Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

26 Ağustos Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No. 3 3 Beyoğlunda Balıkpazannda Sahne sokağunia Azaryan Tiyatro apartuna • mnın altmdaki dairede roukim iken i • kanrKt?âhı mechul olan Madam Mari f Ağrıla»n ve soğuk algınlığmın serî ve ka»î lesırli devası, ambalaj ve komprıme(erınde @ alâmetı farılcasını faşıyan hakıkî ASPIRİNdır. Yeni Dünyaya: tstanbul 6 ncı icra memurluğundan: Madam Hermmeye 1 0 ' 2 / 9 3 4 ta rihli kuntratla bedeli ı'cardan 270 lira borcunuzdan dolayı isricar etmts oldu ğunoz mahaldeki eşyalarmız borçlar kanununun 267 ncî maddesine tevfikan tesbit ve bakkı hapse almarak rehnin pa. naya çevrilme*i yolile yapılan takip ve nammıza çıkanlan ödeme emri ikametgâbınızm meçhul olmasından dolayı bilâtebliğ iade edilmis v i bir ay müddet le ilânen teblisrat icrasına karsr veril mistir. Tarihi ilândan itfbaren bir ay zarfında borcumızu ödemediğinlz ve icranın tehiri hakkında bir karar getiı mediğiırz takdirde bakkı haoi» suıti le rehne alınnus o'an eşyalsnnız para va çevrilecegi malumunuz olmak ve ol bapta tebHğ makamına kaim bulun mak üzere ilânen tebliğ olunur. (2110) ZAYÎ Kılıçalipasa Asterlik Şu . besinden aldıjpm muayene kâğrıdı ve Rîze nüfus memurluğundan aldığım nüfu» eüzdanımı zayi ettim. Yenflerni alacağımd^n hükümleri ohnadığı ilân olunur. Rizenin Kirazdağ karysmden Kâmfl oğhı Bayram Ana, ilk, Orta ve l i s e kısıraları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. (Feyziye Mektepleri Cemkyetinin) idaresi alttnda manevî bir şahsiyettir. Talebesinin talim ve terbiyesine kıskançlıkla bağlı oldugunu muvaffakiyetİ Memleketîm.ziıı en eski husust mektebidir ve resmî mekteplere muadil olduğu tasdik edilmistir. ile ispat etnjiştir. FEYZİYE LiSESi Istiyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir. Leylf ve Neharî Kız ve Erkek Lise ve orta kıs'tn tnezun yet ikmal ımtıhanl rına 1 Eylulde ve sınıf ikmal imtihanlarına 22 Eylulde rnektepte başltnscaktır ve kayit îçin kergiin meklebe müracaat edilebilir, Telefon: 44039 ^ B ^ H BAKTERiYOLOJİ LABORATUARI Umuml kan tahlilâta, frengi noktal nezar.ndan (VVasserman ve Kahn tea müllerl) kan küreyvatı sayümasL Tlîo ve ısıtma bastalı&ian teşhlsl, ldrar, balgam, cerahat Kazurat ve su tahlilâtı, Oltra mikroskopl, basusi aşılar Istihzarı. Kanda ure, şeker, Klorür, Kollesterin mıktarlannın taylnl. Divanyolu No 189 Tel 20981 Israrla 2 ve 3 0 ko'no "Tie<><c amoaıaj <ASPİR r Maliye Vekâletinden: lstanbul, Üsküdar ve Beyoğlu Tahakkuk Müdürlüklerinde Izmir, Ankara, Bursa ve Seyhan vilâyetlerinde münhal bulunan 40 ve 45 lira maaslı tahakkuk müfettişliklerile tahakkuk basmemurluklanna 2265 numaralı kanunun 27 inci maddesinin C fıkrasi mucibince Hukuk, Mülkiye, Yüksek Ticaret ilimleri mektebi mezunlarından talip olanların evrakı müsbitelerile birlikte Vekâlete müracaatleri ilân olunur. (4973) Ambalajlardc Cumhuriyet Halk Fırkası lstanbul Vilâyet merkezinden: Menemende Ayyıldız tepesin de taş yapısı bitmis olan Kubilây abidesinin bronz figür dökümü 25/8/934 cumartesi başlıyarak on gün sürümü eksiltmeğe çıka rılmıstır. Eksiltme kapalı zarf yolile yapılacaktır. Zarf lar eylu • lün befinci günü saat on beste C. H. F. lstanbul vilâyeti idare he yeti rnerkezinde açılacaktır. Fi güriin maketi Istanbulda Cerrab< paşada Bulgurpalastadır. Eksiltmeğe girraek istiyenler fennî fartname ile mukaveieyi oku mak isin cumadan başka her gün ^aat dokuzdan on sekize kadar Istanbulda C. H. Fırkası Istan bul vilâyet idare heyetine baş vurabilirler. ZAYt tstanbul tthalât Gümriiğiinfin 1261 numarah ve 18/11/933 ta • rihli bm L'ralık ayniyat makbuzu zayi edibrıiştir. Yenisini ctbaracagımdan e*. kisinin hükmii olmadifH ilân olunur. Zinf a] Şirketi KANZUK SAÇ LOSYONU K epeklerı izale ve saç an besliyerek dökülmesine mani o'ur. Deposu: Kanzuk eczanesidir. Belli baş'ı ıtrıyat mağayaarında ve her ec?anede bulunur. lhtar: Kanzuk saç losyonu mümasillerı gibi yağlı de^ildir. 1 esiti kat'î ve rayihası lâtif bir losyondur. Vefa Erkek Lisesi Müdürlüğünden: 1 eylulden 20 eylule kadar eski talebenin velilerile beraber mek • tebe gelerek kayitlerini yenilemeleri lâzımdır. Kaydini yenilemiyen talebe mektebe alınmaz. Kayit günleri mektep kapısında üân edilmistir. (4935) istiklâl Lisesi Müdürlüğünden: | l İlk, orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştır. 2 Kayit için cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 3 Bakalorya ikmal imtihanlanna 1 eylulde, sınıf ikmal imtihanlarına da 22 eylulde başlanacaktır. 4 İstiyenlere, mektebin kayit sartlannı bildiren tarifname gönderilir. Elâziz Vilâyetinden: Beher çift ev için «25» metro mikâp çam kerestesi kalas haünds verilmek ve 16 çiftten az ve yirmi çiftten çok olmamak ve ihaleden itibaıen üç ay zarfında ikmal edilmek ve keresteden başka bütün maizemei inşaiyesi müteahhidine ait olmak üzere beher çifti 1030 lira bedeli keşifli 20 çift iktısadî muhacir evinin Elâziz merkezinde yapJması için 19/8/934 tarihinden 8/9/934 tarihine musadif cu • martesi günü akeamına kadar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulüs münakasaya konulmustur. Taliplerin şartnameyi görmek ve teklifnamelerini vermek üzere yevmi mezkurun aksamı saat 17 ye ka> dar Elâziz Iskân Müdürlüğünde mütesekkil Münakasa Komisyonuna müracaatleri lüzumu ilân olunur. (5015} Adres: Şehzadebaşı, Polis merkezi arkası. Tel 22534 • ^ • ^ m Susama, yazın beşeriyete olan cezasıdır. Tabil havası hazmiyeye malik Eno's •Fruit Salt" gazözlü toza bir mıkdar limon süuldıkda susamayı gideren lâtif. »ihhl ve mükemmeL bir müstahzır t e s k i l eder akjam bir bar~ dervntmda bir mıkdtnnds HATIRLATIRIZ Ki: Şehir kostümleri Spor kostümleri Pardesüler Mantolar Smokinler Fraklar îçfn nTvsfmin rn son moda kumaşian Tüccar Terzi Hri İstiklâl caddesi No. 409 Teleton 40450 Beyoğlu üçüncii «alh hukuk ğinden: J. i T K i N sjelmıştir BAN KA5 J MLÖKU1I SCZANELEKDB •ATIUR. Yedikale Ermeni hıutanrci idare m3dörii vekili avukat Akgül Beyin müd • deaalerh Beyoğlunda Asmalımesçit sokağında (56) numaralı baneyi terkle 1 Koraciğer Mide Barsak • TaşKum hastalıklanna Tarlabaştnda Tirişe sokağmda 24 no maralı haneye nakloden Corci Rober Efendi aleyhine acılan alacak davasmdan dolayı gönderilen davefa'yede ha . Uhaztr ikametgâhı meçhul bulunduğu bıldirilmiş olmasma roebrri bermudbi talep yirmi gün fasıla ile ilânen tebli gat icrasına karar verilmiş olduğundan yevmi muhakeme olarak tayin olunan 29/9/934 saat onda mahkemeye gel • T II Kız ve Erkek 7 I A İÇMELERİ 16 45 te Içme ve tren fiatlerinde mühm tenzilât yapılmıştır. Hergun kopruden 6,30 ?,,35 8,05 9 50 II 13,15 15,10 Haydarpaşaya giden vapurknn trenleri içmelere gidcrler 3 senelik orta ve 3 senelik Ticaret Lisesi kısımian vardir. Orta k sma ilk mek tep mezunlan, Ticaret Lisesi kısmına orta mektep me7unlan kabııl edılir. Orta ve Lise kısımlannda restni m ıfredat progrâmlarile birlikte mektebin tesis gayesine uygun aynca meslek ve lisan dersleri kuvvetli bir tarzda o otularak mezıjnlan Ticaret ve Iktısat sahasında ve şahsî teşebbüslerde muvaffak olacak şekilde hazırlanır, Amelî Hayat Cağaloğlu '• Telefon: 23630 1icaret Lisesi mediği ve t'rafından bir vekil göndermediği takdirde gıyabında rmıbak'me • ye devam olunacagı davetiye tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (2111 ) tstanbul 6 ncı icra mimurluğundan: Mahçuz oîup paraya çevrilmesine karar verilen bir adet portmanto ve san • dalye ve bakır mangal ve sairenin bi rinci arttırma suretile, 27/8/934 tari • hine tesadüf rden pazartesi gunii saat 16 dan 17 ye kadar Beşiktasta Uzun caovada Şehitasım caddesinde 114 numaralı banede satılacağmdan taKp o • lanlann mahallmde bazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (2114) ZAYİ 922 senesinde Fen F«kultesinden aldıpm sertıf'kalanmı zayi ettim. Yenilerini alacağunden diğerieri • nin biikmü yoktuı. »rfan Reşk Orta kısımdott taksitte senede 30 lira ve lise kısmı dört taksitte senede 40 lira Kayit günleri: Cumartesi, Pazartesi. Çarşamba Nafıa Vekâletinden: Ankara Çankın yolunun 106 ıncı kilometrosunda «20,418.61» lira bedeli keşİfli TÜNEY köprüsü inşaatı kapalı zarf usulile mü nakasaya konulmuçtur. Taliplerin münakasa evrakını gormek üzere Nafıa Vekâleti Şose, Köpriiler ve Binalar Reisliğine, lstanbul ve Ankara Başmühendis liklerine müracaat edebilirler. Münakasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yapmış oldukları in&aata dair vesikalannı münakasadan en az SEK1Z gün evvel Şo seler Reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vetikası almaları lâzımdır. Münakasa evrakı ON lira bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacakları teklif mektup larını 1/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 e kadar Nafıa Vekâleti Müstetarlık makamu» jtevdi eylemeleri ilân olunur. (4535) SaMp ve Batmuharriri Yuntu Nadi Omuml nefriyatı idare eden Yazı tşlert müdürü: Abidin Daver Uatbaacılık ve Nevlyat TürK ÂTiontm Şlrketl . lstanbul
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog