Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

D rtgUStOS TELGBAF HABERLERI Hariciye tayinleri Yeni tayinler âli tasdika iktran lîsteyi aynen neşrediyoruz Ankara 4 (Telefonla) Hari ciye tayinleri âli tasdika iktiran etmiştir. Kararnameye göre Tiratı elçiliğinde elçilik müsteşarı Basri Raşit, Londra konsolosu Dürri Maz har, Filibe konsolosu Kemal, Paris konsolosu Atıf, tstokholm elçüiği ikinci kâtibi Rıfkı Rüştü, Londra büyük elçiliği kâtibi Ali Haydar, Bağdat elçiliği kâtibi Ruhi, Atına elçiliği evrak memuru Mehmet, HambuLg konsolosluğu kançıları Hayrettin, Kıbrıs konsolosluğu kançılan Rıdvan Arif Beyler merkeze nakledilmişlerdir. Londra konso losluğuna haiz olduğu derece ile merkezden Hikmet Rauf, tstokholm sefaıret kâtipliğine derecesile Peşte elçiliği başkâtibi Behçet Tevfik, Peşte elçiliği üçüncü kâtipliğine derecesile merkezden Saffet Nu« • rat, Bükreş elçiliği bafkâtipliğine Kahire elçiliği başkâtibi Cevdet, Kahire elçiliği kâtipliğine derecesile dördüncü datreden Cemal, Madrit elçiliği üçüncü kâtipliğine merkezden dececesile Cemalettin Mazhar, Vaşington büyük elçiliği üçüncü kâtipliğine merkezden Nizamettin, Bağdat elçiliği üçüncü kâtipliğine merkezden Ethem Nazif, Londra büyük elçiliği üçüncü kâtipliğine merkezden Hasan Nurettin, Lonbüyük elçiliği evrak memurlu PARİS MEKTUPLAR1 Ebedî sulh hulyası a htiyar Mareşal Hindenburgun ölü 11 mu, Dolfusun katlinden sonra zaten iğtişaşa yüz tutan fikirleri büsbütün per*san etti. Hindenburg, Almanyamn emoiyet tetiği addediliyordu. Biraz fazlaca a tak, fazla cür'etkâr tanınan M. Hitle • nn, Mareşal sağ oldukça, Avrupanm muvazenesini bozacak herhangi bir aykınlığa cesaret edemiyeceği kanaati vardı. Almanyadaki son hâdiseler de bunu göstermiş, akılh uslu bir zat o • lan M. von Papenin, başkalarile bir likte harcanmasına, Hindenburg mâ ni olmuştu. Şimdi, nasyonal sosyalistlerin lideri meydanı boş buldu dîye, kâinat, kor kudan alıp veriyor. Her ağzın üzerin de donmuş bir sual var: Acaba ne olacak?. Sulh tehlikede mi, dersiniz? Birşeyin tehlikede olması için, o seyin mevcudiyeti farzdır. Halbuki, ci hanın bugün arzettiği manzara, haki • kî bir sulh manzarası değildir. Harpten mütevellit herhangi bir anormal vaziyet devam ettikçe, o harbe hitaro bulmuş nazarile bakmak, bilmem ki nasıl doğru olabilir? Harp, eğer ordulann karşı karşıya vuruşmalarından ibaret olsa, o vakit helki kendimizi hali sulhta addedebiliriz. Fakat milletler, ticareti tahdit, gümrük hudutlaruıı set, iktısadî buh • ranı, bünyelerinin içinde müzmin bir illet gibi muhafaza ettikçe, hali harp esasen devam ediyor, demektir. Zaten, beşeriyet, tam ve uzun bir sulhun ezeldenberi bigânesidir. Ahiren, Paristeki beyneddüvel hukuk cemiye • tinin neşrettiği bir istatistiğe göre, son otuz dört asır zarfında, yuvarlak he sap, 8000 sulh muahedesi aktedilmiş ve bunlann hiçbirinin hiikmu, vasatî iki seneden fazla devam etmemis inv'ş. Ve bu 3400 yıl içerisinde, milletler, ancak 228 sene huzur ve sükun gör • müşler! Gayesi, bilhassa devletler arasında sulh ve müsalemetin idamesi esbabmı temin olan bir cemiyetm bütün şevk ve gayretini kıracak böyle bir netice karşısmda, hâlâ kendi kendimizi ebedî bir sulh hulyasile oyalamak çocukluktur. Ebedî sulh a kavuşmak, şüphe yok ki, cihaıun emelidir. Fakat bir emelin beslenmesi, onun behemehal tahak kukunu temin edemez. Bahusus, hâlâ dünyanm herbîr tarafında: Sulhun sonu mutta'fa harbe, harp sonu ise sulha varır... Onun için, harp sulha müraccahtır!. Diyenler var. Bu vaziyet karşısmda bize duşen nedir mi diyeceksmiz ?. Ne şu veya bu • radaki mevziî hâdiselerden telâş etmeli, ne de fazla nîkbin olmahyız. Dünya nekadar deŞisse, örerînde yasıyan m sanlar gene odur. Herkesm tiîrlü rüya ve vahut kî kâf»us iceri«<*><!e dalmn yasadıth sırada, uyanık k'mse, daima o kazanır. ERCÜMENT Şehir gibi mağazalar Herbirinin sermayesi 50 milyon lira, herbirinde 7000 memur çalışıyor, herbiri müteaddit binalara sığmıyan modern bir şehîr Avusturyada vaziyet Arşidük Otto da Avusturyaya gelmiş Bir şatoda gizli radyo merkezi bulundu Viyana 4 ( A.) Başve.. Schuschingg ve Mülî Müdafaa Nazın M. Zehner, nazilerin tenki • line iştirak eden zabit ve asker • lere hitaben bir teşekkür beyan • namesi neşret mişlerdir. Arflduk Otto Viyana 4 (A. A.) Jandarmalar Homstein • Krupendorf şatosunda gizli bir radyo merkezile içinde Alman tabancalan bulunan iki çuval bulmuşlardır. Şatonun sahibi ile bahçıvan tevkif olunmuştur. etti, ğuna merkezden Galip Mübarek, HambuLg kançılarlığma merkezden Celâl Hulusi, Filibe konsolosluğu kançılarlığma merkezden Fuat Ethem, Kıbrıs konsolosluğu kançılarlığma merkezden Ali Rıza, Bari konsolosluğuna Nüzhet Hasim, Filibe konsolosluğuna Samizade Süreyya, yeniden açılan Kalas konsolosluğuna merkezden derecesile Asaf, Kalas konsolosluğundan muavin kon solosluğa merkezden Emin Vefa, yeniden açılan Anvers konsoloslu ğuna meckezden derecesile Münir İbrahim Beyler tayin ve nakledil mişlerdir. Paris elçiliği baskâtibi Nurettin Bey Moskova elçiliği başkâtipliğine nakil, yerine merkezden başkâtip Fikret Şefik Bey tayin olunmuştur. Moskova büyük elçiliği evrak memurluğuna merkezden Şemsettin Arif, Atina elçiliği üçüncü kâtipli ğine evrak menrurluğunu da ifa etmek üzece Pire konsolosluğu kan çılan Recep, Atina, Pire konsolos luğu kançılarlığma Cavit Ulvi, Halep konsolosluğu kançılarlığma Berut başkonsolosluğu kançıları Ce • mal, yerine merkezden Sadullah ve Londra kançilarlığına merkezden Saffet Hasip Beyler tayin edilmişlerdir. Bir radyo met kezi bulundu .•uııııunıiiiıııııııinilMlllllltUllllllUllüllllUllinnnHiıınnmmnmm,. M. Hendersonun sulh için son ümidi Birbiriîii takip eden grevler Dünya işçileri harbetmi Amerikada işçilerin galeyanı hâlâ sükun ve yeceklerine dair yemin nihayet bulmadı etmeliymiş! Londra 4 (A.A.) M. Hender son, harbin 20 nci yıldönümünün sulh İçln samimî ve yeni bir hareket başiangıcına vesilc olması icap ettiğini söylemiştir. Sulhun idamesi için en iyi tedbir, bütün memleketler halkı tarafmdan harbin ret ve defedilmesi ohnalıdır. n e r mıneım Dutun tyçilen, Ucrb=uj{l Isaıataaaray tzcileri ve muaflimler Paris, 31 Temmuz (Galatasaray iz • cileri ve mualiimlerle beraber Fransa ya giden Tahrir Müdürümüzden) Evet, Parisin büyük mağazalan, mağaza değil şehirdir. Hem de raodern bir şehir... En meşhurlan Luvr, Samariten, Bonmarşe, Galöri dö lâ Fayet, Prentan mağazalan olan bunlardan sonuncu • sunu bize ziyaret ettirdiler. Prentan mağazası, galiba 1922 de kontakt neticesinde çıkan bir yangınla harap ol muştu. Yeniden daha muhteşem bir bina yapmışlar. Esasen bir değil, birkaç binaya sığmıyan bu mağaza, tam manasile modern bir şehirdir. Nitekim Berh'ndeki Karştat ve Vertheim mağazala nndan birincisinin ismi «Kar şehri» demektir. Bu büyük mağazalarda yok, yoktur. Oralarda, iğne iplikten odun kömiire, en zarif ipekli kumaşlardan kokusu bizlere bulantı veren Fransızların meşhur Kamanber peynirine vanncıya kadar herşey bulursunuz. Büyük mağazalar, insandan başha herşey satar. Güzel satıcı kızlan da satm alanlar yok değildir ama onlar, kendilerini ecnebilere ağır ve pahahya satarlar. Prentan, bahar demektir. tsmi de güzel olan bu mağazalarda çoğu, henüz 2022 bahar görmüş çapkın ve zeki Parisli kızlar olmak üzere 7000 memur çalışır. Sermayesi 600 milyon frank, yani bizim para ile 50 milyon liraya ya kındır. Mağazalaruı içinde her an, 5060 bin müşteri dolaşır. Büyük asan • sörler durmadan mer, çıkar. Muaz zam ve muhteşem kubbelerinin altında büyük bir kalabahk kaynaşır. Çoğu kaduı olan müşteriler kattan kata, kendi kendine yürüyen merdivenlerle çıkar • lar. İnsana adeta: Yuksel ki yerin bu yer değildir Dunyaya gelış huner değildir Diyen bu merdivenler, bizim memlekette henüz görülmüş vey Bu merdivenler durmadan değildir. çıkar, siz Vaşington 4 (A.A.) 31 işçinin ölümüne ve 300 kisiden fazlasının yaralanmasına sebep olan son grevler hiç te biteceğe benzememektedir. Şikago komisyon müesseselerinde çalısan 400 memur daha işlermi bırakmıslardır. Bu suretle grevcflerin sayısı 1600 olmuş tur. şerait altında olursa olsun, bir miUete karşı hiçbir hücuma iştirak etmiyeceklerini veya yardım etmiyeceklerini bildirdikleri ve buna karar verdikleri zaman, harp ortadan kalkmif olacaktır. Paris misakı, mmtakavî ademi tecavüz misaklan roilletleri, münferiden ve müştereken, harbe karşı muhafaza edecek mahiyettedir. Nevyorkta msaat sanayiine mensup 75,000 işçi yeni Hudson Kineü ijçileri hesabına bir tesanüt grevi yapmamağa bupün karar verecekierdir. Mmneapolisde, kamyoncular gre • vi devam ediyor. BiiHin memlekeUe, îşsizlerin savısı 7 0 000,000 u asmak tfdır. Muvakkat ış bularak çaiışmaVta , olan 4 milyon isçi, bu rakama dahil değildir. Prentan mağcuuuuun tarasanna'a yerlerindeki salıncaklara, atlıkarınca • lara döndürdü. Bu büyük mağazalaruı içerisi, bir noktadan en modern harp gemilerine benziyor. Yedinci katta bir kitap satın aldmız diyelim. Kitabın parasını veriyorsunuz. Parayı bir küçük bobinin içine koyup tazyik edilmiş hava ile işliyen borulara koyuyorlar. Bobin ye • dinci kat gökten yedi kat yerin dibine iniyor, orada muhasipler, veznedarlar tarafmdan muamelesi görülüyor ve alınacak miktar alınıp üstü tekrar bo • bine konularak yukarıya gönderiliyor. Bu muamele kırk saniye ile bir dakika arasında oluyor. Prentandan aldığmız malı mağazanın vesaitile, bir iğne dahi olsa, Paristeki otelinize olduğu gibi Istanbuldaki evinize de göndermek ka bildir ama kontenjan usulü btrâkırsa... Eskiden, sevkini ve gümrüğünü de deruhde ederek ecnebi memleketlerine mal yollarlardı. Çünkü o zamanlar beynelmilel ticaret şimdikinden çok serbesttn Mağazanın üstkatlanndan birinde çocuklara ve kadınlara mahsus büyük birer salonlan vardır. Çocuklan, yerli mallar sergisindeki büyük atlıkarıncada olduğu gibi muhtelif hayvanlara bindiriyor ve öylece eğlendire eğlendire saclannı kesiyorlar. Bizim kafilenin sakallı bebeklerinden bir ikisi de birer ata binip saclannı kestirmeğe üzen • diler ama izcilerden sıkıldılar. Müdiriyet, ustkattaki lokanta ve kazinoda kafilemizin şerefine güzel çay ziyafeti vermek nezaketmi rağmen bir gös Arşidük Otto Avusturyada Paris 4 (A.A.) Deyl Meyl « A v rupa nüshası» Arşidük Ottonun hali hazırda Belçikada bulunmadığuu yazmakta ve Avusturya hududunu geçmif olduğuna dair bir takun şayialar kay • detmektedir. tnnskruckta 700 Nazi mevkuf tnnsbruck 4 (A.A.) Serginin büyük holü, muvakkat hapisane haline getirilmiştir. 700 nazi, burada mev kuftur. Dollfussii öldürenin avukatı da Nazi imiş! Viyana 4 (A.A.) Başvekil Dolfusun katili Planettanm avukatı doktor Guehrin, evinde yapılan araşhrma ne« n'cesinde tevkif edilmiştir. Polts, evinde bhçok vesikalar bu!mustur. Bu vesikalar, avukatı çok mSf> kü) vaziyete koyacak mahivettedh*. Feshedilen soor teşküâh Viyana 4 (A.A.) Nazi temayulö gösteren «Deutscher Turnerburd»a baft h bütün spor cemiyetleri, asagı Avur turya diyetinin kararile feshedilmistir. M. Rinteline inme indi Viyana 4 (A.A.) Haotsane hastanesinde bulunan doktor Rinteiin. dBn bir kalo sektesine uŞramış ve sol ta rafma mme innnstir. Vaziyeti, a|ırlasmıstn Fransaya giden Galatasarayhlar (Birinci aahifeden mabat) leri namına cevap vererek Fransada gördükleri iyi kabulden dolayı Fran siz hükumeb'ne, maarif ve hariciye ne • zaretlerine teşekkür etti. Ve bu çok faydah ziyaretten Türklyeye unotulmaz mtıbalarla döneceklerini temin ederek mütekabü temenni lerde bulundu. Muallim ve talebeler bugün Sitroen otomobil fabrikasnu gez« diler. Akşam Komedi Franseze gide ceklerdir. Nafıa ve Maliye Vekilleri Elâzize gidiyorlar Ankara 4 (Telefonla) Nafıa ve Maliye Vekilleri iki üç giine kadar Elâziz hattının küşat resmini yapmak uzere Elâzize hareket edeceklerdir. Küsat resmi için buradan hususî bir tıen kalkacaktır. Muola oenclerrvn milsamereleri Bodrum 4 (A.A.) MuŞla Halkevi gençlerî dün sabah Bodruma geldiler. C. H. F. erkânile gençler tarafmdan hararetle karşılpındılar. Misafirler gece halka bir müsamere vermişler ve bütün Bodrumlular tarafından takdîr hislerile alkışlan mıslardır. terdi. Asansörlere ve kendi çıkıp inen merdivenlere bitmiştik. yorgunluktan şerbetleri Buzlu portakal Prentan mağazasmda içimize brr bahar serinl'ği verdi. Grup halinde resîmle • rimizi çektiler. Mağazanın aylık mecmuasında neşredeceklenniş. tşte asgarî 7000 karii olan mes'ut bir mectnua.. Prentan mağazalan memurlanndan 4500 üne nöbetleşe yemek yemek üzere kocaman lokantalar da tesis etmiştir. Alt katı, binanm herhangi bir kısmını otomatik surette suya boğmağa hazır itfaiye dairesi, hava tazyiki ma • kineleri, elektrik motörleri ve saires'le yalnız bir mağaza değil bir fen hari kası olan bu açık çıktık. ABtDİN DAVER mağazalardan ağzımız Diyanet Işleri Re si sehrimize geliyor Ankara 4 (Telefonla) Diyanet Işleri reisi Rifat Efendi ile Talim ve Terbiye dairesi reisi thsan Bey bu akşamki trenle lrtanbula hareket ettiler. ; Sîr Con Simon Yahudi olmadığını isbat etmeğe çalışıyor Londra 4 (A. A.) Sir John Simon, neşrettirmiş olduğu açık bir mektupta, kendisinin ya • hudi olmadığını söylemektedir. Bu mektup, Sir Archibald Hurnun bir mektubuna cevaptır. Sir Archibald Hurn, bu mektubunda, îngilterede ve hariçte Sir John Simo • nun yahudi olduğunu ve bundan dola yı, hariciye nazın sıfatile millî hüku • metm politikasına kuvvetli bir surette nüfuz ve tesir icra ettiği hakkında şa • yialar dolaştığmı te idi. kaydeylemekte ve bu meseleye nazarı dikkati celbelmek Yeni bir ttalyan kruvazörü Cenova 4 (A.A.) 182 metro boyımda ve 16 metro eninde, vasat tonilâtoluk Raimondo Montecuccoli kruvazcVü, evvelisi gün merasimle denize indirilmiştir. Bu yeni kruvazör, hava hücumlarına karşı, 182 milimetroluk 8 ve yüzer milimetroluk 6 adet topla mücehhezdkr. 110,000 beygir kuvvetindeki makineleri sayesinde saatte 38 mil mesafe katedebilecektir. Giresunda yapılan mektepler Giresun 4 (A.A.) Vilâyetimi zin Alucra kazasında bîr Görele ve Tirebolu kazasında yeniden 250 şer yataklı iki köy mektebi inşa edil mektedir. Bu mektepler Cumhuriyet bayramına kadar ikmal edüecek Te tedrisata başlıyacaktu*. Yavuz Kemal nahiyesinin Süllü köyünde 100 yataklı diğer bkr yatı mektebinin yapılmasma başlanmak üzeredir. Halkın yardımile yapılan bu binalar kö] mektepîerinin en son plânına gÖre yapılmakta ve sıhhî şeraiti haiz bulunmaktadır. Maarif idaresi vilâyetin diğer köy mekteplerini de birer tedri» merkezine toplıyarak bütün köy mekteplerini yataklı mektep şekline sokmağı düşünmektedir. Maarifte kadro tetkikatı Ankara 4 (Telefonla) Maatrif Vekâletinin kadro tetkikatına de vam edilmektedir. Bu tetkikat bir hafta kadar daha devam edecek tir. Sıhhî sebepler dahî olsa tebed • dülât yapmamağa çalmlmaktadır. ayağınızı basar durursunuz. Once düz olan merdivenm basamağı biraz sonra teşekkül eder ve siz hiç kımıldanma dan yukarı kata çıkarsınız. Bizim E • tekrar sat Mahmudun bu merdivenler o ka dar hoşuna gıtti ki ç:ktı, indi, çıkta, tekrar indi ve Prentan mağazasının merdivenlerini bayram ve panayır Yeni maarif müfettişleri Ankara 4 (Telefonla) Orta tedrisat umum müdürü Hasan Âli Bey müfettişi umumiliğe tayin edilmiştir. tlk tetfrisat umum müdürlüğüne tayin edilen Ali Rıza Beyden inhilâl eden birinci smıf Vekâlet müfettîsliğme Ankara erkek Hsesi riyaziye muallimi ve zat isleri mü • dürlüğünde çalışmakta olan Rasim Bey tayin edilmişlerdir. Gazi Terbiye Enstitüsü edebiyat muallimi fken Avrupada tetkikatta bulunan muallimlerden tsmail Hikmet Bey Maarif müfettişliğine, ts tanbul erkek lisesi fizik muallimi Ali Hikmet Bey de üçüncü smıf müfettişliğe tayin edilmişlerdir. Sovyet tayyareleri Fransaya gidiyor Moskova 4 (A.A.) Fransız hava mümessillerinin geçen sene Moskovaya yapmış olduklan ziyareti iade maksadile bir Sovyet hava heyeti murahhasası 5 ağustosta Parise uçacak br. Heyetin başında sivil hava vetleri erkâmharbiye reisi M. bulunmaktadır. Heyet burg tarikile gidecektir. Parise, filosu Kripin lvow, reisi M. Unsliht ile Kızılordu hava kuv Sıcaklar gene arttı! Hararet derecesi dün gölgede 31 e kadar çıktı Beş altı gündür bir parça hafiflemiş olan sıcaklar tekrar artmağa başlamış ve hararet derecesi dün güneşte 31 e kadar yükselmiştir. Oldukça şiddetli serin esen poyraza rağmen şehir âdeta bunalmış bir hava içinde bütün gün yanmıştır. Kandilli rasatanesi hava vaziyetini şöyle bildiriyor: Sıfır derecei hararete ve decıiz aeviyesîne indirilmiş barometre bu s&bah saat 7 de 758,5, 14 te 758 derecei hararet saat 7 de 23, 14 te 29; azamî derecei hararet 31, asgarî derecei hararet 20,5. Rüzgâr yıldızla poyrazdan esmiştir. Azamî sürati saniyede 10 metredir. Mısırh kafilesf Dün abideye bir çelenk koydular Cuma günü Ege vapurile şehrî mize gelmiş olan Mısır müslüman lar cemiyetine mensup seyyah ka filesi Hamza abidesine muşlardır. Kafile reisi şeyh Abdülvahhap Bey abide önünde bir nutuk söyle miş ve ihtiram için üç dakika sükut edilmiştir. Mısırh seyyahlar abideden ayrılırlarken Mısır izcileri izci marşını söylemişlerdir. dün sabah Mısır sefiri Beyi ziyaret etmişler Ispanyada tevkifat Barcelona 4 (A.A.) Pablesic mahallesmde zabıta «endikacılann bic toplantısında krrk kifi tevkif etmiştir. Tevkifat esnasmdr; sendika cılardan biri polislerd'en birinin tü • fengini kaparak ateş etmiş ve bir kaç kii yaralanmıştır. Alman iktısat Nazırının bir emri Berlin 4 (A.A.) Bugün tktısat nazın bir emirname neşrederek resrnî münakasa ve siparişlerde elbise ve çamaşırlar için halis yüne sun'î yün ka • tılmasını emretmiştir. Emirnamede deniyor ki: «Millî sosyalist iktısadiyatının nefine olarak hükumet makamlarınca verilen bu misal bütün müstehliklere gösteriyor ki kumaşlar münasip bir n sbe te ka rıştırılırsa nev'ine kat'iyyen halel gel • mez.» : f Coracovie, Viyana, Münih ve Straz ve öğle üzeri Taksim Cumhuriyet Otorayların tecrübesi Çankırı 4 (A.A.) Ankara • Çankırı arasında işletilecek olan oto rayların ilk tecrübesi bugün yapıldı. Her gün sabahleyin Çankırıdaiı hareket ve akşamları avdet edecektir. Ankara • Çankırı arasındaki mesafeyi üç saat elli dakikada yapa • caktır. Italyada bahrî manevralar Roma 4 (A.A.) On dokuz krurazör, on bir karakol gemisi, 18 torpido muhribi, 8 tahtelbahir, bir tayyare gemisi ve dokuz muavm sefine pa • zartesi günii başlıyacak olan bahrî ma nevra için Gaete limanında tahaşşüt etmiftir. M. Ruzvelt seyahatten döndü Nevyork 4 (A.A.) M. Ruzvelt, bir ay devam etmiş olan seyahatinden avdet ve Portlenda muvasalat etmiş tir. Müşariinfleyh oradan Colombia nehri üzerinde yapılan tesisah görmek üzere Bonnevnllee gitmiştir. büyük bir çelenk koy
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog