Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

5 Ağusfos 1<»34 Sabah erkentien Akşam geç vakte kadar Günün her zamanında Yağmurlu, bulutlu havalarda Güzel resimler çıkarmak ve neticeden evvelce emin olmak için INGIUZCE, FRANSIZCA ve Piyano Dersleri En son metot il« ikametgâhlarda ve evimde pek müsait şeraitle hususî ingi • lizce, fransızca ve piyano dersleri ve rOmektedir. Feriköy, Hamam, Metanet apartımanı 2 numaralı dairede Madam Hermine (1520) Düzce icra memurluğımdan: Açdc arttnroa üe paraya çevriVcek gayrimenkulün ne olduğu: 1 Cedidiye mahallesinde Uzunçayır mevkiinde üç bap tüfTİn amban ve bir bap ha ne hepsinin kıymeti 8 bin lira. Gayrimcnktılihı bulunduğu roevkî, maballesi, sokağı, numarası: 2 Us kübfi köyünde Terrialiler maballesinde bir bap hane maaarsa kıymeti 600 lira. Artürmanm yapılacagı yer, gim, »aat: Düzce icra dairesi. 5/9/934 çar aamba gönu saat 15 te. 1 tşbu gayrimenkulön arthrma sarteamesi 2 6 / 8 / 9 3 4 taribin<ftm itj baren 934/38 numara üe Düzce icra dairesinin muayyen numarasmda ber • kestn görebilmesi için açıktır. llânda yazıh olanlardan fazla malâmat almak istiyenler, isba sartnameye ve 34/38 T. dosya numarasile memuriyetimize rnöracaat ehnelidir. 2 Arttırmaya istirak için yuka • nda yazıh kıymetin yüzde 7,5 nisbe • tinde pey veya millî bir bankanm te • minat mektaba tevdi edilecektir. ( 1 2 4 ) 3 lpotek sabibi alacakhlaria di • ğer alâkadarlann ve irb'fak hakkı sa hiplerinin gayrimenkal azerindeki haklannı, htısusile faiz ve masrafa dah* o • lan iddialarnn isba ilân tarihmden iti • baren yirmi gün içinde evraja mosbi • telerüe birlikte memuriyetimize bfldir • meleri icap eder. Aksi halde haklan taptı sicüile sabit olmadıkça sabf bedeli nin paylaşmasmdan hariç kalırlar. r TARSUS American College ^ AMERİKAN ERKEK Tedrisat 1 teşrinievvelde başlar LİSESİ Tam devreli lise olduğu Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir lürkçe, Ingihzce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. Leylî ücret 220 Jira, Neharî ücret 40 liradır. CıJt ve zührevf hastaJıklar mütehas • sısı. Babıali, Ankaıa caddesi No 43 I Cnmadan başka hergün sabahtan ak I şama kadar. Telefon: 23890 | FEYZİ AHMETİ DOKTOR Fazla malumat için Müdürlüge müracaat Mukaddema Bakırköy Kıztaşı sokak 11 numaralı hanede mukim iken hâlen ikametgâhı meçhul bulunan tsmail Kerimof Bey zevcesi Mervem Hanıma: KODAKVERİKROM FiLMiNİ KULLANINIZ iki emüsiyonlu Sondereee Ortokromatik Yüksek sttr'at Fazla hassasiyet Jelatini mat 100 o/° anti Halo Giresun Jandarma Mektebi Kuman danlığından: M Kopyalonn.» " V E L O K S , , Wâg.d«Mi bo.tınn.z . daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz. S«ml«rc* «oramıadan dayanır. Kopyalann orkannda U V E L O X , , k«Jim«»ini teminat olarak arayımz Türk Maarif Cemîyeti İdaresinde Bursa Kız Lisesi Yatı Gündüz Tam teşkilâth orta ve lise kısımlaıiıu hâvMir. Mektep binan Amerikahlar dan »atın alınan Kolej bina«dır. Resmî Kselere muadeleti tasdik edilmiftir. Lisan denleri ecnebi müteiussular tarahndan verilir. TaHm h«yeti en gibide ve muktedir muallimlerden mntefekkfldir. Mîllî ter|>iyey« bühasM «bamniyet verilir. SeneKk ywh Screti 185, gfindnz öcreti 35 liradır. Taksitle almır. Menmr çocuklanna aynca tenzflit vardır. Kayit muamelâbna 15 ahntos 934 te başla • nacaktır. Fazla malumat içm Bnrsada mektep müdiirlüffüne müracaat edifanesi. Fakat iyîca kuruiandıfctan vücudunüzü ıonn NIVEA I» y kremi • yağı '•\ k Ite uvmağı unutmayınız! Bu s a y e d t güneşte yanmak t e h l ı k e s m e karşı korunmuş o l u n u n u ı . tenıniz taze ve s a ğ l a m l a ş ı r . Cıldınız yumuşak ve gergın kalıı. 4 Gosterifen gtinde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini o kumus ve tezumlu malumah almıs ve btmlan tamamen kabul etmiş ad ve i • b*bar obnarlar. 5 Tayra edüen lamanda fayri • menkul Sç defa bağmldıktan sonra en çok arttırana ihale edüir. Ancak art • tuma bedlei muhammen taynıetiu yuzde yebniş besini buhnaz veya sabs b • tiyenrn alacağma rüçhani olan diğer alacaklılar buJunup ta bedel bunlann o %ayrimenkul ile temin edihniş alacaklan nm mecmuundan fazlaya çıkmazsa ea çok artbranm taahbüdü bâki knlmak özere arttırma on bes gifaı daha temdit ve on besinci srimu ayni saatte yapua cak arthrmada, bedeli sabs tstiyenin alacagma rüçhani olan diğer alacaklı • lann o grayrunenkul üe temm edihniş alacaklan mecmuimdan fazlaya çdcmak sartile, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel d d e ediiemezse ihale yapıhna*. Ve satiş talebi düşer. 6 Gayrhnenkul kendisine ihale o* lonan kfmse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan feshohznarak kendismden evvel en yuksek teklifte bulunan kfmse arxetmif olduğu bedelle almağa ran ororsa ona, razı olmaz, veya bokmmana bemen on b*> gSn müddetle arttırmaya çıkarüıp en çok arrhrana ibale edilir. tld Sıale arasmdaki fark ve geçen gânler için yüzde beşten besap olunacak faiz ve di grr zararlar aynca hükme hacet kaj • maksızm memuriyeb'mizce abctdan tahsü ohmnr. Madde ( 1 3 3 ) . Tütün amban ve hane yukanda gosterilen 5 eylul 934 tarihmde Düzce icra memurluğu odasmda isba ilân ve gösteriRen arttırma sartnamesi daire sinde sablacağı ilân olonur. (1658) Giresun . andarma Mekfebinirj J 934 ve kısmen 935 seneleri iase si için aşağıda yazıh Iistedeki erzak 25 ağustos 934 tarihine mu • sadif cumartesi günü ihale edi leceği ilân olunur. (4214) Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idaresinden Kilo 1 ağustos 932 tarih ve 54714 numaralı senet mitcibince istikraz eyle208000 Ekmek diğiniz elli liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur bor35000 Sığır eti cunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve ku 8000 Pirinç musyon ve masarif yek^nundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve 15000 Bulgur masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmmda merhun 1800 Sade yağ bulunan bir pırlantah iğne, bir pırlantah yüzük (bir taş ve ortası nok4000 Tuz san) bir elmaslı kolsaati bir altın saat bir altın iğne bir altın yüzük, 8000 Soğan bir sltın kolye bir altın bilezik bir altm niçan, icra ve iflâs kanununun 2500 Sabun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye müra 5000 Nohut caatta bulunan alacaklı mezkur Sandık idaresi tarafmdan talep e 15000 Fasulye dilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve be5000 Mercimek rayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri Şehriye 1500 zahnna mübaşirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur mahalde ika2500 Makarna met etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin 3000 Şeker bir ay müddetle ilânen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilândan 3000 Uzüm itibaren 934/1013 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkure 2500 Zeytin tanesî zarfında icranın durmasım mutazammin sifahî veya tahrirî olarak Zeytin yağı 500 bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde 1000 Un müddeti mezkurenin hitamını müteakıp berveçhi talep merhun mü Sirke 500 cevheratımzın paraya çevrilmesi hususundak; muamelâtı icraiyenin 2000 Beyaz peynir gıyabımzda infazına iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu hu50 Çay sustaki ödeme emrinin tebliği makamma kaim bulunmak üzere keyKayısı reçeli 500 fiyet ilânen tebliğ kılmır. (4409) înnik 1000 Arpa 26050 11700 Saman 17500 Ot Orta derccede beş senclik hayat mektebL Lcylt ücreti 175 Hrt Nehart ücreti Istanbul ikinci icra Memurluğundan: Merzifon Amerikan Kız mektebi 20 lira. Merzifon Amerikan Mektebinden malumat istevimz 1 TUZLA Karaciğvr Mide Barsak TaşKum hastalıklarına ™ iÇMELERi ve O T E L i Içme ve tren fiatlerinde mUhim tenzilât yapılmıştır. 1 Istanbul Haricî Askerî Kıtaat İlânları Yerli fabrikalar mamulâtın • dan «20,000» kilo çoraplık yün ipliği kapah zarfla münakasaya konmuştur. Ihalesi 6 ağustos 934 tarihine musadif pazartesi gutıu «a^t İS te y»pJ*c*]ctır. Taliplerin şartname ve nümunesinİ görmek üzere hergün Ankarada M. M. V. Satınalma Komİsyonuna müracaatleri ve münakasaya ıstirak edeceklerin o gün ve saa tinden evvel teklif ve teminat mektuplarını makbuz mukabılinde mezkur Komisyon Rıya setine tevdi eylemeleri. (3964) *** Antalyada bulunan kıtaatın ıh tiyacı için 237 ton arpa, 172 ton »aman, 92 ton kunı ot, 60 ton yulaf 26/8/934 pazar günü saat 16 da arpa, kuru ot kapalı zarfla, saman, yulaf alenî münakasa ile alınacaktır. Taliplerin Antalyada Satıalma Komisyonuna müraca atleri. (4448) *** Konyadaki kıtaat veroüessesat ihtiyacı için kapalı zarf usulile 80,000 kilo koyun eti ve 150,000 kilo sığır eti 26/8/934 pazar günü, koyun eti saat 14 te sığır eti saat 15 te münakasaya komılacaktır. Şartnameleri göreceklerin Istanbul ve Ankara Le • vazım Âmirlikleri Satınalma Komisyonlarına ve münakasaya gi receklerin teminat mektuplarile tekliflerinin vaktinden evvel Kon. yadaki Kolordu Komisyonuna vermeleri. «47» (4446) ##* Konyadaki kıtaat ve müesce sat ihtiyacı için kapalı zarf usu lile 660,000 kilo kunı ot ile 875,000 kilo un 27/8/934 pazartesi günü, kuru ot saat 14 te un, saat 15 te münakasaya konula caktır. Şartnameleri göreceklerir Ankara ve Istanbul Levazım A mirliklerine müacaatleri. Müna kasaya gireceklerin teklif mek tuplarile teminatlannı Konyadaki Kolordu Satınalma Komisyo nuna vaktinden evvel vermele • «48» (4447) n, Sahip ve Başmuharrirt Yuntu Nadi Dmuml neşriyatt idare eden Yazt tyeri Müdürti: Hikmet Mafbaacüık ve Neşriyat girteti Mönif TürH Anonlm Hergun köpriiden 6,30 • 7^5 8,05 9.50 II ' 13,15 15,10 16 45 te Haydtrptşay» giden wpurUnn trenlcri içmelerc giderler. Aîıkarâ Yüksek Ziraat Enstiüsü Rektörlüğünden 1 Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve Or man Fakültelerine meccanî, leylî ve ücretli leylî ve nihari erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayit ve kabul şartları aşağıda yazılıdır: A : Türk tebaasından olmak (ecnebiler hususî talimatnamesi • ne göre kabul edilir). B : Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. C : Leylî olacak talebenin yaşı 17 den aşağı, 25 ten yukari ol mamak. D : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkla n hakkinda tam teşekküllü hastanelerden sıhhat raporu getirmek ve aşı şehadetnamesi vermek. E : Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası ge • tirmek. 2 Enstituye girmek istiyenler yukarıdaki vesikalarla birlikte 6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 3 Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden eylulün so • nuncu gününe kadardır. 4 Evrakı tam olmıyanlar Enstituye kabul edilemezler. Müessese kayit ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene ettîrir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanların kaydi silinir. 5 Leylî, meccanî talebeden staj veya tahsil devresi içinde stajını veya fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarılanlardan hükumetce yapılan masrafı Sdiyeceklerini daire enstitüsünün ve receği nümuneye göre noterlikten musaddak kefaletname vere • ceklerdir. 6 Vaktinde tam evrakla müracaat etmişler arasında kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihlerine göre tefrik edil<*cektir. 7 Ziraat, Baytar, Orman Frkültelerine alınacak talebeler, Ta biî tlimler Fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mevcut derste ri de takibe mecburdurlar. 8 Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankarada Gazi Orman Çiftlişrinde on ay stai söreceklerdir. Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masraflan karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 9 Ücretli leylî talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üzere 275 liradır. 10 ücretli leylî talebe tercih olunur. Kabul şartlarını haiz olan nifcarî talebe jrin mîlrtar t?»*"Jî» edilmemîstîr. (3704) Sicaklara lcarşı çare BANYO ve DUŞ Enrtittistt: Her tfirltt duşlart %S ve banyolar 50 knruştıır. Telefimıt 49053 Mukaddema Büyükdere Karakol karşısı 3 numaralı hanede mu • kim iken hâlen ikametgâhı meçhul bulunan merhum Kâmil Bey zevcesi Naciye Hanıma: Beyoğlu, Parmakkapı İstiklâl caddesi No.83 Istanbul ikinci icra Memurluğundan: Tophanede Levazım Amirliği |Satm Alma komisyonu ilânları) Istanbul Levazım Amirliğine bağlı kıtaat için 932 ton tüve • nan kömürü 22/8/934 çarşamba günü saat 14 te kapalı zarfla a lınacaktır. Şartnamesini göre ceklerin hergün ve taliplerin b**!' li saatten evvel tekliflerinin Tophanede Komisyona verroeleri. «143» (41G6) İLÂN "ncarethanemin umuru hesabiye ve idarivesinde istıhtam etmekte olduğnm Karabet Tufekciyan efendinin vazifesine hıtam veri'miş oiduğundan kendısinin ticarethane nami hesabına hiç bir güna muameleye selahiyeri bulunmadıgi alakadaranca malum olmak üzere ilân olunur. Vahram Yâvruyan Istanbni ZAYİ Nüfus tezkerem ve a» kerî vesikam ve Gelenbevi Ortamek • tebinden aldığım ta«d3mameyi zayi ettim. Bunlann yenileri çıkanlacağmdan digerlerinin hiikmü yoktur. Haller tahakkuk memuru Mehmet Muhittm (1662) Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idaresinden 9 mayıs 931 tarih ve 44173 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz altmış liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve ku musyon ve masarif yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmmda merhun bulunan iki roza iğne, bir çift roza lriipe, bir pırlanta yüzük ( 1 taş noksan) bir elmaslı ve bir altın saat, bir altın kordon, iki altın kalem icra ve iflâs kanununun yüz kırk beşinci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık idareai tarafmdan talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş clduğu meşruhatta mezkur mahalde ikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilânen tebliği takarriir etmiş olmakla tarihi ilândan itibaren 934/690 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranın durmasım mutazammm şifahî veya tahrirî olarak bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eyle mediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını müteakıp berveçni talep merhun mücevheratımzın paraya çevrilmesi hususundaki muamelâti icrniyenin gıyabınızda infazma iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyf iyet ilânen tebliğ kılınır (4408) Bursoda Cazi Paşa caddesinde havadar ve işlek mevkide bulunan Halk oteli kiraya verileceğnden lalîp olanlar otel altındaki Luça zade kardeşler mağazasına müracoatieri rica olunur. (I46gj Kiralık Otel Çankayada satılık bağ yeri Talip olanlann Ankarada Samanpaza nnda Merkez eczanesi sahibi Cafer Be • ye, lstanbulda Yenipostane caddesinde Millî Müstahzarlar Lâboratuvan sahibi kimyaker tsmet Muhsin Beye müracaatleru (1670) Istanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog