Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

^Canthariyet 5 Asrustos 1 ">4 Casuslar Arasında 100 Nakili: A. DAVER f Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Hukukçular Birliğin burada da bir şubesi açılıyor Kroki ve raporları, Pivko değil, cephede tahkimat islerinde kullanılan iki Rus esiri götiirecekti Bu sahada ilk tecrübeyi 1916 da, Italyan cephesinde fsonzo nehri üzerinde Tolmino mıntakasında yaptı. Avusturya ordusunun mevzüe • rini gösterir gayet vazıh krokiler yaparak bunlan bir keşif hareketi esnasında düşmana vennek istedi. Fakat bu defa da Karadağlılar karşısındakinden fazla muvaffak ola madı. Italyanlar, işi anhyamadilar, Pivko da süt döktnüş kedi gibi geri döndü. Sonra Tirol cephesinde Sief dağında daha muvaffakiyetli bir teşebbüs yaptı. Pivko, 1916 mayı sında, bu mıntakada harp eden birinci Bosna alayının beşinci taburunun dördüncü bölüğü kumandanı idi. Hain, burada da krokilerle ve raporlarla Avusturya mevzilerinî düsmana bildirmeğe çalıştı. Bunun için d« çok hilekâr bir herif olan Mlejnek isminde bir Çek kiiçük xabitile anlaştı. Kroki ve raporları, bizzat Pivko değil, fakat cephede tahkimat islerinde kullanılan iki Rus esiri götiirecekti. Pivko bunlan elde etmeğe muvaffak olmuştu. İki Rus, Mlejnek tarafından en ileri hatlara kadar götiirüldü. Bunlar, gece karanhğında ttalyan ileri karakollanna ütica ederek vazifelerini yaptılar. Pivko, bir ihtiyat tedbiri olarak yazdığı mektuplara Pavlin imzasını atmıştı. Bir sene sonra, mülâzJtnin taburu Karzano mantakasında Sugana vadisinde bulunuyordu. Mülâzim Pivko bu arada vaktini boş geçir memiş; gizli faaliyeti ona 27 arkadaş temin etmişti. Avusturya devletme karşı ihanet yolile mücadele için birleşen bu adamlann ekserisi Çeklerdi. Bunlarm bir kısmı pek ince düşünmeden mülâzimin peşine takılmışlardı, bir kısmı da miUiyetperverlik hislerinin sevkile ona iltihak etmişlerdi. Pivko, her za man âmirlerini iğfale muvaffak oluyor ve kendini taburun en iyi zabitlerinden biri olarak gösteriyordu. Bu suretle umumî bir emniyet ve ititnat kazanmıştı. Pivko, ttal yanlann yardımile Avusturyalıla ra kat'î bir darbe indirmeği düşünmekten geri kalmıyordu. Bu, onun en aziz emeli, en büyük düşüncesi olmuştu. Kıt'asının yeni geldiği mıntaka, böyle bir işe gayet müsait görünüyordu. Karzano civanndaki Avusturya mevzii, umumiyetle, şimalden cenuba doğru ve Maso suyu boyunu takip «diyordu. Cephe Brenta nehrinin cenubundan başlıyarak Mosa nehrinin garp sahilmde kaya lardan mürekkep bir bent boyun • ca ilerliyor, Garzano köyünün et rafından dolaştıktan sonra, köyün şimalinde birdenbire nehri geçerek bir tabiye şeklinde Mentrote köyünü muhafaza diyordu. Siperler gayet iyi bir şekilde yapılmış olup içlerinde askerlerin istirahatini temin edecek tertibat alınmıştı. Agır topçu ateşine bile mukavemet edecek birçok sığnaklar ve mağaralar yapılmıstı. Esas mevziin önünde ileri karakol hatlan ve bunlann önünde de dinleme ve nöbetçi mevkileri vardı. Biitün tnevziler, siperler ve irtibat yollan bin elektrik kablosile muhafaza altında idi. Bu kabloya istenildiği zaman çok yiiksek bir elektrik cereyanı veriliyor ve bu sayede, siperler geceleri yapılan kü« çiik ve anî baskınlara karşı muhafaza altına ahnıyordu. Mmtaka, Civarone, Salubio, Frattoni ve Lefre dağlarının eteğinde idi ve bu dağlann tepeleri 1800 metroya kadar yükseliyordu. Vadide, kesilmemiş olan bağlarm mevcudiyeti yüzünden, rüyet kabiiiyeti çok fena idi. Yevmî tayınlanna yardımı dokunduğu için efradm pek hoşlan dıgı kestane ve diğer yemiş a&açlan da üziim kütüklerine inzimam ederek vadide görülmeden baskın yapılmasını kolaylastınyordu. Pivkonun taburu mevziin cenup kısmını, yani Brenta nehrinden Karzano köyüne (köy dahil) kadar olan sahayı tutuyordu. Karzanodan takriben 900 adım garpte, kestane a ğaçlan arasında tabur kumanda nınm karargâhı vardı. Taburun emrinde, kendi bölüklerinden fazla olarak yukan Avusturya genç nişancılanndan mürekkep bir bö lük, iki makineli tüfek bölüğü, iki piyade topu ve iki dağ bataryası da vardı. 1 inci Bosna alayının S inci taburunun şimalinde, meşhur Avusturya «Hoch und Deutschmeister> piyade alayının 4 üncü taburu bulunuyor ve Montrate kuvvetli mevziini işgal ediyordu. Karzanonun ilerîsîndeki mevzi, Pivkonun bölüğü tarafından tutulmuştu. Bu suretle Maso köprüsü ve Karzanodan hem düşman hatlanna; hetn de Scurelle giden yol, hainin eli altında bulunuyordu. Köprüyü muhafaza etmek için, oradaki Kastellare çiftliğine kuvvetli bir nrufreze ko • nulmuştu ve mevkiin ehemmiyetine binaen müfreze kumandanının emrine bir piyade topu verilmisti. ttalyan hatlan bazı yerlerde, Avusturya siperlerinden 2000 metro mesafede idi. Yalnız mevziin cenup kısmında, Agnedo civarında iki tarafın hatlan elli adım kadar biribiri* ne yakmlaşıyordu. Avuaturya ve ttalyan mevzileri arasında, tama • men harap olan Spera köyii vardı. Muhittin Beyin açtığı dava Dünkü celsede Etem tzzet Beyin müdafaası dinlendj Bugünden itibaren Dükkânlar erken kapanmağa başhyacak Şehir hududu dahilindeki bilu • mum gıda maddeleri satan bakkallar, sebzeciler, kasaplar ve meyvacıların geceleri saat 21 de, tnanifatura, tuhafiye, ayakkabı, şapka, elbise ve saire mağazalannın da saat 19 da kapanması takarrür etmişti. Belediyenin bu karan bugünden itibaren tatbik edilmeğe başlanacaktır. Yalnıs avukat ve tüccar yazıhaneleri karardan müstesna tutulacaktır. Lokanta, bar, birahane ve meyhaneler gene eski talimatnameye tâbidir. Bu karar bütün esnaf cemiyeti mensuplarım fevkalâde memnun ettniştir. Bilhassa manifatura, tuhafiye, ve sair mağazalarında çalışan işçiler için karar çok yerinde olmuştur. Çünkü bunlar hem çok fazla, hem de mağazaların bodurumlannda çahşıyorlar ve ekseriyetle ciğerlerinden hastalanıyorlardu Hindenburg ve Hitler Hariciye Vekili Yalovaya gitti Merkezi Ankarada bulunan ve iki ay evvel teşekkül eden Hukukçular Birliğî tstanbulda da bir şube • Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyle Belediyenin şahsiyeti maneviyesi naaçmağa karar vermiştir. mına Milliyet gazetesi aleyhine açılan Birliğe burada kaydolunan aza davalara dün de üçüncü ceza ntahkeadedinin üç bini bulacağı ümit edimesinde devam edildi. liyor. Birliğe bütün avukatlar, hukuk mezunlan ve hukuk mezunu Bundan evvelki celsede davacı ve • meb'uslar dahil olacaklardır. killeri tarafından verilen tahrirî iza • Cemiyet tamamen Avrupadaki hata dün de Etem tzzet Bey cevabını hukukçular birliği gibi ilmî esaslar tahrirî ve şifahî olarak verdi. Etem dairesinde hukukçular arasındaki İzzet Bey ezcümle şunlan söyledi: tesanüdü temin edecek, Avrupa neş« Iddia edildiği gibi ortada hakariyatını günü giinüne takiple ilmî rete mevzu olacak birşey yoktur. Bu inkişaflan temin için şimdilik 15 dava; sırf Muhittin Beyin son zamanlarda haleti ruhiyesinde husule gelen günde neşredilecek Hukuk isimli bir buhranı teskin için vicdan, kalem ve mecmua çıkaracaktır. Bu mecmuafikir hürriyetme darbe vurulmak makya en salâhiyettar kalemler temin sadile açılmıs bir davadır. Bu dava; edilmiştir. Muhittin Beyin siyasî ve şahsî menfaatlerini korumağa matuftur. Ortada MÜTEFERRtK hakaret mevzuunu ispat edecek delil olmadıgmdan mahkentede Esnaf Bankası hikâyesi uzatılmiftır. Kenan ömer Evvelki gün Ankaradan sehrimue Beyin garazkârlık ve kindarhkla dolu gelmiş olan Hariciye Vekili Tevfik iddinamesinin kanujıî bir kıymeti yokRüştü Bey dün sabah Yalovaya gitmiştur. «Milliyet» Esnaf Bankan etra • tir. fında hiçbir kıyamet yaratmamışhr. Diğer gazeteler gibi Şehir meclisinde ge • Sümer Bank umum müdürü Nu • çen müzakereleri nesretmiştir. Mes'ulü rullah Esat Bey dün akşamkı trenle sormak, onun cezalandınlmasuıı iste • Ankaraya hareket etmistie. mek her vatanda* ve gazete gibi «Milliyet» in de vazifesidir. Müddeiumu > miuk neşriyatımızı samimî bulmus, halekete geçmişb'r. Muhittin Beyı Şehir tstanbul Tayyare Cemiyeti bu meclisinin fevkalâde içtimamda gazehaftaki içtimamda 30 ağustos taytemden ve benden hakaretamiz bir şeyare bayramında yapılacak mera kilde bahsetmeseydi ben de o gün volSİTO programmı tesbit edecektir. Bu kan gibi tasmazdun. Kanun her suçta sene tstanbul halkının teberruile muharrik arar. alman Beykoz, Kadıköy, Kartal Etem izzet Beyin miidafaası Gürülta ile mücadeleye dair kararlar Belediye Daimî Encümeni şehirde azamî derecede patırdının önüne geçmek üzere çok mühim bir karar daha vermiştir. Bunun için dört tnaddelik bir talimatname hazır • lanmıştır. Bu talimatnameye göre; vapurlardan maada bilumum deniz ve kara nakil vasıtalannda, kaza ihtimali melhuz yerler haricinde müşteri celbetmek ve saire maksatlarile korna, düdük çalmak tnem • nudur. Hususî veya kiralık bilumum deniz motorlannda kara motorlannda olduğu gibi birer susturucu alet bulunacaktır. Vesait sahipleri bir ay zarfında bu cihazlan takmağa mecburdurlar. Sütçü, ekmekçi, öondurmacılar • dan maada gıda maddeleri satan seyyar esnaf müstesna olmak üzere diğer bilumum ayak satıcılannın her nerede ve ne vakit olursa olsun bağırmalan yasaktır. Gıda maddeleri satan seyyar esnafın da ancak sabahları saat sekizden itibaren sWşamları saat yirmiye kadar ve sattıklan şeyleri bildirecek kelimeler le ve bağırma derecesine çıkmıyan bir sesle satış yapmaları caizdir. Pazar yerlerindeki esnaf ile dükkâncılann bağırarak satış yapmalan yasaktır. Bundan sonra seyrüsefere çıkarılacak bilumum yayh ve yaysız arabaların tekerlekleri lâstikli olacaktır. Halen lâstiksiz olarak işliyenler ilân tarihinden itibaren bir sene içinde tekerleklerine lâstik takacak lardır. Araba ve tekerlek imal edenlerin lâstiksiz tekerlek yapmalan yasaktır. Nurullah Esat Bey gitti Tayyare bayramı programının tesbiti tayyarelerine yapılacaktır. at konma merasimi Harf inkılâbı sergisi 18 ağustosa tesadüf eden yeni harf inkılâbı yıldönümü miinasebetile, Halkevi tarafından Galatasa ray lisesinde yeni harflerle şimdiye kadar yazılmış eserlerden mürek kep bir sergi açılacaktn, Bunun için hazırhklara başlancnıştır. Abdülhamide dair bir filim Haber aldığımıza göre büyük bir tngiliz sinema kumpanyası tstanbulda Abdülhamide ait bir filim çevirecektir. Bu filimde Abdulhamit rolünü artist M. Fritz Kotner alacaktır. Belediye namına açılan dava ise; MuKittin Beyin davasına p!s*arlık maksadile açılmış bir davadır. tc'dia ed'len hakaret yoktur. Neşriyatıtn'z istihbar, nakil ve hikâye hududunu geçmez. ts1 nat ettikleri 49 madde bir incir çekir değHi doldurnuyacak kad^r çürüktür. Ortada ne bîr cürüm, ne bîr kast, ve ne de hakaret mevzuu olacak hiçbirsey voktur. Bu, yalnız, km, hmç ve garaz davasıdır. Hakikî mes'uller sokaklarda kol • laımı sallıyarak gezerken mes'ullere «mes'ulsün» diyen fazilet sahiplerinin mahkemeye gelmesî acı birşeydir.» Muhittin Beyi sahsî davasmda temsil eden avukat Kenan ömer Bey de verdiği cevapta ezcümle funları söyledi: « Muhterem muharrir gazete sütununda makale yazar gibi burada heyeti hâkime ve samiin üzerinde tesir yapmak istiyor ve bana saldırmakla davayı kazanacağını zannediyor. Ka dınlan Çalıştırma derneğinm binlerce lirasınm heba oiduğuna sükut eden Etem İzzet Bey neşriyatmda samimî olaydı Esnaf Bankası gibi bunun da mes'uUerini sorardı. Kendisi faziletin, haysiyetin ne demek olduğunu bilmediği için yapılan hakareti hakaret telâkki etmiyor. Müdafaa etmek istedikleri adam ortadan kaybolduğu, hücum etmek istedikleri adam ise meydanda kaldığı için bugün biraz da sinmiş va ziyettedirler. Şehir meclisinde söylenen sözlerin cürüm teşkil etmiyeceğini söylüyorlar. Bu, gülünçtür. Biraz daha ileri giderek kendilerine masuniyeti tesriiye izafe edecekler. Biz; Millet Meclisi haricmdeki meclislerde söylenen sözlerin cürüm teşkil etmediğini bilenlerden değiliz.» Belediye avukatlan Feyzi, Hâmit Nazım ve Rami Beyler de şahıslanna karsı yapılan hücumlara teessüf ettiklerini söylediler. tddianame serdedil • mek üzere dava ayın on üçüne bıra kıldı. enazesi önünde bütün Al • man milletinin ve Almanyamn dostu, düşmanı bütün milletlerin hürmet ve takdirle iğildikleri Mareşal Hindenburgun ölümü Almanyanın atisi ve Avrupadaki sulh, sükun ve istikrann istikbali için pek derin endişeler uyandıran bir hâdisedir. Mareşal Umumî Harpte vatanma pek büyük hizmetler görmüf, mütarekeden sonra şarkî Prusyada bu lunan mütevazı malikânesine çekilmişti. Bunu müteakıp Almanya dahilen kanştıkça kanşmış, hariçten de tazyiklere ve hatta Utilâlara maruz kalmıştı. Bunun için 1925 te Alman milleti tekrar Hindenburgu reisicutnhur sıfatile hükumetin ve ordunun başına getirmiştL Hindenburg dokuz sene koca millet ve devletin idaresine, dahilî ve haricî müthiş fırtmalara karşı muvaffakiyetle nezaret etmişti. Fırka ihtirasları, sınıf mücadeleleri, ifrat ve tefrit temayülleri hep Hindenburgun soguk kanlılığı ve vakur idaresi karşısında fazla ileri gidemiyordu. Yakm ve uzak bütün devletlerin iş başında bulunan adamlan Hindenburgu Almanyanın başında gördükçe harp ten yorgun bir halde çıkan, serveti alman ve memleketi bir hayli parçalanan Almanyanın dahilde ve hariçte şuursuz, nevmidane hare ketlerde bulunmıyacağına, kendisi ni toplamağa çalışacağına inanıyorlardı. Şimdi ise Almanya engin denizlerde kasırgalar içinde selâmet sahilini ararken tecrübeli ve muktedir deniz kurdu süvarisini kay bederek rehbersiz kalan teknesi mukavemetsiz bir gemiye benziyor. Dahilde ve hariçte fevkalâde ahval zuhur ettikçe Mareşalin nüfuz ve kiyasetine iltica eden M. Hitler mareşalin vefatile boş kalan riyaseti cumhur makatnım işgal etmeğe karar vermiş ve bu kararın tasvibi için 19 ağustosta Alman milletinin reyi âmına müracaat edeceğini ilân eylemiştir. M. Hitler kurmuş olduğu millî sosyalizm fırkasının 1920 de hazırladığı programını artık istediği gibi .1.. MAARÎFTE Istaubula nakledilecek muallimler Birkaç gündenberi Ankarada bulunan Maarif müdürü Haydar Bey Ankaradan îstanbula nakledilecek bazı Ukmektep muallimlerinin kad • roları hakkında Vekâletle temas etmektedir. Haber aldığımıza göre Anadoludan sıhhî vaziyetleri dolayısile İstanbula 50 kadar ilkmektep muallimi nakledilecektir. Bu hususta bir liste hazırlanmıştır. (Mabadi var) ADLİYEDE Dün Maltepede 30 Avusturya meselesinde vev yandı en zor vaziyet (Basmakaleden mabat) lunamadıkça bu memleketin Almanlık cazibesine incizap ve iltihak gayret lerine saşmamak icap eder. Umumî Harpten sonra daha ziyade iktısadî endişelerin hakimıyeti altında olarak Avusturya ile Almanya arasında hergün yeni bir safhası görülen yaklaşma hareketlerine şahit oluyor • duk. Basvekil Şoberle Alman tkbsat Nazmnm hazırladığı gümrük ittihadı kpricî müdahale önünde yürümedi ama fîkir ve ihtiyaç biitün kuvvetile duru • yordu. Avusturya meselesmm son şek Ünî Alman nasyonal sosyalizmi karış hrdı. Bir iki yumruk darbesile Alman memleketlerini kaldırarak ortaya yekpare bir Almanya çıkaran nasvonal sosyalizm Avusturya meselesini de bir iki yumruk darbes'Ie hallederim zannmda veya gafletinde bulundu. Yumruk darbesi Avusturya me*ele«iı>i an • cak geciktirebiHr ve kanştırabilirdi. Iste hakikat meydandadır. Fakat mesele olduğu gibi duruyor: Avusturya halkı kendi vatanlarının mukadderatına cidden sahip ve haki • lcaten mânisiz bir istiklâl ile harekete muktedir olduklan gün vaziyet ne ola caktır. Bu soalin en kuvvetli' ihtimal ile en mfisbet cevabı o zaman hiç kimsenin biırşey yapamıyarak emrivaki 3nünde herkesm boyun iğmek mecburiyetinde kalacağıdır. YUNUS NADİ (Birinci sahifeden mabat) tanlamaımş ve bu meyanda at, mer • kep, tavuk, horoz, inek gibi hayvanat ta yanmışhr. tnsanca bir zayiat olmamıştır. Yangın mahalline gelen itfaiye gruplanndan bir kısmı gece saat on ikiye kadar orada kalmışlardtr. Hâdiseye mahallî jandarma kumandanlığı ve müddeiumumilik vaziyet e derek tahkikata başlamıştır. Dün gece son dakikaya kadar yanan evlerfn kimlere ait olduğu kat'î tekilde tesbit edilememiştir. Alâkadar makamlar, dün gece geç vakte kadar tahkikatla meşgul olmuşlardır. Evleri yanan aileler dün gece o cîvardaki muhtelif mahallere yerlejtirilmiftir. Intihap Encümeni toplanıyor Adliye Vekâleti intihap encümeni 25 ağustosta Ankarada toplanacaktır. Haber aldığımıza göre bu toplantıda Hukuk Fakültesi mezunu olup ta stajlarını görenlerin ta • yinleri yapılacaktır. yor. Reyi âmın, mumaileyhin istediği neticeyi vereceği muhakkaktır. Fakat M. Hitlerin bütün salâhiyet ve kudretleri ne Almanyada, ne de diğer memleketlerde şimdiye kadar emsali görülmemiş bir sekilde şahsmda toplıyarak düşüncelerini istediği gibi tatbik etmek tnevkiine gelmesi hariçte ve dahilde derin bir itimatsızlık ve şüphe ile karşılanacaktır. Hariçte şimdiden «30 hazîranda bilâmuhakeme yapılan idamlarla bastınlan fesat hareketi ve bunu takiben hücum kıt'alannda icra olunan tensikat M. Hitlerin daha kendi fırkasının teşkilâtı arasında otorite tesis edemediğini göstermiştir» denilmektedir. Hulâsa Almanyanın atisi ve Avrupanın huzur ve selâmeti M. Hitlerin bundan sonra gösterecgği kudret ve kiyasete bağlı bulunuyor. MUHARREM FEYZİ ŞEHÎR ÎSLERİ Belediye idaresinin tahsilâtı bu ay iyi neticeler verdiğinden memurin maaşatı tevziine dünden itiba ren başlanmıştur. maaş verıyor Temyiz teşrinde Ankaraya gidiyor Haber aldığımıza göre şimdiye kadar Eskişehirde çalışan Temyiz mahkemesi birinci teşrinde Anka raya nakledilmiş bulunacaktır. Mahkeme için Ankarada insa edilmekte olan bina ikmal edilmek üzeredir. Yerli Mallar sergisi bugün kapanıyor 18 temmuz çarşaınba günü Gala« tasaray lisesinde açılan altına Yerli Mallar sergisi bu gece saat 24 to kapanacaktır. Bu seneki sergi geçen senelerdeki sergilerden çok daha kalabalrk olmuştur. Dün akşama, kadar takriben 445,000 kişi sergiyi gezmiştir. Sergi tertip heyeti gelecek seneki serginin bütün sergicilik ve mes • hercilik tekniğine uygun olması için bir sene zarfında muhtelif içtimalar aktedereik müzakereJerde bu • lunacak icap eden tedbirleri al* • caktır. ( Halkın yerli mala karşı gösterdlği alâka çok şayanı takdirdir. Sa nayi erbabmın bu alâkaya icap ettiği sekilde mukabele etmesi için sanayi birliği gelecek seogüer hakkında fabrikacılarla daimî temas « larda bulunacaktır. ~ ECNEBÎ MEHAFÎLDE Fransız Jeneral konsülü degişti Fransanın tstanbul jeneral kon solosu M. Paul Dubois hükumeti tarafından Kalküta jeneral konsolosluğuna tayin edilmiştir. M. Paul yakında yeni vazifesine gidecektir. Fransa hükumeti tstanbul jene • ral konsolosluğuna faalen Riyo dö Janeyro jeneral konsolosu M. Henri otyu tayin etmistir. M. Henriot pek yakında tstanbuIa gelecektir. Para kaçırma davası Türk parasmı koruma kanuna muhalif hareketle suçlu berber Fettah Efendinin muhakemesine dün üçüncü ceza mahkemesinde başlanmıştır. tddia edildiğine göre maz nun Selâniğe gitmek üzere vapura bindiği sıcada şüphe üzerine aranmış ve ayakkabısınm astarının içinde 320 lrra bulunmuştur. Muhakemesi mevkufen yapılan suçlu para kaçırmamn memnu ol • dugunu bilmediğini söylemektedir. Dünkü celsede dinlenen şahitlerden gümrük muhafaza istihbarat me • murlarından Şinasi Efendi suçlunun üzecinden 320 lira çıktığını görmediğini söylemiştir. Halbuki tutulan zabıtta imzasi vardır. Müddeiumu • mî muavini Ekrem Bey; vak'ayı görmeden işe müdahale eden ve hilâfı hakikat zabıt varakasını imzahyan Şinasi Efendi hakkında takibat yapılması için zabıt varakasile mah • kemedeki ifadesine ait suretlerin id1dia makamına tevdiini istemiştir. Mahkeme de bu talebi kabul ede • rek diğer şahitlerin celbi için davayı talik etmişür. İstanbula bir sanayi müfettişi Vekâlet iki temenni karannı deha tayin edildi muvafık bulmadı tkhsat Vekileti Istanbulun vazi yetini nazan dikkate alarak bir sanayi müfettişi daha tayin etmistir. Yeni müfettiş Müfit Bey vazifesine başlamıstır. Tramvay ücretleri bu ayın 16 sında inecek Tramvay şirketi 926 mukavele sînin feshi üzerine ücretlerin indirileceğini yazmıştık. Dün bu hususta yaptığımız tahkikattan öğrendiğimize göre tramvay ücretleri bu ayın 16 sından itibaren 923 mukavelesindeki esaslara göre tesbit edilecektir. Yumurta ihraç nizamnamesi hakkındaki temenniler Yumurta ihraç nizamnamesi hakkında oda meclisinde kararlaşturı lan temenniler dün bir rapor halinde Türkofi» merkezine gönderil • miştîr. Evvelce Ziraat ve sonra da Tica ret Odalan kongrelerinde tütün ve madenkömürünün de ticaret borsalarında muamele görmesi yol und a temenni kararlan verilmisti. Iktısat Vekâleti bu kararlan tetkik etmiş tütün inhisara tâbi olduğundan, madenkömürünün de büyük sanayiin vaziyet ve ihtiyacmı nazan dikkate alarak Borsada muamele görmesi nin muvafık olmadığma karar ver miş ve keyf iyeti alâkadarlara bildirmiştir. Cumhuriyet Nüshasj 5 Kuruştu? MALİYEDE Abone J şeraiti İ Senelik 1400 Kr. Altıaylık 750 Üç aylık 400 Bir aylık 150 270Ö Kr. 1450 60a yoktur Rüştü Beyin tetkikleri Maliye Vekâleti varidat umum müdürü Rüştü Bey dün de Deftec darlığa gelerek meşgul olmuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog