Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi 62çıktı nci cüzü umhuri NO 3 7 0 4 Telgraf ve mefctup adres<: Cumhuriyet, îstenbul Posta re matbaa HAYAT Ansiklopedisi ""N Jratusu: tstanbnl, Ko. 846 S a l l 2 8 AğlJStOS I 934 nci dlt hazurdır. Cfizleritüzi bir aa evvel dltletiniz 6 Telefon: Basmuharrir ve evi. 22366 Tahrir heyeti: 34298. tdare kumUe Matbaacüık ve Neşrlyat ştrkeU. 24299 242V0 J Dostluğa İaraşmıyan Bir hareket arüerimiz, bugünkü Ctnnhuri > yette, Bulgar matbuat mudi 'riyetinin Sofyadaki hususi rouhabirimize karşı yaptığı garip ve ayni zamanda çirkin bir muamelenin tafsi • lâtmı okuyacaklardır. Hidiseyi kısaca hulâsa edelim: Şıpkada yapılan Bcd gar Utiklâl abidesinin küşat resmine Sofyadaki ecnebî gazete muhabirlerinden istiyenleri davet ediyorlar. Muhabirtmiz Memduh Talât Bey de mera • simde bulunmak istiyor, fakat mat • buat müdiriyeti ecnebi muhabirler listesinden Memduh Talât Beyin Utnini •iliyor ve bu harekete sebep olarak ta Camhariyetre neşriyatmı fleri riirüyor. Sofyadaki ecnebi muhabirleri cerai • yetinin protestosile karşılanan bu ha reketi çirkin ve müessif bulduğumozu soylersek Bulgar dostlanmu kat'iyyen gucenmesroler» Sofyadaki muhabnrmiz, vazifesinl azamt dürnstliikle ve misafiri bulunduğu memlekete karşı icap eden şah* •• aiyaaİ nezaketten aynlmıyarak j „ bir arkadaştır. Binaenaleyh onun diger ecnebî muhabirlerinden ayn bir mo« meleye tâbi tuttdmaıı ve istiskal ed3 • roesi kaf iyyen doğra degfldir. Mem • duh Talât Bey Bulgaristana ve Bulgar!ara karşı hurametkâr bir tavır takm • mtş degildir. O, sadece dürüst bir gazete mufaabiri olarak gordüklerini, iyit tSderini, okuduklannı gazetesine bfldirmekle Octifa etmJstir ve icap ettikçe memleketinin ve nrktaşlarmm hukukunu mohafazaya çalışmaştır. Arkadaşı • mızm şahsan böyle bir mnameleye müstahak olacak bir lrararu yok^ur. Olsay<'ı, hiç şupbesiz, Bulgar bükumetinin bunu kendisine ihlar edecegi ve hatta hükumetimize de bildhecegi muhak • kakb. Şu halde Sofya matbuat mudiriyttinî btze karşı mfiale sevkeden Cumhuriyetm dîğer neşriyatı mıdır? Gazete miz, Bulgaristana ve Bulgarlara karşı, hiçbir raroan uluorta aleyhtar ve diişnoan bir riyaset takip etmemistir. Yazdığımız yazdar, dahna memleketimizin hukukunu müdafaaya matırf buhmmuş, Sofya gazetelerile yaphğımız münakaşalarm hepsi de Bulgar matbuatırun Tü<' kryeye müteveccih hucumlarma karşı verflen cevaplardan ibaret kalmıytır. Bu itîbarla gazetemizde, Bulgar mat • buat müdiriyetirji muhabirîmize karşı böyle çirkin bir muamelede bulunmağa sevkedecek yazılar çıkmamıştır. Esa • >en Cumhurfyet bütün neşriyatrada edep ve nezahetten aynlmamagı n böyök vazife biKr. Eger, Sofya muhabi rraiı ve gazetemiz, Bulgaristan hakkında yalan yanlı? haberler vermiş olsa lardı Bulgar matbuat müdiriyeti, mu • habirimtzi davet ederek şu haber yanlışhr, tashih ve tekzip ediniz, diyebi • lirdi. Matboat müdiriyeti, muhabirtmixe hiçbir zaman böyle bir ihtarda bu • lunmadığma göre, bu dhet te vant değüdir. Hem sonra, diger ecnebi mat • buatmın, meselâ Yugoslav ve Yunan gazetelerinin Bulgaristan aleyhinde yazdıklan şiddetH yazılann yanında; bi • n'm, hududun öte tarafmdan gelen hucumlara nazikâne mukabeleden ibaret olan nefriyatımız pek hafif kalır. Buna rağmen, Bulgar matbuat müdiriyetınhı hiddet ve gazabını celbeden, heraeden»e, yahuz Cumhuriyetin Sofya mnha biri olmuştur. Gariptir ki tstanbula gelen Bulgar gazetecıierinm ekserisi, bilhassa Cumhurfyeti kendilernıe dauna bir dost ve r»»"duncı olarak bulmuslardır. Gazetemizm Bulgar gazetecilerine her tfirlü muavenette bulunmak resmî vazifesi olma makla beraber, komşuluk, meslektaş !ık ve bilhassa Türke has misaftrper vtrVk gibi sa&ler, bizi tstanbula gelen Bulgar arkadaslanmıza her Hirlü mua venette bulunmağa sevketmiştir ve e decektir. Bu itibarla Bulgar matbuat müdürliigünun Sofya muhabirimize yaptı^ı muamele büsbutun garibimıze gittL Fakat Bulgar matbuat müdiriveti, bir Türk gazetecisine karşı iki de^a te • fcerrar eden bu hareketüe daha zivade memleketinin menfaatlerini baUnla maktadır. Turkiye ile Bulgaristan iki komşu devlettir ve dost vasamalann ABİDİN DAVER (Mabadi îkinci aahiftde) Ismet Pşnm Izmirdeki nutku ((Türkîye, sulh taraftarlığını kuvvetli bir varhkla teyît etmek ve kuvvetlendîrmek yolundadır)) Sergi dün halka açıldı Iş Bankası sergisinden çıkan ibret dersleri Cumhuriyetten evvel 36 milyonluk Osmanh kütlesl Başvekilimiz «Milletler tanıştıkça birbirlerine sevgileri artabilir. Umarım 11 bankaya 500 bin lira yatırmış. Bugün halkin yalnız İş Bankasına mevduatı 50 milyondur ki Izmir panayırı, bu noktadan da çok feyizlf bir eser olsun» diyor Başveküimizin lzmire muvasalatlarından iki intıba Evvelki gece /* Bankaatnuı ziyafetme aeref veren Büyük Gazi; bir tebrik telgrafma verileceh cevabt Celâl ve Muammer Beylere dikte ederlerken Evvelki gün, merasimle açılan tş Ban kası sergisine, dün 11 den itibaren halkm akmı başladı. Daha ilk dakikaıarda görülen tehacüm, her türlü tahnnnin fevb'ndeydi. Ziyaretçüer her paviyon. da uzun müddet kalarak grafîklcri, tablolan, istatistikleri, mukayeeeli levba Ian ve nümuneleri tetkik ediyordu. Katş Bankasmm onuncu yıldönümii labalığın kesafeti aksama dogru çok münasebetile tertip edilen tenez şiddetK bir derecfye çıktıgı içtn, sergi ziıh, evvelki akşam tzmir vapurile tertip heyetince tedbir'er alınmağa liiyapılmıştır. zam görüld^i. Sergi metbmllerine ko • (Mabadi besinci aahifede) (Mabadi altmcı aahifede) Ismet Pş. dün Ödemişe gittî ve geceyî orada geçirdi tzmir 27 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) • Basvekil lsmetpaşa Hazretleri refakatlerinde Hariciye Vekili Tevfik Riiştü, Adliye Vekili Saracoğlu Şükrfi Bey • lerle Vali Kâzım Paşa ve Izmir de bulunan meb'uslar olduğu halde bu sabah dokuzda hususi trenle ö d e mişe hareket «ttiler. Başvekfl Paşa üe refakaJindeki ae . vat yolda, kurutubnası bir buçuk mfl yon liraya îbale olunan Cellât gölü bataklıgmm kurutma ameliyesine baslan gıç merasiminde bvlunacak, muteakıben ödemiş Aydm şosesmtn resmi küsa dmı yapacakfar. Başvekilimiz ödemişte bir gece kaldıktan tonra tzmire donecektir. Ismet Paşa Hazretleri Izmirde Fırka merkezini ziyaıvtten sonra Yamanlar suyunun kuşat merasiminde de bulunacaktır. DOCkAN NADİ 9 eylul panayırı Sureti mahsusada giden Izmir muhabirimizin arkadaşımızla intıbaları Gazi Hz. Evvelki akşam Izmi vapurunu teşrif ettile Vekillerin tetkikatı Ziraat Vekili Giresundan şarka gitti İktısat ve Maarif Vekilleri tetkiklerine devam ediyorîar, Nafıa ve Maliye Veîdlleri Ankaraya gittile»MÜİÎ Müdafaa Veküi Istanbula geldi Şehrimzde Nafıaya merbut mü • esseseleri teftiş eden Nafıa Vekili Ali Bey dün şirktler nezdindeki Vekâlet komiserlerile görüşerek izahat almıştır. Ali Bey dün akşam trenle De rinceye giderek Devlet Detniryollarının travers fabrikasmı teftiş et(Mabadi dördüncü «•>.~vuu« «vruuıııu Bumreaej Başveküimizin nutku Ismet Paşa Hazretlcrinin evvelki gün tzmir beynelmılel panayınnı açarlarken söyledikleri nutuk, Istanbula dün bil dinlmistir. Bu çok mühim nutku aynen neşrediyoruz: . . . « Biraz sonra tzmir beynelmfle! (Mabadi üçüncu aahifede) Ismet Pş. Hz. Izmir nhtımında halkin aevinç tezahuratına makabele ederlerken Izmir 26 ağustos (Sureti mah • susada gönderdiğimiz arkadaşı • mızdan) Izmiri heyecanlı bir bayram neş'esi içinde bulduk. Başvekil Paşa Hazretlerile refikalan Hanımfendiyi ve Hariciye Vekili levfik Rüştü Beyi hamil olan ihtiyar «Gülcemal» daha lünandan bir hayli açıklarda iken tayyareler ve motörlerle muhtelif fırka teşekküllerinin tuttuğu bir vapur tara (Mabadi be?inci aahifede) Şarka koşan demir ağtar! Uç ana hatta inşaat süVatle ilerliyor Erganide ise başlı başına bir sanayi âlemi kuruluyor ve üç milyon ton bakır meydana çıkarıbyor Boğazlar meselesi Ingilizler neler söylüyorlar? «Times» gazetesinde çıkan bir makale Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin Eko Dö Pari gazetesine verdiği beyanatı dünkü nüshamızda yazmıştık. Hariciye Vekilimiz bu beyanatında bilhassa Boğazlar me • selesine temas ediyor, bu meselenin nasıl meydana çıktıgım anlatarak noktai nazarımızi hulâsa ediyordu. Dünkü posta ile şehrimize gelen Times gazetesinde ayni mesele hakkında bir makale gördük. Bu makaleyi de tngilizlerin Boğazlar meselesi hakkında ne düşündük • (Mabadi dördüncü aahifede) ııııiııiftııııımfimıııııııımıtıııımııınifiıiTiııııınıııııırıır ıııııııııınıttıtıııııııııııııııııtnııııınııııııııınıiMMiıııııiuııınııııımuMiıııtııiMiıııııinıiM Müdafaa Vekili Zekâi Bey /cenaı Bey Ziraat Vekili Muhlia Bey munııa ney 4 Usküdar tramvayları Kadıköye vardı! îlk iecrübeler dün Kadıköylülerin tezahürah arasında yapıldı. Bu kısımda 1 eylulden itibaren yolcu taşınmağa başlanacak Askerî terfi listesi Maden boğaztnda kapruler ve tüneller yei türabiyesi bitmek üzere ve 66 Ergaftı «Hususî* Demir yolu inşaatı hararetle devam et tünelin kâffesi aşümış bulunmakmektedir. Malatya Ergajıi hat • tadır. Maden boğazındaki iki büyük tının Yolçatıya kadar olan kısmı ikmal edilmişti. Buradan Erganikârgir köprünün de inşaatı pek ye kadar olan kısmının da tesvi(Mabadi besinci aahifede) Ankara 27 (Hususî) Askeri terfi listesinin yann tasdfkten gelmesî teklenmektedir. s'iran Hariciye Nazırt Taman 27 (A.A.) tramn Milîe!ler Ccmiyeti başmurahhası olan Hari ciye N&zuı Kâzhni Han dün Cenev.eye hareket etmistir. Hk teerübeai yapılan v Üsküdar tramvaylannın Kadıköyüne temdidi kısm'nın inşaatı3a 30 nisanda başlanmıştu Tamamile; Türk mühendisi ve işçileri tarafmdan idare edilmif olan bu ameliyat müte • tramvay Kadıköyünde madî bir faaliyet neticesinde dört ay gibi kısa bir müddet zarfında ikmal edilmiş ve ilk tecrübe dün. yapılmıştır. Usküdar ve Kadıköy (Mabadi altıncı aahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog