Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

5 Ağustos 1934^ Cumhttriyet '• Haftalık Radyo Programı l %u aksamki program İSTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı 19,20 ajans haDerleri . 19,30 Türk musıkisi neşriyatı: (Kemani Reşat, Mes'ut Cemü, Muzaffer Beyler, Vecihe, Vedia Rıza Hanımlar 21, AteşGüneş kulübünden naklen kon . ferans. Ajans ve borsa haberleri 21,30 orkestra karışık program. VİYANA: 18,15 ikindi konseri . ia,30 musahabe 19,55 hava raporu, ertesi günkü program, spor haberleri . 20,05 edebi musahabe 20,35 gece verilecek Amerikan konserinin provası . 21,10 opera orkestrasınm konseri 23,05 spor haberleri, gece haberleri . 23,25 caz konseri . 24,50 Sandor çingene orkestrasj VARŞOVA: 18,05 sahne hayatınoan parçalar 19,05 piyes parçalan 19,50 edebi musahabe 20,20 Polonya musikisi 21,40 e . debiyat musikisi musahabesi . 22,07 Lem. bergden nakil 23.05 gramofon . 23,35 gramofonla dans havalar İSTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı 19 Mes'ut Ce mil Bey tarafından çocuklara masal 19,30 Türk musikisi neşriyatı: (Stüdyo saz heyeti ve Rıfat Bey, Belma Mehlika Hanımlar) 21,20 ajans ve borsa haberleri 21,30 Radyo orkestrası tarafından k&rışık program VİYANA: 17,20 çocukların zamanı 17,45 ikindi konseri . 18,30 musahabe . 18,55 şarkı konseri 19,25 üç kisa musahabe 20,25 hava raporu, ertesi günkü program, ha. berler 21 tabiati tetklk 21,45 on da . kikahk eğlence . 21,55 konser 22,40 a ğızdan üfürme musiki aletlerile konser . 23,20 gramofonla dans havalan . 23,35 haberler 23,55 dans havaları 1,05 halk musikisi. VARŞOVA: 18,50 teganni konseri 19,15 kGnfe rans . 19,30 Vagnerin Ziegfried operası. nın ikinci perdesi . 20,50 musahabe 21,30 kıraat 22 operanm üçüncü perdesi 23,30 konferans 23,45 gramofonla dans havaları. İlk mactan sonra Rus gazeteleri takımımu için neler yazıyorlar? Moskova 4 (A.A.) Mabuat Türk ve Sovyet futbolculan ara sında dün yapılan maça büyiik bir yer tahsis eylemektedir. «tzvestina» gazetesi diyor ki: «Türkler biiiün kabiliyetlermi gösteremediler. Çok parlak olsn ferdî teknîk kabiliyeti müşterek oyunda tatbîk sahası bulamadı. Türk takımının evsafı birinci derecededir. Ve oyuncn • lar bunu herhalde gelecek maçlarda göstereceklerdir.» «Raboçaya Moskova» söyle yazi • yor: «Türk futbolculan Sovyet Rusya muhtelit takunile yaptığı kat'î müsabakaya hazırlanmaktadır. Türk takımı hiç şüphesiz en kuvvetli oyuncularım maç bu için saklamışbr. Birçok genç ve daha Perşembe; 9 ağustos İSTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı 19,20 ajans haberleri 19,30 Türk musikisi neşriyatı: (Kemal Niyazi, Azmi Beyler ve Hayriye, Müzeyyen Hanımlar) . 21 Selim Sırrı Bey tarafından konferans 21,30 Nurullah Şevket Bey tarafından taganni ve orkestra konseri. VİYANA: 17,45 teganni konserl 18,15 musahabe . 18,35 ikindi konseri . 19,25 üç kısa musahabe . 20,45 haftalık radyo maka lesi 21,15 solistlerin konseri 22,55 halk şarküarı 23,35 akşam haberleri . 23,55 crg konseri 24,25 dans musikisi. VARŞOVA: 17,05 koro konseri 17,25 hafif mu . sikl konseri 18,05 gramofon 18,20 te . ganni konseri 18,35 koro konseri 19,20 piyes . 20,20 piyano konseri 21,07 tiyatro musahabesi 21,17 hafif musiki kon seri . 21,45 zıraî haberler 22,07 Vagnerin «Ilâhların grupu> operasma dair bir mu. sahabe 23,35 fuhuşla mucadele . 23,50 dans havaları. BUDAPEŞTE: 17,50 haberler 18,05 teganni ve piyano konseri 18,40 yataklı vagoniarın icadmın yırmi beşınci senesi münasebe » tıle 19,15 çingene orkstrası 20,05 musahabe 20,35 gramofon 21,05 piyes 22,05 dans musikisi . 22,45 akşam haberleri . 23,05 orkestra konser' Hitlerle ordu ve millet arasında uçurum açılıyor (Birinci sahifeden mabat) Ordunnn sadahat yemini BUDAPEŞTE: 18,05 piyano konseri 18,45 hikâye ler 19,15 gramofon . 20,20 radyoda ti yatro 22,05 haberler, spor haberleri . 22,35 orkestra konseri 23,50 Lon Bakor cazbant takımı 24,50 Bura çingene or. kestrası. BUDAPEŞTEs 18,05 gramofon . 19,05 konrerans . 19,35 salon orkestrasınm konseri 20,35 eğlenceli musahabe . 21,05 fevkalâde konser 23,05 haberler, hava raporu 23,45 Molnar çingene orkestrası, kabiliyetli oyunculara malik olan Türk takımmın gelecek müsabakada na süphe yoktur.» Komsomolskaya Praoda gazetesi de diyor ki: «Dünkü maç Moskova futbolculan için beynelmilel teknik noktai naza • rından ne derece terakki etmiş olduk • lan hakkında bir tecriibe teşkfl eder. Galipler ve mağluplar oyun sahasın • dan dost olarak aynumslardır. Sovyet ve Türk oyunculan arasındaki karsı • lasmalartn hususiyeti ve zevki iste buradadır: Karşımızdakiler dır.» dostlanmızbüyiik bir muvaffakiyetle oynıyacağı PRAG: 18,35 gramofon . 19 Ostravadan na kil . 19,05 almanca haberler 21,25 dort kişilik heyet tarafından konser 22,15 «Olüm yolu> beş tabloluk piyes . 22,40 H. Srammelsln konseri 23,05 son haberler . 23,25 gramofon, almanca haberler 23,35 Prag senfonik cazbant takımının konseri. PRAG: 19,05 gramofon 19,10 ziraat . 19,20 gramofon 19,25 almanca neşriyat 20,15 Koşikcdan nakil . 20,30 Bründen nakil 21,10 Meksikada aşk ve şarküar . 21,50 makale . 22,05 orkestra konseri 23,05 son haberler, gramofon 23,50 in . güizce haberler. PRAG: 19 gramofon . 19,05 ameleye alt neşriyat 19,10 almanca neşriyat 20,15 Ostraudan nakil . 20,40 konferans . 20,55 gramofon 21,05 Karlsbaddan naklen fev. kalâde konser 23,05 son haberler 23,20 gramofon. BELGRAT. 19,05 kadınların zamanı . 19,35 dört kişüik heyet tarafından konser • 20,35 konferans . 21 gramofon . 21,05 ağızdan üfürme aletler orkestrası tarafından konser 23,05 gramofonla dans musikisi . 23,55 musiki BÜKRES: 18,05 köylulerin zamanı . 19,10 Ro manya musikisi . 20,35 konferans 20,50 gramofon 21,05 konferans 21,20 rad . yo orkestrası 22,05 konferans 22.20 radyo orkestrası 23,05 radyo gazetesi . 23,35 musiki. ROMA: 17.35 çocukların zamanı . 18,10 kıraat 18,20 konser . 20,35 gramofon . 21,50 iki sesle teganni: Bethovenden parçalar 22,35 radyo komedisi: Bir dişimi çrkart tım, fakat bir kalp kazandım . 23,20 dans havalan. Avusturya gazeteleri, endiselerin! &iz!ememektedir. Reichspost soruyor: «Hitlerle Al • man ordusundan hangisi ötekini yutacalt.» Hitlerin feci tecrübesinin mes'uliyeti nihayet Hindenburga yükletüecek ve Fon Papenin beyanatı maresal Alman mHletinin tarihinde asBerlin 4 (A.A.) Müteveffa Rekeri ve siyasî çift felâketin amili ola isicumhurun naşını selâmlamak üzere rak görünecektir. Neudecke gitmis olan von Papen, AlNeue Wiener Tagblatt, diyor ki: man istihbarat bürosunun bir roümes • «Hitlerin bütün kuvveti Alman orsiline beyanatta bulunarak demistir ki: dusunun gölgesine sığınmıştır.» « Büyiik Almanın huzurunda buFransız gazeteleri ne diyorlar? gün bir kere daha diz çökebildim. OParis 4 (A.A.) Mathı gazetesi nun emri ve idaresi altında asker ve yazıyor: «Alman siyasetinde Alman devlet adamı olarak memleketime hizordusunun rolü, bilhassa 3 haziran vamet edebilmiş olduğumdan dolayı Cekaviinden sonra, çok esaslı addedil nabı hakka sükürler ederim. Her ne nektedir. Bu rol, iki gündenberi biraz kadar onun himayekâr eli arttk Al • s'lik görünmekte ve bu hal, bu zeva manyanın mukadderatını himaye et • hir alhnda askeri sınıfın esaslı bir rol miyorsa da ruhu daima bizimle bera • ovnamakta olduğu şÜDhesmi bihak : berdir. k n uyandırmaktadır. 2 ağustos tari . hinde vapılan ve herkesi hayrete dü Onun fifulu ile bir devrenin kapan süren hareket, ancak ordu ile tnuta • makta ve yeni bir devrenin açılmakta olduğunu kabul etsek bile, şurası mu • bık kalınarak yapılmıstır. Ordu. mil • let nezdmde kendisinin sehhar bir f ~ hakkaktır ki, mületlere takip edecek cümanı olarak Hitleri muhafaza e*r>eleri yolu gösteren sey, her devrin ha nrn kendi menfaatlerine uygun olaca kikî seflerinm mümeyyiz vasıflannı teskii eden yüksek insanî meziyetler • ğma hükmetmiştir. Fakat Hitlerin ordu için emin bir muzahir olnvsı sarHle. dir. Ordunon müsamehası ve hatta mii • Hiç kimse Hindenburgun tarihî esezahereti Qe yükselmis olan adamı or rini ve azametmi Adolf Hitler kadar duya ne gibi itüaf baghyor? «ttimada anlamıs değüdir. olan ihtiyacüe» Alman milleti, «niyet Yeni Almanyanın sefi olan Hitler, tarihİE en necip an'anesinin muhafızı n ve m%ksatlarile» Hitler ve muayyen ar« mlarile ordu arasında derin bir uçurum fatile müteveffa mareşalın eserine deaçılmak özeredir. vara cdecektir. Birçok hususatta bizi aniamak is • temiyen bütün dünyayı nnüteveffanın azameti huzurunda sükuta mecbur eden ve gölgesile Almanyanın tarihini ka • rahyan bu feci anda Hindenburgun biz miras olarak buakmıj olduğu an aneye uncak bir suretle tevfiki hareket edebiliriz. Büyiik ulünun basucunda ebedî Almanyamız ve onun Avnıgadaki muslihane vazifesi namma Alman mille • tinin saflarını nklaftumak.» Hitler, esirlerin esiridir. Herne olursa olsun Hitler şimdi meslekt hayah nın zirvesindedir ve bundan böyle tamamfle karışık Hctısadî bir vazuetle mucadele halinde bulunan efkân umurrive kartnsmda yalnız kalacakbr.» Gazeteler, mumailevhm bu imtiha • nı nasıl geçireceği sualmi sormakta dırlar. F : çaro gazetesi diyor Vi: «Yeni bir tecriibe baflıyor. neticelerini simdiden tahmln mümkün degfldir. Bunun etroek Berlin 4 (A.A.) Ordu nazın jeneral von Blomberg, Fuhrer Hitlere bütün kara, deniz zabit ve zabitvekille • rile efradının 2 ağustos tarihinde AU manyanın müsellâh kuvvetlerinin başkumandanı sıfatile kendisine sadakat yemini yapmıs olduklarını büdirmis • tir. manyanm siyasî hayab üzerinde derhal bir takım neticeler tevlit etmesine ihti mal vermemektedir. TULUZ: 20,20 Viyana orkestrası . 21,05 Vag nerin Valküri operasından parçalar 22,05 operet şarkılan . 22,35 radyo fan tezisi . 23,05 koy'lü orkestrası 23,20 karışık konser: Muhtelif parçalar 23,35 muhtelif sololar, filim parçalan 24.10 opera orkestrası: Mozart ve Wagnerden parçalar * 24,20 operet havaları. v TULUZ: , 20,20 senfonik konser . 20,35 eğlenceli konser . 21,20 Straussun «Vals rüyası> üzerine bir konser fantezisi 22,05 şarkı lar . 22,35 hafif musiki konseri . 23,05 sesli filimden parçalar 23,20 dans ha vaları 23,35 şarküar 23,55 opera par çaları . 24,10 balalayka konseri . 24,20 ealon orkestrası. TULUZ: 20,20 piyano konserl 20,35 asrküar 21,05 < Sarızeybek» cpereti üzerine bir konser fantezisi . 21,40 org konseri . 22,05 şarküar ve halk musikisi 22,35 konser • 23,05 operetlerden şarkılar . 23,20 Viyana orkestrası 23,35 şarküar 23,55 havai yen gitar . 24,10 hafif opera parçalan 24,20 hafif musiki konseri. v Hindistanda kolera Bombay 4 (A.A.) Hindistan Szerine esen fevkalâde siddetli bir meltem yüzünden kolera salgmı vaktinden evvel başlamıştır. Geçen hafta zarfında Bombay eyaletinde 1963 kisi hastahğa yakalanmıs ve bunlardan 7 6 4 kisi ölmiistür. Pazartesi: 6 ağustos J İSTANBUL: 18,30 fransızca ders . 19 prrofesör DT. Fahrettin Kerim Bey tarafından konfe rans . 19,30 Türk musiki neşriyatı: (Ek . rem, Ruşen, Cevdet, kemani Cevdet, Şe ref, İbrahim Beyler ve Vecihe Hanım) 21,20 ajans ve borsa haberleri 21,30 Bedriye Rasim Hanımm iştiraküe tango ye caz orkestrası VİYANA: 17,45 teganni ve piyano konseri . 18,15 ikl musahabe 19 ikindi konseri 19,50 ikl musahabe . 20,20 hava raporu, ertesi günkü program, akşam haberleri 20,30 piyano konseri 21,20 A orkestra sının konseri . 23,10 gece konseri 23,35 haberler 23,55 konserin devamı . 24,35 dans musikisi. VARŞOVA: 17,05 eski ve yeni asker şarküan 18,05 çocukların zamanı 18,20 Lembergden nakil 19,05 kadınlann zamanı, gramofon . 19,25 spor haberleri 19,50 mu. sahabe 20,20 muhtelif neşriyat 21,17 Polonya . 22,07 ziraî musahabe 22,17 konser . 23,05 Umumi Harpten hatıralar23,20 musiki ve edebiyat neşriyatı. \ Carşamba: 8 ağustos jj İSTANBUL: .£..\' 18,30 fransızca ders . 19 Monolog: Şehir tiyatrosu artistlerinden Muammer Bey 19,30 Türk musikisi neşriyatı: Ek rem, Ruşen, Cevdet, Mustafa Beyler ve Vecihe, Semiha Hanımlar 21,20 ajans ve borsa haberleri . 21,30 stüdyo tango ve caz orkestrası. VİYANA: 18,45 ikindi konseri 19,35 ikl musahabe 21 edebi musahabe 21,30 orkestra konseri . 23,05 agızdan üfürme aletler or. kestrası tarafından konser . 23,35 akşam haberleri 23,55 ağızdan üfürme aletler konserinin devamı 24,35 Esperanto neşriyatı . 24,45 gramofonla gece konseri. Cuma: 10 ağustos İSTANBUL: ' * ' •' r.vd î r ^Cumartesi: 11 İSTANBUL: ağustcg ; "Hîrtdenburgnn evinde Neudeck 4 (A.A.) Neudeckte buîunan gazetecilerin, dün Hindenburgtm cenazesmin buluduğu odaya gir • meıerine müsaade edilmiştrr Marcşal, ellerî kavuşmuş bir halde, oyııyor gibi görünmektedir. Kuvvetli Ayak çehrcd, balmumu gibi oîraııstu 18,30 plâk neşriyatı 19,20 ajans haberleri 19,30 Türk musikisi neşriyatı: (Ekrem, Ruşen, Cvdet Beyler ve Vecihe, Nazan Feridun, Nedime Hanımlar ve Övrik Efendi) . 21,20 ajans ve borsa haberleri 21,30 radyo orkestrası tarafındaa hafif musiki. VlYANAi 17,40 viyolonsel konserl 18,10 iki kı. sa musahabe 18,40 ikindi konseri 18,30 uç kısa musahabe 20,30 gülünç şarküar. 21,20 konser Salzburg musiki bayramı neşriyatmdan . 23,20 gece konseri . 23,35 akşam haberleri 23,55 gece konserinin devamı 24,35 dans havalan. 18,30 fransızca ders . 19 plâk neşriyatı 19,30 Türk musikisi neşriyatı: (Fahire Hanım ve Refik, Fikret Beyler) . 21 Eşref Şefik Bey tarafından konferans 21,30 stüdyo tango ve caz orkestrası. VİYANA: 17,55 edebi musahabe 18,20 musahabe . 18,45 İkindi konseri . 20,25 gramofonla eğlenoeli musiki neşriyatı . 21,35 «Kocalar mektebi> üç perdelik piyes 23,35 haberler 23,55 Viyana musikisi 24,55 gece konseri. VARŞOVA: 18,05 çocukların zamanı 18,30 oda musikisi . 19,05 edebî musahabe . 19,20 mandolln konseri . 20,45 gramofon 21,05 konser: Şopenin eserleri 21,35 ingilizce musahabe 21,45 teganni konseri 22,17 hafif musiki konseri . 23,05 musahabe . 23,15 gramofonla dans havaları. 18 aydanberi Hitler ve üsüncü Almanya, demagoji ile seniyetler arasında saplanıp kahmshr. Bu feci nizaın ve masrafmı bedbaht Alman milleti ödemektedir.» onunla beraber vâsi mikyasta Avrupa ucunda bir çelenk bulunan basit ma • denî karyolanm yanmda, ellerinde kılıçbtn, dört zabit nöbet beklemektedir. Cesedi örten beyaz çarsttfm üzerinde bir kursun vardır. Bu, Sadowada, mülâzim von Hindenburgun miğferini delmiş olan 2 kursundan biıidir. Berlin bortan iki sün kapalt Berlin 4 (A.A.) Maresal Hin denburgun cenaze merashni dolayısile Berlin borsası pazartesi ve sah günleri kapalı kalacaktır. Fransada Hindenburg için matem Paris 4 (A.A.) HMumet, H^ndenburgun cenaze merasiminrn icra e dileceği salı günü umumî meban>nin bayraklanm matem alâmeti olarak yan çekmesme karar vermistir. VARŞOVA: 19,35 gramofon . 19,50 musahabe 20,20 hafif musiki konseri 21,17 ikinci hafif musiki konseri 22,07 zirai musahabe . 22,17 Polonya musıkisi . 23,05 edebi neşriyat 23,20 gramofonla dans havaları. PRAG: 17,45 senfonik konser 18.55 İtalyan şarküan . 19,10 haberler . 19,15 zirai mu. sahabe 19,20 gramofon 19,25 almanca' neşriyat 20,05 haberler, gramofon . 20,35 musiki . 20,45 şarkı konseri . 21,05 musiki musahabesi ve orkestra 22,05 Pragda ilk operakomik 22,45 musiki . 23,05 son haberler 23,20 fransızca ha . berler. BUKREŞ» 19,10 radyo orkestrası 20,05 güzelligin muhafazasma dair musahabe 20,20 radyo orkestrası . 21,05 konferans . 21,20 solo konseri 21,50 kıraat 22,05 teganni konseri 22,35 klarinet ve piyano konseri . 23,05 radyo gazetesi . 23,35 musiki. VARŞOVA: 17,05 gramofon 18,05 Lembergden nakil . 19,50 musahabe 20,20 solistlerin konseri . 21,13 Salzburgdan naklen Viyana filarmoniklerinin senfonik konseri 23,20 makale 23,35 gramofonla dans havaları, Mareşalın vasiyetnameri kayip Berlin 4 ( A . A . ) ler, Hindenburgun Tanrenberge gömülecegine dair habermevsimsiz gibi görünmekte ve ailesi kendismin Neudeckdeki aile makberetme gömülmesini tercih eylemek» tedir. Bu kararsızlıklann sebebi Hin denburgun vasiyetnamesinin henüz bulunmamış ohnasıdor. Bu vasiyetname, gerek Berlindeki Riyaseticumhur sarayında ve gerek Neudeckde aranılmaktadbr. Herne olursa olsun cenaze kaldml • dığı gün Tannenbergde muazzam me> rasim yapılacakbr. Reyiâm nasıl yapdaeak?. Berlin 4 (A.A.) Bugün neşre dilen bir enurnamede 19 ağustosta yapılacak reyîâmm şekli tesbit edilmektedir. Rey puslasınm üstünde M. Hitlerin Dahiliye Nazırma gönderdiği ve iç'nd« reisicumhur unvanını tasımakla beraber mezkur vazifeyi deruhde ettiğinî bildirdiği mektubun metni ve keza reyiâm yapılması hususunda hükuroetin karan yazıh buluncaaktff. Bunun asağısmda da «Alman erkeği ve kadıru, bu kanunda derpis edilen tarzı halli tasvip ediyor musunuz?» suali yazılıdır. Birinde «evet» ve diğerinde «hayır» ibaresi yazilı iki hane vardır. Müntahip reyini bu hanelerden birtne koyacağı salip isaretüe göstere cektir. BUDAPEŞTE: 18,05 hikâyeler 18,35 orkestra konseri . 18,50 spor haberleri . 20,05 Pogani cazbant takımı 21 harici haberler 21,20 Salzburgdan naklen Viyana filar moniklerinin senfonik konseri . 23,05 haberler, hava raporu . 23,25 Lakatos çingene orkestrası 24,30 Nogradi canbant takımı. PRAG; 18,45 gramofon 18.55 haberler 19 askeri musahabe . 19,10 gramofon, ziraî musahabe 20,25 Presburgdan nakil. 20,40 gramofonla fantezi «dün ve bügün> 21,20 piyes 22,05 Ostravdan nakil 23,05 son haberler 23,20 Cek bestekarlarmın dans havalan: İki piyano ve teganni ile. 23,50 rusça haberler BUDAPEŞTE: 17,50 haberler, hava raporu 18,05 hikâyeler . 18,35 teganni konseri 19,50 gramofon 21,05 millî tiyatrodan nakil 22,45 haberler 23,05 Veres çingen* or . kestrası 24,05 opera orkestrasının konseri, PRAG: 17,46 açık hava konseri . 18,45 ha berler, gramofon 18,55 ziraî musahabe, gramofon . 19,05 amele neşriyatı, gramofon 19,20 almanca neşriyat 20,05 ha berler, gramofon . 20,45 Bründen nakil 21,05 Ofenbahın «Güzel Helen» operası . 23,05 scn haberler . 23,20 gramofon 23,35 salon orkestrasınm konserL BUDAPEŞTE: 17,05 Vagnerin Valküri operasınm bl. rlnci perdesi 18,20 Vagnere dair bir musahabe 19,05 operanm ikinci perdesi . 20,45 şiir gecesi 21,55 operanm üçüncü perdesl 22,55 akşam haberleri . 23,15 gramofon 24,05 konferans 24,20 caz. bant PRAG: 18,45 konferans, gramofon 19,05 haberler, ziraat, gramofon 19,25 almanca neariyat . 20,15 gramofon . 20,20 edebî musahabe 20,35 kadm Koro heyeti tarafından halk şarküan 20,55 gramo. fon 21 piyes 21,50 Vişiden Fransız mo. dern musiki konserinin nakli. Bütiîn dünya gazeteleri Almanya ile meşgal Paris 4 (A.A.) Havas ajansm • dan: Hindenburgun ufulünün ve Almanyada bütün kuvvetlerin M. Hitlerin elinde toplanmasmın siyasî neti • celeri, bütün dünya gazetelermi meşgul eden mevzu olmustur. Leh gaze • teleri, Hindenburgun ölümünün AI ' MÜNİH: BUKREŞ: 19,10 radyo orkestrası . 20,05 konferana . 20,20 radyo orkestrası 21,05 kon. lerans 21,20 oda musikisi 21,50 kıraat22,05 şarküar, Yunan musikisi . 22,35 pi. yano ile Şopenden parçalar 23,05 radyo gazetesi . 23,35 musiki neşriyatı. BERLtN: 18,15 Alman dans ve şarküan 19,05 Vagnerin Valküri operasınm ikinci per . desi 20,40 Bethovenden parçalar . 21,35 Valküri operasınm üçüncü perdesi 22,55 gramofonla halk musikisi 23,25 haber. ler 23,55 eğlenceli gece musikisi 1 eğ. lenceül dans havalan 17,05 ikindi konseri 18,35 çocukla nn zamanı 18,55 konser 19,15 gençlerin zamanı . 20,05 dans musikisi . 21,15 propaganda neşriyatı 22,05 muhtelif neşriyat . 23,05 haberler 23,25 musahabe . 24,05 oda musikisi BERLtN: 17,05 açık hava konseri 18,45 spor haberleri 19,10 kadınların zamanı 19,35 genç bestekârların konseri 20,10 musahabe 20,30 halk şarkılan . 20,45 günün akisleri 21,05 haberler . 21,15 propaganda neşriyatı 22,05 dans havaları 23,55 dans musikisi LAYPZİG: 17,05 ikindi konseri . 18,35 tıbbl musahabe 20,15 san'at ve tarih 20,50 kısa siyasî haberler 21,20 haberler 22,05 eski ve yeni valsler . 23,25 haberler ve spor haberleri . 23,55 Breslavdan naklen dans musikisi. TULUZs 20,05 hikâye 20,10 Şumandan par çalar . 20,35 tıbbi musahabe 21,05 radyo fantezisi: Sirkte . 21,35 askeri bando . 22,05 operet şarküan 23,05 salon orkestrası 23,20 hafif opera parçalan 23,35 muhtelif sololar . 23,55 şarküar . 24,10 filim parçalan 24,20 Viyana orkestrasL MÜNİH: 17,05 Nürenbergden naklen konser 18,55 manzumeler 19,15 iki kısa musa habe . 20,05 konser . 20,50 siyasî kısa ha. berler 21,05 haberler 21,15 gramofonla meşhur mugannilerden parçalar 22,05 Vagnere dair bir musahabe . 23,09 haberler . 24,05 gece musikisi. KOLONYA: 18,05 hikâyeler 18.20 aile musikisi 18,55 halk ne diyor? 19,05 gramofonla şarküar 19,25 asnmızın Alman hikâye . cileri 19,45 günün akisleri . 20,05 dans havalan 21,20 dans musikisi 23,25 spor haberleri 23,45 dans havaları NİKAH M E R A S İ M I Tütün Inhisan sabık müfettişlerin den Ferruh Beyin kerimeâ Mubahat Hanımla Deniz Tıcaret Müdüılüğü memurlanndan, eski gazeteci arkadaşımız Bürhanettin Âli Beyin nikâh meıasi mi perşembe günü Beyoğlu dairesinde icra edilmiştir. Kanunî tesçili bizzat Beyoğlu kay makamı Sedat Bey yapmışttT. Arka daşımıza ve genç Tefikasına saadetler temenni ederiz. 'AHCRIKAN TEŞEKKUR Aramızdan ebediyyen aynlan sev gili validemiz Lutfiye Hanımm cenaze merasimine bizzat istirak etmek sure tile bizleri tesüye ve mektup ve tel grafla elemlerimize istirak edea muh • terem zevata sonsuz minnet ve sükranlanrmzın arzına muhterem gazetenizin tavassutunu rica ederiz. Aile namma» Oğhı: Mühendis Hayri Ahsen Fahrettin BUKREŞ: 19,10 millî şarküar . 20,35 konferans 20,50 gramofon . 21,05 konferans 21,20 radyo orkestrası 22,05 radyo postası 22,25 radyo orkestrasının devamı 23,05 radyo gazetesi 23,35 Kontinantal oteliru den naklen musiki TULUZ: 20,20 orkestra konseri . 20,35 hafif opera parçalan 21,05 filim parçalan . 21,35 hafif musiki konseri 22,05 operet parçalan 22,35 opera parçalan 23,05 dinleyicilere tahsis edilen çeyrek saat 23,20 şarkılar . 23,35 havaiyen gitar . 23,50 Düeto . 24,10 opera parçalan 24,20 Viyana orkestrası, TULUZ: 20,20 Viyana orkestrası 20,35 askeri bando 21,05 piyes . 21,35 sesli filim parçalan . 22,05 armonik konseri 22,35 şarküar 23,05 dinleyicilerin saati 23,20 orkestra konseri . 23,35 şarküar . 23,55 salon orkestrası 24,10 hafif opera parçalan . 24,20 operet parçalan, TULUZ: 21,05 opera parçalan . 21,35 Viyana orkestrası 22,05 operet parçalan 23,05 dinleyicilerin zamanı 23,20 armonik konseri . 23,35 yeni tangolar: Teganni ile birlikte 23,55 sesli filimlerden parçalar. 24,10 şarküar • 24,20 Straussun «Donju • &n> senfonisi. ECZANEDE 5ATILIR f HEDENSA Basurdan ameliyatsız kurtanr, me • rneleTİ mahveder, kam, ağnlan keser.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog