Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Cnmhuriyet I Istanbul Beledigesi ilânları \ Belediye kanımunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında rnevzuu bahis umumun yiyip içrnesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, e&lenmesine mahsus lokanta, birahane, kazıno, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerle eczaneler ve alelumum yazıhaneler hariç veya evvelce tayın ve ilân edilen hükümlere tâbi bulunmak kaydile gıda maddelerîni satan dükkânlar saat 21 ve bunlardan maada müesseseler de 19 za kadar açık bulundurulabilecektir. Bu saatlerden sonra açık görülecek dükkânlar hakkın oa 5/8/934 pazar gününden itibaren umuru belediyeye mü teallik ahkâmı cezaiye kanunu tatbik edîleceğî tembih ve 4456 ilân oîunun ( > * • • Denîzvolları IŞLETMESt Acentalan: Karaköy Köprübast Tel. 42362 Sirkeci Mühurdarzade Han Tel 22740 Orta Orman Mektebi Orta orman mektebine yazılma ve aıınma sartîarı al Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. Ortamektep mezunu olmak. Yaşı yirmiden yukarı olmamak, Sıhhî vaziyetini «dil, göz, kulaklannda arîza olmamak, vücudünde noksanhk olmamak, arızalı yerlerde, dağlık havalide yürüyüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye teşekkülâtı mü«ait ve mütehammil olmak» tam teşekküllü hastanelerden mufassal raporla tesbit etmek, aşı şehadetnamesi vermek. Belediye veya polis merkezlerinden iyi ahlâkh, ceza görme 5 miş olduğuna dair mazbata getirmek. Mektebe girmek istiyenler, İstanbulda Büyükderede Yüksek 6 Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları istidaya hüviyet cüzdanı, ortamektep şehadetnamesini sıhhat ve aşı raporlarını, polis veya belediye mazbatasını ve üç adet vesika fotoğra • fmı iliştirerek göndermelidirler. Müracaatler 15 ağustostan 15 eylul tarihine kadar yapılmış 7 oimahdır. Noksan evrakla müracaat kabul olunmaz. Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan şehadetna8 meleri pekiyi ve iyi olanlar müracaat tarihi sırasile tefrik o • lunur. Kabule lâyik talipler kadro miktanm geçerse bunlar • dan evvelâ tahsiline fasıla vermemiş olanlar »aniyen riyazi • ye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. o ^ Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olunduklarî vazifeye gitmedikleri takdirde mektebin yapmış olduğu masraflan ödiyeceklerine dair mektebin vereceği nümuneye göre noterlikten tasdikli taahhüt senedi vereceklerdir. Taahhüt senedi ver meden mektebe devama müsaade olunmaz. (4162) ı E*naf teşkilâb basmurakıplığından: TÜRK ANONİM Ş1RKETI VAPURCULUK r7 Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Trabzon yolu Salı vapuru 7 agustos 20 de Galata nhtımından kalkacak. Gidişte Zonguldak, înebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bunlara iJâveten Sürmene, Orduya ugnyacakör. (4439) Vaîan I 2 3 4 Trabzon yolu n ağustos günü saat 20 de Galrta nhtımindan kalkacak. Gidişte Zonguldak, Ineboin, Ayanak, Samsun, Ünye, Ordu, Giresnn, Tireboln, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte baniara ilftveten Of ve Sürmeneye uğravacaktir. tzmir sür'at iskenderiye yolu Ege vapuru 7 ağustos Salı 11 de GaJata nhtımından kalkacak dogru Izmir, Pire, Iskenderiyeyegidecek ve dönecektir. (4449) ROMANYA HÜKÛMETi İDAREİ BAHRiYESi Lîmanımızdan hareket edecek vaporlar< Recele Karol vapuru 6 ağustos pazartesi sabah saat 10 da ( Pıre, Beyrut Hayfa ve İskenderiye ) ye. Romania vaparn 7 ağastos salı saat 12 de (Köstence) ye. Sue*cnra vapuru 8 ağustos çarşamba saat 17 de ( Izmir, Malta, Barselona, Marsilya, Cenova ve Napoli ) ye. Köstenceden bütün Avrupa için hareket eden trenlerle aktarma. Merkezf ve Şimalt Avrupanm bütun başlica istasyonlan için doğru bilet Romanva ve Lehıstanm bütün vilâyetlerile Tuna limanlan için konşmento mektuplarile esyayi ticariye sevki. Fazla fafsilât için Galata Merkez Rıhtım Hanında kâin umumî acentalığma müracaat. Telefon: 44828. (1503) Bartın yolu BURSA Pazartesi vapuru 6 ağustos 19 da Sirkeci rıhömınaan kalkacaktır. (4441) tstanbul 4 üncü icra memurluğun • dan: Tamamma dokuz bin Ud yuz elli iki lira kıymet takdir edü«n Beyoğlunda Ferikoyünde eski Hacımansur, yeni Hanımoğhı sokağmda, eski 41 ve yeni 9 6 numarah maabahçe kâgir ap*rhmanın tamamı açık arthrmaya konuhnuş olup 16/8/934 tarihmde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 8/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul 4 üncü icra dairesinde sablacaktır. Artbrmaya iftirak için yüzde 7,5 teminat akçesî almır, mütera • kim vergi, Belediye, Vakıf icaresi, möfteriye aittir. Arttırma bedeli muham men kıymetin yüzde 75 ini bulduğu takdirde ihalesi yapılacakhr. Ak»i halde en son arttıranm taahhüdü bâki kalmak özere arttırma 15 gün daha temdJt • dilerek 23/9/934 tarihine musadif pazar günö ayni saatte en çok artbrana ihale edilecektir. 2004 nomarah icra kanununun 126 ncı maddesine tevfi • kan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarm, irtifak bakkı sabiplerinm gpyrrmenkul üzerinde haklan ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialan nı evrakı müsbitelerOe 2 0 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde haklan tapu siciUerile sabit olmadıkça sahs bedellermin paylaşma smdan hariç kahrlar. Alâkadarlarm işbu maddei kanuniye ahkâmına göra hareket etmeleri ve daha fazla malu mat almak istiyenlerin 934/2287 dosya numarasile memuriyetinıize müra • caat etmeleri ilân olunur. (1667) Istanbul Sıvacı, Boyacı ve Kalemkâr esnafı Cemiyetinm idare heyeti intihabı 9 / 8 / 9 3 4 persembe günü saat 10 dan 16 ya kadar Besiktasta Hasfınn karsısmdald cemiyet merke»nde yapılacağmdan umum esnafm reylerau* vermek üzere mtihaba iftirakleri ilân ohmur. (1663) İLÂN Mukaddema un ticaretile istfgai ettfğim sıralarda ticarethanenin kasadarlık ve nmuru idaresınde istiotam olunan Karahet Tıifekciyan efendinin ne sabık ticarethanem ve ne de halıhazırda ışletmekte olduğum Kalat un fabrıkası muamelâtı hususnda hiçbir sı^at ve selâhiyeti kalmadıfı alâkadannın njl.umu olmak üzere ilân olunur. Agop Değirmenciyan Istanbul Gelibolu a»Kye mahkemeu tahkikat hâkimliğinden: GeUboIunun Alâettmefendi mahal lesinden Kolağasuım Yusuf Ağa oğlu Mehmet; karuı ayni mahalleden H a a Mustafa kıa Fahriye Hanıma kana • nun tahmil eyledijp kocahk vazifeleri n! ifa etmemek maksadfle evini terkederek iki •enedenberi dönmemşi ve elyevm mahallî ikameti de meçhul bu • lunmuf olduğundan merkum Mehme • din yirmi gün rarfmda karuı mezbur e Fahriye Hammın evine donmes lü • zumuna ve keyfiyeti ihtarm ilânen teb liğine karar verilmiş ve ihtarat icran talebini hâvi arzuhal rureti dahi mah • keme diranhanesine talik kümnuş ol • duğundan lebfiğ makamına kaim ol mak flzer* Oftnı fcevfîyet olunur. (1664) Mukaddema Cağaloğlu Mollafenari mahallesi 16 numarah hanede muldm iken hâlen ikametgâhı meçhul bulunan Osman Efendi kerimesi Afan Bey zevcesi Saime Hanımat Istanbul ikinci icra Memurluuğndan: Galatada Karaköv caddesinde kâin 10/16 No.lı dükkân pâzarl'Ma kiraya verilecektir. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürîüğüne, pazarlıça girmek için de 153 Iira'ık teminat makbuz veva mektubile 9/8/934 persembe günü saat on beşe kadar Daimî E»>cümene müracaat etmelidirler. (4454) • *• Unkapanmda Zeyrek caddesinde kâin 18 No.Iı dükkân kiraya ve rilmek üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere hergün, müzayedeye girmek için de 9 liralık teminat akçesi makbuzile 25/8/934 cumartesi günü saat 14 e kadar Fatih Kaymakamhcı ve B. S. Encümenine müracaatleri (4455) f "~ Emniyet San'dığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idaresinden 25 ağustos 932 tarih ve.55258 numarah senet mucibince istikraz ey • lediğiniz kırk liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve kumusyon ve masarif yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmında mer hun bulunan bir pırlanta pantantif. İcra ve iflâs kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkur Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üze rine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrına mü başirinin vermis olduğu meşruhatta mezkur mahalde ikamet etme diğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle ilânen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilândan itiba • ren 934/1536 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkure zarfında icranın durmasını mutazammin şifahî veya tahrîrî olarak bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müd deti mezkurenin hitamım müteakıp berveçhi talep merhun mücevheratinızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelâtı icraiyenin gı yabmızda infazına iptidar kılınacaği malumunuz olmak ve bu hu • sustaki ödeme emrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyfiye* ilânen teblig Inlmır. (4413) tatapfcıd SçtooB lcra memurluğun dant Nfahçux v« paraya çevlîlmesi mu • karrer «v «şyaaı 9 ağustos 934 tanhmde Mat 10,30 a kadar Beyoğlu Bursa •okak AH U M aparhmanının 1 numarah dairesinde brrinci açık arttırma ile sablacaktr. Taliplerin mahallinde memöracaatieri ilân olunur. (89> tstanbol asliye mahkemesi birinci tioaret daiıesiudent Mahkemece tatdmasma karar ve • rilrrriş olan ( 3 3 0 ) adet muhtelif boy • da Parfet ve Parfiksfyon tâbir olunan tobalarm açık arttırma suretile 7 / 8 / 934 salı günü saat 10 dan 12 ye ka • dar ve kabil olmadığı takdirde anı ta kip eden gün ve ayni saatlerde transit olarak Galatada un amban giimriik antreposunda satdacağı ilân olunur. (1678) •••İHHHHHHIHHİ^HIHMİ BIR MUHASIP ARANIYOR Bir Hanım Aranıyor Türkçeyi mükemmelen bilen ve bi • raz da muhasebeden anlar genç bir hanım aranıyor. Taliplerin tekliflerini re ferans iraesi suretile 1353 numarah posta kutusu adresine göndermeleri. Dr. İHS4N SAMI ve paratito hastalıklarma tutultnamak için tesiri çok kat'î, muafıyeti etnin bir aşıdir. Her eczane ve I ecza depolarında bulunur. (793) ZAYî Nüfus kâğıdımı tim. Yenisini hükmü yoktur. çıkaracagımdan zayi et zayiin 7 BİR MÜDÜR ARANIYOR tstanbula yakın bir yerde tesekkül e'den bir kooperatifi ida reye muktedir, tahsil görmüş, lisana âsina, tecrübeli bir müdür aranıyor. Bu evsafı haiz olup ta talip olanlann tercümeihallerile bulundukları işlerden aldıkları vesaik suretjerini ve ne gibi şerait ve ücretle bu işi deruhde edebileceklerini fotoğrafile birHkte tstanbul, 176 No.lı posta kutusuna «Kooperatif» rumuzile göndermeleri. Kabul şeraitini haiz olmıyanların gönderdikleri evrak adreslerine iade olunacaktır. (1606) HJİ^HHHHİIHHIHI^^HI^HHH^IHIHHI^Hİ^MI^HBL • Hariçte biı fabrikamn muhasebe kalemi şefliğini yapabilecek H tecrübeli, yüksek tahsil görmüş bir muhasibe ibtiyaç vardır. 180 • ">va kadar maaş verilecektir. Talip olanlann tercümeihalle I rile ellerindeki vesaik suretlerini ve muvazzah adresi ve fotoğ rafını tstanbul 176 No. posta kutusuna «Fabrika muhasibi> rumuzu altında göndermeleri. (1605) Istanbul Belediyesi Sular İdaresinden: 1 Kâğıthanedeki teşrih havuzlan için 6,600 metro mikâbı Sultançifttiği kumu satın Rİınması kapalı zarfla eksiltmeğe ko nulmuştur. 2 Eksiltmeye girmek istiyenler Taksimde Sıraservilerdeki tdare veznesine müracaatle birer lira verip şartnameyi alabilirler. 3 Teklif zarflarının nihayet 15/8/1934 çarşamba günü saat on dörde kadar Müdürlüçe verilmiş olması lâzımdır. Bu saatten sonra teklif kabul edilmez (4457) ve PARATİFO AŞISI Istanbul Belediyesi Sular İdaresinden: Ameliyat sebebile 7/8/934 salı günü saat on dörtten yirmi dörde kadar Istanbul tarafına terkos suyunun az verileceği muhterem aha liye ilân olunur. (4459) Leon lskinazi Bahkesir Vilâyeti Encümeni Daîmisinden: Kâğîr İki hane Kâgir iki dükkân üstünde odalar Balıkesir Bandırma yolunun 92 98 = f 580 kilometroları ara1229 Burgazadasî Burgazadasî Çarşı Cad. Ahşap hane ve dükkân 1/4 2727/1 500 y> sındaki kısmın keşifnamesi mucibince tamiratı esasiyesi 16 ağustos 1230 Fener Tevkii Cafeı Murat MoIIa tekkesi Nim kâgir hane 1/2 35 750 » 934 tarihine musadif persembe günü saat on beşte kapalı zarf usu1231 lçerenköy lçerenköy Sostancıbaşı Arsa 3894 metro murabbaı Tamamı 5451 eski 425 » lile ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle münakasaya vazedil 1232 Büyükadı Karanfil Çmar cad. ve karakoolsokak Kâgir hane ve dükkân 2/24 6424240 1000 » miştir ve fırın ve ahır ve hane Tamiratı mebhusenin bedeli keşfi 9974 lira 46 kuruştur. Talip o 1233 Usküdar Yenimahalle Karamanlı Ahşap hane 1/5 45 160 » 1 Ianlann Muhasebei Umumiye kanununa tevfikan muktazi Başmü 1234 Kadıköy Rasimpafa Piyasa Kâgir hane 4/ 0 91 1600 » hendislikçe musaddak liyakati fenniye ve ehliyet vesikasını ve Tica 1235 Heybeliada Yah Orta Ahşap hane 3/8 8 150 a ret Odası vesikasını ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı mu 1236 Boyacıköy Boyacıkö> Kanaki 1 Ahşap hane 2/5 480 » vakkate makbuz veya mektubunu usulü dairesinde ve vakti muayyeYukarıda yazılı gayrimenkullerin yüzde yedi buçuk pey akçelerileihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile odenmek üzere ninde Balıkesirde Encümeni Vilâyete tevdi etmeleri ve şeraiti öğ mülkiyetleri satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 9/8/934 persembe günü saat on beçtedir. Müzayedeye gireceklerin mezkur günde saat on dört renmek istiyenlerin daha evvel Vilâyet Nafıa Dairesine ve Encüme buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lâzımdır. Seneî haliye vergi sile belediye resimleri müşteriye aittir. ni Vilâyete müracaat etmeleri ilân olunur. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. (3974) <Cüçükdeniz Hasfınn Sıra No. su 1227 1228 Istanbul Ziraat Bankasından: Semt' Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Kumkapî Besiktaş Tavasi Sinanpaşa Emlâk No. su 1/2 117199 111/120 . ... 48 Hisseye gore muhammen kıymeti 3500 T.L. 3330 »
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog