Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Şanlı Harbiyenin 100 üncü yılı (Bîrinci sahifeden mabat) dallarile Harbîyenin 100 yıl mezımlan! Zabitliklerinizi tebrik ederim. ttaat, inzıbat ve intizamda nvrkemmeliyet esasını daima rehber edineceksiniz. Sizden yüz yıl evvelküerin harp hatıra • lanm çok okuyunuz. Orada ibret IevhaJan boldur. Size teslim edilen Türk ülkesini çiğnetmeyiniz. Türk milletini refah ve saadet yolunda yürütmek için her zaman öHinoü göze alnuz. Hepmize vazifelerinizde muvaffakiyetler di • ler ve «evgile selâmlamn asil Türk milletinrn fedakâr zabitleri!» Harbiyenin tedrisatını temsil eden bir kitap üstünde idi ve tefne siislenmişti. nr, Cumhuriyet ve onun Dâhi Koruyucusuna can adar, aziz şehitlerimizin toprağına yüz süreriz.» safhalanndan bir an için hariçte kaî makla kendimizi sizden aynlmıs say mıyVuz. Aziz Harbiyeli! Vazifemiz bir, 31 • kümüz bir, heyecanumz aynidir. Ulu hedefimiz Türk vatanuu vatanlarm en şereflisi, Türk milletini mületlerin en mes'udu yapmakbr. Bunun için rafl letler arasmda düne nazaran daha 5stün bir şiddetle devam eden mücadeled» hayat mücadelesinde muzaffer ohnak mecburiyetindeyiz. Türk milletmm ba çetin savaşta güvendiği büyük kuvvet yann srvk ve idaresine sizia de iştîrak • deceğiniz kahraman Türk ordusudur. Türk mülefa' damarlannda sakh bfi • tün yüksek kabiHyederi ancak ordu sunda inkişaf ettirebilir. sil karakterin şuurunu özyurt mefhumunu, f ordudan ahr, vatan Her Türk kanmda menkuz olan a* onun bir ve bfi • 'Camhcmyct 31 Ağustos Sükrü Galip Ef.nin hitabesi Bundan sonra Askerî IJseler namı • na Maltepe Lisesnden Şükrü Galip Ef. nutkunu okudu ve alkışlandı. Genç talebe, Harbiyenin şan ve şerefinden bahsederek herşeyin bit tiği zannedildigi zaman HarbiyeliİMin memleketi nasıl kurtardıklannı hatırlattı ve yann inkılâp gençliğinin vasıfbjun, ordu hizmetinin heyecanı, yürekten inanı ve «Ne mutlu bize ki aşkı, vatan severliğin Cumhuriyetin işaret ederek: Merasim basltyor Biraz sonra istiklâl marsile mera • sime başlandı. Harbiyeliler marşı hep bir ağızdan söyliiyorlardı. Bunu müteakıp Harbiye mektebi kumandanı arasmda miralay Rauf B«y alkıslar ladı: « Yiiksek ve saygıh kumandanlanm, efendüerim! Büyük Erkâmharbiye ReUi müşir Fevzi Paşa HazreÜerinin, bu kntlula ma münasebetile Ankaradan gönder • dikleri hitabelerini okuyacağun!» kürsüye çıkta ve şa suretle <öze ba» • Mektep kumandanmın nutku Mektep kumandanı bu hitabeden aonra kendi nutkunu okudu ve bilhasca dedi ki: « Kuruldu kurulalı Türk yurdu ve Türklük uğrunda kanlannı « Harbiye, kurulduğu zamandan şimdiye kadar 24026 mezun vermişlir. İste muhterem büzzar! Bu şanlı Harbiyeli günunü kutlularken bize bugü • nü yaşa an, Türk ordusunu Büyük Harpten ve An'fartalardanberi hergün ye ni bir zafere ulasbran, kurtardıği ül • kenvzden bize yeni ve muazzam b»r Türkive yaratan Ulu Gazimtztn namı • m tekrar anar ve huzurlarmda hürmetle iğihr>m. Yaşasuı Gazimiz, varolsun ordumuz!» Yaşaszn sesleri ve atkışlar ca sürdü. Harp Akademisi namtnt söylenen nutuk Sonra kürsüye Haro Akademisi na ımna cık^n hava yüzbansı Tekin Bey çok alkıslanan uzun bir nutuk soykdi ve ezcüm'e Hedi ki: « Unlü t"i""»»>d»»l»nFnız( arkadaş lanm, Cumhuriyet ordusumm genç zabit vek'Hermi sevği ve saygı ile selâmlanm. Türk zabitinin şerr<f ve kudretinin kökIeri binlerce yıllık millî tarıhrn şanlı hahralanna dayanu. Yeryüzünde vüştü?, ..t hanği muletin zabiti Türk zabiti k*dar dö r f bağhlığile Harbiyeye geçeceklerini Harbiye taburu alay sancağile Beyazıt resmi geçidinde kat daha yüksalmekteıir. Bu bttimsiz yaşayış ve bu sonsuz yükselişle bu mu kaddes kaynağın daha yaratac^ğı kimbilir ne akla stgmaz büyüklükleri var • dir? Yahıız muhakkak olan birşey var»a ikinci, üçüncü, batta yüzüncü yılmı kutlulamak için burada toplananlardan bu uhı kaynağu ilk yüz yılmı yani bi • zim yüz yıhnuz idnde yarattıgı bizinj ve onlvuı Mustafa Kemalinin v?rlıklan • na erişibnez büyüklüğü olarak tanıya • caklar, anacaklar, kuthıhyacaklrrdu*. Nr muthı bize ki yüz yıhmtzda do • umumî ğan Kemal güneşinin gittikçe âlenoleri dolduran nurlan altuıda ber yüz yılda burada top'anan kanederimiz o gü neşin doğduğu yüz yılımızın yaşıyan • larmı, yani bizleri anarken içlerinin dcrin bir gıpta ilr sızladığını hissedecek lerdir. yan, biz muhtelit a smıf müntesiplerinî Şükran sana bizi bilgi nuru 3e yıka> hazırlıyan ve bugünkü düşlince ve var • hklarımızı tem;n eden mukaddes kay nak, şükran sana yüz yıl gibi kısa bir zamanda ysrafacı vakur tarihi Kemal giineşi doğuran mukaddes ana! Çok şükür ki elimizd« büyük bor • cumuza karşt yarath§m binlerce kahram«nlarda muazz'm bir şebit'er listesif • kucağuıdayız. Bunu senet olarak kae bul rtnııı mism?..» AJkişlarla nth?yetlenen bu nutku, Harbiye taleb'leri «f"»"**. talim kıyafeti • Ie kürsüye çıkan mektebfn son smıf talebesinden Muhterem Ef. nin heyecanh nutku takip ettL Gazi muazzam eserini Türk genç liğine, kendi devrinin inkılâp nes line emanet ettiler. Bu millî mi • sakı hürmetlerle anariz. Ycşasın Harbiye, yasasın Büyük Gazi ve etrafında çalışan büyük lerîmiz, yaşasm ordumuz ve kahraman zabitlerimiz, yasasın büyük ve asil milletimiz!>>. diyerek sözlerini bitirdL Müşir Fevzi Paşa Hz. nin nntku Rauf Bey oparlörün önonden bu kiymetli nutku okudu. Fevzi Paşa Hazretlerinin, yeni zabit vekillerme hitap cden ve nk uk alkışlanan bu nuhık • larını •yaen aşağıya kaydediyoruz: « Arkadaşlar! Kara ve bava zabitlerimizi yetiş • tiren Harbiyenin açıkbğı 100 üncü Ara • yıldönümönü kutluluyorsunuz. akıtmağı cana minnet bilen, Bal • kan Harbinde, Büyük Harpte mahrumiyetlere rağmen kendisinden çok iistün düşmanlarla çarpışan, İstiklâl Harbinde aslanlar gibi dövüsen, yüzlerce ve binlerce kahraman yar&taa, bafta büyük ve ulu Kurta • ncımız Gazi Mustafa Kemal Hazretleri olduğu halde dâbiler yetiştiren Harbiye en kıytnetli müessesedir.» Kumaıvdan bey, Harbiyeden fe • yiz alan yeni mezunlara dönerek: « Ey damarlannda Türklüğün asil kan:nı taşıyan genç Harbiye liler!» diye hitap etti ve kahraman Türk zabitlerinin beliğ bir şekilde dedi: fedakârlıklarını anlatarak şöyle tünlöğünS orada anlar, şuurkt severliğin hakikî yurdu ordudur. Ha ysta yeni giren Türk genci cihan gö rüşü cihetmden kurtanct realizmi or duda ogrenir. Vatani terbiyesmi ordu saflanndan geçerek ikmal eder. Kahraman Harbiyeliler! Eğer Türk ordusu Türk mOleonin ozü ise Harbiye de Türk ordusunun yüreğidhr. Ordunouza ruhunu nefheden süden nrsle naklederek sîzlenhıîz. mukaddes haya • Türkün asil hasJetlerini yaşatan, ne kıymetler halinde ebedileştiren sizler • shuz. Ba ib'barla milleb'mizin tında ifa ettiğiniz cel bir hizmetb'r. Var olun! Biz yarmın ihtiyat zabitleri; bugun hizmet en mübec Deniz Harp lisesi nanuna Müteakıben Deniz harp lisesi nanuna lise takbesinden Feyzi Hakkı Efendi heyecanlı bir hitabe söyledi ve al • k.şlandı. Genç bahriyeli, Türk denizciliğinden de bahsederek Okyanuslarda dalgalanan, ilk sancağm yetişttTürk sancağı olduğunu, denizde de büyük Türk kumandanları ğini, artık eski asırlann iki nevi asker • lik tevehhüm eden zihniyeti öldüğünü, ordumuzun metin bir man • nızda bulunarak fimdi yaşamakta bu • lunduğumm yüksek beyecanı beraber • ce tatamamaktan müteessirim. Har • biye yetiştirdiği evlâtlarfle memleke te en faydah ve feyizli bir ocak ol • muştur. Bugün aramızda olmıyan ar kadaşlanmunn çoğu muhtelif muharebe cephelerinde memleketimize göz diken müstevlilere karşı, durmadan, dinlenmeden döğüşmüş, Türkün var • ve miüî bir tezahür halinde dakikalar • Şhitierimizî saygı ile ananm. Har biye mektebinin şanlı tarihi büyüye buyüye, yükssle yüksele nihayet Türklü • ğün, Türk irade ve dihasının en yük sek örneği olan Gaziye ulasmıştır. Ey Bahrîye mektebi talebesi resmi geçitte lığmı istiklâKni mümkün kılmak için < Şanlı Harbiyeli! Sen de onlar gibi o l ! Onlar sana öcnektir. Onlann Türk tarihine kattıklan zafer destanının altın satırları altına »en de yeni yeni kahramanhk deslanlan ekle! önünde ne güzel örnek var! Ona bağlı kalmak vazi • femizdır.» Rauf Bey nutkunun sonunda dedi ki: « Müşir Fevzi Paşa Hazretlerinin hitabelerinde işaret buyur dukları veçhile yüzüncü yıldönü • münü kutluladığımız bu kahramanIar yuvası önünde hepinizi, bütün znbitler ve talebeleri Türkün ve Türklüğün yükselmesi ve yurdu • fnuzun korunması için okuyaca ğım fedakârlık vet ediyorum.» andmı içmeğe damuhakkak bir ölümü cana mmnet bümistir. Bu azizleri hürmetle yâdederim. Bize borç olan, kendi kanUrun feda etraek suretile millete yaşamak kudrethu bahşeden fehitleri ve diğer hiz metleri geçen aziz ölüleri her zaman hürmet ve rahnsetle anmakbr. Bütün Türk j^dusunun kara, deniz ve havanın muvazzaf, mütekait ve malul zabitleri, büyük ve asil bir mille • tin evlâdı bulunmanu ve gerekse fer • den nezahet ve fedakârlık örneği ol • manızla nekadar iftibar etseniz yeri dir. Türkün ve Türk zabftinin kadir ve haynyeti düyna değermin Sstündedir. Gıpta ve tebcfle lâyıksmız. Hepinizin birbirinize guvenme ve inanma bağ • Iıhğmızı Türke yaraşan asil bir vakarla ve daima itimat veren bakışlaruHzın dermliğüe kuvvetlendiriyorsunuz. Türk mületi en ince sevgisini size vermif tir. Onun örneği ve özüsünüz. Terak • ki yollannda daima en ön safta bu lunacaksuuz. GüçJükleri yenmek, Türk zabitmtn bariz bir vasfıdır. Size Tür kün şeref ve mukaddesab tevdi edil miştir. Vazifemiz onu tecavüzden korumak ve istiklâl emniyetini tir. Bu anda Harbiye meydanında top lanan ve Harbiyenin 100 yıhm kut luluyan kara, hava, deniz mensuplarile aziz misafirlerinin bu dakikada kalpIerinin beraberce ve mufaarebe cephelerinde biribirlerini tamamlıyacakları na yemin ederek çarptığmı ve bu vuruşon Iradredni hissediyorum. Bütün ordu budakikada Harbiy.ye dönm% tür. Onlar da ayni veçhile ant içiyor Iar. Bugün Harbiyeyi bitirip zabit ve . küi nasbolunan gençleri heyecanla seIâmJıyorlar. ber ne bahasma ohorsa olsun temtn etmek • Harbiye ocag^! Saysın, sev?în içim;zde, evlâtlarm gönlümüzde.. Tarihm bizden ne ist^digini biliyoruz. Nam sana!» Cok heyecanlı bir hitabe Genç hatip, çok a!kışlanan ve umu • mî alâka 3e k?rsılanan canh ve güzel nu*kuna, şöyle başladı: « Koca Harbiye! Mukaddes hedefin yolunda zffm^nm nurunla burguladm. kab bünyesmi Yılları yıkfan ve taleben, senî Alay sancağı verilen itfaiye kıtaatı resmi geçitte zara aldığını, bahriyelilerin, Har • olduğu gibi bütün hayatımızca da dibiye bayramına candan iştirak ettik mağuntzı ordumnzdan gelen tşikla aylerini, zaten bayramra müşterek oldmlatacak, kanımızı ba membam feyduğunu işaret etti. zfle besUyeceğiz. Vazife başmda iken Diğer bir nutuk Müteakıben, Harbiye ttajlanm yaptıkları bir nutuk söyl'di. Ezcümle dedi ki: < Yiiksek değerli kahramanlar ve can r kardeşlerim. Bugün burada nur ve al^vli şimşek • Ierüe yeryüzünu dalgalandırarak Tür • ke şerefli tarihler, insanhğa sönmez ı şıklar yaratan bu ocağın yüzüncü yıl ömrünü kutlulamak için toplandık. Yüz senedenb'irt vatan aşkı, türk Kik gururu yaratarak bilgî nuru saçarak yaşıyan bu mukaddes ulu varh • ğın önünde onun ömrünün sonsuzlu ğuna inanmıyacak bir akıl tasavvur edilemez. Muhterem büyüklerkn ve kardeş • lerim! Yüz smelflt hayatile varlığum zın köklerini dünyanm varlıgına per çmliyen bu ocak her yüz yılda bir yaş daha gençleşmekte ve gençleştikçe nur ve irfan, ateş ve alev saçan ululuğile bir stnıf mrîzunlarmuı mekeptleri nanuna muhabere mülâzimi Sabih Bey İhtiyat zabit mektebi nanuna söylenen nutuk İhtiyat zabiti bizi fedakâr ve kendini değü mende • kebni düşman insanlarm kisvesi al bnda görüp tanıyorsunuz. Yarm yS • rüdüğünüz şerefli yohm yolcnlanm daha umumi bir kisve aronda tantmakta göçlük çekmiyecekstniz. Onlann de ğişen yahuz dışlandır. Bu dışuı icinde bildiğiniz, temiz hislerle beslenen bi rer zabit yüreği çarpmaktzdır. Sizin kadar bizim de yurdumuz olan Har • biyenin şerefi, aziz Türk millebnm saadeti uğruna gireceğhıiz sınız. Yasasm büyük Türk miHeti! Yaşa sm onun kahraman ordusu, yaşasm Ulu Gazi! Yasasm Harbiyehler!» her savaşta ihtiyat zabitlerini yanmızda bulacak • bugün yüz yaşmı bit'rdin! Bugünü tadan mutlu kucakhyan kadirsinas büyüklerini, irfan kardeşlerini derin saygılarla selâmlar. Harbiye, memleket istiklâlinin dayan • dığı kiMt taşıdır. Sana sonsuz bir hayat dileriz. Asırhk hâdiseleri günlere sığ dvanlar senden maya, srnden ateş al • dı. Şarkın tunç bünyesine garp dünyasmın medeniyet ve irfan uığı katan Uk muthı ocak sensin. Son yüz yıllık fırbnalı bir devrin m zorlu inküâplannı yarattm. Pilevne senm eserin, Osman Paşa malındır. tstibdadı yıkan ve Cumhuri yeti knran başa ışık salan sensin! O Büyük Gazi bugün ulu bir millete baş, sen ona tanyfvisTn. (Bravo sesleri). Hür bir vatan ancak müstakil milletlere yakı • biye mektebi bağışhyan sizlere, ulu mü mektebi narnına Cemal Arif Bey uzun ve hararetli bir nutuk irat etti ve ezcümle de di ki: Harbiyemizin bu yüz senesi bizi Malakof istihkâmlarının zap tına, Pilevneye, Şıpkaya, Tsalya • ya, kahramnlannm ilâh mertebe sine çıktığı Çanakkaleye, son as rın mucizesi olan tstiklâl Harbkıe götürüyor. Memleketin hayatile alâkadar yenilikler ilk kabul saha • sım daima Harbiyenin kudretlen dirdiği şerefli askerlik mesleğinde bulmustur. Harbiye, Ulu Gazi gibi bir dâhiyi yetiştirmekle Türk milIetine en büyük bizmeti yapmış bulunuyor. En ileri saftaki hizmete bartıyor. Millî mücadelede Gazinin gibi sezmiş ve vazifeye çağırılmadan onun gösterdiği yollara koş muştur. Biz namzetler de her zaman bu hisle yurdumuzun bekçisi kalacağız. aziz Harbiyeli kardeşlerimize Bizi, bağlı Ant Rauf Bey her kelimesini Harbtyelilerin heyecan ve şevkle tekrarladıkları şu fedakârlık andını o kudu: « Mertlikte, sevgisinde y'ğ;tlikte ve yurt yetiştiren. Türk dâhileri Türk Mütekait Nafiz Beyin nutku İhtiyat zrbit namzedinin nutku • nu raüteakıp mütekaitler ve harp ncalulleri namına mütekait zabit lerden Nafiz Bey kürsüye çıktı ve sczleri şiddetle alkışlandı. Hatip. eski muhariplerin, Harbiyeliler bayramım kutlularken çok tevinç duyduklanm, bu ocağa daima merbut olduklarını, lüzumunda son kuvveüerini ve kanlannm son damlasını sarfetmeğe daima hazır bulurduklanm, henüz savasa gir • memi' olan Harbiyelilerin de ecdadı gibi harikalar yaratacaklanna şüphe edilmiyeceğini soyüyerek Türk zabitlerinin kıymetfi vasıflaruu anlatn. Türk ordusunun her yeniliğin basmda ve mületle berabei ve bir olduğunu hatta öncülük yaptığını Gazi Hz. nin bu hakikate ehemmiyetle işaret buyur> duklannı, eski muhariplerin vatan müdafaaaı için Büyük Başkuman • şır! (Büyüklere hitap ederek) Bir Har iştirakimtz bizim de göğsünsüzü kaledmize, mmnet ve •Sfmtn^mt'Kf baykı • işaretini ihtiyat zabitleri de sizler bu irfan haynağından şimdiyc kadar yetişmiş dan geri onlar gibi yüksebnen hariyetimizin kahramanlann. biz de ve cumseve Türklüğün. k"lmtyacağımıza, Türkün ve ve yurdumuzun ve kurulması için lâztm canımızı ant içiyoruz, ant halkın yan bağlar sayısudu* ve sağlamdn*. Etrafında btn bir ihtirasın döndüğü yurdun müdafaasında ihtiyat zabiti, Harbiyeli ile ayni yüksek gaye, ayni asil heyecan ve imanla düşmanlan ezme • ğe, yok etmege koştu. Bu fanlı vazi • feye daima da koşacak. Yurdun müdafaası kadar ehemmiyetli inkılâp sa vaşında önüne çıkacak mânileri kınp parçalamak azmi sizin gibi bizi de go olursa kantmızı *eı>e vereceğimize olsan.» Harbtyelilerin ant içmesini coşkun tezahürah takip etti. Şiddetli alkışlar ve «varolsun Harbiyeliler!» scsleri ortalığı çınlatıyordu. Mektep Inı • mandanı, Harbiyenin kısa bir tarihçe • «ni de yaptı ve va'ana ifa ettikleri hizmrtieri bolâsa hainde anlatarak söz lerini, şöyle tamamladı: Resmi geçitte izcilerden bir kısım nülden kavrarotşhr. Memleketi müdafaaya hazırlık devresini ikmalle ordu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog