Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Her evde mutlaka Bulunması lâzım Bir eserdir S I Z D E B İ R T A N E A L I N I Z HAYAT Ansiklopedisi ..u. umhuriybt ocoo tSTANBUL CAĞALOÛLU Çalı 7 Affııctnc I Q 3 1 İ HAYAT Ansiklopedisi inci cüzü çıktı 61 i e NO OOÖO Telgraf TC mektup adresl: Cumhurlyet. Istanbal Posta Kutusu: îstanbul No. 246 « " l l ' « y u b l U b I OU*f Telefon: Başmubarriı ve evi: 2429U, Tatuir heyeti: 24298, îdare re matbaa fcısmUe MatbaacıJık vef Neşrlyat Şirkett 24299 , Kuvvetlerin Artırılması Yarışına doğru u da bir hal suretidir. Süâhlan azaltmak için seneletdir için de yüzülen berzah gidip gidip bir çıkmaza dayandıkça insanlar meyus ve muztanp oluyorlardı. Bundan milletlerin yaman bir inkisarı hayale uğnyacağından da korkuluyordu. Bizcr. işleri böyle telâkkide biraz marazî bir mübalâğa vardır. Sıiâhlan azaltmağa makul bir çare bnlunsa şüphe yok ki iyi olurdu. Fakat daha evvel şurası malumdu ki silâhlan azaltma işini kat'î bir hakikat şeklinde velevki nisbî olarak tahakjkuk ettirebümek hemen hemen mubal dcnüecek kadar güç bir iştir. Bunda her milletin selâmeti roevzuu • bahstir, ve meçhul değildir ki millet • lerin en hassas olduklan nokta kendi selâmet ve emniyetleri noktandor. Bu Boktada hiçbir millet şakaya gelemez, hafif, dalgin veya uysal davranamaz. ö y l e davranamamakta ise tamamile mazurdur. Süâhlan azaltma işinin geçirdiği muhtelif safhalardan bizim dikkat et tiğimiz bir Unesini tebarüz ettirîrsek şanlan ıByletneliyiz: Zaman zaman büyük devletler silâhlan azaltma işinde öyle bir hattı hareket tuttular ki onlarm bu tutumuna göre kendîlerince silâhlartn tenkisi değil, tahsisi mak • Btıt olduğuna hükmolunabilirdi. Silâh bnalâtmın kontrolu, tahdidi, bu hususta bir sürii memnuiyet zabıtalannın tatbiki gayretlermde biz bazı devlet • lerin kendileri istedikleri kadar silâh • lanmak imkânını muhafaza ettiklerî halde diğerlertni sOâhtan tecrit etmek neticesini güttüklermi gorayorduk. Siyasetm bu t a m sîlâhlarm bazı devlet • lere tahsisi demek değil de neydi? Hatta. M. Mnsolminm bn isi daha kaideli bir zabıta altma ahnak maksa • dile büyük devletlerden mürekkep bir direktiıar teşkilini bile tasavvur ve bunu tefclif dahi etmiş oldu^u malum dur. ö y l e ya, direktuar haline gele • cek büyük devletler dünyantn nizamt» nı deruhde edecek olduktan sonra köçük devletlerin silâhlanraa gavretleri arbk beyhude kalmaz ıruydı? Bu şe • kO, tatbikat itibarile teslihatuı Ubs:si fikrinin en mütekâmil şekli değil mi?.. Bu fikir bittabi yüriimedi ve yürü yemezdi. Çünkü büyük sayıhnıyan devletler kendi mukadderatlanntn şunun bunun elinde oyuncak bir meçhul halinde kahnasma bittabi muvafakat edemezlerdi. Eğer büyük sayılan dev • letler kendi aralannda bir direktıiar teşkflme müncer olacak bir ittifak vücude getirebilseler bunun tabü neti • cesi büyük sayılmtyan bütün devletle • rin de kendi aralannda belki daha kuvvetli bir blok teşkil etmeğe müsaraat eylemeleri olurdu. Bilmeyiz ki böyle karşdıkk bloklar teşekkülünden büyük devletler kârb mı çıkarlardı, yoksa zararh na? Orası bir besap ve mu • yazene meselesidir. , Maamafih değil M. Musolininin direktuar fikri, hatta alelâde silâhlann makul bir tenkisi bile imkân dairesine girmemekte devam edip gittL Silâhlan azaltabilmek için ortadan harbin se beplerini ve fikrini sillp kaldırmak lâ • zımdır. Her devlet için ayn ayn ve bütün milletler için umumen selâmet ve emniyet hususlan en kat'î surette temin olunmadıkça silâhlan azaltmağa ve binaenaleyh umumi bir mukavele Üe bu işi butün milletlerin kefaleti al ttna koymağa maatteessiif imkân bu lunamıyacaktu, Bunlar olmadıkça ise her mflletm kendi millî emniyetini kendi kuvvet ve vasttalarile kendisinin temin ebnesi lâzım geliyor. Süâhlan Azaltma konferansınra iflâs» ilân olunmamakla beraber faemen h«r millet bu yolda fazla gayret, faaliyet ve fedakârlık ihtiyanna baslamsfar. Dünyamn gözü önünde Çinin büyücek bir kısmmı yutan Ja • ponya simdi de kendisini Şarkî Asyanın yegâne hâkimi ilân etmek safha • «na geçmeğe hazırlaıuyor, ve bunun için de bittabi her ihtimale karsı hummalı bir faaliyetle hazırlanıyor. Kendisini Bahrimuhitikebirin haki • miyetmi elden kaçırmak tehdidine nıaruz sayan Şimalî Amerika Birlesik Cumhuriyetlerinin deniz ve hava kuv Ar şidük Ott o M. Musolini Haziran tahsilâtı 2 mil Açılma ve temel atma tarihleri kararlaştı ile Rom ada görüşecekmiş yon 300,000 lira fazla Bu ay içinde yapılacak mülâkatta Avusturya Başvekîlinin de bulunacağı iddia ediliyor Ankara 6 (Telefonla) Mali ye Vekâleti hazirana ait tahsilât yekununu almıştır. Tahsilâtta geçen sene haziranma nazaran 2,300,000 lira fazlahk vardır. Bu fazlalık yeni varidat kanun • lannın tatbikma baslanmasmdan ileri gelmektedir. Temmuz tahsilâtı yekunu da bir hafta sonra anlasılacaktır. Avusturya krallığa doğru mu gidiyor? Malî vaziyet Yeni fabrikalarımız Başvekilimiz ayın 13 ünde Bakırköy fabrikasmı açacak, 15 inde Zonguldağa hareket edecekler Iranda müthiş feyezanlar Üç yüzden fazla insan öldü s»n kralı Şarl ve (Sağda) Avtuturya tahtına namzet^an Arfiduk Otto Londra 6 Daily Telegraphın Katolik gençîerîn bir karart Roma muhabirinden: Viyana 6 (A.A.) Avusturya katolik gencler birliği Mariazellde Avusturya tahtma namzet arsî • aktettiği senelik kongrede bir ka • dük Otto bu ay içinde M. Mussolini rar sureti kabul etmiş ve nazi faa • ile görüsccektir. Bu görüşmede A • vusturya başvekili M. Schuschniggin liyetinin hüküm sürdüğü Deutsche Tumerbund teşkilâtma merbut büde hazır bulunacağı anlaşılznakta tün spor teşkilâtlarının feshini hü dır. kumetten istemiştir. Habsbourglara müsait mehafil, M. Moussolininin Habsbourglann tahta geçmelerine daha ziyade mü•aadekâr, papaiığm ise tamamen taraitar olduğuna dair çıkan sayiaVıyana 6 (A,A.) Avusturya Başlarla fazla heyecana düşmüştür. vekili M. Schuschnigg, Macar maarif Avusturyamn SÜTJ Bank taratmdan kurt&an ve 13 ağtntotta küfat remnt yapılacak otcm Bakırköy pamukla mentacat fabrikanmn harict mtauaran JL. Sokaklarda hâlâ askerî mafrezeler dolastycr Viyana 6 (A.A.) Memleket, tabiî manzarasını iktisap etmek üzeredir. örfî tdare ile diğer mem • nuiyetler kaldınlmıştır. Bununla beraber, sokaklarda birçok asker ve polis müfrezeleri görülmektedir. Meshetten bir manzara Tahran 6 Tahran Meş het yolu üzerinde Firuz Kuhte müthif tuğyanlar vuku bulmustur. Tuğyanlar neticesinde 300 den fazla insan ölmüstür. Bu meyanda birçok çocuklar da boğulmustur. Bü yük miktarda hayvan zayiah var dır. Genis bir arazi parçasım «ular nazmnm davetine icabet ederek tarihî kaplamıştır. Hükumet seylâpzedelere yardım için tedbirler almaktabir piyesin açık havada yapılacak temsilinde nazn bulunmak üzere çarşambag dır. günü Segedine gidecektir. Başvekil Budapeştede ancak birkaç saat kalacakhr. Bu ziyarp^n kat'iyyen resmi mahiyette oknadığı beyan edilmektedir. Avusturya başvekili Macaristana gidiyor Fabrikamn dahilinden itn manaara Ankara 6 Sümer Bank umum mel atma mera*imi programlarını müf i Nurullah Esat Bey tstanbul hazırlamakla mefgul olmaktadır. dan 'ehrimize gelmistir. Nurullah Sümer B«nkın Bakırköyünde kurEsat Bey, Sümer Bank tarafından duğu yeni pamuklu mensucat fab • rtkasmm küşat resminin 13 «ğus kurulan ve kurulacak olan Bakır tosta yapılması takarrür etmiştir. köy mensucat, tstanbul cam, tzmit kâğıt fabrikalannm açılma ve te (Mabadi befinei tahffeae) Istanbulda beynelmilel güreş müsabakaları Şehrimizde ilk defa yapılacak olan bu muazzam spor hâdisesine otuz millet istirak ediyor m 17 agustos cuma günü Taksîm stadyomunda bütün dünyan t en tanmmış güresTİler^nin de istirakile beynelmilel büyük güreş müsabakalanna baslana • cakhr. Bu maçlar dünya ağır sıklet şampiyonluğu mahiyetinde telâkki edümektedir. Müsabakalara Amerikada birkaç hükumet, Fenlândiyadan baslıyarak bütün Avrupa milletleri istirak edeceklerdir Müsabakalara girmek için simdiye kadar 30 millet kaydedümiştir. Bbden de hemen bütün ağır güreş şampiyon • larnmz istirak edeceklerdir. Beynelmi • lel güres müsabakalanna azamî bir e hemmiyet atfolunmaktadır. Alâkadar • lar şimdiden Türkiyede güreşten anlı yan bütün sporcularla temas halinde • dirler. Bundan başka Avrupadan da dört beş hakem getirilecektir. Bunlar müsabakalarda hilelerin önüne geç mek için icap eden tedbirleri alacak • lardır. Şhndiye kadar bu gibi büyük ve beynelmilel müsabakalar yahnz AmerifMabadi beşinci sahifede) Sovyet Rusyada bugünkü maç 1,200,000 kisi maçta bulunmak istiyor M. Hitler Rayıştağda dün bir nutuk söyledi Hindenburgun cenazesi düh akşam Neüdeckdeh Tanenberge götürüldü, bu sabah defnedilecek M. Hess gazetecilere mühim beyanatta bulundu BerKn 6 (A.A.) Rayştag roedismin Hindenburg serefine aktettiği içtimada M. Hitler demistir ki: « Reisicumhurun hastalığı haberî muhterem ihtiyann sıhhati hakkmda milyonlarca Alman kalbini endiseye sevketti. Bu ihtiyann bizim nazanmızda bir devlet reisinden çok yüksek bir manası vardı O bizim hepimiz için Alman miUetinin mkâr olunamıyacak kudretknhı bir ifadesiydi. Azız cluye son ihtîramt yapmaga hazır'andığımız fcr »nda mimune olacak hayatmtn vus'at ve büyuklüğünS hissdiyoroz.» M. Hitler Mareşalm hayatmı anlatırken dSnyanm ontm dogduğu zaman ki siyasî vaziyetmi çizmtş genç Hin denburgun içinde büySdütü siya« lan gosdon geçirmis ve demtstir ki <r H'n» enburg daima Almanva mızra, mııı«r>mıznı hizmetmde uuıun mill«t>mizin nızıocuiMic bulun mızra. mnmnıımiımıraıımınnıınnınnınıııııiınıııııııııııııııııımniii IIIITIIIIIIII' 1 1 1 ' 1 1 " 1 " 1 "' Moskova 6 (Hususi) Sporcu kafüemize karsı alâka günden güne artıyor. Yeniden muhtelif şehirler sporcu larımızı davet etmişlerdir. Kafile reisi Cevdet Kerim Bey ve sefaret müsteşarımız kafilemizin se • yahatmin on gün temdidi için hüku • mete müracaatte bulundu. Sporcular serefine verilen ziyafetler Sefaretimiz tarafından dün gece sporculannuz serefine bir ziyafet verilmiştir. Bu gece de Sovyetler beden terbiyesi teşküâtı umumi reisi Antipoff yoldas tarafmdan bir ziyafet tertip edilmiştir. M. Hiderin tnuavinliğine getirilmeleri mevzuu bahsolanlardan M. Goering Fon Blomberg muftur. Jenerai ve kolordu kumandam olarak 6 4 yasmda hizmetten çekilmiş, fakat dünya barbi patladığı vakit : nv parator bu harpten asla mes'ul olnaıyan bu adamı if başına çağırmıştır. Eğer o zamanlar siyasetimizin idaresi de askerî idaremiz gibi dahiyane olaydı Almanyamızm tarih huzurunda uğradığı ; zilletlerin en ağıruun onüne geç lmif olacakta. (Mabadi dördöncu sahifede) ,,,..».«.. . . Karahan Yolclaşın beyanatt Karahan yoldaş spor kafilemizin Rusyayı ziyareti münasebetile Kızüspor gazetesine beyanatta bulunarak demistir ki • (Mabadi dördüncu sahifede) Beynelmilel edecek müsabakalara istirak gürefçilerimizdef Çoban Mehmet Konservatuvar ve 16 mart abidesL. Belediye bir plân müsabakası açıyor Vali ve Bele • . • diye Reisi Mu hittin Bey dün gazeterrı'ze muhtelif islfr hakkmda şu izahafa vemrstir. <x Direklerarasında insa edile cek Konservatuvar binası ve binanın önünde yapıla cak meydanla buraya rekzoluna • cak 16 mart şe Vali ve Belediye hitleri ab^desinin Reisi Mahittin B. plân müsabakasmı yakında açacğız. 16 mart sehitleri abi<Iesin!n timsalleri ne lâyık bir değerde kıymeti haiz ol • ması için ne lâzımsa yapılacaktır. (Mabadi dördüncu sahifede) TürkYunan Ofisi Dün ilk içtima yapıldı ve müşterek ticaret işlerine bakacak ofis faaliyete geçti Türk Yunan muhtelit ofisi ilk defa olarak dün öğleden evvel saat 11 de toplanmişt ı r. Nemlizade Mithat, Kara Mus tafazade Ahmet, Refi Celâl ve M. Fufastan teşekkül eden ofi* heyeti, dün çalış ma tarzı etrafmda müdaveleî efkârda bulucımuşTitrn Yunan muhtelit ofisinde dün yapılan ilk içtima tur. nan sefareti tarafından intihap oOfise tktısat Vekâleti tarafın lunmuştur. dan intihap edilen Nemlizade MitDünkü içtimada bir dahilî tali hat Bey riyaset etmektedir. Refi matname yapılmasma, ofisin faa • Celâl Bey Izmir Ticaret Odası, Kaliyete geçtiğinin de alâkadarlara ra Mustafazade Ahmet Bey tstan • (Mabadi beşinci sahifede) bul Tcaret Odası, M. Fufas ta Yu vetlerini arbrmağa çalısmakta olduğu kimseye meçhul değildir. Ingiltere hava kuvvetlerinden başka deniz kuv • Hazır ol cenge eğer istersen sulhu salâh! vetlerini de artırmağa karar vermck üzeredir. Silâhlan Azaltma konferansıYUNUSNADt nm muvaffakıyetine en fazla çalışan tngilterenin bu kararlara geçmek için vaziyeti nasıl müşahede ve mütalea etır.ekte olduğu kendiliğinden anla»ılır. Harbin önüne geçmek icin Italyanın diğer teslihatma ilâveten oYazan: Benito Musolini tuz beş bin tonluk dretnotlarla zaten 3 üncü sahifemizde müsbet yolda bulunduğunu ise bütün Süvevs kanalı nasıl açtldı dünya görmüştür ve görüyor. Almanya5 inci sahifemizde nm silâhta müsavat keyfiyetini hakikat j yapmak için olanca kuvvetile çalıştı • Eski medeniyet izleri ğını söylemeğe hacet bile yoktur. Yazan: îstanbul Muzeler umum muduru A Azız Bize sorarsamz biz bunlan silâhlan : 6 ncı sahifemizde azaltmak için sarfedilen mesa nın müsbet neticeleri gibi telâkki ederiz. Bizce «ıınııtıııııııwıınııınıııııwnııııı»«fimıınıifnıııı«ııııııııııııııııımıııınım simdi işler normal yoluna girmiş ve sulhun temmi de eski klâsik çaresine rücu etmiştir: Bugün A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog