Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Gazetemiz bugün Gazetemiz bugün 12 V.. 12 Onbirinci sene No. 3 7 0 6 Tagm * mektup **«£: cumhuriyet. tstanbui poLsta kutnsu: tstanbnt NO. 246 Perşembe 3 0 Agustos 1 9 3 4 mhuriyet. tstanbui po sta kut L sahifedir* Telefon: Baynuharrlr ve erl: 22366. Tahrlr heyetl: 34298, îdare TO matbaa tosmile Matbaacüık ve Neşrlyat şirketl, 34299 242H) sahifedk* ••* •*.* • ••*•***&..*£ mlupınar zaferi • J îttanbal Kamandanı Omer Hcdis Pş. dünkü neranmde Hoarbiyeden bu gene mezan alan genç zabit oekillerini teftiş ediyor Askerî terfi listesi Listeyi bugün aynen neşrediyoruz Ankara 29 (A.A.) 30 agıntos Zafer bayrann münasebetile terfi eden erkân, ümera ve zabitanın listesi berveçhi atidir: Erkâniharp miralayltğtndan mirlivaltğa terfi edenler: Rıiştü Bey, Etcrem Bey, Mustafa. Sabri Bey, Yusuf Zlya Bey, Veysel Bey, Re?tt Bey, Şemsettln Tahlr Bey. Erkâniharp kaymdkamlığından miralayltğa terfi edenler: H. Fehml Bey (Hereke), Mehmet Agustos Bey. Erkâniharp binbaşdtğmdan mahamh£a terfi edenler: (Köprülü). 100 senelik kahramanlık abidesi : Harbiye Yıldönümü bugün kutlulanacak Dün yeni mezunların da içtirakile Harbiye mektebîne sancak verme merasimi yapıldı ka, Bey (TraJtepn), Hüsejrtn Erkâniharp yuzbaşdığmdan binbatdığa terfi edenler: Ekrem Hayri Bey (İstanbul), Eşref Bey (Üsküdar), Ahmet Remzl Bey (Ayaş), Alâettin Bey (Bursa), Ziya. Bey (Mabadi altınct aahifede) Dumiupınarda kc zandığımız hayattır, kaybetseydik hayattan daha büyük birşey kaybetmiş olacaktık ftrp, siyasetin deyamıdır. Siya } ' Dumiupınarda Türk sângüleri kml • j set, istediklerini, mürekkeple sâydı, bugün gördügünüz, hür ve mü» . yaphramayınca vatan çocuk • takil, liyaset dünyaunda mevki cahibi, lannın kanlarile yazdınr. Bu itibarla Balkanlarda sulhun nânmı Türkiye yok harp; siyasetin kendi iradesini dütma* tu; onun yerinde Fasa, Suriyeye, Hin> na cebren kabul ettirmesi demektir. de benziyen zavatlı bir müstemleke Mubarebeler, biiyük meydan muhare • vardı. beleri, eğer bu neticeyi temin etmezse, Geçenlerde Fan istilâ eden meshur dökülen kanlar bosa gitmis olur. Ba Fransız Maresah Liyote öldügü zaman zao bir. tek meydan muharebesi, düs • Paristen memleketine gitmekte olan manm kolunu kanadını kırar, onu size biçare Fas Sultanı yanyoldan dönüp rameder. Bazan on meydan muhare • memleketmi kan ve ateş içmde bırakan besi zaferle bittiği halde gene düşmana bu adamın ölüsünü ziyarete kosmuş • arzularmızı kabul ettiremez. Hasmi a . tu ve emperyalist Fransız gazetelerme yaklannızm attmda sererek aman de • göre, onun tabutu önünde ağlamıştı. dirten ve harbi bitiren meydan mu • lfte' Dumlupmar olmasaydı Osmanlı harebelerine askerlik dilinde «kat'î nepadışahı Vahdettin ve yahut balefi, Hceli meydan muharebesi» derler. birgun, Fransız Mareşab Franse Des • 12 aene evvel bugün Dumiupınarda perenin yahut tngüiz Jenerah Harrmgcereyao eden Başkumanlık meydan mu tonun cenazesinde gözyayı dökecekler harebeai işte böyle kat'î neticeli bir di. meydan muharebesidir. Çünkü Türk orDumiupınarda kazanmasaydık, tz • dusu, karşuındaki istilâ ordusunu tam roirimiz, Ednnemiz Yunanlı, Antalya ve kat'î bir hezimete uğratnus, harbi mız ttalyan, Adanamız Fransız, Diyarbitinniftir. Dört sene süren Umumî bekirhniz lngHiz, Erzunımumuz ErmeHarpte, hiçbir meydan muhareberi bu nistan olacaktı. kadar kat'î neticeli olmamutır. Bes gün Dumlupınarda kazanmasaydık, memiçrade isi bıçak gibi kesip atan meydan lekette Rum, Ermeni, Yahudi Bey, muharebeleri, diinya harp tarihmde de Türk usak olacaktı. enderdir. Baskumandanlık meydan muDumiupınarda kazanmasaydık, Ka harebesi, harp fenni ve kumandaniık hirede Mehroet Alinin mezanna git • san'ab' ibbarile saheser, tatbikmda gösmek için tngüiz askerlerinden müsaateruen meharet ve kahramanlık Hiba rüe şaheser, verdiği siyaaî neticeier i de istiyen Mı«rlılar gibi, biz de Fatih camisme girmek için tngiliz esiri yan tibarile saheserdfr*. vahsi Gurkalardan izin istiyecek, <*sirin On sene evvel Gazi Mustafa Kemal kölesi olmak zületmin acısmı duyacakîsmini tasıyan büyiik kumandanmuı tık. «evk ve idaresi alfanda Türk sungüle Dumiupınarda kazanmasaydık, Firrinin kzandığı zaferin ehemmiyetini anavunlann mezarlarmı yapan esirier gilamak için şu iki suab" karsdaşhrmak bi aç, çıplak, sefil olacak, kamçı arhnkifayet eder: Dumiupınarda muzaffer da çahşcaktık; emperyalislter sülük giobnakla neler kazandık, mağlup olsaybi kazancınvzı ve kamraızı emeceklerdık neler kaybedecektik? di. Cevap basittir. Dumiupınarda ka zandıgnnız hayattır; kaybetseydik bayattan daha büyiik birsey kaybetmis olacakbk. Yeter, bu korkunç kâbustan uyanalım arhk!.. Dnmlnpmarda kazandık: Btze buka. ga vurmak btiyraılerjn eq knvvetUsl kadar hür.ve müsUkil olduk. , , Dumiupınarda. kazandık t tzmirm îşgali günü Sultanahmet meydanmda si • yaha boyanan bayrağımız matemde% esaretten kurtuldu. Dumlupraarda kazandık: Sevrde boynumuza takılan idam Onoigi Lozanda başımıza konulan bir zafer çelengi oldu. Dumiupınarda kazandık: Yurdurouzıra sahibi, efendisi, hâkiroi olduk. tngiliz polisinin yılan gibi boğazunıza sanlan kamçuı, varbğımın boğan kapi * tülâsyonlar ahtapotu parçalandu Dumlupmarda kazandık: On senede on kere on senelik işler gördük. Gece • lerimizi gündüz yapan yeniîik ve îleri lik ısıgı bir güneş gibi basımızın iistünde doğdu. Dumlupmarda kazandık: tgilen bas • lanmız dimdik oldu. Dumlupman yaratanlara, Dumlapınan yaratırken can verenlere sonsuz m;rmet ve şükran! ABÎDlN DAVER Valiler arasında değişiklikler Dört vali vekâlet emrine alındı Açıldığımn yüziincü yılını idrak eden ve bu bir asır zarfında mem • lekete 30 bin kahraman zabit yetiştiren Harbiye mektebimizin yüzüncü Omer Halis Paşa Harbiye alaymm* yeni mmcağınt Harbiye kamanda , ntna veriyor, Harbiye kamandanı Rifat Bey elindeki. şanlı taneağın nğurunda ieap ederte can vereee • ğini aöyliyerek ant içiyor yıldönümü bugün parlak merasimla kutlulanacak tnr. Kutlulama programı, bu kahra • (Mabadi 8 ici aahifede) Iki Bayram birden... Bugün Zafer ve Tayyare bayramlarını tes'it edeceğiz. Beyazıtta merasim yapılacak, Yeşilköyde yeni tayyarelere ad takılacak Vekâlet emrine alınarüardan sağda Bilecik Valisi Alt Kemal, solda Ordu Valisi Adtt, j/ukartda ortada İsmit Valisi Egref Bey. ler. ve aşağtda ortada Bolu Valisi Salih Cemal Bey Ankara 29 (Telefonla) Valiler arasında yapılan değişiklikler hakkmdaki karamame âli tasdika ik • tiran eüniştir. Kararname aynen şudur: cBolu Valisi Ali Riza Bey Bile • cik valiliğine, Giresun Valisi Salih Cemal Bey Bolu valiliğine, Kırsebir Valisi Nazun Bey Ordu valiliğine tjayin edilmişlerdir. Çankırı Valisi Muhtar, Kocaeli Valisi Eşref, Bilecik Valisi Ali Ke> mali, Ordu Valisi Adil Beyler vekâlet emrine almnnslardır.» Seyhan ve Burdur valilikleri şimdilik aç>k buluramaktadır. Kimse tayin edilmemiştir. Bugün 30 agustos Zafer bayrami • le Tayyare bayramını tes'it ediyoraz. Bu munascibetle Beyazıtta muazzam bir geçit resmi yapılacaktır. Resmlgcctde istirak edecek kıtaat v e ] mektepler sabah 9,5 ta Univrrsite m< danmda toplanacak, kendilerine 'ahsls fMabadi beşinci tahifeae) ıııııııııııınııırıııııııııınıııııııııııııııniHHiiMitmiMiıııııtııııtııııiHiııııııınıınııııııttıiHiııııııııiHiıııııııiııııııııınııuıııuuıııııııırıııııııiHiıııııı Başvekilin avdeti Ismet Pş. Hz. dün akşam saat 8 de Izmirden geldi ve doğruca Saraya giderek Gazi Hz. ne mülâki oldu Izmir panayırı ı Cazi Hz. ile İsmet Pç arasında teati edilen samimî telgraflar İstanbul 29 (A.A.) 9 eylul bey • nelmilel panayınnın açihsı müna sebetile Reisicutnhur Gazi Musta • fa Kemal Hazretlerile Basvekil ts* met Paşa arasında asağıdaki tel graflar teati edilmiştkr: Reincamhur Hazretlerinin yukaek huzurlcanna Bugün Izmir bevnelmilel pana • yırını açtık. Eser eski harabeler üstünde Cumhuriyetin kurduğu bir (Mabadi üçüncB sahifede) Bugün Gdziler ve şehitler yurdu Harbiye Yazan: Abidin Daver Gaziye Kadri Ahai 3 uncü sahifede Ştmet Pş. Hz. Izmir sergisini açarken nataklarım söylüyorlar j Dokuz eylul beynelmüel pana yırınıa küşat resmini yapan Basvekilimiz tsmet Paşa Hazretleri refakatlerinde bulunan Hariciye Ve küi Tevfik Rüstü Beyle beraber dün aksam saat 8 de «Gülcemal» vapurile sehrimize vâsıl olmuştur. (Mabadi beşinci aahifede) Harbiye sahifesi 7 nci sahifede Nüı,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog