Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Yeni ve genç zabitlerimiz düh lant içtiler (Birinei »ahifeden mabat) Bundan sonra genç zabitlerimiz üzerinde biiyük bir Türk sancagı bulunan masanın önüne gelip elle • rini bayrağın üzerine koyarak su şekilde ant içmislerdir: «Hazerde, ueferde, karada, de • nizde ve havada her zaman ve her yerde, mittetimize, memteketrmize ve Cumhariyetimize doğruİMtk V* muhabbetle hizmet ve kanvmlara itaat edeceğime «e askerliğin na • mtısunu ve Törk aancağmm şamm canundan tvdz bilip, icabında Va tan, Camhuriyet ve vazife uğruna canımı aeve seve feda edeceğime namusum üzerine töz verırvm.% Bu merasime riyaset eden Askerî Şura l u n n d a n Cevat Pasa ant içen her kıt'aya mensup efind'ilere diplomalarnn bizzat dağıtmış ve kendilerine muvaffakiyet temenni etmiştir. Mehmet Resat Ef. (Foça), Sabri Ef. f (Bursa), Kcmal Ef. (Ankara), Mus • tafa Ekrem Ef. (Bursa), tsmail Ef. (Konya), Niyazi Ef. (Erzurum), VehHarbiyenin yeni mezunlamndan bi Ef. (Çerkeş), Mazbar Ef.VG&zi Anbir kıımmm isimlerini dün koymustep), tsmail Ruhi Ef. (İstanbul), ö • tuk. Mezunlar Hstesini bugün ta • mamlıyoruz. mer N?ci Ef. (istanbul), Ekrem Ef. Ali Sım Ef. (Sıvas), İbrahim Ef. (Sıvas), Yusuf Ismafl Ef. (Bursa), (Sapanca), Akîf Ef. (tstanbul), Zih • Mehmet Yasar Ef. (tsparta), A'jdul ni Ef. (Istanbul), Nedim Ef. (İstanbul), lah Ef. (Beşiktas), Kemal Ef. (ZstanNibat Ef. (tstanbul), Alunet Cevat Ef. bul), Fuat Ef. (I'kendjnm), Mahmut (Şfle), Hüseyin Hayrettin Ef. (AnkaEf. (Gazi Antep), Seyfettin Ef. (ts • ra), Mehmet Mazhar Ef. (İstanbul). tanbul). Abdullah Ekrem Ef. (Biga), Mehmet Aü Ef. (İstanbul), Orhan KâHayrettin Ef. (Çenge'köy). Kâzun Ff. mfl Ef. (tstanbul), Abmet Muzaffrr Ef. (Erzincan), Ahmet Ziya Ef. (tstan • (İstanbul), Enver Ef. (tstanbul), Meh bul), Ramazan Ef. (Sındırgı), Mus met C«vat Ef. (tstanfcnl), Nusrat t*tafa Ef. (Beşiktas), Mehmet Ncdet Ef. mafl Ef. (tstanbul), Mehmet Emin Ef. (İzmit), Recep Ef. (tzmit), Münür (tstanbul), Mehmet AH Ef. (İstanbol), Ef. (tımit), Ahmet Tevfik Ef. (San Mahmut Hamdi Ef. (Züe), Mehmet Ke dıkh), Enver Paruk Ef. 'İznnr), mal Ef. (Nazüli), Admtn Ef. (MazilU), Eyüp Fazlı Ef. (tstanbul), Ahmet Na • Nedp Ef. (tstanbul), Şevk«t Ef. (Orzif Ef. (İstanbul), Enver Ef. (tzmir), hangaz?), Mehmet Emin Ef. (Söğut), Mustafa Asım Ef. (İstanbul), Mustafa AbduOah Sabri Ef. (tstanbul), Adena Dan» Ef. (Grlibolu), Mahmut Müm Ef. (Eskisebir), Ahmet Ef. (Sinop), taz Ef. (Anfeara), Mehmet Rıdvan Ef. Salâhattin Ef. (CeİMİİbereket), Niya(tstanbul), Hüseyin Ef. (Üsküdar), zi Ef. (Tokat), Birnanettin Ef. (U • Mehmet Ef. (Malatya), Mehmet Feytanbul), Enver Süreyya Ef. (tstanbul), a Ef. (İstanbul), Mehmet Ef. (Mani • Mehmet Ef. (Antalya), Ali Ef. (Bozsa), Nihat Ef. (İstanbul), Hasan Fah kır), Mehmet Şerif Ef. (Etâziz), Sami ri Ef. (İstanbul), Şevket Ef. (Eskise • Ef. (Aydm), Recep Ef. (tstanbul), bir), Haydar Necdet Ef. (Aydm), RaHüsnu Ef. (Bandırma), Abdül Muhsin sım Ef. (tstanbul), İsmail Hakkı Ef. Ef. (Üsküdar), Abdülkadh Ef. (Ü, (tstanbul), Mahmut Şevket Ef. (Çu kö<Ur), NaO Ef. (Elaziz), Namık Ke • bukhj), Abdülhadi Ef. (Mardin), Cemal Ef. (tstanbul), Mslımet £f. (Üs • lâlettin Ef. (Elâziz), Veysel Ef. (A küdar), Abmet Hamdi Ef. (Sandıkh), masya), Celâl Sahir Ef. (Y^nisehir), Süleyman Behzat Ef. (Erzincan), MusCelâlettin Ef. (tstanbul), Ahmet Bürtafa Necmettin Ef. (İstanbul), Mehmet han Ef. (Yalova), Mehmet Zeki Ef. Tevfik Ef. (Akseki), tbrabîm Hain Ef. (istanbul), Ahmet Necati Ef. (tstan (tstanfcul), tbrahim Ef. (Çerke?). Sa bul), Namık Kemal Ef. (tstanbul), lâhaitm Ef. (Balıkesir), Hasan Nrcati Muammer Ef. (Tekirdağ), \dnan Ef. Ef. (tstaabul), Aknct NSzhet Ef. (ts(tstanbul), Abmet Faruk Ef. (tstan • tanbul), Ali Kemal Ef. (Sivrihisar), bul), Raif Necdet Ef. (tstanbul), AhHamdi Ef. (Üsküdar), Mehmet Sadi met Ef. (Trabzon), Hnmdi Ef. 'KaEf. (Kadıköy), Mehntet Muhitbn Ef. resi), Seyfi Ef. (Hırkaişerif), Kârnfl (Kartal), Mdunet Ef. (Üsbüdn), Ef. (Karahisar), Arrf Nihat Ef. (ÜsküRecep Ef. (tstanbul), Lutfi Ef. (Af dar), Mehmet Ef. (Eyüp Sultsn), Muyonkarshhar), Hafit Ef. (Beyazıt), harrem Ef. (Kars), Necmettin Ef. (HarKemal Ef. (KayseH), Hakkı Ef. (Toput), Mehmet AbdüBcadir Ef. (İstankat), Abdülkadv Febmi Ef. (Ü.ikü bul), GaKp Ef. (tstanbul). dar), Abmet Ef. (Edirae). Ali Nasir tstihkâm kttmt Ef. (tstanbul), Süleyman Salâhattin Ef. Murat Ef. (Karasi), Mehnaet Kadri (tstanbul), Muammer Ef. (Üsküdar)| Ef. (istanbul), Muzaffer Ali Ef. (ts Mehmet Resat Ef. (Edvne), Envrr Ef. (Diyarbekir), Recep Tevfik Ef. (ts • tanbst), Hüsametn'n Ef. (Niğde), HüNutuklar bhtikten sonra rasime nihayet verilmiştir. me • •1 Ağustos CumJuaiyeİ' Mezunların isimleri Mektep kırranc'anının nutlu ' Bundan sonra Harbiye mektefci kumandam Rauf Bey, bir nutuk irat ederek ezcümle demistir ki: « Efendiler! Kahraman ordu mnzun irfan kaynağı olaa Harbiye mektebinde iki senelik tahsilinizi muvaffakiyetle başardfınız ve bugün mektebin 89 uncu sınıfı olarak zabit vekili olmak serefini kazandı • nız. Sizler, ilim, ahlâk, muharîplîk, cesaret ve kakramanhk ve diğer bfitün iyi huylarla irfan ordumuzun daima yükseltici ve ona feyi» verici birer özüsünüz. Efendiler! Biliyorsunuz ki Türk yiğittir, yalnız yiğiti ve yiğitliği se ver. Türk askeri, dünyanın en kıy metlî askeridir. Kıf alarımza gitti • ğiniz vakit onlara yiğHIikte, ahlâk ve mertlikte örnek olunuz. Nasıl ki bir millet için nesil yetiftirınek kabi • atin istediği bir borç ise bu neslt askerlik sahasında talim ve terbiye ederek en şuürlu ve asll biır asker haline getfrmek te bir zabitin en birinci borcu ve basvazifesidir. ! Sizleri kutlular, terakki ve inkisafınıza iyi muvaffakiyetler temenni ederken, tahsil ve terbiyenîze ciddîyet ve rtimamla çahşan nraaüim lerinize ve alay heyeti zabitanma ve huzurUrile ba meraeüni şerefkndi • ren muhterem kumandanlanraızla beyefendilere mimtet ve şükranla rımı arzederim.» Cavat Rafamn nutku K\ı irat etmiftir: « Evlâtlarım, efendiler, Mektep kumandatu beyin guzel sözlerine bir iki kelime de ben ilâve edeyim. Burada tahsilinizi ikmal ederek aldıgmız feyiz ve iktisap eylediği niz afc*HunatIa yarm ordu hayatına atıhyorsunuz. Bir milletin sulhte ve barpte ba yat ve mukadderatmın destegi şüphesiz kendi kuvvetidir ve bu kuv vet te orduda temessül ve tecelli eyler. Ba orduyu hakiki bir kuvvet yapmak içm ona fikrî, ihnî ve ameli sabalarda hazırlamak lâzundır ki bu nnMU zabitlerin en mübim va • zifemdir. tnsanları sevketmek istiyenlerin evveiâ kendi fittaderi yolım nere • ye varacağıra bflmleeri lâzundır ve bunm içm de salün bir fikre sabip olmahdvlar. Orduda yüksehneniz hizmet hayatrada irae ve izhar eyliyeceğiniz seciye ve ilmî kifayetle mümkün olacaktar. MuaHimleriniz sizleri tm Işlere lâyık ohnak Szere teçhize çarıştılar ve bunlarla mücehhez oldugunuza kanrdirler ki bunun beratını fcugün aizlere veriyoruz. Sizleri bu »uretle orduya lâyık bir halde yetiştfren kumandan ve nra • ailinlere teşekkür ederken sizleri tebrik eder ve zabitlik hayatında muvaffakiyetlerinizi dilerinı.» ÇakÜ Ef. (Ordu), Muzaffer A (Mustafakrtmalpasa), Alâettin Ef. (Sıvas), Mehmet Muzaffer Ef. (İstanbul), Salih Hayri Ef. (Manisa), Mehmet Ef. (İstanbul), Mebmet Suat Ef. (Niğde), Ahmet Müfrt Ef. (Ereğli), Mehmet Kinan Ef. (Bavramiç), Ahrr?» Aşir Ef. (tsparta), Hüseyin Ef. (Ünye), Ali Or^an Ef. (Corum), Bekîr Ef. (tzmir). tbrahim Ef. (AHapaıar), Kudret Ef. (Istnbul). Halit Şinast Ef. {Çatalca), Osman Ef. (tsparta), Me*imet Hüdaverdi Ef. (tstanbul). Hal'l Asım Ef. (Atina). Abdülvahit Ef. (Gümüs Hacıköy), Sa'm Sami Ef. (tstanbul), ö • mer Lutfi Ef. (tstanbul), Mebmet Ef. (Uluburu), Mehmt Cemal Ef. (Si nop), Salih Orhan Ef. (Bursa), Ali Fatih Ef. (Ankara), Mehmet Tacettin Ef. (Bolu), Hasan Hüsevin Ef. (De mzli), Bürbanettm Ef. (Bursa), Talât Ef. (Çanakkale), Hasan thsan Ef. (tstsnbul), Nevzat Ef. (İstanbul), Ahmet Bedtettm Ef. (tstanbul), Mustafa Hayri Ef. (Malkara), Haydar Ef. (Ordu), M'fımet Remzi Ef. (îstanbui), Meh met Kâmfl Ef. (İstanbul), Esat Ef. (tstanbul), Şevket Ef. (Diyarbekir), Hasan Fehmi Ef. (Bandırma), Nurettin Ef. (Arapkir), Ahmet Nabi Ef. (Çan • kın), Hasan Tahsin Ef. (İsparta), Ali Osman Ef. (Manisa), Necmettin Ef. (İstanbul), Mehmet Fuat Ef. (Nevse bir), Mebmet Fazıl Ef. (Ke^ Kye), Kâni Ef. (tstanbul), Naci Ef. (Istan • bul), Mebmet Reşac Ef. (Menin), AbdüJmansur Ef. (Mersin), Salâhattin Ef. (Adana), İbrahim Murat Ef. (Aydm), tsmail tsmet Ef. (Sıvas), Saba • nattin Ef. (Ankara), Islâm Ef. (tstanbul), Ahmet SadMtin Ef. (tstanbul), Ekrffli Er. \ £ı IJIKIUI / f Anfnct Sita Ef. (Hufaâşerif), Mebmet Ef. (Antal. ya), Remzi Ef. (Erzincan), Kâmfl Ef. (tstanbul), Osmaut Zeki Ef. (ts • tanbul), Halit Ziya Ef. (Sandıkh), tbrahim Tevfik Ef. (İstanbul), Mehmet S"Jâhattm Ef. (tstanbul), Hayri Ef. (Bykoz), Mehmet Nusrat Ef. (İstanbul), Kadri Ef. (tstanbul), tsmail Refik Ef. (Üsküdar), Nazmı Ef. (Surmene), Abdülâziz Ef. (Duzce), Abdfil • hanra Ef. (Sapamaa), P'^drettm Ef. (Hozat), Ekrera Sedat Ef. (tstanbul), Mustafa Ahmet Ef. (tzmir), MusteAı Ef. (BH«dk). ~*~ " StiutBrt Jttsntt . bul), Hüseyin Febmi Ef. (Resadiye), Hüseyin Halit Ef. (Aksaray), tsmail H:kkı Ef. (Biga), Mehmet Galip Ef. (Şarktşla), 'smail Müstak Ff. (tstan • bul), Abdülgafur Ef. (Mardm), Ab met Kadri Ef. (Bursa), Abdurrahman Adana «Hususî» Bu sene Cey • Lutfi Ef. (Biledk), Turhan Ef. (tstanbaa kazaamda 6e sabada 1180, Ka bul), Nusrat Ef. (Denizli), Mehmet Adirli kazasuıda 33 sabada 15^40, Korif Ef. (Bursa), Abdullah Ef. (Sıvas), zan kazasmda 11 sahada 4205, OsmaVahit Ef. (Uzunköprü). Mehmet Nafl niye kazasında 1 sahada 1000, BabceEf. (Aydm), Ekrem Ef. (Brslktaş), nin Haruniye nahiyesinde 1 sahada 40C AK Muzaffer Ef. (tstanbul), Mebmet dönüm olmak uzere bu sene vîlâyet Tevfik Ef. (NevsehV), tbrahim Ved,t dahilinde ceman 22,620 donum pi * Ef. (tatanbol), Melmıet Tevf% Ef. rinc ekilmîştir. (Edirne), Salâhattin Ef. (Üsküdar). Bu pirinç sahalanndan tahmin en Hasan Ef. (Bursa), Mehmet Cevat Ef. 7,500,000 kilo kadar çeltik veya 43 (Üsküdar), İsmeil Haklo Ef. (tsian • milyon kno kadar safi pirinç elde edibul). lecektir ki, bu suretle vilayette pirinç Muhabere kttmı yuzünden 450,000 ilâ 600,000 Kra Enver Ef. (İstanbul), Mes'ot Necakadar bir varidat temin edilıniş ola * ti Ef. (İstanbul), Faik Ef. (Üsküdar), cakbr. Pirinçlerin vaziyeti simdflik saAli Ef. (Adana), Mustafa Febmi Ef. (Karesi), Mustafa Ef. (Karesi), Hasan yanı memnuniyettir. BebçetEf. (Çesm), thsan Ef (Ed^ne). Kadirlide mevcut olan solar bötim Yusuf Kenan Ef. (Eregü), AB Rıza çeltik sahalanna kâfî gdmemekte el • Ef. (Edime). duğundan temmuzun on altumd&n • Levazım kısmı beri münavebe tatbik edilmektedir. Necdet Ef. (Erzurum), Abmet Se • Bunun içm çeltik sahalan iri kısma muhi Ef. (GeUbohı), Nihat Ef. (tstanaynlmışbr. bul), Mohmet Nuri Ef. (Malatya), TaSu, kırk sekiz saat bir tarafa ve lnrk lât Ef. (Babkeair), Mmtıfa Ef. (Ki sekiz saat difer tarafa verflmektedv. lis), Hamdi Ef. (Tokat), Nurettin Ef. • tstanbul), Mehmet Ef. (tstanbul), Hatta bazan münavebe dahi kâfi gelmediğinden her çeltik sahibi kendi sathsan Ef. (Elâziz), Muhterem Ef. (tstanbri), İbrahim Ethem Ef (tstanbul), basma gelen suyu sahanın kırk sekiz Bekir Ef. (Kayseri), Mehmet Nevzac saat bir tarafına ve kırk sekiz saat te Ef. (Drtr'zE), Mustafa Necati Ef. (k • diğer tarafına vermek suretile hususf tanbul), Hasan Basri Ef. (tstanbul), bir münavebe tatbik etmektedir. Nihat Fazıl Ef. (Üsküdar). îbramm KeVilayette pirinç zeriyab muhtelif ra»lettin Ef. (Zile), Mehmet Necdet tn Ef. (Fatih), Ahmet Mithat Ef. (Or sebepler ve ekseriya haksız şikâyetler haneli), Süleyman Ef. (Antep), Mehmet dolayısile büyfik müskülâtlar içerisin • Necmettin Ef. (Edirne), Mehmet Biir • de yapümaktadır. banettin Ef. (tstanbul), Ahmet Rifat Bu haller hükumetçe tedbirler itti Ef. (İstanbul). hazuu icap ettirmektedir. Adanada pirinç mahsulü çok iyi Bu sene 600,000 liralık pirinç satılabilecek Jandarma kıtrnt tanbul). Kefmlettin Ef. (Bursa), Sfi îeymae Saml Ef. (Bursa), tbrahim Ef. (Baybwt), Kemal Ef. (Edmnit), Mehmet GaBp Ef. (tstanbul), Mehmet Hikmet Ef. (tstanbul), Süleyman Sım Ef. (Erztncas), Hnseyin Kemal Ef. (Trabzon), Nuri Ef. (tstanbul), Ahmet Ef. (Gati Antep), Arif Nevzat Ef. (tstanbul), Husnü Ef. (Erzinc»), HaKl »br&bim Ef. (tstanbul), Kemalcttm Ef. (OsmaneH), Afi Ef. (Karaisah). M* bat Ef. (Lâp*eki), Necmettin Ef. (tstanbul), Mustafa Necdet Ef. (tstanbul), Halfu Ef. (Kangal), Lutfı Ef. (Ma muretilâziz), Ahmet Ef. (Kayseri), Niyazi Ef. (Trabzon), Hasan Ef. (Trabzon), Mehmet Ef. (Şarkî Karahisar), Envor Ef. (Trabzon), tsmail Ef. (Sinop), îsmafl Ef. (Canik), Nurettin Ef. <Bursa), tbrahim NahH Ef. (Borsa), Nuzhef Ef. (Bursa), Mehmet tzzet Ef. (Tokat), Nanuk Kemal Ef. (Edkne), tsmaS Ef. (Gemlik), Hasan Basri Ef. (Balıkesir), Raskn Ef. (Bursa), Mus tafa Münip Ef. (Trsbaon), HaUm Hikmet Ef. (Yenisehir), Hakkı Burhaıtfttin Ef. (Bursa), Mehmet Macrt Ef. (tstanbul), Halil Ef. (Gelibolu), Enver Ef. (Bum), Hiseykı Teraas Ef. (Azerbavcan), Münıwt Reımi Ef. (Konya), Ccnabı Şehabettin Ef. (Besürtaş), Mefamet ŞükrS Ef. (Hüdavendigâr), Htoaa Ef. (Erzuram), ÜmH Şevki Ef. (Üskndv), Meiımet Rahmi Ef. (tstanbul), Ekrem Ef. (Çengelköy), Enver Ef. (Bahkestr), Ahmet Bahti » yar Ef. (Kars), Aa Remzi Ef, (Erzincan), Afi Rıza Ef. (tstanbul), Mehmet Kemal Ef. (Karahisar), Ahmet Ef. (Erzurum), Ahmet Sabahattin Ef. ts • tanbul), Abdurrahman Eşref Ef. (Bayburt), Tabsin Ef. (Ayanok), İbrahün Ef. (Srras). TOVÇVL htsmt >«rî*» Ef. (Konv^V, Pf«V Nuri Ef. (Orhangazi). Srtkı Ef. ( Edime), Hasan HaKt Ef. (Ünye), Ce mfl Ef. (Adana), Mehmet Muazzez Ef. (tstanbul), Osman Bürhanettin Ef. (Denizli), Ahmrt Ef. (tnegöl), Ali Hay dar Ef. (Edirne}, Mehmet Muhsin Ef. (tstanbul), Kadri Ef. (Uzunköprü), Mehmet Necati Ef. (ZiU), Kadri Ef. (Kayseri), Burhanettra Ef. rDenîzli), Mustafa Ef. (tstanbul), Hakkı Ef. (Ayancık), Hüsamettin Ef. (Balıkesir), FPVTİ Daim Ef. (tstanbul), Hasan Ef. (Sinop), Mehmet Retfci Ef. (Bursa), Murtafa Şükrii Ef. (Bursa), tsmail Ef. (Denizfi), Mehmet Ferit Ef. (İstanbul), Mehmet Ef. (İstanbul), Süleyman Ef. (tstanbul), U M Ü Hakkı Ef. (Tokat), Faik Ef. (Erzfr»V Ali F*. (Sandıklı), Mustafa Enver Ef. (NaaOi), Mun*r ran Ef. (Boyabat), Mehmet Nedim Ef. Juma... Canavar d«diginiz bu bertf midir? Bana eşkâlim anlaUbüir miaouz? Selbi, Jumayı muhtasar bir surette tarif ettL Mis Norma teessürle mı nldandı: Zavalh Juma... Bicare Juma! Selbi hayretle sordu: Zavallı Juma, ha! Fakat bu adam müthiş bkr katildir. Oiabilir... Ben ona her zaman zavaHı Juma derdim... Onu Bogiada krah yapan benim. Genç kız bu sözleri söyliyerek babasına döndü: Baba, Jimi hatırbyor mutun? Hangi Jimi? Şu zenci usağı mı? Evet, onun öteki adı Jumadır. O Kongodan getirilmişti. Sen, hiz • metçi diye almıst'n. Ben ona çacuk masalları anlatiL, kendisine *aht>ndan mdirilen Bogmda krah diye hitap ederdim. Mister Malling ilâve etti: İyi bir hizmetçi ıdi, £aka.t kayli Ef. (Yalvaç), ömer Sak Ef. rÇölemrek), Mustafa thsan Ef. (Çer • keş), Raif Ef. (tstanbul), Burbaaettkı Ef. (ktanbuâ), Akmet Kudret Ef. (tstanbul), Ali Enver Ef. (İstanbul), Şerafettm Ef. (Erzurum), Bekçet Ef. (Mamuretülâzb), Enver Ef. (Erzurum), Ekrem Ef. (tstanbul), tsmail Bekir Ef. (tstanbul), Soleyman Ef. (t»tanbul), Sami Ef. (Küs), Mubsm Ef. (Ankara), Mabmut Adnan Ef. (tstubul), tzzet Ef. (tstanbul), ŞükrS Ef. (Urfa), Vamık Ef. (İstanbul), Melek Ef. (Ayvahk), tsmaa Ef. (Karahisarlı), Ziyaet tin Ef. (Erzurum), AbduDah Enver Ef. (Hüdavendigâr), Hakkı Ef. (Ffetsa), Bürhan Ef. (tstanbul), Safcbettin Ef. (tstanbul), Mehmet Ekrem Ef. (Bursa), Cemfl Fuat Ef. (Bursa), AbdulUk Adü Ef. (tstanbul), Refik Ef. (Kocaeli). Hikmet Ef. (tstf«ıbul), K'malettm Ef. (tstanbul), Cemal Ef. (tstanbul), Salâhattin Ef. (tstanbul), Ali Ef. (İz ntir), BedreHin Ef. (Mamuretülâziz), Mebmet Cemal Ef. (tstanbul), Abdülbaki Ef. (Akseki \ N^lri Ef. ftstanbu!), Niyazi Ef. (KiKs), AK Ptza E'. (Erzurum),Mehmet Ragıp Ef. (tzmir), Ali Ef. (EregK), MümJr Ef. (Utankui), tbra fcrnı Hızır Ef. (Edirae), Mehmet Hay ıetniı£f. (tstanbul), Mustafa Ef. (Amasn), AbdumhmM Ef. (BÜfis), Sdbri Ef. (Bursa), Hekkı tt. (Çengelböy), tbrahim Ef. (Gumümuya), İh • san Ef. (Ayvalık), Emin Âli Ef. (ts tanbul), Tevfik Ef. (Konya), ömer Ef. (Kayseri), Mabmnt Ef. (Man*), Raci Ef. (tstanbul), Turgut Ef. (İstntbut), Asm Ef. (Susehri), thsan Ff. (tstanbul), Mehmet Ali Ef. (tstanbul), Ahmet Remzi Ef. (tstanbul), Mahmut Ef. (İstanbul), Sabri Ef. (Bozovük), Hay. Kttm Ef. (tstaabtd), 2>k. Ef. (tzmit), Mehmet Muzaffer Ef. (tstnbal), Necmettin Ef. (Soma), Hikmet Kemalet • tm Ef. (Erzincan), Mustafa P.üstu Ef. (Ordu), Tevfik Ef. (tstanbul). Hububat mahndü Hububat mahsulu vflâyetin her ta • rafmda bilhassa Ceyhan ve KadirH kazalarrada çok bereketlidir. Buralar • da vasatî mahsul bire yirmi olarak kabul edilebilir. Bazı yerlerde destelerin hâlâ kal dınlmadıgı (örülmektedir. Mevcut harmanlann hayvanla çıkanbnMi mumkSn olamadığı gibi kâfi dereee de patoz de yoktur. Bugday ftatînm düskün olması ySstinden patSzcSler harmanlara yaklaşmamakta veya mahsulün yansuu istemek gibi ağu* sartlar dermeyan ettikleri anlasılmaktadır. Bu vazjyet ise bu sene vilâyetm b«e tarafnda bilhassa Ceyhan ve KadirH kazalarmda harman Işlermin çok g«fi kahnasun mudp olacakhr. Pamuk mahsulü P&muk mahsulü de vflâyetin her tarafıada iyidir. Kozanın cennp mınta • satda pamuk mabsulünün daka iyi otd«iu göriümektedir. Ceyhan, KadvB kazalarile Ceyhan kazasmm şimal kw> mı, KadirK ve Kozan kazalanmn, Ceyhan kazasma mücavir cenup mınta • kasmda on bin dönüm kadar bir sa hada Helyotis denilen haşerenin kurdn bura kozalannda epeyce tahribat yapmısbr. Bu tahribat i ç b a dönüm kadar sahada % 80, üç bin dönüm kadar sa • hada yüzde elli, iki bm dönüm kadar sahada yüzde yirmi beş ve iri bin dö • nüm kadar aahada da yüzde beş ilâ on derecesindedir. Bu kurt merkez kazada Sarıhamzalı köyü civannda mahdut bir sahada görülmüştür. keme islerile o dereee meşgulüm ki... Mister MalKnff biraz hasin bir eda ire: Haydi simdi yemeğe gidelim, dedi. Sonra seninle bira» görüşürüz Zannederim, Mister Selbi de bizi refakat se>efinden mahrum etmez. Selbi bu teklifi zâhiri bir mem nuniyetle kabul etti. İhtiyar kâtibi ne aleti dinlemekte devam etmesiai söyfedi. Sonra hep beraber çıktılar. Lokantaya girerken Mister Mal ling, Bile: Git, Givendayı al getir! dedi. Billi uzaklaştıktan sonra Mis Norma sordu: Neden esrarengiz ses tam bi rinin gönderileceğini söylediği an da Bil geldi. O adam tabiî Bil de • ğildi. Selbi güierek cevap v'erdi: Tabiî, btma ştfphe yok. Bîlîn, gelmesi üzerine o adam »eri «en • Demvryal ktsmı Asaf Ef. (Akşebir), Mustafa Ef. (Kayseri), Rasrt Hihni Ef. (Eyüp Sultan), M^4ımet Doğan Ef. (İstanbul), Hüseyin Behiç Ef. (Bursa), Mustafa Şevket Ef. (Şam), ŞahabeHin Ef. (Adıpszar), Musa Kâzım Ef. (Karabi sar), Mehmet Muzaffer Ef. (tttanbul). Havaedık kttrrtı (Tayyare zabit »ehilleri} Humi Ef. (AAma), Hayrettm Ef. (İstanbul), Mehmet Neşel E«. (Edime), Mebmet Zeki Ef. (Istaobul), Mehmet Şadan Ef. (TVabzou), Emin AK Ef. (tstanbui), Rüstem Fi. (Wtan Hayır ahmak değil, yarı deli idi. Onu Bogmda krah olduğuna ikna etmütim. Nihayet bir gün bize haber veırmeden savustu. Zanne • derim bir hayli para da çalmıstı. Mister Malling: Gerci eşkâK benziyor ama craa\.?jin bizim Juma olduğunu zannetmem, dedL Bu bir besadüftür. Nakliye kısmt Mehmet Tevfik Ef. (Bursa), Vah dettin Ef. (Harput), Rasim Ef. (Denkb), Ali Fehmi Ef. (tstanfeul), Şef i Ef. (Kayaea). Cellâtlar Şirketi 7oacn: Edgar VaSaa Ttrcüme eden: Ömer Fehnd. 30 işaret etti. Tellere takıh alet konuşmakta devam ediyordu: Malling, El^mpi vapurile geldi. Kızı Norma da brraberdır. O, Oskar Trevordan bir mektup al mış... Bu mektup dün gece rüzdanmdan asırıîmııtır. Ksndisinin henüz bund«n habeci yok. Eger bize fenahgı dokımursa ooım pek sev • diği kızını kacinnz. Jıtmamn onu oteki krza tercih edecegim tahmin ediyoruz. Se« kesiltfi, odanın îçîne d'eıîn bîr sessizlik çoktü. Hepsl su«uxorlardı. fi genç kız aorduj ~~ 22 8il Jayner ve ameası Mister Malling bayretle ğ Allah Allah ne garip şey! felbj parmagmı dodalâarma f 5 Selbi il« Billi bir samye birbirlerine bakıstılar. Setbi arkasina dö nerek seslendi: Esrarengiz ses buraya birini gönderiyorum, d'emişti. Halbuki gelen Mîster Joynerdir. Bil sordu: Selbi, neler söyiüvorsun? Bu sırada alet gene öttü: Selbi yavasça mırıldandı: Malbngin dokuzuncu banka • Sus, senin narruna do»tlarım ada beş milyon fcank parası var. Nev ğnIamakla mesgulüm. yorkun Royal Bankasmda da bir he Dostlarımı mı? sabt bulunuyor. Katnîns oaun bange tçeri gir ve Mister Mallinge ridîr. Bu pek mahir bir maliyecidir. hos geldiniz, de! MaUmgi gözetleyiniz. O fimdi kı Billi gayriibtiyari geriledi. Onun zUe beraber Smitim büroaundadv. kaçacakmış gibi bir hareket yaptıBu Smit kimdir? Billi Joynerle müğını gören Selbi gülmekten kendisinasebeti ne derecededir?. Onlar bir ni menedemedi. çeyrek saattenberi konusuyorlar. Ne lhtiyar Mister Malling bağırdı: konuftuklaruıı anlamak için birini Billi benî hiç beklemiyordun, gönderiyoruml deffl mi? »ik ustünde Billi Joyner forttndtt. Billi amcasilo kıanua eUerini s > > Ses gene kesildi. Kapı vuruldu. karak: Selbi kapıya kofarak iuzla açtı: E 2?"~~ Filhakika amcacığıni (Mabmdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog