Bugünden 1930'a 5,419,315 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

'CamhartyH I Beklediği Aşk 46 Şüphe mi ediyorsun? Sen se Hakkınız var, dedi. TÎlmez olur tnusun? Bu resim hakikaten bir saheserdi. Bilmem, içimde süphe mi, tnsan kudcetinüı yarattığı en gü • nedir? Bir acı var. zel seylerden biriydi. Nedret, kü Çocukluk!.. Yoksa pisman mı çüktenberi düsündüğü kavuşmak oldun? için çırpmdığı gayesini nihayet ya Niye pişman olacağım, ha • kalamıştı. yattan bir saatlik zevk te ben al • *** Semiramis, dım diye mi? Bunu kimseden çalSana kaç gündür yazmak ieti • madım, bu zevkle kimseye fenalık yorum. Fakat yazı masasının önüetmiş olmadım ki pişman olayım. ne oturup bos, kâğıdı açar açmaz Yalnız b«ni sevdiğine inanmak is zihnim karısıyor. Nasıl başlamak, tiyorum. SÖyle, tekrar söyle beni nasıl anlatmak lâzım bir türlü buseviyorsun; değil mi?.. lamıyorum. Sana yazmak istediğirn Tabîî »eni seviyorum, seni seşey öyle mühim, hele anlatması öyviyorum, çok seviyorum. Pek çok le güç ki, düsün!... Kocam Sedat seviyorum. Oldu mu? seni seviyor. Oh... Semi bos yere Hayret ne çocukmussun?.. Bak kaç gündür masanın önüne oturup sen de gülüyorsun. Hele sükür, kükalkmısım. Insan düsüncneden daha çük hanımın neş'esi geldi. Fakat iyi yazıyor. Zaten hakikati doğrune hos oldun, enfes, dur, çok ri ca ederim yüzünün ekspresyonu de dan doğruya söylemek uzun bas langıçlar yapmamak daha iyi değismesin. Pozunu al... Böyle, böyğil mi?.. Evet, Sedat seni seviyor, le, dur bakayım, enfes... Gü hem de öyle seviyor ki.. Bunu senin zel, enfes.. Şimdi resim bitecek. mektubunu aldığım gün anladım. Nedret kostu, fırçayı paleti yaOkurken o da yanımda idi. Senin kahyarak reımio önüne oturdu. Fakat başını kaldrrdığı zaman Semi • âsık olman öyle hosuma gitti ki, deli gibi ortada zıplıyarak bağır • ramisin gözlerinin manası değif • mağa basadım: < Semi âfik, Semisti. O tatlı tebessümün yermi acı mi âsık, aman yarabbi ne hoş, Semi bir hüziin almıstı. Genç adam ümitçılgıncasına âşık, inanılır şey tni?..> siz bir hareketle basinı salladı. Birden, mektubu tutan elim kırılıyor tşte gene değisti, birkaç sa • sandım. niye sonra gene değişir. Semiracnis gülmeğe gayret ede • rek: Hayır, dedi. Korkanm artık değişmiyecek. „ Aman rica ederhn, değismesin. Nedret büyük bir dikkat, cos • kun bir sevkle resmi bitirmek için çahsmağa basladı. Geçen saatler Nedretin etrafından uçuyor» Semiramisin üstüne çöküyordu. Nihayet koridorda Jalenin ayak se&leri duyuldu ve biraz sonra da kendi göriindü. Kapının oniinde durup ellerini birbirine kavusturarak bağırdı: 9 Aman yarabbi bu ne faaliyet? Ama küçük bey yalnız kendinizi düsünmeyiniz. Semiramisi biz bu . raya eğlensin diye davet ettik. Jç sıkmtısından patlasın diye değil. Nedret kardeşiniri sözlerine hiç aldırmadı, bir iki fırça daha vurdu. Biraz geriledi. GÖzlerini büzerek uzun uzun bakti. Ayağa kalktı, gene birkaç adım geriledi. Bakmağa basladı. Gözleri gitgide parhyordu. Hayatında hiç bu kadar sevinme • mişti. Bitti .. dedi. Hem, bem gel bak Jale, nasıl sen söyle!.. Ah ne güzel, aman ne güzel, Semi adeta sen oturuyorsun, gelip baksana. Evet gelip baksana, düsün bu da sensin. Artık solmıyacak, bit • miyecek, kaybolmıyacaksın, daima yaşıyacaksın, daima senin güzel • liğinin karftsmda hayran kalan goz 1er olacak, teni ben yasatacağım. Evet benim fftrattığım yaşıyacak, solmıyacak, buruşmıyacak, olduğu gibi taptaze yasıyacak. Semiramis sendeliyerek yerin • den kalktı. Mecburî, çağırıldiği tarafa doğru yürumeğe bafladı. Fakat içinden kendine bu kadar ıstı • rap veren resmi seyretmek değil, parçalamak geliyordu. Jale isteksiz bir halde, sürüklenen adımlarla yaklasan arkadasım bileğinden yakalıyarak çekti ve bağırdı: Bak, bak nasıl ? M Semıramisin soluk yanaklan birden pembeleşti, gözleri canlandi. Sedat, vahşi bir canavar gibi fistüme atılmıs, mektubu almışru Benim hayretle kendisine bakmama hiç aldırmadan, yazıları yutmak ister gibi yüzüne yaklastırarak, aeele acele okudu. Aman brr yüzünü görseydin ne hale girmisti. Boğulacak diye korktum. Hırsla kâğıdı avu • cunda burusturdu, elini kaldırdı, zannederim atmağa niyetlendi. Fakat vaz geçti. Cebine koydu ve odadan firladı gitti. Limanda bir çarpışma Yelken birinciliği yanşlan dün bitti Şampiyonluğu 298 puvanla Izmirli Refik B. kazand? Pazar günü basianan Türkiye yelken birıncilikleri dün nihayetlendiril • m.ştir. Bundan evvel yapılan iki müsabakada da birmcil ği Refik Bey (tzmır) kazanmıştı. Dün Moda koyunda öğleden evvel müs^bakalara sakin bir havada devam enurr.ıftir. Mesafe 7 mildi. Riiztârın hafıf esmesi yansın uzun siiroıesini intac e\m'»tir. 2 saat süren müsabakad? Şercf Bey ftstanbul) Böcek namındaki »arpisile birinci, Refik Bey (tzmr) Acar namındaki sarpisile Ucinci, Hayri Bey (tstanbul) Karayel is • nv'ndeki sarpisile üçuncü, Tahir Bey (tzm'r) Me!ek namındaki sarpisile dördüncü geldiler. . Her Sç mösabakada kazanılan pu • vanlar tasnif ediidi, ve neticede Refik Bey (Izmir) 298 puvanla birinci, Şeref Bey (İstanbul) 188 puvanla ikinci, Hayri Bey (İstanbul) 86 puvanla 3 çüncü oldu. Dün, kazanan sporculara nvntaka tarafmdan madalyalar tevzi edilmlstir. Bundan baska 1934 Turkiye yelken sampiyonluğunu ihraz eden Refik Be • ye (fzmir) Turkiye birinciliği şildi verilmiştir. Izmîrli yelkenciler yann Sa • karva vapurfle memleketlerine gideceklerdir. Edebi roman Yazan: PER1HAN OMER Erzurum vapuru, arka kısmile «Cumhuriyet» e çarptı ve yaralanarak seferden çıktı Rıı îxksamki Drofirran: İSTANBUL: 18,30 fransızca ders 19 Monolog: Şe. hlr Tiyatrosu artistlerinden Muammer Bey . 19,30 Turk musıkl neşnyatı: (EU rem, Ruşen, Cevdet, Mustala Beyler ve Veclhe, Semıha Hanımlar) . 21,20 Ajans ve borsa haberleri 21,30 stııdyo caz ve tango orkestrası. Tasavvur demezsin, nekadar şaşırmıştım. Ne düşüneceğimi bilmi yordum. Oturdum, saatlerce ağla • dım. Niye ağladun?. Onu da pek bilmiyorum. Galiba çok talihsiz olduğum için ağladım. öyle ya, demek ben hiç sevilmemfşira, bh*"kadın için bundan daha büyük bir felâket olur mu?.. Sedadın sevgısıne öyle inanıyordum ki, adeta uğradığım sukutu hayali unutmağa avunma • ğa başlıyordum. Sedadın gündengüne zayıflamasını, solmasını, îçme • sini hep kendim için zannediyor • dum. Ona acımağa, ona karsı o kadar fena davrandığım için neda • met etmeğe baslamıstım. Benim için ıstırap çekmesi bana büyük bir vicdan azabı veriyordu. Halbuki benim için ıstırap çekmediğini anlamak bana vicdan azabından çok daha derin bir yeis verdi. Semi, insanların sevilmeğe çok ihtiyaçlan var, hele kadmlann... Bana öyle geliyor ki her kadın açIıktan ölmeği sevgisiz yasamağa tercih eder. Düsün Semi, ben hiç sevilmedim. Hiç bir âsık gözü benim için yaşarmadı. Ne betbahtım, ne için yası yorum? Yok, seni bos yere üzmiyeyîm, çünkü bugün değil, dün, evveki gün böyle düsünüyordum. Halbuki bugün içimde u facık bir sevinç var, neden bilmem. Galiba günes çok parlak, hava çok güzel. Hayır, çünkü yirmi iki yasmda ve güzelim, daha ümit edebilirim. Sakın yeni bir macera düşünüyo rum zannetme. Hayır. Kocamm sevdiğini istiyorum. Evet seni unuttuğunu, ve seni sevdiğî gibi beni sevdiğini istiyorum, zaten Sedatla anlastık, bak nasıl oldu: (Mabadi var) Meclis Reisimiz (Birinci tahifeden mabat) den p«k memnun kalmış, memur ve işçileri taltif etmı'ştir. Reis Paşa bu münasebetle fab rikanın hatıra defterine su satırları yazmıştır: «Bakırkoy Dokuma fabrikasım 28/8/934 günü gezdim. Türkiyenin en ehemmiyetli bir ihtiyacım temin eden bu değerli kurumla her Türk ©vünebilir. Burada gördüğüm uy • gun çalısma sanayi islerinde de milletimizin yüksek kabiliyetine de lîldir. Türkiyede sanayiin mkisafı Cumhuriyetin en değerli eserlerindendîr. Bakırköy fabrikasım bunların birinci sırrfsında görüyorum. Çok değerii müdürü Fazh Beyi ve çalısma arkadaşlarını tebrik eder, muvaf fakiyetlerinin devamını dilerim.> Kâzım Pasa fabrikada iki saat V>Har kalmış ve avdetinde gene tezahürarla tesyi olunmustur. Hukuk Fakültesi Dekanı istifa etti f Birinci sah'feden mabat ) Üniversite Rektörü Cemil Bey, Tahir Beyin ileri sürdüğü bu se bepler önünde bu arzuyu terviç e • derek değerli yardımlanndan mahrum olacağmdan dolayı teessürle • rini bildirmistir. Tahir Beyin istifası Maarif Ve • kâletine büdirilmistir. Profesör Tahir Bey, sekiz sene • denberİ Hukuk Fakültesi Dekanlı • ğına büyük bir dirayetle *fa ctmiş, fakülteyi her itîbarla çok titiz bir dürüstile idare etmi'tir. Tahir Beyin istifası Fakültede ve Üniversite dahilmd'e büyük bir te essür uyandırmıstır. Tahir Beyin son günlerde sıhhî vaziyetinin oldukça sarsılmıs olma sı istifa etmesine sebep olmustur. Tahir Bey ders baslangıcına kadar bir müddet istirahat edecektir. 17,15 gençler.n zamanı . 17,45 konser 18,15 iki musahabe . 18,40 gramofonla iki musahabe 20,20 musıkill pıyes 24,05 haberler, hava raporu 24,25 gece konseri VARSOVA: 18,05 çocukların zamanı 18,55 Lem . bergden naJclen oda musikisi . 19,05 kıtap ve ilim . 19,20 taganni koıuseri . 19,50 hatıralar 20,20 hafif musiki 21,17 eski ve yeni parçalardan murekkep konser 21,55 haberler . 22,07 zirai baberler 22,17 konserin devamı . 23,05 edebi neşriyat . 23,20 dans musikisi. BUDAPEŞTE: 18,05 konferans . 18,45 piyano konseri19,20 :nşat 20 orkestra konseri 21 05 komedi 21,55 cazbant takımının kon . seri . 22,45 haberler . 23.05 Çlngene or Çarpışmodan sonra Erzarnman yandan gorunnfu kestrası . 23,50 opera orkestrasının konser* limannmzPRAG: da bir deniz kaza18,45 gramofon 18,50 kitaplara dair n olmuftur. D<"v 19 gramofon . 19,15 zuai haberler 19,20 let Denizyolları Işgramofon 19,25 almanca neşriyat . 20,05 haberler 20,15 Çek operalarından par. letmesme ait Er çalar 21,30 mandolin konseri 21,45 güzurnm vapuru sanün haberleri 22,45 klarnet, piyano ve bahleyin 9,5 nraboru konseri . 23,20 gramofon 23.50 lannda bağlı bu • haberler. randuğu Sirked LAYPZİG: nhtamradvn kal • 17,05 çocukların zamanı . 18,25 Dres. karak yolcu almak denden naklen çifte pıyano konseri 19,25 üzere Galata rth mandolin konseri 20,05 Alman halk luııııım Koprüye sarkılan 21,05 Frankfurttan naklen ha. bitisik olan kısmıberler. 21,15 milli neşriyat . 21 35 genç na yanasmak istemllletlerin zamanı . 22,05 eski Viyanada bir akgam: Konser . 23,25 haberler ve roistir. Fakat bu spor haberleri 23,55 dans havalaru esnada her ned<i>(Birinci sahifeden mabat) ROMA: se gemi arka kısMektebin her tarafı bayraklarla do17,35 çocukların zamanı 18 haberler . mile, G'lata nh18,15 Mailand ve Bariden naklen musikinanmış, iç avlusile, Sipabiocağı cibe • tımına bağlı olan 20,05 haberler . 20,20 ecnebı llsanında tindeki meydanda, Millî Mücadeleye ayni idarenln haberler 20,35 gramofon 21.05 haber. ait kıymetli levhalan mohtevi taklar Cumhuriyet vapuler 21,15 gramcfon . 21,50 Lakme opeyapümısbr. nma dehşetU bir rası 24,05 haberler. Harbiyenin 317 senesi mezunlarm • TULUZ: tarraka ile çsrp • dan olan Gazi Hazretlerinin erkânıhar20,05 şarkılar . 20,50 hafif musiki par. m.*tır. Musademebiye son smıfında iken buluduklan çaları . 20,55 konferans 21 20 operet pardn siddetind'aı dershaneye «Gazi kösesi» naraı veril çalan . 21,35 duetolar . 22,05 komedi . (Cumhuriyet vapu • 22.35 Viyana orkestrası . 23,05 operet par. miştir. Bu yer, zryaretçilere açümak ürtır.un öniindeki çalan 23,20 haberler 23,25 Balalayka zere, o zamanki eşyasile tertip edii bast»n Erzurumtsn orkestrası ve Rus ş,arkılari. 24.05. dlnle mektedir. O avakitler elektrik noevcut arka direğine çarpylcilerin zamanı 24,20 askerî bando . oimadığmdan bo dcrsbanede tenvir va'&umhuriyet vapirrutıa carpan Et zurum vaptmmun ifns," '«Rrekle bera24,35 opera parçaları . 24,55 salon orkes. sıtası olarak havagazi lâmbasi buiunktrı'.ıp kamaralartn ü$tüne devrden arka direği, vinçleri, trası ı 05 habcrier J.OO opera navaları ber vinçleri ve gedurulacak, eski iskemleler konulacak • (lleride Erzurumun dıreklerini kıran Cumhuriyetin ön minin arkasmdaki br. Tertip heyeti, «imdilik ne oMuğu direği gSrünüyor.) gizV tutulan fevkalâde bir sSrpriı de sandallan parçalamıştır. Arka dhek limanda kalsrak tamir edilmesi icap hazırlamışhr. Sürpriz mektep geziiir • büyük bir gürültü çıkararak dibinden etttğinden Erzurumun seferini Cumbu • ken davetlilere gösterflecektir. Bu yeİstanbul Erkek Lisesi Mezunlan cemisökülmüş ve geminin güvertesine düşriyet vapuru almıshr. Cumhuriyet dün niliğm umuriM bir alâka ile karşüana • yetinden: nriistür. Büyük bir şans eseri olarak o saat 20 de limanımızdan Karadenlce 9 ağustos perşembe günü yapılması mucağı muhakkak göriilmektedir. esnada güvertede kimse yoktu. Bu su aynlmıştır. Cumhuriy»t vapurunun per karrer olup bazı ıdari esbap dolayısils Mektebin muhtelif devirlerini canh tehir edilen vapur gezintimiz 6 eylül retle büyük bir facıa vuku bulmamif*ir. şembe günâ Hopaya kadar yapecsğı bir surette gözonfine gethen bir ya* perşembe günü gecesi kat'i şeküde Şır Cumburiyet vapurunun bastonuna seferi baska bir vapur icra edecektir. kötüğu de vücude getirilmistir. Bütün ketı Hayriyenin 74 numaralı vapurile ahiçbir şey olmamış yamız bastonun alErzurum vapurunun tamirine derhal şağıdak; program mucibince icra edilemerasim sesli filme almacak ve nutnkcektir. başlanmıshr. Gemiye yeniden bir arka hndaki 3d tahta parçası sökülmüştür. lar radyo 3e memleketin her tarafm • Vapur tam saat 7 de Köprüden haredireği yapılacak ve befki de Mahmut Erzurum vapuru aksam saat 20 de da dinlenebilecektir. Bu husustaki tertiketle: Şevket Paşa vapurunun direği kejiîerek Trabzon için yolcu ve yük almış bu bat dün yapılmıshr. Beşiktaş, Usküdar, Ortaköy, Arnavutkby, Kadıköy. Büyükadaya uğnyacaktır. Erzurum a takılacakhr. Harbiyeden bu sene mezun olan 600 hmmakta idi. Bu kaza üzerine geminin Büyükadada uç saat kalınacaktır. genç zabitimiz dün yeni elbiselerini Avdette Karadeniz Boğazmın nlhayegiymisler ve Inlıe kusaamiflardır. tine kadar gidilecek, vapur sabahleyin saat altıda Köprüye avdet edecektir. Bugünkü meratim Muhterem davetlüerimizden gezıntl Bugün saat on beste Harbiye mekKöprüde Adalar iskelesinde bir mizin tehir edilmesi dolayısile ozür ditebinin Sipahiocağı cîhetindeki avlu • (Birinci tahifeden mabat) leriz. zavalhnın ağır surette yaralanmasundan bu gençlerin iştirakile Harbiye Sirket murahhası hükumetin son sile neticelenen bir kaza olmustur. alayına sancak verme merasimi yapı • teklifleri uzerinde Paristeki merkeSeyyar küfeci Süleyman oğlu zile tekrar muhaberede bulunmuş lacakbr. Hasan namında birisi buğday yükMerasime Istiklâl marşfle baslanacak ve geçen hafta lzmire giderek ödeCağaloğjunda eski Duyunulü «Selâmeti bahrî» motörünü is • mifte istirahatte bulunan Adliye ve tstanbul Kumandanı Halis Pasa, umumiye karşısındaki Cumkeleden uzaklastırmak için iterken Vekilimize roülâki olmuştınr. Cumhuriyet devrine mahsus yeni alay huriyet matbaasmda bazı mamüvazenesini kaybederek iskele ile ; Işte bu son müzakereler üzerine sancağmı, Reisicumbur Hazretleri na kina aksami'e hurda dem r motör arasında sıkışmış ayaği feci her iki tarafm tekliflerini telif ve mma Harbiye alay kumandanı erkânıve dökmeler ve eski burufat bir sekilde ezilmistir. Yaralı der • tevhit edecek bir formül bulunmuş harp miralay Rifat Beye tevdi edecek kasaian müzayede ile aatılahal hastaneye kaldırıhnıstır. ve itilâfname parafe edilmistir. ve bir nutuk söyliyecektir. caktır. İtilâfnamenin esasları f imdilik Müzayede ey'ulân Gçüncü Alay kumandanı, bu nutka mukabemektum tutulmaktadır. Bununla bepazartesi günü saat on beşIe edecek ve sancağı rouhafızlara ve • raber hükumetin, sirketi muayyen tedir. Her gün matbaada Mehrecektir. taksitlerle ve 700 bin liralık peşin met Deıviş Beye müracaat eSaf halinde meydanda yer alnus o • bir avansla satın almak hususundadiierek görülebilir. Ian Harbiyeh'ler sancaklanm selâmb • ki teklifinin esas tutulduğu anlaşılÛıUm yacaklardır. maktadır. Resmi bir heyet, şirkete BdtdilltSİ 3 ° 8 9 3 4 perştmbe Den'z kalyon tabipliğinden müSancak, eski devirlerdeki sancak ait sabit sermayeleri tesbit edecektir. lardan çok farklıdır. Uzerinde ay yılRıhtım sirketinm 1935 senesi bida tekait Viktor Bey Galimidi uzun bir hastalıktan sonra dün vefat etmisdızdan baska Türkiye Cumhuriyeti iba yetine kadar hükumete geçeceği ve Tepebaşı Heledîve tir. Askerî hayatında bilcümle harpbahçesinde Şehir tirıhtım iflerinin de bu zamana kadar resi ve bir takun sualarla alayın numalere iştirak etmiş ve donanmanın yatrosu san'atkârlan yeni teessüs edecek oaln Liman Inrası vardır. sıhhiye müfettisliğile deniz merkez tarafmdan hisar idaresi tarafmdan tedvirine Sancak verme merasimi, Kumandan hastanesi bastabipliğinde bulun baslanacağı söylenmektedk. Pasa huzurunda bir geçit yapılarak bimuttur. Hazik bir doktor olduğu tirilecektir. kadar iyi bir edip olduğu için se > Bü\ uk operet, g perde nelerce Türk gazetelerini sıhhî ya Geçit resminde bütün Harbiyeliler Merhum doktor Ahmet Hamdî ' Nakili: 1. Ga'ip, l'esttiıyen H. Fent zılarile tezyin etmeğe muvaffak olBeyin kerimesi Gülbiz Hanımefendi hazır bulunacaklardır. Yeni mezunlar 1 Yağmur'u havada tcmsiller kışhk sahned* muş kıymetli bir muharrirdi. Va ile Şw*keti Hayriye müdürü mer dün mektep kumandanı huzurunda bir Becek, Şıştı, İstanbul cihetıne tramvaylar hum Ali HUseyin Beyin oğlu Rahmi tanperverliği, ve hayırperverliğile temin edilmistir. geçit resmi yapmıslardır. Ali Beyin nisan meıasimi, evvelki akranı arasında temayüz etmisti. Vekilin ziyaretî aksam, Suadiye plâjı kazinosunda Cenazesi bu sabah saat 12 de icra edilmistir. Merasimde, her iki Şehrim'zde bulunan Millî Müdafaa Beyoğlunda Büyükhendek sokağıeıailenin erkânı ile birçok dostları buVekfli Zekâi Bey dün Harbiye mek daki Musevi ibadethanesinden kallunmus ve geç vakte kadar eğlenilMumessıh. BRKiiTTE fl tebini gezmif ve mektebin kumandanı miştir. Genç nifanlılara sa%detler di dırılacaktır. Ailesine beyanı taziyet İlâvetcn Dunya haberlwi ederiz. miralay Rauf Beyle görüsmüstür. leriz. VtYANA: Şanlı Harbiyemiz 100 yaşında İstanbul Usesi mezunlarının gezintisi Rıhtun şirketile bir itilâf Bir amele, motörle iskele arasında sıkıştı, ayagı ezildi name hazırlandı Müzayede ilânı A «hinTujatro» £?„#£ NişanSanma Yalova Türküsü Usküdar HALE Sinemasında ATLAM TiD
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog