Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Casuslar Arasında 123 Nakili: A. DAVER { Şehir ve Memleket Haberleri Tramvay ücretleri Yeni tarife yarın tatbik ediliyor Yarm sabahtan itibaren bütün tramvay hatlarmda yeni ücret tarifesi tat • bik edilmeğe başlanacaktır. Tramvay şirketi bu husustaki hazırlıklan ikmal etm;ştir. Yeni biletler, biletçilere bu aksamdan itibaren dağıtılacaktır. Bu suretle bu gece tramvayla seyahat edenler, son defa eski ücretleri vermis olacaklardır. Evvelce de haber verdiğimiz gibi yeni tarifede yalmz iki mtntaka mevzuubahstır: Bir ve ikn*ci mmtakalar. üç ve yediye kadar olan muıtakalar. Bu mmtakalar arasmda eski mıntaka mesafeleri aynen kabul edil mistir. Yeni tarifeden bflbassa uzak semt • Iere sayahat eden yolcular birinci mevkiden üç kuruş on para, ütinci mevki den Ori kuruş otuz para istifade ede • ceklerdir. Birind ve 3dnd mmtakalar arasmdaki tenzüât yahuz birinci mevkide bir kurus ikinci mevkide otuz paradn*. Yarm sabahtan itibaren bütün hat larda isliyen tramvay arabalarmdaki yeni büet tatbacatı herhamn bir yan Iıslığa mahal bırakılmamak üzere sıkı surette kontrol edilecek ve bagân bi • letçilere yeni biletler ve mmtakalar hakkında son defa olmak üzere iza • hat verilecektir. Maamafih bu tarife de muvakkat • tir. Asil tenzilâtlı ve ucuz tarifenin bütün hszıriıklan Nafıa Vekâletüe Tramvay şirketi arasmda hazırlanmaktadır. Bu tarifede mekteplilere, işçilere ten zilât yapı)acaktır. Yarınki tarife aynen şöyledir. 1. Incl 2. fucl *levkl Mevk» Kr. S. Kr. S. 12 kıt'a 37 kıt'a Zabit Zabit (karne) Küçüzabit ve efrat Küçükzabit ve efrat » > (karne) Harp malulleri 5 Mektep talebesi 15 yasına kadar) 5 ".umhuriyet j Siyasî icmal Sovyet Japonya gerginligi ovyet Birliğile Japonya tm • paratorluğu arasında mev • cut gerginlik ahiren teati edilen notalar yüzünden büsbütün şiddetlendL Sovyet hükmnetmm notası protesto mahiyetindedir. Sov yet notasında Siberyanın sahil e • yaletini asil Rusyaya doğru bir hatla rapteden (Şarkî Çin demiryolu) hattının Sovyet direktörlerinin ve diğer mühim memurlarmın tevkif edilmelerinin gayrikanunî ve sebepsiz olduğu bildirilmiş ve bu memurlann mezkur hatta sık sık taarruz eden çetelerle iştirak ve müaase beti bulunduğu iddiası da reddo lunmuştur. Notada bu taarruz hâdiselerinin UzakşarkUki Kızılordu tarafmdan verilen emirlerle yapıl • dığına dair Japonya Harbiye Ne zareti tarafmdan neşrohman ma ramat ve buna ilâve edilen teca vüzî mahiyetteki beyanatm bazı Japon mehafilinin Rosyaya karsi besledikleri amalin bir kat daha kuvvet ve eiddiyet kesbettiğine delil olduğu dahi kaydedilmi»tfr. Sov. yet notasmra sonunda Japonya hükumetinin mezkur ahvalin nihayet bulması için mudahale etmesi ta • lep edilmistir. Japonya Sovyetlerm bu notasına karşı derhal verdiği cevapta mezkur hâdiselerle yainız Mançuri lm« paratorluğunun alâkadar bulun • duğımu ve bu gibi islere müdahaleye Japonyamn salâlıiyettar olma • dığım bndîrmiştir. Bu cevaba na zaran Sovyet hükumetinin Mançuri hükumetile müzakerede buiunması icap ediyor. Sovyet hükumetî ise şimdiye kadar Mançuriyi hukukî cihetten tanımamış olduğundan bu devletle doğrudan doğruya mua melede bulunmak istememektedir. Bunu yapsa bile Mançuri ttnparatorluğu Japonyanrn muttefiki bulunduğundan ve Macıçurinin dabil? ve haricî emniyet ve selâmetîni Japonya bir ittifak muahedesile üzerine aldığmdan nikayet isin dönvp dolaşıp gene Japonya ile halledil mesi lâznn gelecektir. Sovyet demiryolu memuru Man • çuridekî Japon jandarması tara • fından tevkif edilmistir. Harbin deki Mançu ve Japon gazetelerinin Mançuride tek bir Sovyet memuru ve tebaası bırakılmamasını talep ermeleri de dikkate sayan bulun • maktadır. Şimalî Mançuri demirvolunım satılmasma ait müzakerele rin on milyon dolar gibi ehemmiyet siz bir farktan dolayı kesilmesi ve Sovyet demiryolu memurlarının i dam cezasuu müstelzim cürümlerU töhmetlendirilmeleri Moskovada Japonyamn harbe vesile aradığı seklinde telâkki edilmistir. Hatta Sovyet BîrKği hükumetinin naşiri efkân lzvestiya gazetesi neşreylediği son bir başmakalede Japonyamn mezkur hâdlseleri «ya harp çıkarmak yahut demiryolunu bilâbedel zaptetmek için» meydana getirdiğini sarih bir surette yazmıştır. Avrupa gazetelerinm verdiklerî haberlere göre Sovyetlerrn askerî hazırlıklan süratle îkma! edihnektedir. Japonya Harbiye Nezareti de yeni Çin hududundaki alaylarını Sovyet hududu dvarına naklet • mektedir. Hulâsa vaziyet son de • recede nezaket kesbetmiş bulunuyor. MUHARREM FEYZİ Beledîye intihabı IMemurların harcirah ve ika Yarm Belediyede intihap met yevmiyelerinde halli encümenleri seçilecek lâzım bir pürüz Matiye Vekâicti yeni bir hard rah kanunu hazırlıyor. Geçen gün bizim de neşrettig<roiz bu haberden flk anlaşılan, btmdan sonra hard • rabiann çok sıkı esaslar dahilmde verileo'tği >di. Dün bir kariimizden aldığimız bhr mektup bu mevza ü zerinde düşünülecek çok înce nok • talar oldugunu gosterdL Bflhaasa mecburî vazifekri bu kammla pek aIâkadar olan memnrlar aleyhme. . Kariimiz diyor k>: «Memurlann tetldk, teftiş, hafriyat ve saire gibi mesaryi köylerde yapacaldan zaman. yemez içmez ve yahot en as garî masrafla bu mtiyaclan temin eder, «üiııItıiT», harcirahlar seyahat yevmiycsi üzermden hesaplannuş far. Koylerimizde kayat sevryesinin düskün olması, geçici nıemurun o • rada berşeyi kolay, acuz tedarik edec«i esasma, ba esas ta •aktfle köy odalamm herkesi parasız barmdırmak, doyurmak, âdetintn hâlâ de vatn ettiği kroaatine dayanmalrta • dır, galiba.. HaTbuki bütün alâka darlar bifirler ki memur koyde ya aç ve yersiz kalacaktır; ya herseyi üç dört misltne mal edecektir; ya halkı zorlıyacaktır; ya kendi gotü • recegi yiyecek ve yatacakla îdare ed^cekhV. Hele hafriyat gibi uzun süren hususî işlere, ve bühassa dağbaştnda, tepe üsHinde yapılan, yapıl • ması zarurî olan tslee memur edi • lenlfr büsbütün mahvolmpslardır demektir. Bu vaziyet senel^rdir görülür, fakat akhran olmaz. Bir defa menıurun köyde ucuz ve rahat yaşadığı kanaatinı ottedan kaîdırmak l&zsndv. Bu memurlara veril'n işlerin muvaffak ohnası için de bir şarttar. Çünkü barcirah kanununda kövün bedava bir bayat temin ettiği zihniyeti dnzeltiknez ve her memura hiç olmazsa ayhğı nisbetindc ikamet yevmi • yesi bakkı verilmezse, ya aç kalmak, lamafc mecburiyetleri bâsıl olacak tar.» Mektup, devlet hîzmetîernuB mShzm bir kısmını teskü eden bu kabfl işleri başarmanm hemen hemen ilk sartmı ortaya koyuyor İd, mutlaka nîzam altına ahnması hükumet besabma elzemdir; diyoruz: Belediye intihabı faaliyetine ya • rmdan itibaren bilfiil baflanmıs o lacaktır. Belediye kanununun 32 nci maddesine göre intihap encü menieri için mahaüelerden seçilmis olan ikişer zat yarın Belediye şubelecinde toplanarak aralarında kur'a ile intihap encümeni teskil edecek olanları ayıracaklardir. Şimdiye kadar mahallelerden bu mümessiller seçilmislerdir. tntihap encümenleri teşkil edilir edihnez evvelce şubelere hazırlat trrılmıs olan intihap defterleri en • cümenlere tevdi olunacaktur. Encümenler bu defterleri mümkün ol duğu kadar kısa bir zamanda tetkik ve tasdik edeceklerdV. Defterleri kontrol için tayin edilen memurlar intihap subelerini doLasarak intihap encümenlermin tet kikatı neticesini teftisle anhyacaklar ve bu neticeye göre defterlerin askı gününü tayin ve ilân edeceklerdir. Askı gününün tayini keyfiyeti ViIftyetçe tetkik olunduktan sonra verilecek direktif dairesinde defter ler bütün subelerde ayni günde as • hnlacaktır. Mülhak kazalarda defterler ayni günde askıya alına • eaktrr. Defterlerin asüı kalacakları müd> det, kanunun 34 üncü maddesine göre tatil günleri hariç olmak üzere altı gün olacak tayin edilmiş oldu • gundan bu müddet sonunda defterIer kaldınlacak ve keyfiyet ilân edilecektir. Güzel kadının, ilk defa olmak üzere o şahanevakar ve gururu sarsılmıştı! Şunu söyliyyim ki yalanlarınm hif birini yutmamıştım. Bırkaç gün sonra erkek karde • şini buldurdum. Bu zat, çok yük • sek istidath bir bestekâr, hal ve tavrı itibarile mümtaz bir adamdı. Kızkardesine de çok benziyordu. Adam, hemsiresine karşı müniaildi. Zannederim ki annesine karşı yaptığı haksızlıktan dolayı bu in fiali hissediyordu. Bestekâr, kız • kardesinin kendi annesinin çocu ğu olduğunu upat eden birçok deIiIIeri, vesikalan beraber getirmişti. Küçücük çocukken çekilmiş fo tografiler, kendini imparatoriçe nin kızı diye satan kardesinin, ailesine yazdığı mektuplar, tsviçrede bulunan annesinin çocuklanna gönderdiği mektuplar hepsi kadınm sahtekâdığnu kat'iyetle Upat ediyordu. Bu mektuplarrn içmde bir tanesini, sözde imparatoriçe zade, 1617 yasında iken hemşiresile beraber oturduğu bir Ahnan su şehrinden bizzat yazmıstı. Kız, bu mekt"bunda kendileri Kakkında işittijri bir sözü memnuniyetle kayde • divordu. Orurduk'an oteldeki yolculardan biri bu iki kızkardes hakkında hernedense «imparatoriçenîn kızlan» demis ve bunu işiten genç kıza, bir imparatoriçe kızı olmak fikricıi aşılamıs ve bu delîce fîkh* o tarihten itibaren kafasindan çıkcnamıştı. Doğrusunu isterseniz kadın, hal ve tavn itibarile tepeden nrna^a kadar, imparatoriçe idi. O, güzel ve asil ellerini parmaklarının ucundan öptürmek üzere uzatmaktan ve dünyayı huzurunda iyilir •görmekten büyük ve siddetli bir zevk duyu yordu. Hakikati hakle, gayet iyi bir mevki sahibi olan bir banka direktö • rünün kızı idi. Yüksek bir terbiye ve tahsil görmüşrü ve sarayların dedikodularmı kendisine anlatabile cek inevkide bulunan birçok kimselerle tamşıyordu. Kendi noremle ketinde kimscfcre knparatoriçenm kızı olduğunu inandnramazdı. Fa • kat, ecnebi memleketlerine gidince bu fikri inkisaf etmis ve Avusturya tmparatoriçesinin kızı diye kendini yutturmak, ona dört beş sene bü • yük bir zevk vermistL Bu kadınm tngiltere ile müttefiklerine asla zararı dokunmıya • cağına kanaat peyda ettikten sonra, işi tahkik ve takipten vaz geçthn. teabında hakikî hüviyetini meydana çıkarmak mecburiyeti oIursa btradermin lâzım gelen vesikalan bana getireceğine emindim. Fakat bir iki gün sonra, Avustur yayı gayet iyi bilen dostlanmdan biri, beni hayrette bırakan bir saf«fillikle bu kadının doğru söyledi • ğini ve onu sorguya çekmenin ayıp olduğunu iddia edince içerledkn. Bu dostuma, tekrar polîs müdiri • yetine davetmi bekliyen kadmı, kendi huzurunda, isticvap stmek teklifinde bulundum. Dostum razı oldu. Yainız, muahharen Avrupa da pek meşhur olan bir zatı da beraber getirmesine müsaade etmemi îstedi. Bu dostum, o zaman, Lon • dratun en büyük gazetesinin mü dnrâ okfuğu için, o m a hatasnu kendine göstermeğe fazla ehem miyet veriyordum. Mülâkat günü, kadın, her za mankinden daha şabane bir eda ile odama geldi ve arkadaşlarımın ih tiramkâr selâmlarına hafif ve vakur bir baş isaretile mukabele etti. Lutfen oturunuz madam, de dim. İlk görüştüğümüz günden sonra bazı çok mijhim vesikalar elde ettim. Bunları size göstermeği vazife addediyorum. Evvelâ, şu aile fotografileıİBÎze bakar mısınız? Hafifçe kızarır gibi oldu. Fakat mağrur ve muhteşem edasını muhafaza ederek: Anladıtn efendim anladım, dedi. Benim biraderim oldugunu id • dia eden M. K. ile görüstünüz de • ğil mi? O adam için, benim kardesim olmak bir fikri sabit haline gelmiştir. Bu aile resimlerini göreceğini hiç zannetmiyor olacak ki fotografidekiler arannda 14 yasındaki genç kızm kendisi oldugunu evvelâ kabul etmedL Fakat biraz »onra, bu bareketinin yanlı* oldugunu anlamıs olacak ki: Galiba, benkn resmim olacak.. Validem, o tarihte beni Madam K. ye tevdi ettiği için beraberce bir resim çektirmiş olabiliriz. Mektuplarını gösterdiğim zaman, ilkönce şaşırdı. Hatta biraz da kızdı. Çünkü fena halde yakalanmış olduğu için, bu mektuplan kendi yazdığmı inkâr nn etmek, yoksa yeni bir hikâye uydurup tevil mi etmek lâzun geldiğini teyin ede • nemisti. tddiamda haklı olduğumu bili yordum. Çümkü akrabamdan bir kadın, Avusturya tmparatoriçesi • nin ikamet ettiği otelde onunla beraber oturmuştu. İmparatoriçe za • de de, o zaman ayni otelde İtnpa • ratoriçe ile beraber oturduğunu iddia ediyordu. Akrabamdan olan kadınm resmim göstererek, bu kadını o otelde grüp goı ıııcdiğİBt^aoı» dum. Kadın biraz bozuldu ve: MÜTEFERRtK Necmettin Sadık Bey Eylul basında Lokarnoda toplanacak olan beynelmilel sulh bürosu kongresine Türkiye murahhası olarak Sıvas meb'usu Necmettin Sa <fak Beyin gitmesine hükumetçe karar verilmiftir. Necmettin Sadık Bey oradan Cenevreye giderek Milletler Cemiyeti içtiraamda hazır 50 1 50 2 50 Anavatan haricinde yaşayan ırktaşlarımız 2 50 O t«rihte bettiav gSrdtiguttt genç kız büsbütün baska biri idi, MAARtFTE dedi. İlk defa olmak üzere o şahane vakar ve gururu sarsılmıştı. Betibenzi attı ve birdenbire hiddetlendi. O Ortamekteplerle liselerin mezuniyet mektuplan yazmıs oldugunu ka • îkmal imtihanlaruıa yarın sabah saat bul etti ve diğer sorduğum suallere 9 dan itibaren başlanacaktır. tmtihancevaben, biraderinin hainliğioe kur lar Maarif umum müfettislerinden Fetban oldugunu söyledi. hi İsmail, Harunürresit, Reşat Nuri, Gazeteci dostumun, kadınm imHalit ve Ekrem Beylerin riyasetindeki paratoriçe zadebğine inanışı biraz komisyonlar tarafmdan yapılacaktır. sarsılmiftı. Kadın da, hiç olmazsa, Resmî mektepler imtihanları kendi harp devam ettiği müddetçe Avusmekteplermde yapılacaktır. Hususî turya tmparatoriçesinin kızı olmak mektepler talebesinin imtihan edileceiddiasmdan vaz geçmek akıllılığını ği mekteplerin Iisetsi de ait olduklan gösterdi. Harpten sonra eski iddimekteplere gönderilmiştir. Bütün ec • asına tekrar avdet ettiğini duymadım. nebi ve ekalliyet mektepleri talebe • sinden mezuniyet imtihanlarma dahil Hükümdar hendanlarına mensup olacaklar Galatasaray lisesinde imti • bir adam olmak san'ati Amerikada pek feyizlidir ve bu gibilere aldana han olacaklardır. cak zengin ve safdil kadınlar mevÜNİVERSÎTEDE cut oldukça bu san'at te yastya • caktır. Kira bilir, belki bu zengin ve safdil kadınlar da, dostlarına, Universite Hukuk fakültesi de • marifetli bir köpek veya mukallit kanlığından istifa eden profesör bir maymundan daba nadir bir gözTahir Beyin yerine kanunu medenî de teskir etmek suretile elde ettikprofesörlerinden Samim Beyin geleri nüfuzdan dolayı bu sahte prens trrileceği söyienmektedh. Maama • ve pvenseslerden bile bîle istifade fih dekanlığa Almaa profesörlerinetmek tedirler. den profesör Röpkenin de tayin e(Mabadî var) dileceğinden bahsedilmektedi». Profesör Röpke Hukuk fakültesi nazarî iktısat ordinaryüs profe sörüdür. VİLÂYETTE Mezuniye! imtihanlan yarın başlıyor Takdir edilen Valiler tdare mecmuasuıda yazUdığma go • re Izmjr Valisi Kâzun Pasa vüâyetin umunu iflerinde görülen değerK ve verimli mesaisinden, Antalya valisi Na zif Bey belediye ve köy kanununun tabOandaki hizmetinden, Balıkesir valisi Safim Bey damrzhk boğa ihtîyacını temin ve sıgırcılıgm tekâmülündeki hizmetinden, Sinop valisi Abdülhalik Bey halk «hhatinin korunması için vaki olan mesai ve muvaffalriyetinden dolayı alâkadar Vekâletlerce takdir edOmislerdir. Dogru dagil mi? Malkarada bir tnusiki heyeti teşekkül etti Malkarada gençlerden murekkep bir musiki heyeti teşekkül etmistir. Temsil heyetleri en güzel eserleri halka göstermek için geceli gün • düzlü çalışıyorlar. Şehir kadar güzel bir nahiye merkezi Hukuk Dekanı kim olacak? Nasturiler Suriyeye mi iskân ediliyor? Kızdvirmn nahiyesinin umanu manzarası Haiepten bildiriMiğine göre Sv riye efkân umumiyesi Cemiyetî Ak< Tası eylul içtimaı ruznamesinde Nasturilerin Suriyede iskânına dair bir tnadde buluBması meselesile çok mesguldür. Cemiyet, Nasturilere yer verilmesi teklifini Brezilya reddettiğinden bunlann Suriye ve Lübnana yerleştirilmesini Fransa i'tivecekt'r. Romanyanın Totrakan kasabasuıdaki ırktaşlanmız maarif işlerine büyük bir ehemmiyet vermektedlIer. Bu kasabada güzel bir Türk Hkmektebi vardır. Yukarıki resim mektep muallimlerile talebeleTİni bir arada göstermektedir. Konya (Hususî muhabirimiz yesinde her köy muntazam yollarla den) On dört kazası bulunan Kon birbirine bağh ve her köy birbkin Maarif Vekili Zeynelâbidin Bey ya Vilâyetinin doğrudan dofruya den haberlidrr. Filhakfka bugün için köyleri telefonîa yekdiğerine rapdün sabah Üniversiteye gelerek bir vilâyete bağh ve kazalarla alâkası bulunmıyan altı da nahiyesi vardır. teylemek mümkün ofmamıştı. Fakat müddet meşgul olmuştur. Haber alManzara ve tabiî güzellikleri iti her köyün ayrı posta teşkilâtı oldudığımıza göre Vekil Bey pazar barile biribirrnden güzel olan bu na ğu için haberleşme telefon intizatesi günü Ankaraya hareket ede hiyelerde haHt ta pek ileridir. mile meydana geliyor ve istenen Millet mektepleri sayesînde bu nasürat te temin ediliyor. cektir. hiyelerin köylerinde okur yazac olBekçi teşkilâtınra ve bekçi kıyamıvan kimse kahnamıştır. fetlerinin pek muntazam ve yerinBu nahiyelerden biri de KtziJvi de olduğund'a tabiî füphe yoktur. Konya (Hususî) Şehirde bazı ran nahiyesidir. Her köyünde köy Nahiye merkezi olan Kızılviran kötifo vak'ası göcülerek sıhhî faalı • kanunu tatbik edilen ve her köyün yü 250 haneli şirin ve cazip bir yeryete geçild'i. Sıhhiye müdürlüğü neş ayrı ayn sandığı ve bütçesi bulu djr. Bilhassa güzel suyu ile maruf rettiği sıhhî öğütlerde h&Ikın bu has nan bu yerde gayretli bir de müdıir olan bu köy, yaz için emsaline az talıktan korunması çaTelerini ve has var. ömer Bey uzun müdürlük se tesadüf edilen sayfiyelerdendir. talığm mahiyetini bildirmekts, hal nelerinin verdiği teccübe ile faal>Yakınındaki büyük çam ormankı aşılanmağa davet etmektedir. yetinm semeresini toplamağı pek gü ları ve bu ormanlarda gürliyerek Belediye tababeti, hükumet tabaakan memba sulart ve bu su başlazel ögrenmis. beti ve bastane ciddiyetie aşı isile Boşa giden îşî ve boşa çıkan nes rmdaki kuzu ziyafetteri Konyahları uğraMyor. sık sık kendine çeker. guliyeti ohnıyan bu müdürün nahi Maarif Vekilinin tetkrkleri Konyada Tifo hastafıgı C umhuriyet Nüshası 5 Kttruştnr Senelik Î400 Kr. 170Ö Kr. Altı ayhk 750 1450 Oç aylık 80a Bir aylık 40Û şeraiti i '*v* J Türkiye Hariç *« 150 yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog