi, ve ilerledi, daima oturduğu koltuğa yerleşerek, geniş bir nefes aldı, bir zaman konuşmadan kendinden havadis bekliyen iki güzel yüze baktı ve ağır ağır anlatmağa başladı: «Bu adamın Birgeye herşevsi ifr»t!» diye düsüidü. Sonra, dolu bir nazarla Mactn tafsilâtı radyo ile verilecek Moskova 6 (A.A.) 7 ağustos saat 18 den itibaren (Türkiye saati 17) Türk ve Sovyet futbolculan arasmda yapüacak maçm tafsilâtı radyo ile bildirilecektir. Bu tafsilât türkçe ve rusça olarak verilecektir. Saat 21,30 da da (Türkiye saati 20,30) Türk heyethun bir mümessili müsabakalann neticelerini bildirecekth*. Bütün bunlar Ko • mintern telsiz istasyonu tarafmdan u • zun tulü mevç 1724 ve kısa tulü mevç 45,38 metre ile yapılacaktır. (Tass) Neudeck 6 (A.A.) Cenaze merasimi bu akşam saat dokuzda Hindenburg şatosunda yapüacak • tır. Tabut sonra bir top arabasma konulacak ve Jeneral Von Niebchschutzun kumandası altmda bir ihtiram taburu tarafından refakat edilerek Neudeckden iki kilometre mesafeye kadar götürülecek ve o radan motorlu bîr top arabasına konuUcaktır. Gene motorlu bir batarya ve iki süvari alayının refaka • tind'e Frödenau yakinindeki tepe ye ıçötürülecektir. Bundan tam yirmi sene evvel, Hindenburg, meşhur Tannenberg meydan muharebesini bu tepeden idare etmişti. Cenaze alayı bu te peye salı sabahı varacak ve ihtiram taburu da tepede iltihak edecektir. Cenaze alayı en şiddetli muharebelerin merkezi olan Tannenberg ve Mühlenden geçecek ve Hohenstein tarikile Tannenberg abidesinin buIunduğu yere gidecektir. Hindenburgun cesedi bu abide • deki başkumandan kulesine konacaktır. Neudeckden abide mahal • line kadar bütün yol çiçek ve çam, meşe dallarile örtülü olacak ve siyah kreple bağlanmış Alman bayrağile donatılacaktır. Millî sosya list hücum kıt'alarile Hitlerci gençler teşkilâtı ve diğer teşkilât men • suplan bütün yolun iki tarafmda mevki alacaklar ve geceleyin de ellerinde meşaleler tutacaklardır. Millî merasimden biraz evvel cenaze, abidenin ihtiram avlusunda, Tan • nenberg muharebe meydanında ölen 20 meçhul askerin yattığı kabrin üstündeki salibin önüne konu lacaktrr. c Davetler Askerî mütekaitleri davet Dil cemiyetınin bir tebfiği İstanbul 6 (A.A.) T. D. T. C. umumî kâtipliğinden: 18 ağustos 1934 te açüacak iktnci Türk Dili kurultayına aza olarak iştirak edeceklerin 15 temmuz 1934 ak • şamuıa ve dinleyici olarak gelmek istiyenlerin temmuz sonuna kadar roü • racaatle isim ve adreslerini bildirmeleri ve azadan bir tez irat etmek istiyenlerin tezlerini de 15 temmuz 1934 akşamına kadar cemiyete vermeleri lü • zumu mayısm ikinci haftasmdanberi birçok defa ilân edilmişti. Bu müddetlerin hepsi de bitmiş ve kurultaym a • çılrrasına pek az zaman kalmı; oldu • ğu halde gene müracaat'er vuku bul • maktadır. Onümüzdeki kısa müddeite cemiyet kurultaym çahşma prograım nı hazırlemak ve davetiyeieri daeıtmak islerüe uğrajmağa mecbur olduğunden artık bundan sonra ne i;tirak, ne de tez için müracaat edilmemesi rica olunur. şık gezerhn. Hem onun etrafındaki kadmlardan bile daha şık. Semi sen bir meleksin... • Semiramis gülümsedi, hayabnda ilk defa zengin olmanın zevkini duymuş tn. Lâkm bu zevk te her zevk gibi genç kızm içinde uzun müddet yaşıyamadı. Hemen yerini derin bir kırgmlık aldı. Umum mütekaidini askeriye cemiyeti umumi kâtipliğinden: Harbiye mektebi nin 100 üncü yıldönümünün tes'idl için 30 ağustos 934 günü mektepte yapılacak kutlulama merasimine mutekait erkân ve ümeranm iştiraklerinin şayanı arzu olduğunu ve iştirak edecek zevatın rütpe ve miktarı hakkmda malumat verilmesi kumandanlıktan tebliğ olunmuştur. Muvazzaf silâh arkadaşlarımızuı eski arka. daşlan hakkmda buyurulan samimî takdirkâr arzunun mukabelei şükranı clmık üzere müsar ve mumaileyhinden mera sime iştirak buyuracakların davetiyeleri celp ve takdim olunmak üzere adresierinin 15 ağustos 934 tarihine kadar kâtibi umumiliğe ya bizzat veyahut mektupla bildirmeleri rica olunur. \\Mt\\x\ 8eltdiqtti 98 934 perşeır.be günü akşamı Yelken birincilikleri tstanbul 6 (A.A.) tstanbul yelken birincilikleri cutna günün denberi devam ederek neticelen miştir. Yarışlara 12 metro murab • baında 8 şarpi iştirak etmiştir. Bu yarışlardan bazılarında plân harici inşaat noksanları görüldügünden bunlar müsabaka harici olarak yarışa iştirak etmişlerdir. Mıntaka heyetinin bu kararını sportmenlikle telâkki eden şarpi sahipleri Fe derasyonca birer teşvik madalyası ile taltif edileceklerdir. Teknik neticeler şunlardır: Anadolu kulübünden Şeref Beyin «bugün 1933 Türkiye yelken birincisidir» iki numaralı Bebek ismindeki şarpisi ile 357 puvanla birinci. Fenerbahçe kulübünden Hayrettitı Beyin Karayel ismindeki şar • pisi ve 146 puvanla ikinci. Fekıerbahçe kulübünden Osman ve Enver Beylerin Ece ismindeki şarpileri ve 105 puvanla üçüncü. Bu müsabıklar 24, 25, 26 ağustos yapılacak tarihlerinde tstanbulda îchirTıyaîrosu Saat 22 de Lüküs Hayat 3 perde Yazan: Ekretn Reşit Besteliyen: Ceroal Reşit (Mabadı var) Noraste»», zaflyet xm Chlorose Hava yağmurîu olduğu takdirde ttm sil'er kışlık sahnede venlecekrır. tedir. M. Hess, ezcümle demiştir ki « tki millet arasmda bir an laşma yapılması lâzımdır. Avrupanın sulhu, kültürü ve medeniyeti, Fransa ile Almanyanın yaklaşma • sına bağlıdır. benizsizlik ida yegâne deva kanl ihya eden Ç f D A D Enmuntahipetibbatarafındantertipedümi^ür, O l I \ U r n.mı PARF • İstanbul Millî Emlâk Müdürlügünden: Muharpnren bedsli Lira Boyacıköy: Eski Sekizincî sokak, yeni Yunusağa so 2400 peçin kağında 13 numaralı hane para ile Usküdar Selâmialiefendi mahallesinin Kabristan karşısı sokağmda 9 No.lı kârgir dükkân 400 » Kumkapı Kürkçübaşı Süleymanağa, Bayramçavuş mahallesinin Mektep sokağmda 18 numa ralı hanenin 1/4 hissesi 65 Beylerbeyi: Abdullahağa mahallesi Kalaycı sokağmda 22,75 metro 9/11 No.lı dükkân arsa 23 Usküdar : Altunizade mahallesi Bağlarbaşı Topha nelioğlu caddesinde 31, 37 No.lı tarla 3140 Y'ukarıda yazılı mahaller hizalanndaki kıymetler üzerinden 12/8/ 34 pazar günü saat on dörtte açık arttırma suretile satıl^cakhr. İsteklilerin j^ey akçelerile müracaatleri. «M.» (4483) Avusturya gazetelerinin nesrtyat Viyana 6 (A.A.) Nim resmî Reichspost gazetesi yazıyor: Almanya kabinesi tarafından 2 ağustos tarrihind'e neşredilen ve devlet reisliği vezaifile hükumet reisliği vezaifini tevhit eden kanun, y e ni bir rejimin ifadesidir. Bunda nasyonal sosyalizmin «Monokras» de • nilebilecek olan fikri mündemiçtir. Dünya yüzünde üçüncü Alman • yanın Fuhrer M. Hitler dececesin • d e ağır mesuliyetler yüklenmiş hiç kimse yoktur. Fakat surası da mu hakkaktır ki bütün dünya kendisi ne tarapiyen şayiasının kapitoldan tızak olmadığmı söylemektea zevk duymaktad^r. M. Hitlerin muavini kim olacak?. Beclin 6 (A.A.) M. Hitlerin muavinliği çin Goering ile Von Blombergin isimleri mevzuu bahsedilmektedir. 9 eylul şenliklerine hazırlık İzmir 6 (A.A.) Şehrimiz Halkevi 9 eylul kurtuiuş bayramı şenliklerinin geçen senekilerinin tekerrür etmiş bir ayni olmamasını temin için alâkadaranı ve bütün münevverleri bir toplantıya davet etmiştir. Yapılan bu toplantx?a bu millî bayramda bütün bir millet tarafından yeni heyecanlar ya • ratılması hususunda tedbirler alınmış ve bununla mesgul olmak üzere bir komite teşkil edilmiştir. M. Hessin mühim beyanatı olan Türkiye yelken brinciliklerinde Türkiyeyi temsil edeceklerdir. Londra 6 (A.A.) Daily Telegraphın Parıs muhabirinden: Reichstagın fevkalâde. içtimaı arifesinde M. Hitlerin en samitnî mahremi esran M. Hess vasıtasile Fransa ile dostluk lehine kuvvetli bir te • zahürde bulunmuş olmasına bura • da büyük bir ehemmiyet verilmek •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog