Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

10 Cumhuriyet 31 Agustos 19 34 Göztükçülükte inkılâp 182 polisimiz tmtihanda muvaffak olarak terfi ettiler Ankara 273 Ahmet Hamdi, Ankara 274 Sabri, Izmir 76 Ah, Erzurum 18 Aiı, Bursa 10 Kâmil, Ankara 275 Hâki, Ankara 286 Abdullah, Istanbul 1308 A Suat, Ankara H 168 Ztya, Çanakkale 45 Csmal, Ankara 276 Neset, Ankara 238 Ömer, Çanakkale 36 Hurşit, Istanbul 480 Satiettin, İstanbul 1240 Mehmet Fıkri, Istanbul 269 Neşet, Ankara 207 Şükrü, Kocacli 11 Faık, Ankara 221 Asım, Kastamonu 11 Halıl ibrahun, Ankara 310 Salim, İstanbul 414 Abdullah, Mardin 20 Hâmıt, Samsun 16 Hasan, Dıyarbekir 15 Mustafa, Istanbul 942 Samı, Izmır 26 Ostnan, Izmır 23 M. Hılmı, Istanbul 400 Ahmet, Bursa 15 Recep, Istanbul 1189 Hakkı, Izmir 161 H. Avni, Izmır 25 Emin, Istanbul 322 H. Basrı, Muş 10 Hıkmet, çoruh 16 Hüsa • raettin, Istanbul 381 Sakıp, Istanbuı 795 A. Rifat, Istanbıü 557 Lâtıf, Istanbul 848 Hakkı, Istanbul 356 Kemal, Izmır 8 A. Kenan, Manisa 23 Ahmet, Tekırdağ 19 Kâzım, Istanbul 833 Salim, Elâziz 12 NJrettin. Seyhan 39 Ziver, Ankara 87 Recep, Istanbul 267 Hamdl, Urfa 16 AU Sedat, Izmır 52 Tahir Zühtu, Ankara 252 Vefa, Nığde 14 Ragıp, Istanbul 556 O. Cemal, Balıkeslr 36 Halit, Ankara 2 < Fahri, 6> Ankara 260 Ahmet, Izmir 129 Ali Nazmı, Ankara 167 Ali Rıza, Istanbul 679 Ab durrahman, Istanbul 894 Ali, Istanbul 752 M. Arif, Istanbul 584 Saim, Muğla 9 A. Rıza, Istanbul 606 Ramazan, Istanbul 1652 H. Avnı, Istanbul 571 Sabahattin, Istanbul 28 M. Lutfi, B. B. Meclui » R a mazan, Istanbul 1770 Ali, Izmir 138 M. Çemalettin, Izmir 150 Abdülkadir, Is tanbul 1544 Kâzım, Bursa 65 Mustafa, İstanbul 302 Abdurrahman, Istanbul 1450 Sadullah, Ankara 203 Bedrl, Çorum 6 Hamdı, İstanbul 1447 Cevat, Gazi Antep 42 Akkâş, Istanbul 1472 Halıl, Istanbul 430 Fuat, Istanbul 443 Talât, Izmir 27 Sa lim, Malatya 14 Omer, İstanbul 1163 Hüseyin Avnı, Istanbul 1688 Halıl, Urfa 27 Mehmet, Istanbul 1437 Halıl, Istanbul 1422 Hasan Hüsnü, Erzurum 20 Hüsnü, Istanbul 1494 Seyfullah, Istanbul 307 Rifat, Balıkeslr 18 İsmail Hakkı, Amasya 5 Abdülkadir, Ankara 313 H. Avni, Kocaeli 17 Tevfik, Denizli 3 Ruştü, Edirne 15 Hüsnu, Ankara 216 Abdülhalik. Istanbul 171 Şukrü, Istanbul 830 Mehmet, Edirne Ali, Kastamonu 10 Şevket, Izmir 175 Halıl, Elâziz 15 M. Sadn, Lstanbul 1186 Ismall, Çanakkale 27 Remzı, Istanbul 705 Mus . tafa Arif, Kırklareli 9 Şükru, Istanbul 1703 Suat, Ordu 9 Ahmet Asım, Ankara 321 Hüsnü, İstanbul 293 Hulusi, Ankara 30 Hamdi, Bursa hariçten Osman Huseyln, Kırklareli 3 Murat, Bursa 31 Sıtkı, Bursa 38 Sırrı, Istanbul 5S4 Aböurraîl . man, Muğla 5 Semih, Istanbul 411 Mustafa, Antalya 2 Cemal, Ankara 256 Niyazi, Bursa 46 Abdurrahman, Afyon 9 Kâzım, Ankara 306 Mahmut, Ankara 302 Ali, İstanbul 366 Necdet, İstanbul 546 Abdul . hamit, Istanbul 778 H. Avni, Ankara 288 I. Etem. Istanbul 554 M. Ferit. Istanbul 886 Salâhattin, Istanbul 1155 Kâzım Istanbul, 1582 Ruştü, Ankara 44 Turhan, Dıyarbekir 3 Kâmil, Ankara 126 Bedrettin, Istanbul 97 Sadık, Izmir 148 Mahmut Nedım, Bursa 56 Sadık, Bursa 25 Tevfik, Bursa 3 Necip, Kocaeli 15 Arif, Istan . bul 803 Şeklp, Ankara 108 Hulusi, Yozgat 8 Abdülkerim, İstanbul 877 Cemal, İstanbul 1298 Salim, Trabzon 51 Mahmut Nedim, Edirne 5 A. Hamdi, Istanbul 220 I. Hakkı, Denizli 1 Cemal, Afyon 6 Bahri, Kocaeli 6 Ilyas, Bilecik 1 Zühtü Kocaeli 4 Faik, Istanbul 343 İzzet, Gazi Antep 28 Sabri, İzmir 14 S. Sırrı, Antalya 24 Zühtu, Antalya 5 Hasan, Seyhan 82 Ahmet, An. kara 54 Ahmet, Çankırı 8 Münir, Burdur 4 Seyit, Istanbul 1698 Ahmet, Istantul 1256 Ibrahim, Bursa 7 M. Emin, Ankara 277 Nuri, İstanbul 520 Ömer, İstanbul 540 Hulusi, Erzurum 12 Zühtü, İstanbul 1322 M. Kâmil, Istanbul 1160 Izzet, Istanbul 107 Behçet, Istanbul 1040 Hamdi Beyler. feCumhuriyetjp Gözün içine konan gözlük camları Yeni gözlüğün mucidi olan Alman doktoruna göre artık kimse bugünkü biçimsiz ve gayrisıhhî gözlükleri kullanmıyacak Büyükçamlıcada Subafi kazino nunda Manol Efendiye İstedığiniz gazeteleri idarehanemizden almak mümkündür. ADAPAZARI TÜRK TİCARET BANKAS Merkezi Adapazarı Tel. 22042 Tel. 23623 Tel. 43201 Tel. 60590 Tel. 41937 Istanbui çubesi: Dördüncii Vakıf han zemin kat. Kumusyon ve ticaret kısmı: Galata »ubesi Üsküdar »ubesi ttimadı Miili SERMAYESÎ: 1,200.000 lhtiyat akçesi: 130,000 Talebe yurdu açılıyor Türk Maarif Cemiyeü lalebe Yurdu müdürluğünden: 1 Kadirgadaki Talebe Yurdu teşrinievvelin birinde açılacaktır. Daha evvel ta. lebe alıamasına tamir dolayısile de imkân yoktur. 2 Yurda ancak yüksek tahsıl tale besi alınacak ve yer kaldığı takdirde U. selerın son devresinde bulunanlar da kabul edilecektir. Asıl olan ucretliliktir. Fazla yer kalırsa fakru hallen sa'oıt olanlar da ahnacaktır. 3 Bu sene yurda alınacak talebe ta. lunatnamedekı vasıflan tamamen haız olacaklardır. Onun ıçın yurda girmek ıstıyenler şımdıden mudurluğe muracaatle vesikalarını göstermelıdirler. 4 Eskiden yurtta bulunup ta sılaya giden talebe datn yemden almıyormuşçasına tetkıke tâbi tutulacakUrdır. 5 İstanbulda bulunmıyan talebeden yurda girmek istiyenler yurt mudurluğile hemen muhabere ederek şartlan yenne getirmelidırler. Bu gLbılerden yurda gi. rcbilip giremıyeceklerıni anlamadan ve kendüerıne yatacak bir yer temın etmeden Istanbula gelecek olanların kabul edilmedıkleri takdirde muşkül vazıyette kalacakları düşünülerek şimdiden dik . katlerinin celbine lüzum gorülmüştür. Ş U BEL E R İ BANDIRMA; BARTIN, BtLECİK. BtGA, BOLU. BOZÖYÜK, BURSA, DÜZCE, ESKtSEHlR. HENDEK. İZMtT, KARAMÜRSEL, KÜTAHYA, MUDURNU, M. KEMAL PASA. GALATA, GEMLİK, GEREDE, GEYVE, SAFRAMBOLU, TEKİRDAC, ÜSKÜDAR, YENİŞEHİR. Müsait şartlarla mevduat, rtavale kabul cder. Tabsile »rnet alır tkraz muamelesi yapar. M?vduat faizleri müdiriyetle görfl • şülerek tesbit edilir. Kumusyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye satıçına delâlet eder. ( 1TİMADI MILLÎ ) Kendi »igortasıdır. tr genç kızın çehremnin iiç vaziyeti: Eski biçim gözlakle, gözlühaaz ve yeni icat gözlükle... Son vaziyet ne kadar daha giizel ve rahat! tlhn ve fen dev adnnlarile flerliyor. Herçey değiçiyor, biitön medeniyet Vvsıtalan terakld ediyor, makinekr Umnmıyacak bir hale geliyor. Bu flerleyişten nasibedar olmıyan şey]«r d« yok değil. Fakat bunlar o kadar az ve diğerlermdelri tahavvül o kadar şayanı hayret ki üzerlerinde dutup dufünetnıyoruz. Mesrlâ gödük... Gözün sâfını tas • Inh içm meydana getirilen grözlök camlarmın kesili* tarzı ve cmsleri müstesna esash ilerleyi» g östermetnisthr. Gözlü • $ün bugünkâ vaziyeti aşağı yukarı in • »an rahatsiz etmekten hâli kalmtyacak bir haldedir. Yüzde estetiğe muhalif bir manzanı vücude getirmelrte, bede BÎ hareketkrm bırçoğuna mâni olm l • reyan ettiğini tetkik edel m. Bu mua > meleler, aklâde bir gözlük tavsiyesin • den daha kansıktır. Alelâde gözlük • lerde yalnız zâfı tayin etmek kâfidir. Halbuki bu meselode jörih» sekünin de büyük bir ehemmiyeti vaH»r. Göz doktoru. gözün çukuriuk veya kabanklıgım ölçmek içhı evvelâ göze Ophtalmometre derjil<Ti btr aleti tatbîk etmektedir. Bu suretle gözün zâfını tashih edecek camın hancri senden mtihap cdiledegi anlaşıldıktan sonra doktor bu gr.yet temiz ve mikroptan ari ol ması lâzım gelen camı armut şeklinde bir kauçuk aletle alıp çöz ke^aklanm kaldınlarak göze koymaktadır. Eger cam iyi intihap edOmişse tabakai sebekiye«in üzen'nde hîçbir taryrlc yapmadan ve arada kabarcıktar husule getirmeden duracaktir. Buna rağmen, bu yekikle göze ko • nan camlar gozü zayif oivnlann ekse • risine cok sıkinh ve ızMraç vermekte • dir. tlk hafta zarfında bu camlar gözde hergün birer ikiser saat durdurul makta, zaman geçtikçe bu müddet rrtmaktadır. Alıştıktan sonra bıınları gözde sade gece gündüz değil, hiç çıkar • madan haftalarca muhafaza edrnler de vardır. Bu çeşit gözlüklerin sade estetik noktasmdan değil, sthhi cihetten de bir ook faydalan vardır. Simdiye kadar kullandıpmız alelâde frözlükler, ^gö zün zâfını ekseriya artırmaktadır. Halbuki bu çeşit eamÇar, o lâflan tashih etmekte ve hatta ortadan kaidırmak tadır. Sonra gözlüğün aktörlük veya sair san'atierde meydana getirdiği müskülâtı düsüoün! Tenis oyruyanlar, yüzücüler, süva • riler, sporun her şubesile meşgul oknlardan gözleri zayıflann bu çeşit göz lük kullanmakla nekadar rahat «•deceklerini tasavvur bir edin! Keza adi gözlük camlan kınldığı takdirde göz için ;üyük bir teblike teşkil ettigi halde bu ; C Yem eserler MUIkiye mecmuası ^) Kocaeli Baytar Müdürluğünden: İ7mitt« Y. Yarîç ve l*laK Encümeni namına 14/9/934 cuma günü 934 yıh için ilân edilen programa göre at koşuları yapılacaktır. Kayit muamelesine 9/9/934 pazar sabahı başlanacak ve 11/9/ 934 talı akşamı nihayet verilecektir. Tafstlât almak istiyenlerin bulunduklan Vilâyetin Baytar Mü • dürlüklerine müıacaat etmeleri. (5200) Her sayısında memlekeUmizın en de ğerli kalemlerıni toplamakta olan Mülkiye mecmuasınm 41 inci sayısı pek dol. gun mündericatla intişar etmiştir. Bu nüshasında, profesor Mustafa Şe kıp Beyın (Dil), Mehmet Ali Şevki Beyın (Muasır aile nerede?), KUisli Rifat Beyin (Milletlerin ihtiyarlığı ve ölümü), doktor Sadi Beyin (Içtimai darvinizm), Hasan şükrü Beyin (Amerikan hukuk telâkklsi), Abdülhak Kemal Beyin (Ingiliz adliyesi), Hasan Reflk Beyin (Japon ticareti), Menemenlizade Etem Beyin (Manevi silâh. sızlanma) isimli makalelerile dünya si yasi hâdİ53İeri hakkında tetkikler ve saır birçok müfit yazılar bulunmaktadır. Karilerimize tavsiye ederiz. AKB A M U E S S E S E L E R I Ankaranın modern hertürlii kitap. gazete ve nifcmua iie model ve totoğraf le\azımı ititiyacina cevap veren yegâne miiesseselerdir. Merkezi: Maarif Vekaleti karşısında Şubesi Samanpazan. Telefon 337? Muhasip aranıyorj Frsnsizca biien ve askerliğini yapmis bir muhasip araniyor. 6 av istanbulda \e 6 av Anadoiuda çalıjscaknr. Talıplerin süratle T. S. rumuzile )sJ?6 posta kutusu adreîin etah•iren rnüracaatleriı Kız Erkek İlk Orta Lise İnkılâp Liseleri Müessisi: Nebi Zade Hamdi Bey Cağaloğlu • Yanıksaraylar caddesi. Telefon : 20019 LeyliNeharî Bütün sınıfları havi Yeni icat gözlökleri altfttktan tonra insan kendi kendine de takabilmektedir la, amelenin işim guçleftirmekte, bu • runda iz ve na«r yapmakta. camlar bulutlanıp tozlanmakta, bu suretle göz îüklükn'n heran bir kazaya sebebiyet vermeleri imkânı mevcut bulunmakta • d.r. Bunun için bazi âlim ve mütehassıt • lar gozlüğü böyle burun üzerine takmaktansa onu birrat gözün iı»wine iliftirntegi düşünmüşkrdir. Bu fikir, ilk de • fa, 1827 de felpkiyat müteJtaMM* Hershellin akhna gelmiştir. Bir takım lan Hershellin bu esası vaktile, uzak tan görrrHyfn maruf Roırta İmparato ru Neronun kullandıği kabarık camdan aldığını söylemektedirler. Bu teşebbns gerek ilk asra ve gerekse son asra ait "olsun fen adamlân Hershellin bu fik rinden istifade için hiç durmadan ça iışmiflar ve nihayet onun »r,ıc li ş«kil • de tatbiki imkânını elde etmitlerdh*. Nazarî olarak ta gözün 7jfını tashih edecek canun uzakta. bulunmaktansa göze yapışık bir şekfld? durmasi daba öogru ve mantıkidir. Bunun için Al manyada Ktel Universitesî göz şubesi ' rrmtenassıslanndan Dr. fTeir.e tarafından yapılan uzun tetkikat neticr«i gö' jre tamamile intıbak edeb:!*cek camlar imalfne muvaffakiyet hâsıi olmuşhır. Herkes bilir ki, gözün iki türlü zâft vardu*. Birinci »rkilde gcz fezla kabarmışfar, hayal muayyen noktadan daha ileride husule gelmektedir. Yalnız göze pek yakın tutulan eşya bundan müstesna kalabilir. Bu zâfa «uzaktan gör • memrk, myopie» derler. Yahut gözün kabankhği gayrikâfidir. O zaman hayal tabakai şebekiyenin gerisinde teşekkül eder. Böyleleri dc uzak şeyleri göre • bildikleri halde yakıı e*yayı seçemezJcr. Buna da «uzakten görm'mek Hsypermetropie» ismi verilir. Doktor Heinliein camlan bu iki tarzdaki zâfı tashib için göz kapaklan kaldınlarak tamnmile göze yapışık ola rak konmaktadır. Maamafih arada kalan küçük bir boşiuğa de gözdeki mayi kuım doldurmaktadır. Bu mayi carrnn yaptlı? şekline göre tabakai şebe • Itiyenin önünd^ kabarık veya çukur bir mayi t&baka husule getirmektedir. Şimdi bir göz doktorunun has'asma W camlardan birini nasi! tavsiye etti • fcmi, bu husıuta ne gibi mnameleler oe» KuvvetH bir taHtn heyetine maliktır. Restnî mekteDİere ttıuadetetı musaddafctır. Kayît'içın hergün 13t^ arasınd» müracaat olunabilir. tstiyenlere mufsssal tafitname gönderılir Ankara Hususî bizim mektep Ana, ilk, Orta Terbiye ve tedris hususundaki ciddiyeti Maarif Vekâletince takdir edilerek resmî mekteplere muadeleti tasdik edilraiştir. İlk üçüncü sınıftan itibaren ecnebi diller tedris edilir. Her sınıfa otuzdan fazla talebe almroaz. Ana ve İlk kısım 15 eylulde, Orta kısım 1 teşrinievvelde derslere baçlıyacaktır. Kız ve erkek talebe kaydine başlanmıgtır. Telefon: 2459 OSMANLI BANKASI 31 Mayıs 1934 tarihindeki malî vaziyet AKTiF Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemiş olan kısmı Kasada ve banka'arda mevcat nukut Kısa vadeli avanslar ve röporldr Tahsil olunacak senetler Cüzdanda mevcut kıymetler Borçlu hesabı cariier Rehın mukabilinde avanslar Kabul tariküe borçhbr Gayrimenkul mallar vc mobilya Mutefeırık isterlin p. Sermaye PASiF isterlin P. 10 000.000 Göz Teni icat gözlüklerden birt hattamn gözlerine takthrken çeşit eamlann haiz olduklan elâstiki • yc<t hassası sayesinde kınlmak lehlikesi yoktur. Binaenaleyh ayni zamanda adeta gözün bir muhafızı rolünü oynamaktadırlar. Bundan maada soğuktan sıcağa gi • rildiği zaman buğulanmak, sokakta tozlanmak mahzurlan da yoktur. Bu su • retle kimya atölyelorinde veya diğer imalâtanelerde çalışan amelenin göz • lerini zarardan korumak için muhafaza gözlükleri kuINnmağa da ihtiyacJan kalmıyacakhr. Doktor Herne bu eamlann bilhassa uzaktan görmemekle gözün yanması hastelıklanna birer deva teşkil «ttiğini, bu camlan kullanmakla hiç kiımenm göz rahatsızhğma uğradığinın görülme» diğini de temin etmek^edir. Doktora nazaran pek yakında bu • tün gözlüklülerin bu tarzı ihtiyar fde • cekleri ve tıbbın göz şubesile gözlük • çülükte miithiş bir inkılâp husule gele • eeği zannolımmaktadır. Hekimi Dr. S. Şükrü Babıali Ankara caddesi No. 6 0 Birinci sınıf mütehassıs Türkiye Umnm Müdiir Statü mucibincî ifraz edilen 5.000.000 ihtiyat akçesi 2.906.920 5 8 1.250.000 Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 348.124 7 555.277 6 1 Görüldüğünde (jdenecek senetler ve 4.447.185 13 5 vadeli senetler 284.964 T 7 4251.215 10 5 4.935.103 2 11 Alacakh heabı carjler 11.150.460 15 9 1.438.748 3 4 Vadeli bonolar ve htîabı carıltr 1.891.534 58 4 702.174 10 Kabuller 702.174 10 642.117 3 3 335.121 3 4 Müteferrik 1 78.064 10 II 25.509.592 TT To 25 50^.592 11 10 Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur Tiiıkîve Umum Müdürii Müdür PH. GARELLI E. HODLER A. H. REID Sıra No.sı 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1083 Emlâk Hisseye göre muhammen kymeti No.sı 750 T.L. " Tarabya Tarabya 20/1!20 Kolçiyari 1/2 Hane 123 Beyoğlu 4000 » Hüseyinağa Kârgir hare Tarlabası Cad. 1/2 8 500 » Büyükada 1/2 Yah Yazıcı 18 î»0 ' 1250 » Büyükdere » 1/2 Büyükdere ?ikolu eski. Kahkaha yeri Tamamı 29 1000 » Burgazadası Ar»a 700 Burgazadası, Manastır Cad. 125 1112 » 160/432 Galata Beyazıt Kârgir dükkân Topçular Cad. Ortaköy 16 750 » Ahşap hane Ortaköy Asmab 1/2 Büyükada Ar*a metrosu 3047 Maden Ayanikola Tamamı 68 veni, 44 eski 3047 » 563 » 5 Kadıköy Caferağa Kârgir dükkân üstü hane 3/16 Mühürdar Cr.d. Kumkapı 800 » Tamamı 13 Tavaşi Hane Fmdıkkıran Kemankef Kârgir mağaza üstü iki kat Galata Gümriik odalar yanmıstır 2/3 27 27/1 6667 Yürde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden vey» srayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrimenkullerderi 1083 sıra numar&lısı kapalı zarfla, diğerleri açık arttırma suretile satısa çıkanlmıştır. thaleleri 8/9/934 cumartesi günü saat on beştedir. Şartname mucibince tanzim olunacak kapalı zarfların mezkur günde saat on beşe kadar satıç komiıyonuna tevdii lâzımdır. Senei ha • liye vergisile belediye resimleri müçteriye aittir. Şartname bankamız kapısına asılmıstır. (4900), CİEftİ Istanbul Ziraat Bankasından: Semti Mahalles; Sokağı Hissesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog