Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Ağustos 'Cumhuriyti Antalya ve Aksarayda iki büyük yangın Büyükelvata köyünde 96 ev, bir mektep iki han ve yedi dükkân yandı TELGRAF MABERLERI Terlemenin sebepleri lyrnetli hekimlerimizden doktor Ahmet Asım Beyin, bir gazetede, okuyuculara ver • ntekte olduğu faydalı öğiitleri pek büyük bir alâka ile takip edenlerdenim. Doktor bey, dün de, terlemek hakkında uzun bir makale yazmış; bun • da terlemenin sebeplerini sayıp döküyor. Noksan bulduğum bu sebepler. belki sadece tıbbî olanlardır. Ve bittabi muharrir, ihtısasının haricine çıkama • dığmdan, diğer sebepleri meskut geçm'ştir. Fakat ben, bu sebepleri birer birer gözönüne getirdim; kendi ken • dime sıraya dizdim. Evvelâ, ve en basta züğürtiiik ge • liyor. Dünyada, paras'zlık kadar ter • letici bir vaziyet olmadığmı. geçim vasıtalan dar olan her fert bilir. tk'ncisi, yalandır. Yalancılığın pro • fesyonelleri miistesna, herhangi bir adam, hW tek vslan uvdurm^k icrn bazan öyle ter döker ki, hiçbir ilâç, mesamatunızdan bukadar su çıkarmağa muvaffak olamaz. Sonra, resmî devairin birinde iş takio etmek te terletme vasıtalannm en birincflerînden'îir. E'itıde bîr numara pusulasi olduğu halde, bir kayit, bir dosya, bir işaret buldormak için, bes sltı odayı kolaçan ettiği halde gene de btr netice elde edemiyen is sahibmin gömleği tenine yapısmu, yakahğı kati id'se güllaca, yumuşakıa pansımana dönmüf, öyle bir acmacak haK vardnr ki müznrn bronsit, nezle, soğukalgm • Iığı çekenlerin hasedini tahrik eder. Aslanlar yuvasında Beş bin genç göğüsten fırlayan İstiklâl marşı beş bin topun yaylunını andıParis borsasında fiatler ran, bir heybetle etraft inletti O anda Harbiyenin cephesinde sevdalı bir yurek gibi çtrpınan TOrk bajrrağı sanki aziz şehitlerin kanlanna boyanmif, onlartn ruhunu temsil ediyordu ün, bir Türk vatandaşı sıfati le hayahmın en hryecanlı günlerinden birini yaşadun. Türk ordusumm, tarihin akısmı de • ğiştirdiği, mukadderatm yuruvüşüuu durdurduğu günün yüdönümünde bu ordunun ruhunda yaşadım. Harb'yede, o kshramanlar yurdun • da, memleketiran askerlik ve şehamet tarihinin yüz uzun ve sanlı senesini yaşadım. Siz İstiklâl marşmı bes b:n kahra man askerin ağzmdan dmlediniz mi hiç ? .. öyle is« İstiklâl marşıoın ne olduğunu b:lmiyorsunuzdur. O beş bin genç Türk fcöğsünden fırlıyrn Korkma sönmez, o şafaMaria yüzen al sancak! thtan beş bin topun yaylımmı an dıran bir heybetle etrafı inletti. Parıldıyan kıhçların, ışıldıyan sün gülerin üstünde, Harbiyo, o yüz sene • lik kahramankk abideri de. İstiklâl mirşmı dinledi. O seneler Rormüş, geçirmis bmanm duvarlarraa kulağınn koyup dınleseydım, onun yureğnim de benhnki gibi, herkesmki gibi heyecanla carptığmı, muhakkak, duyardim. tstiklâl marşmdan sonra müşirin • den mâtekaidme, miralaymdcn en gf nç talebesine kadar Harbiyelilerin nutuklarrnı, onlarm ağzından ordunun gök güriiltüsünü andıran heybetli, fakat munıs, korkunç fakat cana yakm sesini dmlrdim. Tahvillerimiz kıymedeniyor yükselmektedir Antalya 29 (A.A.) Akseki kazasının Büyükelvata köyünde kazaen bir yangın çıkmış ve 96 ev, bir mektep, iki han, bir köy odasi ve yedi dükkân yanmıştır. Aksaray 29 (A.A.) Gece yaruı Belediye tiyatro binasmdan cıkan bir yangın etraf a sirayet ederek beş dükkân ve bir kahveyi de yoketmiştir. İnsan zayiatı yoktur. Elektrik cereyanından husule geldiği tahmin edilen kontağın yangına sebep olduğu zannedilmektedir. Avusturya isyanmı kimler hazırlamıs? Bir kısım kabine azaları rüşvet mi almışlar? Viyana 30 (A.A.) îstefani a jansma bfldiriliyor: Gazetelerin haber verdiklerine gö • re, çiftçi fırkasmın isyanda iştiraki bulunduğuna dair mühim ifşaat v&ki olmuştur. Elyevm Çekoslovakyaya sı ğınmış bulunan eski Başvekil muavini Vinkler ile eski nazırlardaa Bachin ger ve daha ban şahsiyetlerin, iıyanı tertlp için Münihten dolgun para al • mış olduklan sSylenmektedir. Reısıcumhur riz. nın tesekkürleri tstanbul 30 (A.A.) Riyaseticumhur Umumi Kâtipliğinden: Reisicumhur Hz. 30 ağustos Zafer bayramı münasebetile tebrikte bulunan zevata memnuni yetle te«ekkürlerinin iletilmesi ne Anadolu Ajansını tavsit bu • yurmuslardır. Son ay zarfında Paris borsasında bîlumum esh?m ve tahvilât fiatleri durgun ve daha ziyade düşkünlüğe meyya mu bir, ülkümüz bir, gideceğimiz yer bir vaziyet göstrrmesme rafmen Türk bir, öleceğimiz yer birdir!» 18 mart zaferinin kahramanı, Ce • menkul kıymetlerinde canlıhk hareke • ti ve tedr'cî yükselis nazarı dikkati cdvat Paşa Boğazı miidafaa eden gazi 35 liklerin uğultusunu andıran bir ses bermektedir. Bu ay zarfında (Unî Türk) tahvilleri 1 inci kısmi 290 frankle, muzaffer kumandan sesile fazilet tan 304 franga kadar yukselmiştir. ve irfan ocağı, aslanlar ve kartallar Parîste inh'sar eden Enformasyon v€ yuvası, kahramanlık ve hamaset abidediğer büyük malî gazet'Jer, tstanbul si «Harbiyeye selâm!» kumandasım giimrük varidahnın geçen seneye nazaverdiği zaman, yüzlerhnizi ona dön • ran çok artmış buiunduğundan bu sene dük. Türk ordusunun yüreği ve kafası 7 ay zarfında tahsilâhn 25 nrlyona ba> olan vakur ve azametli Harbiyeye atkla, heyecanla selâm verdik. O za • liğ olduVonu; borçlar içinse «enede 5 milyon Türk Krostmn kifayet etmekte man, beş bin sineden birden Harbiye olduğunu ilâve tderek günün en sağlam marşı yükseldi: Yuz senedir Harbiye, bu orduyn $an verir ve en fezla gelir temin eden menkul kıymetlerinfn Türk tahvilleri olduğun * Çtkardığı dehalar semalara yukselir dan uzun uzadıya bahisV tasamrf er« Bağlıyamaz bir kuvvet bu kastrga milleti babtna bunlardan almalannı hararet • Şimşeklere sorun ki bize ölmez Türk derler le tavsiye etmektedir. Yıldmmlar yaratan bir trktn ahfadtyK Tufanlart gosteren tarihlerin jfâdı&z. Harbiyenin marşı, Harbiyenin sesi, kahramanlar diyanndan gelen canlı ve ateşli bir nağme halinde akisler bırakarak hâlâ ruhumda dalgalanıyor Utanbul bor*astn<ht vaziyet 1) Anadolu mümessil senetleri: Bu senetlerin n^barî kıym"ti 450 tsviçre frangıdır ki takriben 184 Türk lirası eder. Kuponlarm vadesi t temmuzdadır. Ve bu sen^ 377 kuruş tevzi edü • nrstır. Geçen ay 47,60 lîraya kadar düşmüş olan bu senetlerin bugünkS fiati (49.30) lira olduguna göre se nevî % 15 getirmektedh. Şu kadar vaı ki' 1933 den itibaren 25 senede itfası icap ettiğinden bu t<vziattan itfa akçev olrak % 2 ayırroak icap etmekte dir. Binaenaleyh, safî olarak senevî % 13 gelir temîn etm'ıktedir. 2) Anadohı 1 inci ve 2 nci tertip tahvilleri: Bugünkü fiati 48,05 lira olduğuna göre senevi % 9,70 temin • diyor. 3) 1 inci kısım (Üni Türk) Türk borçlan: Beheri (28,55) lira olan bugünkü fiafile senevî % 11 faiz temin etmekt'dir. 4) 2 nd kısım (üni Türk) Türk l?orçlan: Fi?ti (27,40) liradır. Senevî % 11 3/4 gebrmektedir. Sovyetler ve Milletler Cemiyeti Muhtelif hükumetlerin mütaleaları soruluyor Londra 30 (A.A.) tngiltere, Fransa ve ttalya hükumetlerinin, muhtelif payitahtlardaki mümessilleri va • sıtasile, muhtelif hükumetlerin, Sov • yetlerin Akvam Cemiyetine girmesi hakkındaki noktai nazarlannı istina zaç ettikleri Londrada resmen teyit olunmaktadır. Yeni idamlar Vİyana 30 (A.A.) Enstalda temmuz isyanına kumanda etmiş olan v« bir jandarmayı öldürdü&ü de sabit bulunan nazi Franzebner idama, di • jrer iki ari nvjebbet küreğe re on ik»i de 10 seneden 20 seneve kadar muhCelif kürek cezasına mahkâm olmoş lardır. Sovyet Rusyadaki askerî heyetimiz Moskova 30 (Hususî muhabiri nvzden, telsizle) Millî Miidafaa Komiserliğinin naşiri efkâri Kızıl Zvezda gazetesi başmakalesinde Rusyada bulunan askerî heyetimizi vahim vaziyette Türk Sovyet or dularının umumî sulbun en ciddî amilleri olduğunu kaydetmektedir. Zvezda gazetesi, Türklerin namağlup bir asrî orduya malik olduklan için mağrur olmaları lâzım geldi • gini ilâve ettikten sonra muzaffer Türk ordusuna hararetli selâmlar göndermektedir. Askerî heyetimiz bugün Kiyefe varmıştır. Bugünlerde yapılacak olan askerî manevralarda hazir buluaacaklardır. Şehrimizdeki ecntbi mehafil Ukraynadaki manevraları Almanlara karşı nümayiş telâkki ediyorlar. Letonya, Estonya ve Litvanva anlaştılar Riga 30 (A.A.) Letonya, Es tonya ve Litvanya murahhaslan kon • feransı bitm\«Hr. Tam bir anl&şma hâ • O». sette, dostluk ve teşrild m^cai fikrile hareket edeceklerdir. Ankara 30 (Hususî) Millî Müdafaa Vekili Zekâi Bey bugün geldi. İstasyonda Millî Miidafaa erkânı tarafından karşılandı. Zekâi Bey Ankarada Almanyada mühirn bir keşif Essen 30 (A.A.) Mülheim civarunda yapılan inşaat esnasında takriben 8 metro derinliğinde cesim bir hayvan iskeleti bulunmuştur. Bu hayvanm bundan birkaç yüz bin sene evvel yaşadığı tahmin olun • maktadır. Belgrat 30 (A.A.) Avala Ajansı nesrettiği yeni bir tebliğde, Yugoslav memurlarının Yugoslav • yaya iltica ederek nezaret altına alınan nazilere teshilât göstermekte oldfukları hakkında Rayhpos (Reichpost) gazetesinin nesrettiği maka leyi protesto etmekte ve alâkadac makamattan aldığı salâhiyete istinaden bu haberin asıl ve esaslan ari olduğunu kaydeylemektedir. Cenevre 30 (A.A.) Haber verildiğine göre, Sar, arayi umumiyesi için teskil edilecek yiiksek mahke • meye ttalyan M. Bindbgalli riyaset edecektîr. Irlandalı M. Meredit, ikinci reis olacak, öteki 6 hâkimdeo 2 si Isviçreli, birisi tsveçli, birisi Norveçli, birisi tspanyol, birisi de Portekizli olacaktır. Nahiye mahkemelcri için 7 hâkim şimdiden tayin edilmiş bulunmak • tadır. Bunlardan ikisi Holandalı, birisi Danimarkah, birisi Yugoslav, birisi Letonyalı, birisi Norveçli ve birisi de Lüksemburgludur. Ankarada bir tren kazası oltfu Ankara 30 (Hususî) BugUn şehrnnizde bir tren kazası olmuştur. îzmkrden gelmekte olan muhtelit katar saat 5 sıralarında Ankaraya girerken dört vagon raydan çıkmıştır. Nüfusça zayiat olmamıstır. Yugoslavyamn bir tekzibi Ingiliz prensi ile evlenecek Yunan prensesi Bled «Yugoslavya» 30 (A.A.) Yuanistan Prensi Nikola ile Pren «es Helena, kızları Me ina ile İngiJiz Prenslerinden Jorj (George) un evlenmelerind'e siyasî hiçbir maksat elmadığını ve bunların sadece bir temayül neticesinde evlendiklerini bildirmişlerdir. Sar reviâmı Fransa Lehistana para veriyor Paris 30 (A.A.) Republik (Republique) gazetesi, Fransa ban kasuun Polonya hükumet banka • •ına 500 milyon franlık bir ikraz vsotığını yazmaktadV. Fransız bütçesi 17 milyar üzerinden tespit edildi Pari» 30 (A.A.) Fransa Hariciye Nazırı M. Bartu ve M. Saro bu sabah mezuniyetlerini bitirerek Parise dönmüşler ve saat onda toplanan kabine içtimaına iştirak et mişlerdir. Kabine bu toplanfasında bilhassa bütçe mesaisini tetkik etmiş ve masraf yekununu 47 milyar frank olarak tesbit etmiştir. Muvazene • nin temini için yeni hiçbir vergi derpiş edilmomektedir. Kat'î bütçe projesi gelecek toplantıda ka • rarlaştırılacak ve 20 eylule doğru parlâmentoya verilecektir. M. Bartu haricî vaziyet hakkındaki tam izahatmı yarın Reısicumburun rtyasetinde toplanacak o • lan kabine içtimaında verecektir. AlmanLeh müzakereleri ve Fransız matbuatı Bedin 30 (A.A.) Bazı Fransız gazetelerinin Almanya ile Le • histan arasındaki iktısadî müzakereler suasında bir harp vukuu takdVinde Almanyanm iaşesine dair gizli bir maddenin de mevzuu bahsolduğunu iddia etmeleri üzecine, Korrespondans Diplomatik Alman gazetesi, bunun daha evvel Lehistan tarafından da resmen tekzip edildiğmi beyan etmektedlr. Ingiliz teklifi muvafık görüldü Vaşiagton 30 (A.A.) Bahriye Nezareti memurları, azamî zırhlı tonajmin 35 binden 32 bine indiril mesi hakkındaki îngiliz teklifini pek müsait bir surette karşdamaktadırlar. f Resungeçit başkyor. Harbiyenin bugünkü oğullan dünkü oğulları • nın önünden geçiyor. Harbiyanin yeni mezunları sırtnah büyük üniformalannın içinde, ne güzel ve se vimli... Onları deniz zabit vekilleri Garimübadiller için, bono almak ta takip ediyor. Kalçadan fırlıyan sert teri tahrik eden sebeplerdendir. Tu adımlar kaldırımlardan ateş çıka* tuk insanlann ilânı aska mecbur ol rıyor, camları zangırdatıyor, caddemalan da hayli terletir. Bir alacaklı yı inletiyor. ile karsılaşmak, birisinden ödünç para O tok ve erkek sesin söylediklerm! istemek, zevcesi tarafından cürmü birer birer anlarmaga imkân mi var? Sonra Harbiye talebesi, ihtiyat meîhut vaziyetinde yakalanmak, bir O ses'n içinde kılıçlar şakırdiycr, ma • zabiti mektebi talebesi, Deniz mekiçki âlemini müteakıp meyhanede he kineli tüfeklar takırdıyordu. O sesin tebi talebesi, Deniz gedikli küçük sap görmek, lodos havada vapura içinde boru ve trampetlerin hucum ferzabit mektebi talebesi, Kuleli ve bipmek, eve geç kalındığı aksam sor yatlan, «Allah, Allah!» naraları inli • Maltepe askerî liseleri talebesi, guva çekiimek, aksamdan kalınmış olyordu. O sesin iç'nde süngüler parlı bu gençlik ve irfan ordusu bir süngü duğu günler yazı mevzuu aramak, büyor, toplar gürlüyordv O $es:n içinde dalgası halinde geçiyor, geçiyor... tün buniar, insanı zemherirde hile ol • Harbiyrnin yüz senedjr yetiştird'gi o • Mütekait ihtiyar paşalar torunla • s«, buram burem terletmek için kâfi hız bine y?kın kahra man ve fedakâr rıntn selâmlarına yaşlı gözlerle mudir. zabitin sesi yükseliyordu. kabele ediyorlar. Kafkasyanın buzlu dağlarından Zayıflık modasımn hüküm sGrdü^S Başmda çeiik miğferile esatirî bir Yemenin kızgın çöllerine, Tuna boysu devirde, terîemenin, şicmanian e kahraman gibi duran Harbiye talebesi, lanndan Süveyş kıyılanna varm ritmek hassası olduguna göre, merak elinde düşman göğüslerme sapianmaga cıya kadar Avrupa, Asya, Afrikalılann, sun'î seylere başvurmak'ansa, htnr ke^kin süngüsile kürsünün üstü ya yayılmış olan Harbiyeii şehitlerin yukarıdanberi saydıeım vasıtalan de • ne dimdik dikilmiş, yüza o aslaniar yuruhu da, o anda, muhakkak, bitim nemelerini tavsiye ederim. vasuia müteveccih gürluyordn: gibi bu resimgeçidi seyrediyordu. Gelgelelim, bazılarında bunların da «Cumhuriyeti yaratan başa ısık saBu ruhu aradım ve buldum. Haraksülâmel yaotıklan vakidir. F.sa«en lan sensm!;» biyenin cephesinde sevdalı bir yüpiskin olduklan anSsılan böyleleri Barbarosım, Turgutun, Piyalen'n tek gibi tath tatlı çu^ınan TUrk îçin de Bursadaki meshur... terleten yrJkenleri gibi bembeyaz giyinnuş debayrağı, o aziz şehitlerin kanlanna kaplıcalan b'c:l»rv'^ kaftan olur. n:z talebesi genç, Yavuzun $alovlarını boyanmış, onlann ruhunu temsil eERCÜMENT EKREM andıran sesüe bagmyordu: diyordu. Dünkü kahramanların ve «Türk askeri tarihten evvel doğmufşehitlerin yarınki kahramanlarla ve tur. Asırlara, devirlere sığmaz î» şehitlerle selâmlaşması karşısında •• •• •• 1 1 * * •• ** Genç ihtiyat zabit namzedi silâhı • ilâhî bir heyecanla titredim ve bu nın namhsına ve namusuna dayana • satırları yazarken hâlâ ayni heyerak ant îçiyordu: canla titriyorum. (Bafmakaleden mabat) binlercesi ölen zabitlerimizin arda«Harbiyeli kardeş, senînle imanı • ABtDİN DAVER kalanları. İşte bu kadro bize Har • biye mektebinin yadigârı idi, ona istinat ederektir ki millî orduyu yeBerlm 30 (A.A.) Havas ajansı Nevyork 30 (A.A.) Mensucat nkfen teşkil ettik, ve bu millî ordu sanayii patronlan, mensucat gre ile millî kurtuluş neticesine var • bildiriyor: vinin önüne geçmek üzere işçi senmağa muvaffak olduk. En sonları Bazı siyasî mehafilde, Führer (B«şen parlakları olmak üzeıe Harbiye vekil) in temsili meselesinin Nazi hr • dikaları reislerile görüşmek teklifini reddetmişlerdir. mektebinin yüz senelik hayatı bu kasının Nuremberg kongresinde hallememleketin hayatuıda destanlar Bu karar neticesinde, şimdi bütün dileceği bildirilmektedr. Hâlen M. Hitteşkil edecek safhalar arzederek Birleşik Amerika hükumetlerinde lerin fuka idar^«indeki mümess'li o • devam etmiştir. Nitekim gene bu mensucat işçileri grevinin önüne gelan M. Hess şimdua vazifesini muhamektep sayesindedir ki bugün Türk çilmesi kabil değildir. f~za edecek ve M. Göring bir nevi ordusu daima daha fazla olmakta Mensucat grevi komitesi reisi M. devam eden muazzam bir kudretin Başvekil muavini olarak M. Hitleri temGorman, işin durdurulması için emhsaflibi bulunmaktadır. Bizi Cum • sil edrcektir. vermeğe hazrrdn". huriyet rejimine götüren idrak ve irfanın bile bilhassa Harbiye mek • tebinden doğmuş ve oradan kuvvet almış olduğunu iddia etmekte ha ta yoktur. Rejim milletindir, ona şüphe yok. Harbiyemizin çocukları da bu milletin çocuklarıdır, bu da çok ma lum bir hakikattir. Cumhuriyet ordusu gündelik si yasiyatla uğraşmıyan, fakat millî halâs ve beka şartlannm ancak yeni rejimde olduğunu bilen kendi işile gücile meşgul heybetli bir ku<?rettir. Harbiye mektebi bu mütekâsif kuvvete daima yeni cereyanlar ve yeni elemanlar akıtan cok fe yizli bir pınardrr. Yüzüncü yıldö nümü münasebetile önünde hür • metle iğüdiğimiz bu şanlı müesse semizin bundan sonra memlekete daha büyük ve daha serefli hiz metler görüp gideceğinde bizim zerre kadar şüphem<z voktur. YUNUS NADİ Alaşehirdeki yangından tonra bir manzaı a Mes'ut bir düğün Hariciye Vekilimiz doktor Tev • fik Rüştü Beyin kızı Emel Hanımla, Hariciye Vekâleti memurlanndan sefaret kâtibi Fatin Rüştü Beyin evlenmeleri münasebetile, Reisicura» hur Hz. tarafından dün gece Dol mabahçede Cumhuriyet sacayında bir resmi kabul yapılmıştır. Resmi kabulden sonra bir suvare verilmiş ve suvare büyük bir neş'e içinde geç vakte kadar devam et t miştir. Hariciye Vekilimizi ve genç ev • lileri candan tebrik edetiz. Harbiye mektebinin yüzuncu yıidonumu Tutunlerımız (Birıncı sahifeden mabat) kilodur. Aldıgımız haberlere gört Alman sigara sanayii içimi çok sert olan bu tütünleri muayyen nisbetlerde harmanlarda kullanmağa muvafakat göt> termiştir. Yugoslavya tütünleri bu su retle ilk defa olarak milyonlarca kilo Almanyaya girmiş olacaktır. Bu ye ni Yugoslav tütün ihracatmdan en fazla zarar görecek memleket, Türkiye dir. ' Bulgarlar tütün ihracatlamn muka velelerle tesbit yolunu tutmuşlardır. Yunanlılar da ayni yoldan yürümektedirler. Yugoslav tütünleri Alman har manlanna girdikten sonra miktann ve sevkiyahn yıldan yıla artman pek ta • biidir. Rus tütün!ermm Almanyada ehemmiyetli bir yer tutması Türk ihra • cat paymm ehemmiyetli »urtele da •' ralmasına sebebiyet vermşi ve Kara deniz tütünlerimizi hiç arandmaz bir vaziyete getirmistir. Sert içimH Yugoslav tütünlerinin Ak manyaya girmesi ise Bulgar tütün 'hracatı içm daha uygun bir fırsat ola caktır. Çünkii; iç;mi çok yavaş olan Bulgar tütünlerile Yuçoslav tütünleri nin faz'a sertliği tadil edüebilecektir. Tütün îhracahmızı tanzim etmek maksadile Almanyaya yapaca$ımız ihrscat mfetannı tayin etmenwz lâzımdır. Fa« kat Almanyanın Türk tütünleri için girişeceği taahhüt ya Bulgar veya Yunan tütünleri miktanndan aşağı ol • mamalıdır. Bu miktar ise yılda 17.000.000 ki lodur. İki dost memleketin derin ik • hsadî menfaatlerini düsünerek bu miktan istemekte hakkımız vardır. Çünicfl bizim Almanyadan satın aldıgımız eşya mikatrı ne Bu'garya ile ne de Yu « nanistanla kıyas «dilemea. M. Hitlerin muavinligi Amerikada yeni grevler AJaşehir halkı belediyeden şikâyet ediyor \ N Sanayici! 29 teşnnıevve'de açılacak Ankara sergisıne ışti'ak vazitenı unutma, heraen taahhü.namenı gönder ve yerinı al. M. İ. v* T. C. Alaşehir «Hususî» Alaşe hirde Yıldız otelinden yangın çıkmıs ve etrafa sirayet ederek iki dükkânı da kısmen yakmıştır. Alaşehirde itfaiye vesaiti olma • dığından yangın müşkülâtla sön dürülebilmiştir. Halk, Belediyenin itfaiye vesaiti temîn et memesinden şikâyet etmekte ve daha büyük bir felâketin basgöstereceğinden korkmak • tadır. ffEStl TAMtR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog