Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Comhttriyet •^••^^••^^ Şehrimizin en güzel ve asrî ••^••••••^ 2 Evlıil Pazar gunu ve akşatnı Bahçenin daimî maruf saz heyetinejftâvetenr.Sfirey'va Opefeti (Fikriye Hanım Ayşe rolünde) 20^ kişilik bando, orkestra, varyete, kukla, bokkabaz, monolog, muhtelif eğlenceler Fiyatlarda zam yoktur. Çocuk kaydi i$in hergün öğleden sonra hahfAv*» müracaat ıra bahçeye miiraMat * Tfllfifnn: 41065 PANORAMA BAHÇESi j Büyük Sfinnet Dügünü ÇAPA& MAkKA 31 Ağustos 1934 Tarsus Belediyesinden: En asağı 2 kilometro kutrunda bir sabadan işitilecek kuvvett» bir «Süen» kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. % 7,5 teminatla ber«ber talip olanların eylul ayının 12 nci çarsamba günü saat üçe Kadar Tarsus Belediye Riyasetine müracaat etmeJeri ilân olu^ur. (5045) Yeni ambalajlar dahilinde S A L E P ve baharatı her yerde S A T iE tarafından VERESİYE satdan elefctrik cihazları sayesinde I , S E N J O R J KOLEJİ . Galatada OsLanlı Bankası karştsında Çinar sokalc No. t Kayit muamelesme t evlü'de ve ders'ere 15 cvlulde ba$!snacakı r kutuştur Cine Kazası Belediyesmden: 1 Aydın Vilâyetine merbut Çine kazasının şehir baritası yapı • N lacaktır. ' 2 Müddetİ münakasa 20/8/934 tanhinden itibarcn 10/9/934 'arihine kadar devam etmek üzere 21 gündür. 3 Falipler % 20 depozito akçesi veya o miktar Eanlca temraat mek+ubu ibraz etmek üzere münakasaya iştirak edebilirler. 4 Münakasa alenidir. Şartnamesi Istanbul Sehremaneti fen iş • leri müdiriyetine gönderilmis olduğundan talipler izahat almak ve şartnameyi görmek üzere Şehremanetine müracaat etmeleri. (4855) SAYFİYEDE RAHAT YEDI SATIŞ MAGAZASI: Metro Han Cumhuriyet meyrfam ISecatibey caddesı Elektrik evi Muvakkithane caddesi No. 83 Şirketi Hayrıye iskeleti 23 Nisan caddesi No. 19 Beyoğlu Taksitn Salıpavan Beyazıt Kadıköy Üsködar Büyökada Telefon 41800 40918 43439 24377 60790 60312 55128 . HILALIAHMER CEMİYETİ MERKEZİ UMUMİSİNDEN: Eskisehir Hilâliahmer merkez ambannda mutfak levazımatı vesaire 1, terzi levazımatı çubuk ve kafes teller 3, elektrik malzemesi 4, etüvler, su, çamaşır arabaları, pirinç talaşı ve parçalan 6 eylul 934 tarihlerinde satılacağmdan taliplerin müracaatleri. C2225) Posta T, T. Bînalar ve Levazım Müdiirlüçünden: Posta T. T. fabrikası için lüzumu olan 10 ton bumzu sanii manganez alenî surette münakasaya konulmuştur. Münakasa 16 eylul 1934 tarihine tesadüf cden pazar günü saat 14 te yaptlacağından tayin olunan gün ve satte % 7,5 nisbetindeki teminatlarile Galatasaray üsesi karsısmda Beyoğlu Posta T. T. Merkezi üçüncü katında mütesekkil Posta T. T. Satınalma komisyonuna müracaatleri. Şartname her gün alınabilir «3855» BER. ^or, Beşiktaş Dikiş Yurdu l a k b e k<.\dmH b «lanrmştır. Mektepte en son usullerle biçkı, dıkış, nakış, şap k a a l * , korsscılık, çıçekçılık boya ile tezyıiiat dtrs eri gostenlir ve musadtjak dıploroa venlır. Mezuneler roustlıro ve makasdar olur ve Yurt açabihHer Deniz Levazım Satınalma K omisvonundan: •i lst*y*nl*r» fortnom* gönderilir. Akarctler 64 No, " • » v * * *• ~* ; k M O R î I Y A S a l o n ' Salamanje ve yatak MMU . lVlVfDlLı I t \ odalarınm envamı ucuı fiatle * istanbulda Rızapaşa yoküşunda 66 numaralî tsrî Mobilya Mağazasmda bulabilirsiniz. Teleton: 23407. Ahraet Fevzi .istiklâl Lisesi Müdürlüğünden: : 2 eylul 1934 pazar günü saat 14 te pazarbkla 64 Adet yangın söndürme aleti: 2 eylul 1934 pazar günü saat 15 te pftzaritkla Yukanda cins ve miktarı yazılı tki lcaiem eşya lıızaiârında yaziîı gün ve saatlerde pazarlıkia ahiHtcaktır. Şartnameîçrini görmek i«tî • yenler hergün ve pazarhğa gireceklerin de o gün ve saatlerde Ka • sımpaşada kâin Komisyona müracaatleri. 4000 Kilo beyaz sabun İstanbul İthalât Gümrüğü ; Müdürlüğünden: AHet K*p M. ^ N. K. G. Cinsi eşya . ' .1 Sv . Y,W Wf 50 00 Mukavva çoct* oytmcağr Yukanda yazılı bir kalem matarttıj^majle 10/9/934 tarihinde patartesi günü saat 14 te satılacağmdan isteklilerin o gün Istanbul tt halât Gümrüğünde 6 No.lı Satış ambannda hazır bulunmaları ilân k olunur. lf52aB) 1 llk, orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leylîve neharf talebe kaydine baslanmışttr. 2 Kayit için cumartesi, pazartesi ve çarşamba gühleri saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 3 Bakalorya ikmal imtihanlanna 1 eylulde, sınıf ikmal imtihanlanna da 22 eylulde başlanacaktır. 4 lstiyenlere, mektebin kayit şartlannı bildirentarifname gönderilir. • H M i i H i Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel 22534 I İstanbul kumandanlığı satınalma komisyonu ilânları İstanbul Kumandanlığı kıtaatı ile birinci fırka kıtaatı ihtiyacı için 25,000 kilo ekmeklik un pazarhkla ahnacaktır. Ihalesi 1/9/ 934 cumartesi günü saat 15 tediı. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün Fındıkhda Satınalma Komisyonuna müracaatleri ve ihaleye iştirak edeceklerin de o gün vaktinde Komisyonda hazır bulunmaları. «87» (5271) Kahv«cil«rin ve gazinoculann İstanbul Nafla Şirket ve Müesseseleri " Başmüfettişliğînden: İstanbulda bulunan ve eskiden ruhsatname alan her sınıf elektrik tesisatcılarının yeniden imtihan edilmesi lâzım gelmektedir. Eski ruhsatnameler eylul ayının sonuna kadar muteber olduğundan g« rek ruhsatnamesini yenilemek, serekse bu defa ehliyetname almak istiyenlf rin birinciteşrin ayının ilk gününe kadar arzuhalle Galatada Merkez Rıhtım hanındaki dairemize müracaat etmeleri menfaatleri iktızasından olduğunu beyan ederim. (5143) TIRAŞ DERDiNDEN NASIL KURTULURSUNUZ? 1 Eylul 934,.. tarihine kadar Bankaya asgarî yirmi beş lira vatırmış olmalısınız! I EYLÜL CUMARTESİ \r\\ Artık bötün milletlerin kullandığı bıçak B E Y N E L M İ L E L uraş bıçagidır Unun için ENTERNASYONAL ısmi venlmışttr. A'man yuksek teknıgımn harıkasi.olan bu bıçak. ancak bir kuşnivü kadar yuzunuziı okşar. llk bır tecrube sizı hayretlere düşürecektir. Aded' 7 kuroştur, heryerde satılır. Başhca Bahçekapıda ZAMAN ıtnyat ve ecza deposunda Toptan satış Ketenalerde naıan d»kkatin«ı Ikramiyeli en alâ ve nelis Panayır ilânı Bozüyük Kazası Belediye Reisliğinden: Satata Holemen sok&ğı r + AtmtnAet MeJıalltsı + TfŞRİNİEVVEL A {&* *• Kazamızda bu seneden itibaren hersene eylul ayında tüccarî eşya ve hayvan panayırı açılacaktır. Panayır 23 eylul 934 te pazar gü nünden başhyarak beş gün devam edecektir. Panayıra gelecek ze • vat ile iştirak edecek tüccaranın hertürlü istirahatlerini temin ede cek tertibat alınmıştır. Umuma ilân olunur. (5170) Actedi biricarufa kadar yrertüt. Safıip ve Basmuharrirt Yuntu Nadi Vtntıml nefriyatt idare eden Yazt tyert müdürü: Abidin Daver Matbaactiık ve Netriyat Turk Anontm girkett . Ittanbul RAZARTE5İ I lnhisartar Umum Müdürlüğünden | . 48498 Kilo köşebent ve U. demirlerile saç levha • 450 Çuval çimento Yukanda nev'i ve mîktarı yazılı maızeme 5/9/934 tarihine musa •v dif çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satın ahnacaktır. ^ Talipler şeraiti anlamak için hergün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 7,5 muvakkat teminat parasile birlikte Cibalide Alun, Satun Komisyonuna müracaatleri. (5096) 10,000 lira mUkâfat Türkiyc I Ş Bankası 1 Teşrinieyvel 934 kumbara keşide sinde talihlerini denemek isleyenler Bankada asgarî 25 lira'arı bulunması lâzım geldiğini unutmamalıdırlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog