Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Gazetemiz bugün i . 1 sahifedir fcl orn9 tSTANBUL CAĞALOĞLU . ••.?.. v • p Q I AnııctAc §6.118 NO 0 (UI Telgraf ve tnektTm adreaS: Ctmhuriyet, İstanbul Posta fcutusu: îstanbul, No. 246 b U m a 0 1 AlJUSlUS Telefön: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298, Idare ve matbaa fcısmile Matbaacüıfc ve Neşriyat Şirketl, 24299 242K) umhuriyet IQ1A I OOf Gazetemiz bugün sahifedir anlı Harbiyenin 100 üncü yılı 30 ağustosu coşkun tezahüratla, dün bir daha kutluladık! Beyazıtta muazzam merasim ve geçit resmi yapîldı, halk bütün gün ve geceyi bayramla geçirdi Büyük zaferin yıldönümü harhiyenin 100 üncü yıldönümü merasiminden üç intıba: Cevat Ps. mü tekait zabit Nafiz B. ve harbiye talebesindenbir efendi nutuk söylerken Harbiye mektebinin Yazuncu yıLdonumu ün Harbiye mektebimizm yüzüncü yıldönümü kutlulandı. Bir asırlık hayata erişen bu müessesemizi teplu bir *urette canlandıran bu vakıa bizi koçaman bir tarih önünde bulundur ,muştur, ve bu tarih yalnız geçmışın değilj gelecegm de timsaltni nefsin4e cemeden çok"samil Bir âtrihtir: Harbiye 'mektebinin' tesUf sebebind e Onnanlı tarihmih ond'an^ evvel ki bütün hayatuu okumaJc kabil olduğu gîbi bu raektebin .tesmle i* tjkbale tahakküm. edilmif olduğu. • nu ve. olacağıtu farketmemek. t« mümkün değiWİL, Müspet. Uimlerin ökutulina»} hesabına Tıbbiyenin tesi»i Harbiyeden mukaddem olmakla beraber Harbiyede tahsiî ettfri len askerî maartfin bizde umumî jnaarife hakikî bir mukaddeine teşBilenlef p«k d e ilk tahşiHn ük ciddî naektepJe rini bile askerî rüştiyçler te$kil et «niş ve askerî idadileri her tarafta pek iyi neticeler vermişti. Askeırligin yüksek tahsilini bitiren zabit ler ve erkmhaip zabitleri memle . ketin en münevver msaıilalmı teş. kil ediyorlardı. Denebilir ki Tür kiyede Avrupai manasile içtimaî ye> niliğin hakikî beşigini Harbiye teşkil etmiştir. Buradan her sene iazla talebe çıkıyor ve bunların hepsi jnzıbatlı bir yenilik âmili olarak memleket içine dağılıyocdu. Bu işvn tam yüz sene böyle devam etmiş olduğunu düşünmek, Harbiyenin memleket hâyatı üzerinde oynadığr müesth" ve devamlı rolü anlamağa kifayet edebilir. Nihayet Har biye b i z e G a z i y i , İ s m e t i v e o n U r ı n p e k ÇO.k silâh ve irfah arkadaşlarını hediye etmiş olan müesaesedir. Devletin herşeyden evvel kara, deniz ve hava kuvvetlerinden mütesekkil orduya istinat eden bir millet' camiası ' olduğunu daha iyi ihata etmek için Osmanlı Impara • torluğunun inbitat devirlerine as • rın icap ve ihtiyaçlarma uygunsuz ordular deveinin. hâkim olmuş ol .duğunu, Harbiyenin tesisi kuvvetli bir ordu lüzum ve thtiyacının en zaınırî neticesi bulünduğunu ve nihayet tstiklâl muharebeleı. inin en ha"kikî manasında ordularla kazanı * labilmtş olduğunu gözöminde bu lundurmak lâzrm gelir. Ordusuz, daha doğrusu iyi ordusuz bir dev let inhitat ve irvhilâle mahkumd'ur. İyi bir ordu ile ise bir milleti izmihlâl uçurumunun kenanndan çekip çı karmak • mümkündür. Bütün tarih 1 te bütün milletlerin hayatı hep bu kaziyelerin. çerçeveleri içinde çal • kanıp durmuştur, ve bütün istik • balde bütün bu işler hep böyle ce reyan edecektir. * 'r "•': 'İ,1 Kahramanlar yuvasınm 100 üncü yıldönümü sevinçli ve heyecanlı bir bayram günü oldu! ' Beyazıt meydanında yapılan geçit resminden bir intıba: Harbiyenin yeni mezunları geçerlerken 30 agustos zafer ve tayyare bay • I rafında oldugu gibi şehrimizde d« ramlan dün memleketimizin her ta I . (Mabadi dokuzancu sahifede) Cutlulama merasimi fevkalâde mutanfandı, çok heyecanl nutulâar söylendi, büyük bîr resmi geçit yapıldı, Gazi ^i:? Hazretlerinin odaları ziyatret edildi Yeni zabitlerimiz dün and îjgtiler Bundan sonra merasimle diplomalar tevzi edildi ve nutuklar söylendi Harbiye mektebini bu sene ikmal ' ederek za iltihak eden «10 f«tte labifl. mize diploma ları dün mera • simle dağıtılmıştır. Bu merasim • de Askerî Şura azasından Cevat, tstanbul Kumândanı Halis, Harp Akademisi ku mandanı Ali Fuat, Zihni, Galip, Hayri, Kiramettin Paşalar Ha zeratı ve daha birçok zevat hazır bulunmuşlaırdır. Diploma tev • zii merasimine saat tam ikide mektebin bah çesinde başlan mıştır. . Harbiye ala yı bayrağı bahçenin merasime tahsis edilen kısGenç mezunlar ant içiyoftar mmm ortasına konulmuştur. Bunu tstiklâl marşı takip etmiştir. Harbiye mektebi mizıkasımn çaldığı (Mabadi befinci sahifede) llttllUltllMimillMltMllliniÛiniflilfUtlllllllHIIIIIIIIIMItllMMlMIUIIHJIIIIIItllUlfmiUltnHIIMUlMHIMUIHtaMIUIIIİIIIIIIIinElllllllllllllirtllllMIHUI* ; Dünkü meraumde bulunan davetliler, sağda Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretleri Cevat Paşa vediğer zevat solda mütekait zabitan Kahramanlar ocağı Harbiyemizin yüzüncü yıldönümünü dün içten gelen, çok hararetli, muazzam mera simle kutluladık. •> Bu samimî tezahürat îçin güolerdenberi hazırlanan bu en kjymetH müessesemizin Sipahi ocağı cihe tindeki büyük meydanında davetlilere tahsis edilen tribünler saat 15 te dolmuştu. Binlerce halk, Harbi Ortadaki tribün askerî tekaüt lerle malullere tahsis olunmuştu. Pilevne harbine topçu mülâzimi olarak istirak eden Harbiyenin 1292 mezunu mütekait Sakıp Paşa da 84 yasında olmasma rağmen gelmisti. Bir çok zevat bu eski muharibin etrafım saygı ile »araı.ak eski harp hatıralarını soruyorlardL, Müteka • itler arasmda birçok eski ve TiitMerimiz Almanyada piyasa lehimize değil... Balkanlar şiddetle rekabet ediyorlar Berlin 27 (Hususî) Bulgarlann Almanyaya yaptıklan ihracat, Al • nvmların Bulgaryaya yaptıklan ihra > cattan % 50 nisbeitnde fazla olduğu halde, Bulgar malları akmı devam etmektedir. Bulgarlar Almanyaya en çok tütün gönderiyorlar. Bef mnyon kiloya varan ve çok uygun bîr fiatle Almanyaya satılan eski tütünlerden başka 20.000.000 kilo üzerme aynca bir itilâf husule gelmek üzeredir. Bu yeni itflâfa g'âre 20.000.000 kilo, birkaç yıl icinde teslim edilecektir. Muntazam bir surette yanüan teslimat ise bu yekuh haricmdedir.' ' ".«•.,' Şimdiye kadar Alman pazanna girmemiş olan Yugoslav tütSnlerî üzeri ne de müzakereler devam etmekte • dir. Müzakereler çok ilerlemiştir. A • lınması düşünülen ve Yugoslavya ta rafmdan teklif edilen miktar 2.500.000 (Mabadi üçüncü sahifede) Tayyare bayramı da sevinçlejesjt edildi Lâzt Ht.'mn Harbiyede vaktile ökudakları dertane ziyaret edilimen yenin etrafım bir sevgi hâlesi gibi kusatıyordu. Yeni aldıgimız Beykoz, Kartal, Kadıköy tayyarek rine dün Yeşilköyde merasimle ad konuldu. Umumî Harbîn hitammdan sonMeydanm sağmdaki tribünde bura muharip bütün milletler gibi lunanlar arasmda Meclis Reisi KâTürkiye de pek yorgun ve bitap zım Paşa,. büyük üniformalarüe AsdüşmüştiL Mütaceke bizi bü halde kerî Şura azasından Cevat, İstanbul bohnakla beraber guya galip dev Kumândanı ömer Halis, kuman letlerin üzerimize çullanmalaırile danlafımızdan Kiramettin, Hayri, silâhlarımızdan tecrit oiunarak daGalip, Zihni, Harp Akademisi ku ha perişan bir vaziyete düşürülmüşmandanı Ali Fuat, Merkez Kutük. Nihayet hayatınmza suikast emandanı Fehmi Paşalar, Deniz d*en kararlara kaırşı bütün milletçe Harp Akademisi kumândanı mira isyan etmeğe kalkıştığımız zaman lay Fahri Bey, şehrimizde mevcut elde silâh yok, fakat ortada yanm diğer askerî erkân, deniz zabitleri, yamalak olsa da bir ordu kadrosu meb'uslar, Maarif Vekili Abidin, vardu . Bu kadro iskeletinin şâhu Vali Muhittin, Fırkanın tstanbul inoktalanni zabitlerimiz teşkil edi dare heyeti reisi doktor Cemal,: üyorlard^. Umumî Harpte binler ve niversıte Rektörü Cemil Beyler, matbuat, Belediye, Ticaret Odası ve 't ^İ YÜNVS NADİ devair erkânı vardı , üçüncü sahifede) Merasimde bulunanlar kumandanlar görülüyordu. . Bu merasim, Harbiyeniu eski mezunlarının bir aı aya gelmeleri için de güzel bir vesile olmuştu. Meydanın Sipahî ocağı tarafm da, Harbiyenin yeni mezunları muntazam saf şeklinde yer almişlardı. Askerî mektepler talebeleı.i de zabitlerile birlikte gelmişlerdi. Meydanın ortasında, etrafına toplar konulmuş, bayrağımızın renginde biı hitabet kürsüsü söze çarpı yordu. / ; ' ' r Bugün i üncü sahifede • • • ' • '• • c Ydş k&t&ğü geliyor Saat üç buçukta, Harbiyenin yaş kütüğü, üç muhafız zabitin refakatind'e meydaan getirildi. Yaş kütüğünde Herbiyenin her se • nesi birer yüdızla ifade ediliyordu. Kütük, en verimli irfan kaynağınuz olan (Mabadi sekizinci sahifede) Âslanlar yuvasında Yazan: Abidin Daver 6 ıncı sahifede Çocuk tahifesi 10 uncu sahifede Gözlükçülükte inkdâp ;•; Dün Yefilköyde, yeni hava kartallarımızdan • •'/* '• • s birinin kordelâsı kesilirken... ' Halkttntzın yardımlanndan top I mizin bu sene de 26 tayyare satın lanan para ile Tayyare Cemiyeti • | (Mabadi dördüncü sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog