Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

31 AğustoB 1934 Askerî tabirler lugati Askerliğin muhtelif şubelerinde kullanıhnakta olan almanca ve fransızca tabir ve ıstüahları ve bunlann türkçe mukabillerini gösteren bu lugat bütün ordu mensupları, askerî mektepler ta lebesi için bilhassa tercüme işlerinde mühün bir ihtiyaç kar şılığıdır. Zarif bir ciltle ciltli oldugu halde fiati 150 kuruştur. AlmancaFransızcaTürkçe BAN 2IRAAT O. K iYE Denızyolları AcatUlant Karakoy KSprübafi Tel. 42362 Siriceei Mühfirdarx*de H«a T d 22740 1ŞLETMESİ r KA51 Trabzon Sür'at Yolu Yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 18 de Galata nhtıtnından kalkaoak. Gidişte Inebola, Samsan, Orda, Giresun, Trdbzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunkra ılâveten Pazar, Oi, Polataneye uğrayacaknr Karadeniz Cumarresi postası bu bafta yapılnnyacak ve bu postalara 8 Eylulden itibaren başlanacaktır. (5280) KANAAT KUTUPHANESİ ORTA ATLAS Maarif Vekâleti taraftndan mekteplere kabul ve ortamektepler resmî kitap cetveline dercedilmiştir. Londrada büyukleri dikkat ve itina ile tabedilen bu atlaa ayrıca mufassal bir indeksi ve istatistik malumat cetvellerini de ihtiva eylemektedir. Tabiî coğrafyaya ait iklim haritalanna, hey'î harita ve gra • fiklere de aynca yer verihniştir. Fiati indeksile beraber 150kuruştur. ORTAMEKTEPLER VE ÜSELER İÇİN KANAAT KUTUPHANESİ İLK VE ORTAMEKTEPLER İÇİN |Eşya Fen bilgisi Atölye TECRÜBE MUALLtM KİTABI Bu dersjerde kullanılan cihazların. az bir nuurafla talebe tarafından meydana getirilmeri ve bunlarla yaptlmcak denemeler flk ve ortamekteplerin gerek eşya ve elişleri, gerek fen bilgisi ve atölye derslerinde muallim ve talbeye geniş ve geniş olduğu derecede basit bir çalışma sahası hazırlıyan bu tecrübe kitabı muallim Kemal Kaya Bey tarafından dilimize çevrilmiştir. Kitap hararet, sada, ziya, elektrik, mekanik bahislerini ih • tiva eder Fiati 100 kuTUştur. YENÎ MEKTEPTE Mersin yolu vapuru 2 evlul da Sirked nhömından kslkacak, fi dişte Çanakkale, Izmir, Kıillük, Bodrura, Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike» Antalya, Alanya Anamur, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Taşucu, Kuşadas?, Gcliboluya ugrayacak, yalnız Ananrara ugr amryacaktır. (5216) Çanakkale Pazar 10 I KANAAT KUTUPNANESI Kocaeli Vilâyetinden: Vîlâyet Hususî Muhasebe bütçesinden şartnamesi ve nümuneleri mucibince yaptırılacak olan 1684 lira muhammen bedelli matbu evrak eylulün yirminci çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek u zere alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkur ta • rihte 125 liralık muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilâyet makamına ve şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin Encumen kalemine müracaatleri (4978) Ayvalıksüratyohı vapuru I clyul 17 de Sirked nhGmartosi tımmdan kalkacak, ve Ayvahk yolunun mutat iskelelerine uğrayarak Izmire dip dönecektir. Antalya Gazi Tetfbiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 Gazi Orta Muallim mektebi ve Terbiye Enstitiisü talebe ka yit ve kabul muamelesine 15 ağustos 1934 tarihinde başlanacaitır. Müessesenin pedagoji, ede' yat, tarih, coğrafya, tabiî ilimler, riya • ziy, resim. iş, beden terbiyesi şubeleri vardır. Mektebi bitirenler; ortamektepplere, orta dereceli meslek mekteplerine muallim ve ilk mektep tedrisat müfettişi tayin edilir. 2 Gazi Orta Muallim mektebi ve Terbiye Enstitiisü yüksek de % recelidir. 3 Yukarıdaki zümrelere; lise ve altı senelik muallim mektepleri mezunları müsabaka ile alınacaktır. Beş senelik muallim mektebi mezunlarından en az bir sene muvaffakiyetle ilkmektep hocalıth yapanlar yalnız beden terbiyesi, resim • iş şubelerine müsabaka ile girebilirler. 4 Lise ve altı senelik muallim mektebi talebesinden eylul me zuniyet imtihanına kalanların da müsabakaya girmeleri caizdir. Ancak; bu gibi talebenin müsabakayı kazandığı takdirde mektebe a Imabilmesi; 1934 eylul devresinde sehadetname almağa muvaffak olmalarma bağlıdır. 5 Kayit ve kabul şartlan Maarif Müdürlüklerine gönderilmiş tir. Mektebe girmek istiyenlerin 6 eylul 1934 perşembe gününe ka • dar girmek istedikleri subeyi tasrih ederek bir istida ile bulunduk ları yerin Maarif Müdürlüğüne müracaatleri lâzımdır. S Müsabakalar 8 ve 9 eylul 1934 tarihinde yaptlacaktır. (4743) m Zayi R. Kavak ilkmektebin dea «lAğım sehadetnaneyi kaybettim. Yenisini alacağımdan hükmB yoktur. 44 NİIuJ VAPURCULUK TÜRK ANONİM Ş1RKETİ [ Haydar Rifat Beyin \ Hep Vatan için! Hep Millet için! Cinayet ve Ceza Stalin ölüler evinin hatıralart Basabadelmevt Mev'ut toprak Farmasonluk Devlet ve thtilâl DüğUn ve Nişan merasminiz için K. 1 60 1 Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Trabzon yolu e\ ul günfi saat 20 de Galau Pazar nhotrindan kalkacak. Gid şte Zonçuldalc, Inebolu, Ayancık, Samsun, Unye, Ordu, Gıresun. Tırebolu, Gorele, Trabzon ve Rizeye. Donuşte bunlara Üâveten Of ve Surmeneye uğrayacaktır. Dımrfiıpınar r vaD ra 2 ;, 150 125 175 125 100 60 1 75 1 Müesscsesındea en son sıstem ve gayet şılc buketler, hediyelik çiçek sepetleri ve saire müntahap \e nadide çiçekler tedarik edebilirsinız. Fıatler rekabet kaboı etmez derecede ehvendır. Telefonla da sipariş kabul olonur SAPUNCAKİS Belediye Sular tdareslnden: Şehrinnzın en eski ve tnaruf çiçek ticaretanesi olan Beyogîn istık'âl caddesi 304 Ni'marada TELEFON: 4O169 75 jSeyahatten avdefj Doktor Ali Mazhar Bey Fransadan avdetle her gün hastalannı Fatihteki mnayenehanesiode kabule başlamıştır. I I I | İdaremizçe almacak kurşun borularla musluklar için 29/8/934 çarşamba gfinfl yapılacağı ilân edilen eksütmenm 3/9/934 pazartesi günü saat on dörde bırakıldığı alâkadarlara ilân olunur. (5219)' Askerî Fabrika>ar U. Müdürlüğünden: 10 milyon muhteüf kuturda çelik bilye 1500 kilo » » » tel. Yukarıdaki malzemenin 20/9/934 tarihinde saat 14 te kapalı za'fla münakasası icra edilecektir. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün saat 13 ten 15 e kadar komisyona müracaatleri ve münakasaya gireceklerin de yevmi muayyeninde teminatlannı havi memhur tekliflerini vakti mtıeyyeninden evvel komisyona vermif olmaları. Bundan ev*el 20/9/934 tarihinde yapılacağı ilân edilen işbu malzeme nin şartnamei fennisinde değişiklik olduğundan mezkur ilânın hükmü voktur M977) Yüksek iktısat ve Ticaret mektebi Müdürlüğünden 1 Mektebin her knmının kayit ve kabtıl işi 3 eylul 934 te batlıyarak 24 eyhll 934 aksamma kadar surecektir. 2 Kayit işi pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri saat ondan an ahıya kadar yapılır. 3 Mektebe girmek istiyenkr kayit ve kabul sartlartnı tafsilâti* le öğrenmek üzere hergün mektep idaresine müracaat edebilirler. 4 Mektebin birinci ve ikinci kısımlan için müracaat edenlerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu tecavüz ettiği takdirde içlerînden müracaat tarihi sırasile iyi ve pek iyi dereceda mezun olanlar ve bunlar arasındaa tahsillerine fasıla vermemiş bn lunanlar tefrik ve tercihan kabul olunur. 5 Yüksek îktısat ve Ticaret kısmına liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olanlar kayit ve kabul olunur. 6 Mektebin her üç kısmında mecburî Hsan fransızcadır. Almanca ve tngilizce ihtiyarî olarak tedris olunur. Yüksek İktısat ve Ticaret kısmile Ticaret licesine ahnacak talebenin en az lise ve orta mekteplerde tedris olunan derecede fransızca bilmeleri meşruttur. 7 Kayit ve kabul için aşağıda yazılı vesikaların müdürlüğe hi taben yazılacak istidaya bağlanması icap eder: 1 Mektep şeha • detnatnesi veya tasdiknamesinin ash. 2 Sağlık ve an raporlan. 3 Hükumetçe musaddak iyi vesikası. 4 Hüviyet cüzdanı. 5 Uç adet fotoğraf. 6 Mektep idaresinden alınarak doldurulacak beyanna meler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi etmiyenlerin kaydi icra edilmez, 8 Mektebin her üç kısmı neharî ve muhtelit olup tedrisat öğleye kadarcür. (5242)] Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Mübayaasına lüzum hâsü olan üç nevide 40,000 metre lâstikli tel alenî surette münakasaya konulmuştur. Mezkur telin 15 eylul 1934 tarihinde münakasası icra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün, münakasaya iştirak için de mebhus tarihe musadif cumartesi günü saat 14 te Beyoğlu Posta T. T. binacının üçüncü kalında mübayaat komisyonuna müracaatleri. «3860» : Zarafet, Metanet, Ucuzluk \ Viyana Usırfü Erkek ve kadın terzihanesi Süleyman Bey Bölükbaşı Beyosrlu, Asmalımescit, Sofyalı sokak: 22 Haydarpaşa Lisesinden: 1 Kabataş ve Istanbul Liseleri leylî talebesinin mektebünize miiracaatle kayitlerini yenilemeleri. 2 Orta ve lise kısmına yeniden leylî olarak girmek istiyen'e in de mektebimize müracaat ederek kayitlerini yaptırmalan lazımdır. 3 Leylî tam ücret 225 liradır. Birinci taksit olan 75 lira kayit yapılırken ahnır. Resmî memur çocuklanna ve kardeşlere tenzilât 4 Leylî talebe kayit günleri cumartesi, pazartesi, çarşamba sa ** 9 dan 12 ye vel3,30 dan 17 ye kadar Haydarpaşada eski Tıp Fafe&'tesi binasında yapılır. 5 Neharî talebenin, evvelte ilân edildiği gibi, Kadıköy î ; sesm4* kayiUerine devam olunaçaktyr, ,(50771 Kuhafaza üaıum Kumandanlığı İstaıbul Satınalma Komisyonundan: 1 Gü'mrük Muhafaza te«kilâtı içÎB «300» ton birinci nevi benzin kapah zarfla 16/9/1934 pazar günü saat on dortte eksiltmeye konuhnuştur. 2 Tasdikli sartnamesi herçün îstanbul Gümrük Muhafaza Bas müdürlüğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 3 tstekli!«rin hangi müessese sahibi veya vekili olduklanna dair vcsika ile muvakkat teminat olan «7875» Rralık Vezne mak buzu veya banka kefaletnamesile birlikte teklif mekfu^^nt bj«41i saatfrn evvel Komisyona vermeleri. ,(4969)J J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog