Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 62 ÎSTANBUL CAĞALOGLU e NO 3 7 0 3 Teteraf re tnettup adres!: CTmhuriyet, İstanbul Posta kutosu: Istanbnl. No. S46 Telefon: Basmuharrfr ve evl: 22366. Tahrlr heyeti: 24298. td«re ve matbaa kısmüe Matbaacılı* ve Neşriyat Şirketi, 242M 242W) urnhur İzmir 26 (Sureti mahsusads giden arkadaşımızdan) 9 eylul sergisini açmak üzere lzmire hareket e den Basvekil ts met Paşa ve Hariciye Vekili Tev fik Rüştü Beyle diğer zevatı ve 300 yolcuyu hâmil bulunan Gülcemal vapuru bu sabah saat 21 de Izmire muvasa • lat ettL Gemi daha Yenikale a çiklarında iken tayyareler, va HAYAT Ansiklopedisi Pazartesi 27 Agustos 1934 n « rflt hanrdır. CÖzIerlni»! bir an evvel ciltletiniz 6 Iş Bankasının 10 uncu yılı Izmir Panayırı dün açıld1 parlak merasimle kutlulandı Ismet Pş. Hz. Izmirde büyük mer asiml e Galatasarayda hazırlanan güzel sergi Bankanın mübdii, İkhsat Vekili Celâ! B. taraf indan açıldı ve candan tezahüratla karşılandılar İzmir •• • • • • • • • «•••••••a pur ve motörler tarafından isti bal edıldi ve Başvekilimiz büyük rezahüratla selâmlandı. Vali Kâzım Paşa, Belediye reisi Bebçet Salih Bey ve hükumuet, fırka, belediye erkânı muşla vapura yanaşarak Paşa Hazretlerine cHoş yeldiniz» dediler. Kâzım Paşa ile • liMKIUtlllMIIHIIMIII bir manzara ve tergiyi açan reisinln ref ikaları Basvekil Paşanm refikalarma birer büket takdim ettiler. Gülcemal Pasaporta doğru yanaşırken limandaki bütün vapuı lar dü dük çalıyor, rıhtımı dolduran mu azzam halk kütlesi mütemadiyen Başvekili seıamııyorau. reKlll selamlıyorcfu. Af yon Antalya demiryolu Inşaata bugün Afyonda merasimle baslanacak ^ÎVÎ:J Boğazların tahkimini neden istedik? Tevfik Rü»tü Beyin Eko Dö Pari gazetesîne muhtelif meseleler hak!nn<U mühim beyanatı Başvekilimiz hmet Paşa refikalan Ha Hariciye Vekili ve refakatindeki zevatla beraber rıhtuna çıktılar. PoIU ve asker müfrezeleri tarafından selâm resmi ifa edildi. Başvekilimiz askerin ve halkm selâmına daimî tebessümlerile muka « (Mabadi dordüncu aahifede) ^ Sergideki mükemmel ttmrlerdm: Vatan harüanndart 49 alttA ftsatn tş Bankatt merhez bbhcmna Iş Bankasının zaferi On sen* «rvel küçücük bir •vd* doğan bonka, y»ni türktymiin •n büyük iktisat m ü t n t M U eldu. Bu netice milli kabiliy** . timizin asilliğin* v* yüks«kK« ğin* bir misaldir . O Ş BANKASI dün onuncu yıldönü|1 müne yetişti, ve bu on tenelik faaliyetini Galatasaray litesi binasmda tertip ettiği canlı bir sergide millete halâsaten arzetmeği faydalı buldu. Dekoratör Salâhattin Refik Beyin pek kısa bir zamanja hazırladığı bu sergi büe başhbaşına bir san'at a b i d e s i oj^puşhır. lhtrva ve arzettigi eserler iti , Bu eser de Büyük Sefindir! Küşat resminde Mahmut Bey mühim bir nutuk söy ledi, 10 yıllık mesaiyi canlandıran sergi beğenildi Atyohdan bir manzara Ankara 26 (Telefonla) Af yon • Antalya demtryolunun vaz'ı esasını yapmak üzere Nafıa Miis teşan Arif Beyin riyasetinde Dev let DemiryoIIan Umum Müdürü Ibralıim Kemal, Başmüfettiş Şefik, Hareket dairesi reis muavini Ce mal Beylerle müteabhit Nuri Bey ve birçok mübendisler ve Antalya meb'usu Ali Haydar, Burdur meb'usu Mustafa Şeref Beyler saat 12 de Afyona hareket ettiler. Antalya 26 ( A. A. ) Af • yon • Antalya hattı inşaatının 1 başlaması münasebetile yarın Af Sağda îktısat Vekilimiz Celâl Bey Sergiyi açarken, aoldo Mahmvt Bey yonda yapılacak merasime iştirak nutkunu irat ediyor etmek üzere Antalya meb'usları, TSrkiye Iş bankasnun ononcu yıldömeb'uslar, Fırka ve ta Bankası erkânı, nomü, dün parlak merasimle v e çok Halkevi mümessilleri ve birçok kimşehrimizdeki sefaret ve konsolosluklar samimî olarak kutlulandı. Galatasarayerkânı, vali muavini Ali Rıza, Emni • seler kalabahk bir heyet halinde buda tertip edflen İs sergisi de, dün ak » yet Müdürü Fehmi Beyler, yerli ve ec gün Afyona hareket etmişlerdir. şamüzeri saat 18 de halka açıldu , " , < nebi matbuat erkânt, sanayiciler, iktıAçılroa merastmine, 17 de baslan sadî mehaflle mensup zevat ve diğer dı; fakat davetliler saat 16 dan itibabirçok davetliler geldiler. ren Galatasaray lisesi bahçesinde topSaat 17 de sergi methalinîn önün • lanmağa başlamışlardı. Saat 16 buçukden itibaren, bütün bahçe hıncahınç ta Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım doîmuî bir vaziyetteydi. Pa»a Hz., Iktısat Vekili Celâl, Nafıa Kapalı bulunan sergi methali bay Vekili Ali, Maarif Vekili Zeynelâbidin raklarla örtülmüş, bir yamndan diğer Afyon 25 (A.A.) Dün Halke Beyler, şehrimizde bnlıman bütün (Mabadi beşinci aahtfeac) vinin muhtelif kollarmdan birçok gençler başlarmda ev reisi olduga halde atla ve yaya olarak iki büyük kafili hal : nde Kocax<epeyi n'y'ret etmişlerdir. Büyük zaferde Gazi Hazretlerinin itk taarruz emrim! verdikleri bu tarihî te P'ye gidis gelî< orsdük' durakiama hariç olarak atla iki saat sürmüştür. lUIIMIUIIIIIIIIIIUUtlMUIHIIIHIIIIMllllHlllllltUIIIIMIIIIIUIIIIftllllllHMIItlllinilllMlltlinillHIIHItlilirilllllMlllllllllllMIUIIttlllllllllllllllHIIIIinilMI Pârli 2« (A.A.) •• AnMfolu A jansuun hususî muhabiri bildiriyor: Eko d ö Pari (fccho de Parİi) Türk i y e y e dair olan tetklklerinde H » riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin beyanatını neşrediyor. Tevfik Rüştü Bey sorulan suallece cevaben hu4âsaten demiştir Id: < Türk Rus dostluğu tam bir menfaat beraberliği üzerine kuruludur. Eski rejknleri ay»ran ihti • lâflar yok olmuştur. Şerait tama men değişmiştir. Boğazlar için Cenevrede dedik lerime Wr»ey ekliyeceğim. Ağır toplann kalkması teklifi üzerine . dir ki serbestisini müdafaaya mec • bur olduğumtız Boğazların tahki • mini istedik. Bizi alâkadar eden sadece meşru müdafaamızdu*. Gaycimüsavi muamele istetneyiz v e meseleyi vazeden biz değiliz. Balkanlarda politikamız sulhun, ta karrür efanîş nizamm mubafazast için bütün nrlletlerin beraber çaltşmasuıı istihdaf eder. Balkan misakı bu telakkiye tamamen uygundur.» Vr.kil Bey Yugoslavya ve onun büyük bir siyasisi olan kralı hakkmda tak //ancıye Vekilimiz Tevfik Rüştu Bey dir;câr beyanatta bulunmuş, Bukjaris . tanın da, en büyük menfaati, komşu (Mabadi ikinci sahifede) iki devir arasındaki fark Halkın parası eskiden küplerde dururdu, şimdi bakır yolunu açan lokomotifleri işletiyor Afyonda 26 agustos Afyon gençleri Kocatepeyi ziyaret ettiler ff9ankanmn mubdii, Iktısat Vekilimiz Celâl Bey barile ise buna büyük m e d e n i y e t m e r h a l e s i k o c a m a n bir ta rih demekte tereddüt caiz değildir. MiIK Türk kabiliyetinin hususî ve şah»î hhnmetlerle on seneye sıkışan bu parçasını görmek bile gönülleri yapılımş için gurur ve iftiharla, yapılacak içinse itimat ve itminanla doldurur. Kendi hesabımıza çok iftihar ettik. Bereketli bir kovanın yorulmaz ve neş'eli anlarına benziyen tş 3ankası işçilerini on sene kadar kısa b'r zaman zarfında çok san'at ve büyük mükemtneliyetle ördükleri çok ve çok güzel peteklerden dolayı kalbimizin bütün heyecanile burada da alenen takdir ve tebrîk etmeği millî vazifelerimizin en zevkliîerinden biri biliyoruz. YUNUS NADİ (hfabadi ikinci sahifede) r Tepeye vanlmca bütün k'file top . lanarak Büyük Kurtancmın harekâh tarassut ettikleri mevzie dikilen şanlı bayrağimızı selâmlamıştır. Kafîle ile beraber gid'm binbası Müfahham Bey 1903 metro irtifamda olan bu tepede bütün barekât mahallerini gSstererek taarruz hakkmda izahat vermîştir. Civar köylüler de bu merasirae tş • tirak ctmiglerdir. Kocateoede top mevzileri ve siperler hâlâ göze çarpmak • tadır. ,>. t Nafıa Vekili, bir iki «ene içinde dünyamn en zengin bakır madenlerinbiri; ülacak olan Erganide tetkikat yaparken . Cuırihuriyet Ldaresinin fsyizli kudreti zengin topraklarımızin altmda senelerdenberi gömülü durarı servet hazinelerini bireı birer'meydana çıkarıp bütün memleket halkının istifadesine terkediyor. ''*.$*.' Ergani bakıriarı da bu servet hazinelerinden b'cidîr. Daha son senelere gelinciye kadar Türkiyede bakırın mevcudiystinden bile çoğumuzun haberi yoktu. Fa(Mabadi dordüncu tahifede) tş Bankan »ergisinin açıltftndan bir başka intıba: Mahmut • tuttku dinlenirken Beyrn A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog