Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhariyet 5 Ağustos ŞCumhuriyet âülk söibuırüuı Bir san'atkâr iş arayor Beşiktaş Şenlıkdede mahaUes.nde bekçi Bayram Ağanm nezdinde oturan Hacı Osman oğlu Ali Resat Efendi isminde bir san'atkâr tüccar makinlstliği, tes. viyecilik, şoförlük gibi bir iş aramakta dır. Bu san'atlerde mümaresesi olduğuna dair şahadetnameleri de vardir. 1 ı O 2 0 0 •( *> 0 ıstantuı fcorsası kapanış ııatler. 4 8 9 3 4 N UKUT Merlın Dolaı transız fr. Lıreı Belcika tr. Drahmı Isvıçre fr. L *l Horın 0 (, eı kronn [ Avusturya gil. 1 Peçeta 1 Mark I Zlotı i0 Le\ 2ü Dinar I Ruhle I Yen I lsveç kronn I Turk altını ı Mecidıye I Banknot Os. P 633 '26 170 '16 117 2J.50 828 24 Sft 96 24 17 47 26 26 20 57 34 31 922 3t,5O 240 >atış istanbul üçüncü icra memurîuğundan: I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden | Askerlik Işleri den: Emlnönü askerlik şubesi riyasetin k Şubeye davet 330 dogumlu ve bunlarla muameleye tâbi efradın ilk ve son yoklamaları 1 eylul 934 tarihinde başlıyarak 10 tesrinl evvel 934 tarihine kadar devam edecektir. Yerli ve yabancı efradın ilk yoklamaları tek tarlhil günlerde öğleden evvel ve son yoklamalan çift tarihli günlerde ge. ne öğleden evvel yapılacaktır. Mıikellef. lerin yeni harflerle yazılmış nüfus cüz danlarile ve lkişer adet veslka fotofraf larile subeye gelmelen. Tecile tâbi talebelerln mektepten getirecekleri vesikalarda hangi sınıfta bu lundukları ve terfil smıf edip etmedik lerinln sarih olarak yazılmış olması ve bu veslkalan askerlik meclisinin içtiraa günlerinde blzzat şubeye getirmeleri. Hangi günlerde hangı nahiyelerin son yoklama için askerlik meclisine gelecekleri aşağıda yazılmıştır. Eminönü merkez nahiyesi 2, 4, 6 ey. lul 934 Alemdar nahiyesi 8, 10, 12 eylul 934 Küçükpazar nahiyesi 16, 18, 20 eylul 934 Beyazıt nahiyesi 22,24, 26 eylul 934 Kumkapı nahiyesi 30 eylul 2, 4 tes rinievvel 934 Bilumum yoklama kaçaklan 6, 8, 10 teşrinievvel 934 213 114 23 818 22.50 & > 94 22.50 16 45 23.50 24 18 64 32 30 921 36 V3K ÇEKLER LoOÜTd NevYork Pans Milano Bruksel AtlDd Cencvre Sotvü Arrsrprdam Vıyana Madnt Berhn Varşova Budapeşte Bükrej. Belgra!. Yokohama Moskova Mokhoi Açıl'S 63:4.50 0,797 725 9.2725 3,38£0 83.347!» 66.3o 1.1758 •İ2635 5.S150 2,0458 4,2115 3,9850 79,5b 34,8075 2,6587 1090 3,0660 Kapınış 63>.75 0,797325 12,06 9.2725 î,i9 2.4375 664025 1,1758 19,17 4,^:657 5,8113 2.04.S8 4,2086 3,99/0 79,525 34.8616 2,6587 !086,75 3,0660 IS C İtCRAZLAR Açi'i» 1933 Türk borcu tahvili 1 1933 Ik. tstıkrazı Isukrazı Uahıli Erganı Yeni 27,bO 26,60 94,50 94.50 çıktı 27,70 26,50 94,50 9r. Anar şizm Yazan ı Kropotkin Tercume eden Haydar Rifat Bey 60 Kuruş İstanbul Nafıa Başmühendisliğinden : Keşfi 69,418.83 liradan ibaret olan Davutlu Ağva yolunun 9,095 metro rulündeki kısmınm tesviyei turabiye ve imalâtı sınaiye ve çose inşaatı, münakasa ve hususî şartnamesindeki şeraitle ve kapah zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Şartname, mukavelename ve kesifname ve projeler 5 lira mukabilinde tstanbul Naf ıa başmühendisIiğinden tedarik olunabilir. Taliplerin 15/8/934 tarihine musadif çarşamba günü »aat on beşe kadar münakasa kaimesindeki vesaik ile İstanbul Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri. (4188) Mukaddema Şişli, Osmanbey, Cabi sokak Pelegrina apartımanı 5 numaralı hanede mukim iken hâlen ikametgâhı meçhul bulunan Ekrem Bey zevcesi Hatiçe Hanıma: Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamanuna «2637» lira kıymet A'minca ve ingilizce tekellüm ve tercümeye bihakkin vâkıf bir takdir edilen Mahmutpaşada Dayehatun mahallesi Merdivenli ve Türlr rasmura ihtiyaç vardir. Taliplerin «eraiti öğr&nmek üzere 10 aTarakçı sokak ecki 4 yeni 4 numarah bir evin tamamı açık arttrrmağustos 934 tarihine kadar îdarei Merkeziye Memurin Şubesine müraya vazeclümiş olduğundan 5/9/934 tarihine musadif çarşamba gü caatleri. (4437) nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 inci bulduğu takdirde Güstav Hayda markah bir adet Nivelman ve bir adet Teodolite müsterisi üzerinde birakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın 8/S/934 tarihine musadif çarşamba günü saat «16» da pazarhkla taahhüdü baki kalmak üzerl arttırma 15 gün müddetle temdit edilemubayaa olunacaktır. Taliplerin % 7,5 teminatlarile birlikte Ciba rek 20/9/934 tarihine musadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kalide Ahm, Satım Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4061) dar keza dairemizde yapılacak ikinci acık arttırmasında arttırma be**» deli kıymeti muhammenenin % 75 ini bulmadı^ı takdirde satıs 2280 Şartnamesinde yazıh evsafta mubayaa olunacak yirmi bin kilo numarah kanun ahkâmına tevfikan geri bırakılır. Sat'.ş pesindir, artbenzin pazarhğı 11/8/934 tarihine musadif cumartesi günü saat tırreava istirak etmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin % 7.5 nis«15» te icra kıhnacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için hergün ve betinde pey akcesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hamil pazarlık için de tayin olunan günde % 7,5 teminat parasile Cibalibuîumnaları lâzımdır. Hakîarı Tapu sici"î'e sabit olmıyan inotkli deki Ahm, Satım Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4228) alacaklar da dieer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbite'erile birlikte ilân tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfmda birlikte d&iremize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde h^kları taou sicilÜIe sabit olmıyanlar satış bedelip>n paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, tenvirive. tanzifiyeden rnütevellit beîedive ru sumu medyuna aittir. Daha fazla malumat almak istiyenler 20 '8/934 Bedeli keşfi yirmi bin lira olan Elâziz şehrile istasyon arasındaki tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için d^i'ede açık bulundu iltisak yolunun 424 metroluk kısmınm inşası 29/7/934 tarihinden rulacak arttırma şartnamesile 934/915 numarah dosyaya müracaatle itibarsn on beş gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya komezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilân olunur. (4436) nuîmuştur. 12/8/934 pazar günü saat 16 da komisyonu mahsusunda ihalesi icra kıhnacağından taliplerin teklif mektuplannı bu güne kadar vermeleri. fazla tafsilât almak istiyenlerin Elâzizde F. D. İnşaat Başmü(4433) 1 Kâğıthanedeki teşrih havuzlan için 3.900 metro mikâbı Kü • dürlüğüne müracaatleri. çükcekmece kumu satın ahnması kapah zarfla eksiltmeye konmustur. 2 Eksiltmeye girmek istiyenler Taksimde Sıraservilerdeki Idare veznesine rrüracaatle birer lira verip şartnameyi alabilirler. 3 Teklif zarflarımn nihayet 15/8/1934 çarşamba günü saat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olması lâzımdır. Bu saatten Üniversite merkezile Fakülteler ve müştemilâtının senei maliyesî sonra teklif kabul edilmez (4458) için « maden, kök, mangal kömür ile odunu » müzayede, münakasa kanununun maddei mahsusasına tevfikan 15/7/934 tarihinden 5/8/ 1934 tarihine kadar kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler hergün Mubayaat Komisyonuna müracaatle şartnamele rini tetkik edebilirler. Taliplerin teminatlarını bir gün evvel Universit muhasebesine yatırmaları ve ihale günü olan 5/8/1934 pazar günü Müdiriyetle şuabatı tanciliyeye ahnacak odun ve kömür ayrı ayrı alenî olarak münakasaya konulmuıtur. saat 15 te Üniversite Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmalan iTalip olanlar şartnameleri görmek icin K»dıköyünde Müdiriyet lân clunur. (3843V Merkezine ve münakasaya istirak için de % 7,5 teminatlarile ihale günü olan 23 ağustos 934 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Tahsil Müdirivetinde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatleri. Mütercim aranıyor Elâzizde F. D. İnşaat Basmüdürlüğünden: İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden: İstanbul Üniversitesi Mubayaat K omisy onundan: Usküdar Mmtakası Tahsil Müdürlüğünden: istanbul ikinci icra memurluğımdan: tç Ticaret Urmım Müdürlüğiinden t Esaı mukavelenamesi mahallî kanurJanna gore tanzim edilerek usulen tesçil kıluian Te 30 icincitefrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tesçili Utenen ve merkezi Lehistanm Gidinya fehrinde kâin Polonya tâbüyetli ve 9,000,000 ziloti »ermayeli (Polske Transatlantike Tovaziştvo okrentove spolka akçine Linza Gidinya Amerika Polskie transatlantyekie Tovvar Zystwo okretowe Spolka Akcyzna Iinija Gdynia Amerika) şirketinin vekâlete verilen evrak ve istidası tetkik edilerek muvafık görülmiiştür. Bu evrak arasındaki umumî vekâlenameye göre ştrlcet namtna yapacağı işlerden doğacak davalarda, biitün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs stfatlarile hazır bulunmak üzere Türkiye umu • mî vekilliğine Istanbulda mukim (Kristiyan Dapkoviç Chiristian Dabcovitch) Efendiyi tayin erriğini bildirmistir. Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görül • müs olmakla ilân olumır. (1666) Van Gölü Sefain Isletme İdaresi Müdürlüğiinden: Emniyet Sandığma rehnetmek suretile mezkur Sandık idaresinden 6 haziran 929 tarih ve 27627 numarah senet mucibince istikraz eylecliğiniz bin yüz liranın tesviye edilmemesi hasebile meblâğı mezbur borcunuzun yiizde dokuz faiz ve yüzde üç kumusyon ve faiz ve kumusyon ve masarif yekunundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımmında mer • 8 ton gaz pazarhkla münakasasi: 7 ağustos 934 salı günü saat 14 te. hun bulunan bir pırlantalı madalyon ortası zümrüt. İcra ve iflâs ka1 ağustos 934 tarihinde yapılan münakasasında talip zuhur et mınunun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için daireye memiş olduğunndan pazarhkla alınmasına karar verilen 8 ton gaz müracaatta bulunan alacakh mezkur Sandık idaresi tarafından ta7 ağustos 934 salı günü saat 14 te pazarhkla alınacaktır. Şartname lep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye dairesinde tanzira ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafmıza gönderilen ödeme emsini görmek istiyenlerin hergün ve pazarlığa istirak edeceklerin de o ri zahnna rmibaçirinin vermiş olduğu meşruhatta mezkur mahalde gün ve saatte muvakkat teminatlerile birlikte Kasımpaşada kâin koikamet etmediğiniz bildirilmiş olmasma mebni tebligatı muktaziye misyona müracaatleri. (4362) nin bir ay müddetle ilânen tebliği takarrür ermiş olmakla tarihi ilândan itibaren 934/1268 dosya numarasile müddeti muayyenei mez kure zarfmda icranın durmasını mutazammin şifahî veya tahrirî o larak bir itirazı kanunî sert veya borcunuzu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamım müteakıp berveçhi talep mer • hun mücevheratmızın paraya çevrilmesi hususundaki muamelâtı ic fraiyenin gıyabımzda infazına iptidar kılınacağı malumunuz olmak Giresun J?ndarma mektebinin 934 senesi idaresi için münakasaya ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamma kaim bulunmak üçıkanlan on bin kilo patatesin 25 ağustos 934 cumartesi günü saat zere keyfiyet ilânen tebliğ kıhnır. (4402) on dörtte ihale edileceği ilân olunur. (4215) Deniz Levazım 5atmalma Komisyonundan: Cîns ve evsafı 1 120 beygir kuvvetinde Glimak markah 3.D.L.W. tipinde Semi Dizel deniz mazot motörü dakikadaki devir adedi 350 üç yüz elli yedek meme, yedek sekmen, hava kompresoru, el kuv • vetile faaliyete getirilecek veçhile tertibat, iki pervane ve mecburî yedek malzemesi beraber. Van Gölü Gemi tşletme İdaresi için lâzım olan cins ve evsafı yukarıda yazıh 120 beygirlik bir adet mazot deniz motörünün alın ması 20 gün müddetle kapah zarf usulile münakasaya konulmus tur. Kat'î ihaîesi B. U. Müfettişliğin tasdikına talikan 20 ağustos 934 pazartesi günü saat 14 te Erniste yapılacaktır. Teklif zasrflannm 750 liralık muvakkat teminata ait makbuz veya Banka kefaletna mesile 20 ağustos 934 pazartesi günü saat 13,30 a kadar Erniste Van Gölü Gemi Isletme Idaresine tevdi etmeleri şartnamesi Umum Tahlisiye Müdürlüğürden ahnabiilr. Fazla malumat için Van Gölü Er nis adresire yazılmalıdır. (4430) İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğiinden: Limanda metruk bir halde bulunan Rüstemiye vapurunun ahara satılmış olmasmdannasi İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden ceredilmek suretile Romanyaya götürüleceğinden bahisle bir vesika verilmesi Müdürlüğümüzden baistida talep edilmis ve icap eden yerlerden yapılan tahkikat üzerine bu vesika verilmiştir. Ahiren yapı • Ian tahkikatta mezkur vapurun ihrakiye kaçakçıhğı meselesinden iliikli olduğu ve 1918 numarah kanunun kırk sekizinci maddesi mucibince neticei hükme kadar limanda mevkuf kalacagı anlasılması üzerine sahibinden talep edilmişse de iadeden imtina etmiş oldu ğundan verilen bu vesikanın hükmü olmadıgı ilân olunur. (4460) Giresun Jandarma Mektebi Kumandanlığından: Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vaüas Tercume eden: Omer Fehmi 5 dan kaçmış. Stz d e bir kaybınız olup olmadıfına bakarsamz iyi olur. Hiçbir eksiğim yok. Hizmetçi gittjkten sonra Givenda kapısuu dikkatle kapadu Sonra Goldi Laksın bıraktığı rüvelveri sandığma sakladı. Ne garip şey, o şimdiye kadar hır • sızlardan daha çok korkacağim ve da • ha çok nefret edeceğini saıuyordu. 6 Mister Selbi Lov Selbi Lov eldrvenlerini ilikliyerek Pol Bir facia. Düşes Leapostun elMal kulübünün mermer merdivenleriaslan fahmh. Hrrsı* saat îkiye daireain« girmiş y« b&lkon • den yavaş yava* afağı .niyordu, Otuz yaşlannda bir gençti. Esmer bir teri, bıce kara bıyıklan, tatl] bir yüzü ı £ rdı. Dahna ?en ve şakaa idi. A?ağıda kulübün kapısmda bir baş ka gençle karşılaştılar. Bu delikanlı Selbi Lovu göriince biraz mütebayyir, bi raz da alaycı bir nazarla baştan asağı süzdü. Bu ne şık kıyafetti böyle... Ca • ket «ben büyük bir terzinfn elinden çıktım» diye barbar bağınyordu. tsveç grisi yelek çok güzeldi. Boytmbağı, a yakkabılar, pantalon bir kelüne ile nefistiler. Dükkândan on dakika evvel alınmış gibi duran silindir çapka btı mükemmel tuvaleti tamamlıyordu. Selbi Lov kendisine bakan genci gÖremedi. öteki, yani Bil Joyner gülerek seslendi: Selbi Lov, canrm eski dostlar bu kadar çabuk unutulur mu? Tam bir manken gibisin. Bu ne şıkbk? Civarda bir düğün mii var? Selbi Lov ayni neş'eli tavuIa cevap verdi: Hayır Askota gidiyorum. Yanşlara, ha!... Demek artık Ha... Çiftlik Vençesterin tam on Hâkim, caniyi görmüş mü? eğlenceden başka bnrşey düsünmez ol Gordüğünü söylüyor. Bilrrvem i • be* kilometro ötesfndedir; ihtimal bi • dun. Ne eğlencesi canım! Şakayı bi nanmalı mı? Yatmak üzere imiş. Ar liyorsvmuz. Sonra hâkimin ifadesi çift» kasında ptjama varmıs. Pencereyi ka çinin îfadesine tamamile müşabih. rak. Kompanpur racası bugünîi Askotpatırken ay aydmlığında canavarı be Müşabehet var, evet ama bu müta geçirecek. Mücevherlerini yankesi line kadar çıplak olduğu halde duvan şabehetin bize faydası yok. Allaha ucilerden gözetmek vazifesi de bize düşaşarken görmü?. Üzerine fenahk gel marladık Tims. Ki. Bu mücevherler bir tahmine göre miş. O da diğerleri gibi herifm eşkâ Aynldılar. Bil ile Selbi hiç koıınş bir müyon dolar kıymetinde. Bak bak lini ayni suretle tarif ediyor: dostumuz Tims geliyor. madan Trust BOdingm önüne kadar yürüdüler. Orada Selbi: Küçücük gozler, Hd parmak enlili Mirfer Tims tam biı polis olarak yağinde bir alm, geniş ve yasst bir Arap ratilmıştı. O kadar heybetli bir vücu • Bu Vandsvort canavan denen dü vardı. Onlarla arasmda üç dört a • kafası, müthiş adaleler... Dev gibi bir Cftni hayli canımı sıkıyor, dedi. Alelâ boy... dım kalmca bağırdı: de bir sabıkah değil... Lüks bir araba Selbi Lov asabi asabi bıyıklannı keile jrezen ve tabiatin haricinde işler gö Haberiniz var mı, Vandsvort cam'riyordu. Tims sörünü bitirince sor ren ikj metro yirmi santimetro boyunn&vasn hâkim Vardetin evine girmis. da kocaman bir dev... Şu racaya ne • Selbi Lovun neş'esi birdenbire $Z • du: zaret işini bitirince bugün biraz bn me Hâkim Varren nerede oturu nüverdi. Kaşlarmı çatarak sordu: sele ile meşgul olacagım. yor? Ne vakit? Tadingtonda, Vençester civarın Bil, Trust Bildinge girmeğe hazır ' Evvelki gün. Hâkim vak'ayı bi da... Jan yordu. Selbi ilâve etti: ze cncak dün aksam haber verdi. Size Bütün malumat bundan mı iba • telefon ettim, bulamadun. Sokağa çık Sen yazıhaneye gidiyorsun değil ret? mışsmız. Mahallî zabıta taharriyat yapmi? Haydi uğurlar olsnn. mı», fakat hiçbirşey keşfedememif. Yal Evet. Sonra hiçbjr derdi olmıyan bir mi nız evin önünde bir otomobilin bit Hiç işe yarar şeyler değîi. Maa • rasyedi gibi bastonunu saHaya sallay' hayli müddet durduğu yerdeki yağ iz mafih bana haber verdiğin« iyi ettin, uzaklafU. lerinden Tims; tesekkür ederin» (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog