Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Her evde mutlaka Bulunması lâzım Bir eserdir S I Z D EB İ R T A N E A L I N I Z HAYAT Ansiklopedisi u m h u riyet J Sene NO. 3 6 8 0 Telgraf re mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta fcutusu: tstanbul. No. 248 Climart6SI 4 AjjllStOS 1 9 3 4 ve matbaa tosmile Matbaacüık ve Neşrlyat ŞlrfceÜ. 24299 Teiefon: Başmuharrir ve evl: 2429U. Tanriı heyetl: 24298. tdare HAYAT Ansikiopedisi inci cüzü çıktı I Almanyanın yeni reisi hiç bir kralın sahip olmadığı satvet ve kudrete malik Feld Mareşal Fon Hindenburgun Olümü Imanyanın Cumhurreisi Frld Maresal Fon Hindenburg bir ' dağ yıkılır gibi öldü. Hindcn • burg muasırlannın müfekkirelerinde dağ cesametile büyüyen şahsiyetlerdendi. Kendisi Urifae de Laypzig sehrmde • Id mflktler harbi abidesi grfbi dağ cesamet ve heybetile dahil olacaktır. Umumi Harbin sonlarma doğru Almanya • da Feld Maresalın tahtadan bir timsalini yapmak istedikleri zaman artistin ilhamma on bes metroluk bir adam heyo lisı doğmuftu. thtimal ki san'atkâr bu heykeli bitirdiği zaman onu kendi muhayyüesindeki şahsiyete nisbetle kü çük biie bulmuştur. Feld Maresal Fon Hindenburg vekanm heybe* derecesine götürmüs çok sakin bir askerdi. Çok iyi bir asker bir mflletin ra güzel evsafmı nefsinde ce metmis olan sahsiyet olur. Alman rml • leti kendi eysafmm iyi ve güzel aksa • ıjjmı taybıde müşkülât çekse F<~ld Mareşaljn bayat ve şahsiyeti üzerinde tevakkuf etmekle kaybettiğmi bulabilir. Bir dağ parçası gibi adeta camit bir vekar arzeden Hmd«nburgun o nisbette bü yök ve hassas bir kalbi vardı. Vatan perverliim an yüksek dereceleri ba yüce sahsiyetin ic"«l» •«Dİanıms gibi idL O devletin kilçük büyük brr işini bir Mazuri batakhklan harbthm bütön marifet ve mehareüle hallederdi. Herhalde büyük kiiçük, miispet ve menfi hiç bir hâdise onönde soğukkanhhğuu ih • lâl ettiği hiç görülmemistir. Umumt Harpten Almanya hesabına artık hiç ümit kalmadığı zaman tmparatora: Siz buradan en yakın yolla hudut haricine çıksanız çok iyi olnr. Demişti. Bir Almana göre o zaman kararlann en fecii bu idi, ve bundan daha acı hiçbir mecburiyet olamazdu Büyük zaferlermin hiçbirinde güimeği bahnna getirmiyrn Feld Mareçal, tmparatora ba kararmı tebliğ ederken de ağlamamışh. O zâhirde daima ayni gayrihassas adam kalmıştır. Bu gayri • nassaslığın büyük terbiye ve irade kuvvetmdrn mütevellh tamamile zahiri bir vaziyet olduğıma süpbe yoktur. Asker harp ister mi? Sulhu büyük askerler kadar kuvvetli kimse takdir ve iltizam edemez denflebilir. Alman va tanı yabancı if galinde iken Fon Hindenburgun kaşlan biraz daha çatıktı, o kadar. Bütün Almanyada intikam fikri yerine sulh râmetinin istihsal ve idamesini şüpbemz en çok bu ihtiyar ve bu yük asker anlamıihr. Tanenb^rgV^d m<$îrar ntrtkunda kılıç şakntısından ziyade adaletli bir sulhun kudretli ifadesi mündemiçti. Son senelerde Almanya nm geçirdiği buhranlar arasmda Feld Mareşal dahiK ve haricî sulhun koru yucu melegi rolünü oynamıs olduğunu 1>ugün yerli yabancı herkes hürmet « T« anmak mecburiyetindedir. Uraumî Harbin en büyük zaferierinî kazanan Hindenburg nihaî zaferin si nirleri rn kuvvetli olana mev'ut oldu ğunu ifade etmişti. Umumî Harbin kan ve ateslerinden yadigâr kalan bîr ha yat kaidesi df budur. Almanya gittik • çe çoklaşan bir husumet âlemi karşı smda akıbet durakhyacaktı." Fakat ba duraklayıs Hindenburg kaidesinin hükmünü Alman milleti üzerinde göster me« feklinde tecelli etti ve Alraanya mutantan bir mağlubiyetten ziyade ih tilâlle yıkıldı. Millettetı millete harp nihayet bir namus ve şeref düellosudur. Harpten cvvel zaten mütekait ve rnünzevi bir hayat yaşarken valanın hizmetine koçmuş olan ihtiytar ask?r harpten sonra da inzivayı ihtiyar et mişti. Fakat kendi yüriiyüş yolunu "oulmak için bajında bir göstericiye ihti YUNUS NADİ (Mabadi üçüncü aahifede) Herşeyin fevkinde Hitler! Moskovadaki ilk maçı kaybettik \ Takımımız dün Moskova takımına 30 yenildi Ilk devrede Ruslar 3 gol yaptılar. Ikinci devrede takımımız iyi oynadı, fakat gol yapama:'1 Bütün dünya Hindenburgun ölümüne müteessirdir, Hitlerden ise şüphe ediyorlar ve korkuyorlar Alman ordusu Hitlere sadakatini teyit etti Berlin 3 A. A.) tmpara torluk kabinesi, dün öğleden sonra M. Hitletrin riyasetinde top • lammçtır. M. Hrtler, Dahili • ye Nazırı M» Fricke bir mek tup tevdi etmistir. Müşarüni leyh bu mektu Eiüerin muavinüği. bunda Maresal ne getirüen M. Hess Fon Hindenburgun Reichpresident unvanma izafe etmif olduğu azamet dolayısile bu unvandan vaz geçmif olduğunu ve yalmz Alman milletinra reisi ve Alman Basvekili imvanım muhaiaza edeceğmi büdhrmektedir. M. Hitler, dün nesredumif olan kanunlann haUnn arayı umumiyesine arzedilmesini de istemektedir. Arayı umumiyeye miiracaatin tari • hi henttz resmen tesbit edilmis de • Dün Motkovada yaptlan îlk maçta oynıyctn oytmculartmızdan Sağiç Sait Iderkez muavin Fikret Soliç Şeref Kaleci Avni Moskova 3 (Hususî muhabirimizden telsizle) Futbol takımımız bugün Dinamo staduıda Moskova mnhtelit takımile ilk müsabakayı yaptı. Takımımız sahaya çıkarken şiddetle alkıslandı. Tück takunı şu kadro île oynuyordu: Avni • Yasar, Nuri • Esat, Fikret, Feyzi • Necdet, Salt, Muzaffer, Şeref, Re^at. tlk devrede muhacimlerle mua vinler arasmda bir irtibat temin e dilememesmden dolayı Moskova muhteliti hâktm bir oyun oynadı. Muavin hattının, ne muhacimlere, ne de müdafaaya yardım edememesi, Moskova takımına üç gol fırsatı verdi. tlk devre 3 0 a lejrhunize neticelendi. tkinci devrede Resat oyundan çıkarak yerine Fikret geçti, Fik • retin yerine de Rasih girdi. Bu (Mabadi dördüncü sahifede) ^. Avusturya hücum kıt'ası reisi de idam edilecek Hudutta yeni bir Alman kuryesi tevkif ediidi ve üzerinde mühim vesikalar bulundu Herfeyin ve Atnumyanm ğldir. thtimal, 19 ağustosta yapı • lacaktır. Pazartesi günü, Rayştagta bir matem celsesi aktedilecektir. fevkinde ttmerı Hindenburg, Tannenfcerg mubare be meydaaındaki abidenin onfine defnedilecektir. Berlin 3 (A.A.) Millî Müda faa Nazuı Jenecal von Blomherg ordu ve donammaya hitaben neş • rettiği bir emri yevmide bilhassa diyor ki: «Son nefesine kadar vatana hizmet eden Hindenburgun misali kuvvet ve hayatunızı yeni Almanyanın hizmetine koymayı bize öğretme lkltr.» Liğer taraftan millî sosyalist hücum kıt'alan reisi M. Lütze ve muhafız kıt'alan reisi M. Hhnmler nesırttikleri bi • rer beyannamede diyorlar ki: « Vazifemizi sonuna Ladar yap mak ve Ahnanyaya Hitlere sadık ka • larak hizmet etmekle Hindenburgun hatırastnı taziz rtraiş olacagiz.» UUL) Hücum kvt'a.stJreisi ^cEdvard Hon«ch>, divani harp UraİMKİaa, nczdindc bomba bulunduğundan dolayı ve suikast yapmamış olmas'na rağmen idam a mahkum edilmiftir. Reisicumhur tarafından affedil mediği takdirde Honsch 3 saat sonra idam edilecektir. Bu Dolfus t?,afwndan yapılan ve bomba. kanunu denilen kanun mucibînce verilen ikinci idam kara rıdır. Bir Alman \ urvesi daha tevkf ediidi M. Hessin beyanatı Berlin 3 (A.A.) M. Hitlerin mümessili M. Hess, bir emirname fle Al • man gençliğinin spor terbiyesi şartla • fMabadi alttncı aahifede) Viyana 3 (Havas ajansı bildiriyor: Lintzden bildirildiğine göre 2 agustos tarihinde yeni bir Alman kuriyesi daha tevkif edilmistir. Bu kuriyenin üzerinde bundan evvel Kollorschlegde tevkif edilmis olan kuriyenin üzerinde bulunan tali matı ikmal eden bir takım talimat ııııııııııiıtıııtiıııııııııııııtrrııııiıiııiııııııfiıttııın Almanyanın Viyana sefarettne tayini Ttirçok Oıtüâflara yol açan Fon Papen bulunmustur. Bu talimat, bilhassa Lintzde bir takım harekât yapılma(Mabadi ikinci aahifede) ııııırırıtiıiııiııı ııifiııııııııiııiıııiMiııııııııiııııııı» Tanenberg hahramam möteveffa bir Mareçalm harp sahannda altnmif retmi Hakikî Lokman meğer denizmiş! 74 yaşında bir ihtiyar 59 senedir çektiği romatizmayı neşriyatımız üzerine aldı^j deniz banyolarile geçirdi TevfikRüştüBey Dün sabah Ankaradan şehrimize geldi Mısırlı bir kafile... mııı ııııııııııııııı ııımııtIIIRIIIMIIIII Genç Müslümanlar Cemiyetine mensup 22 kişilik bir heyet dün şehrimize gelmiştiı v Denizin hayat îkairi olduğu nu anhyanlardan bir grup Dün Devlet Şurası sabık a*ası«v Profesör doktor Saim Ali Bey dedan Bekir Kâmi Beyden şayaıvi dikniz banyolarımn vücut üzerinde yakat bir mektup aldık Bu mektîibu, pacağı sifakâr tesir hakkında gadeniz banyolarımn faydalannı müszetemize sayani dikkat beyanatta bet bir sekilde göstermesi itibaaile bulunmus ve bu mevzu hakkında aynen nesrediyoruz» Başmuhaırririmiz Yunus Nadi Bey *Bsn 74 yaşımdayırn. Î5 yaşımda de ayrıca bir makale ile iftn ehem(Mabadi dördüncü aahifede ) miyetini anlatmifb. Harîciy*. Vekilimiz fiaydarpaşcı iriasyonundan çıkarken Haridye Vekili Tevfik Rüştü Bey dün sabah Ankaradan şehrimize (Mabadi dördüncÜ aahifede) şehrimize gelen MtatrlUarttan Btr grup Bir kısmı Bebekte Valdepaşa ya Bugün Iskenderiyeden gelen E lısında, bazılan otellerde oturacakge vapurile Mısırdan 22 kişilik bir lar ve ;ehrimizde 12 gün kalacak heyet gelmistir. Mısır Genç Müslülardır. manlar Cemiyetine mensup olan heBu 22 ki$i içerisinde birkaç ta yet Elezher medresesinde usulü din izci vardır. Konsül vekili Hüseyin miiderrssu müverrih Şeyh Abdül Bey Elhatip ve Mısırlılar tarafın vehhap Neggâr Efendi riyasetindedan istikbal edilmişlerdir. Mısırhlar dir ve ashabı emlâkten Ffhmi Bey Cümhuriyet abidesine bir çelenk koElalayili ve evkat müderrisi Mü yâcaklar, gcrülecek yerlerimizi ve henna Salim Bey de heyete da • gazete idarehanelerini ziyaret edeceklerdir. hildir. Dün
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog