Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

»26 Ağustos Camhartyet Üsküdar Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: üsküdar Mmtakası Tahakkuk Müdürlüğünce açık miinakasaya konulan 139 çeki odun ve 16 ton kok kömürii için verilen fiat haddi lâyıkında görülmediğinden münakasa müddetinin temdidile 1/9/ 934 tarihine musadif cumartesi günü saat 14 te Kadıköy Bahariye caddesinde 98 numarah binada müteşekkil komisyonda ihale edi • leceğinden taliplerin teminatlarile birlikte yevmi mezkurda Üskü dar Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğüne müracaatleri. (5089) VAPÜRCULUK TÜRK ANONİM ŞÎRKET1 Nafıa Vekâletinden: Denizyolları İŞLETM E S ! Acentalan: Karaköy Koprübafi Tel. 42362 Sirkeci Mühürdanade Han Tel 22740 Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Trabzon yolu Tarı vapuru 26 afustos s a a t d e Ankara Yüksek Ziraat Enstiüsü Rektörlüğünden 1 Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve Or man Fakiiltelerine meccanî, leylî ve ürretli leylî ve niharî erkek ve kız talebe almacaktır. Kayit ve kabul şartlan aşağıda yazılıdır: A t Türk tebaasından olmak (ecnebiler hususî talimatnamesi ne göre kabul edilir). B : Lise bakaloryaaıni vermiş bulunmak. C : Leylî olacak talebenin yaşı 17 den aşağı, 25 ten yukari ol mamak. D t Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkla • n hakkında tam teşekküllü hastanelerden sıhhat raporu getirmek Te aşı şehadetnamesi vermek. E : Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazbataıı ge • tirmek. 2 Enstitüye girmek istiyenler yukandaki vesikalarla birlikte 6 krt*a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne göndermelidirler. 3 Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden eylulün so Duncn gününe kadardır. 4 Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. Müessese kayit ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar muayene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlann kaydi silinir. 5 Leylî, meccanî talebeden staj veya tahsil devresi fçînde »tajını veya fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkanlanlardan hükumetçe yapılan masrafı ödiyeceklerini daire enstitusünun ve • recegi nümuneye göre noterlikten musaddak kefaletname vere • ceklerdir. 6 Vaktinde tara evrakla müracaat etmişler arasînda kabul edilecek talebe diploma derecesjne ve müracaat tarihlerine göre tefrik edilecektir. 7 Ziraat, Baytar, Orman Fakültelerine ahnacak talebeler, Ta biî llimler Fakültesinin I, 2, 3 üncü sömestrlerinde mevcut dertle ri de takibe mecburdurlar. 8 Ziraat Fakültesine ahnacak talebe Ankarada Gazi Orman Çiftlünnde on ay staj göreceklerdir. Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbiae masraflan karşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 9 UcretH leylî talebenin ücreti üç taksitte ödenmek üzere 275 Iiradır. 10 Ucretli leylî talebe tercih olunur. Kabul şartlanm haiz olan niharî talebe için mİktar tahdît edilmemistİr. (3704) ^ nhtimindan kalkacak. Gıdişte Zonguidak, înebolu, Ayancik, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tireboln, Görele, Trabzon ve Rizeye. Döniişte bunlara ilâveten Of ve Sürmeneye ngravacaknr. Çanakkale Vilâyetinde Çanakkale Ezine yolu üzerinde «31,951.97» lira bedeli keşifli Sarmısakdere «Arslan» köprüsünün mevcut kârgir ayaklar üzerine inşası kapalı zarf usulile münaka saya konulmuştur. Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafıa Vekâleti Şose, Köprüler ve Binalar Reisliğine, Istanbul ve Çanakkale Başmühendisliklerine müracaat edebilirler. Münakasaya girmek istiyenlerin şimdiye kadar yapmış olduklan inşaata dair vesikalarını münakasadan en az SEK1Z gün evvel Şo seler Reisliğine vererek bir ehliyeti fenniye vesikası almalan lâ zımdır. Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. Münakasaya iştirak edeceklerin hazırlıyacaklan teklif mek • tuplannı 1/9/934 tarihine raslıyan cumartesi günü saat «16» ya kadar Nafıa Vekâleti Müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilân o lunur. (4534) Bartın yolu DIIDCA vapuru 27 DUİIOA ağustos PaTarloei I 9 ^ Sirkeci nhkalkacak razanesı mutat iskelelere nğrıyarak Cideye kadar ğidip dönecekör. (5106 ümından tzmir sür'at İskenderiye yolu vapuru 28 ağustos 11 Salı dan de Galata nhtımınkalkacak, doğru îzmir, Pire, Iskenderiyeye gidecek ve dönecektir. (5109) ROMANYA HÜKÛMETi İDAREİ BAHRiYESi Limannnızdan hareket edecek vapurlar R o m a n y a vapuru 27 ağustos paazrtesi sabah saat 10 da (Pire, lskenderiye)ye. Prençjpeza Morio vapara 28 ağastos sah saat 16 da ( Selânik ) e. Recele Karol vapuru 29 ağustos çarşamba saat 12 de (Köstence) ye. Köstenceden bütün Avnıpa için hareket eden trenlerle aktarma. Merkezî ve Şimalî Avrupanın bütün başlıca istasyonlan için doğru bilet Romanya ve Lehistanm bütün vilâyetlerile Tnna limanlan için konşmento mektuplarile eşyayi ticariye sevki. Fazla fafsüat için Galata Merkez Rıkbm Hanında kâin mnumî acentalığma müracaat. Telefon: 44828. (1503) Istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları \ Usküdarda Dağhamamında 20,000 M2 tarla Sayımocağında Küçükköy civannda 105,000 M2 Tarla Maslak » 100,000 M2 Rami » 105,000 M2 » » 60.000 M2 » '» 18,000 M2 Yıldıztabya » 18,000 M2 Yukarıda mevki ve miktarlan yazılı tarlalar üç sene müddetle ican arttırmaya çıkanlmıştır. İhalesi 8/9/934 cumartesi günü saat 15 te • dir. Talip olanlann tstanbul Evkaf Müdürlüğü Akarat Kalemine müacaatleri. (5084) Müddeti icar 935 mayıs nihaye1 Beyoğlu, Hüseyinağa tstikl&l caddesi 197 tine kadar numarah apartımanın birinci katında sa • lon ve bodrum. 2 Kadirga, Şehsuvarbey Aynihayat mesçidi » » » nin üst kıstnı bir oda bir sofa. 3 Kadirga, Şehsuvarbey, Aynihayat mesçidi » » > nin alt kısmıı bir oda bir sofa. 4 Çelebioğlualâettin, Sabuncu han S. 12 14 » V » numarah dükkân. 5 Fatih, Kirmastî, Emhler ban 11 ve 13 nu » » a maralı dükkân. 6 Goztepe Kadirağa mahallesinde 45 numa » » » ralı baraka ' 7 Çarşida Cevahir bedesteni sol taraftâ 43 » » a numarah dolap 8 Çarşıda Saatçilerde 14 No. fnecihasari 936 » i cami mahalli 9 Taksim, Ayazpaşa, Hadi tbrahim Ef. camii 937 » » Balâda muharrer emlâk hizalannda gösterilen müddetlerle kiraya verileceginden mflıayedeye vazolunm«''.ır. Taliplerin 5/9/934 çarşamba günü saat on bese kadar Evkaf Müdürlüğünde Vakıf A • karlar Kalemine müracaatleri. (5082) Trabzon yolu vapuru 28 ağustos 20 de Galata nhtıSalı mından kalkacak. Gidişte Zonguldak, Inebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye. Döniişte bunlara ilâveten Sürmene, Orduva ufrayacaktır T5I08) Erzurum Daktiio aranıyor Uşak Şeker Fabrikasından: Kuvvetli muhasip bir daktiio • ya ihtiyaç vardır. Mesken, ten vir ve teshin fabrika idaresi tarafından temin edilecektir. Maaş 70 Iiradır. Talipler arasînda im tihan yapılacakhr. Talip olanla • rın hemen Sümer Bankın lstan bul şubesine müracaatleri. ZAYİ Galatasaray Lisesmden ikmali tahsüle 1870 senesinde almıs ol duğum banliye sehadetnamemi zayi etmis olduğum ilân olunur. Rüsumat kontrol dairesi mudörlü . Üinden mütekait Şefik Beşu<taş 2 ncî hukuk daJresinden: Beb«kte Dere sokağmda 65 numa • ralı hanede mukim ana Te babau ö len kfiçük 1333 do&mnhı Ayfe Sabi • ha Hanıma mezkur hanede mukîm a • muru vesayeti ifaya muktedîr olduğn anlaşılan Ramazan Efendinm vâsi tayin edilmiş olduğu aJnkadaranca malum olmak üzere Oân olunur. (127) Beşiktas icra daîresinden: Mahçnz ohıp paraya çevrilmesi kararlaşhnlan bir adet iki mm Mmin üzerine kanatlı ıhla • nmrdaa elbise dolabı ve bir adet lar • beyaz ve »an çi . çekli Anadolu seccadesinin t^llâliye ve ihale pul reshnlerî nnişterisine art ol mak üzere 29/8/934 tarihine te*adüf eden çarşamba güıril saat 10 dan 12 ye kadar Sirkedde Demirksptda tramvay caddesi üzerinde ve otobusleirn bulon • duğu mahalde sahlacağından talip o • lanlann o gün ve o saatte hazır buln nacak olan memunma müracaatleri i • lân olvmur. • (2106) Eyüp tolh icra memurlnğundan: Tahm Efendi ile Hafize Hansma şayian motasarnf olduklan Eyupte Ra. mide Cuma mahallesmm Mahmodiya caddesinde 72 mnnaralı bir kattaa i • baret olan hane: Cumle kapısmdan gi> rildikte tıfak bir taşlık ve taşltk arasmda bir aptf^ane ve bir mntfak ve mer> divenle yokanya çıkıldıkta arak bir sofa Bzerinde sokağa karsı bir oda üe baheeye karsı bir oda ve tabta 3e bo • lünmas aynca bir oda ve bir mflctar bahçe ile tahtmda camekânlı bir kah • vehane, aynca kahvehanentn nfak bir babeeyi havi bir bap hanenin ffiyna mm îzalesme karar verilmış olduğun dan Eyüp icra&mdan bir ay m6dde<le açık arttırmıya konulımıştur. Satış sartnamesi 26/8/934 tarihm > de divanbaneye talik kılmnnstar. Birin ' d arttırma 29 '9/934 enmartesi güntl saat 14 ten 16 ya kadardır. Arthrmıya iştirak icin muşağm kıymeti muhammenesi olan 882 liranm ySzde 7 buçuk nisbetînde pey akçesi almr. Muterakira vergi, Belediye, Evkaf L earesi sahiplerine, teflâKye müstertye aittir. Birmd arttırmada muhammen loy metin yfizde yetmis b*şi buhnadığı takdirde en son arttiranm taahhüda bald kalmak Bzcn i d n d atttınm 16/10/, 934 tarOıkıe tesmUf eden sah gânfi sa•t 14 ten 16 ya kadar rmıkarrer bnlondnSandan Ipotek sahibi eVaıftkhlarla diğer ahcaUılann ve irtifak hakkı sa bjplerîne flân tarihmden ftTb«ren 20 gün içinde evrakı mfisbitelerile bfldirmele ri lanrodır. Aksi takdîrde haklan tapu stcülenie sabit ohmyanlar salış bedeünin paylasmasmdan haric kabrlar. Alâkadarlar İcra ve ıflâs kannnanun 129 oncn maddesme tevf3can hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak İçin 934/947 numara ile memuriyeti • mizde mevcut dosyaya muracaatleri i • Giimriik Huhafaza Umum Kumandanlığı Istanbul Satınalma Komisyonundan: Türkîye Ziraat Bankası Mevki! Torbah kazası Sokağî Cİnsi 1 Gümrük Muhafaza teskilâtı için «300» ton birinci nevi benzin kapalı zarfla 16/9/1934 pazar günü saat on dörtte eksiltmeye konulmuşhrr. 2 Tasdikli şartnamesi hergün fstanbul Gümrük Muhafaza Baş • müdürlüğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 3 tsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduklarina dair vesika ile muvakkat teminat olan «7875» lirahk vezne mak buzu veya banka kefaletnamesile birlikte teklif mektunT»^, belli saatten evvel Komisyona vermeleri, (4969) No. Üsküdar Mıntakası Tahsil Müdürlüğünden: Usküdar Mıntakası Tahsil Müdürlüğünce alenî münakasaya bırak.lan odun ve kok kömüriine verilen fiat haddi lâyik gorüleme dig'nden munakasa müddetinin temdidi suretile 1/9/934 tarihinde cumartesi günü saat 14 te Kadıköy Bahariye caddesinde 98 numa rah binada mezkur müdiriyette müteşekkil komisyonda ihale edi lecektir. Taliplerin teminatlarile birlikte yevmi mezkurda Tahsil Müdürlüğüne müracaatleri. (5078) Kayas köyü, Ka 3?400 dönüm taT Bilâ yas çiftltiği layı havi çiftliğin l/2hissesi Yukarıda evsafı yazılı Yunanlı emvalinden 1/2 hlsseli Kayas çiffligî 25 ağustos 934 tarihinden itibaren kapah zarfla müzayedeye çıkanlmıstır. Malın satıldığı seneye ait vergisi ve belediye resim ve masarif' sairesi müşteriye aittir. Kat'î ihalesi istizana tâbidir. tha le 17 eylul 934 pazartesi günüdür. Talipler teklif mektuplarını bir zarfa koyup ârlcasını mühürliyecekler ve üzerine adreslerini yazacaklardır. Bu zarfı teminata ait makbuzla birlikte ikinci bir zarfın içine koyacaklar ve zarfı mühürledikten sonra üzerine talip olduklan malın adresini yazacaklardır. taliplerin, kıymeti muhammenemn yflz'de ye'di buçugu nîsbetin de teminatlarile birlikte ihale günü saat 14,30 da Torbah Malmfl dür!üğünde müteşekkil Satış Komisyonuna ve daha fazla malumat almak istiyenlerin hergün tzmir Ziraat Bankası Muhasebesine mü • racaatleri. (5090) K. Muhammenesi 87000 ttaohnmr. (128) [ l d 9&1 934 i ii l s Tedrisat en son usullerle vapılmaktadır. 9&1934 senesi sergisi açilmış ve talebe • kaydina başlanmıştir. Salacık Bostan sokak No. 9 Hanımlar Biçki dikiş Yurdu | Uskttdar Ankara Belediyesinden: jitalyan Lisesi ve Ticaret Mezbahada yapılması takarrür eden firigorifik ve teferruatı için icap eden proje ve sartname ve keşifnaınenin ihzarı iki ay müddet le münakasaya konulmuştvır. Şartnamesini görmek ve taf silât almak istiyenlerin hergün Fen !?leri Müdürlüğüne müracaatleri ve müsa bakaya iştirak edeceklerin ihzar eyliyecekleri proje, sartname ve keşifnameyi 11 eylul 934 salı günü »aat on yediye kadar Belediye Reisliğine vermeleri. (3895) I Mektebij TOMTOM SOKAK, BEYOGLU Kayit muatnelesıne eylulün birinci günü başhyacaktır. ; Istanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: tstanbul Umumî Hapisane ve Tevkifanesile Üsküdar hapisanesi için mubayaa edilecek 59 bin kilo mangal kömürile 600 çeki odun münakasaya vazedilmiş olduğundan taliplerin şartnamcyi görmek üzere hergün Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak edeceklerin 12/9/934 çarşamba günü Istanbul Vilâyeti Muhasebecili ğine muracaatleri ilân olunur. (4933) Posta Telgraf ve Telefon Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Fabrikamız Varnon pil ihtiyacı için 600 adet kuru pil, 2500 adet Varnon pil kadehi, 4000 kilo grafit, 500,000 adet boncuk ve ambar ihtiyac için de 5000 kilo nişadır ayrı ayn, fennî ve idarî şartname* leri dahilfnde pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Talip olanlann 5/ 9/934 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te Beyoğlunda bulunan Müdürlügümüz Mubayaatt Komisyonuna % 7,5 teminatı mu • vakkatelerile birlikte müracaatleri ve şartnameyi hergün kalemden alabilecekleri ilân olunur. (4761) Çay Belediyesinden: 1 Çay nahiyesinin Nafıa Vekâleti Celilesince musaddak projesî mucibince 16662 lira bedeli keşİfli Hidro elektrik tesisatımn yapılması 16 ağustos 934 tarihinden bilitibar yirmi gün müddetle ye niden kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştuj 2 Gümrük ve muamele vergisi Belediyeye aittir. 3 Tediye şeraiti: t Bedeîi ihalenin % 30 u banka teminatı mukabilinde mukavele ımzasmı müteakıp derhal, % 30 u bilcümle malzemenin Çay nahiye sine vurudunda vc mütebaki % «40» ı tesisatm ikmalile kabulü muvakkatte verilecektir. 4 Proje ve evrakı müteferriasım Çay Betediyesinden veyahut Istanbulda Taksimde lstiklâl apartımamnda elektrik mühendisi Hasan Haîet Beyden bedel mukabilinde alabilirler. 5 Talip olanlar 4 eylul 934 salı günü saat üçte munakasa ve ihale kanununun mevaddı mahsusasına tevfikan Çay nahiyesi Belediye Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. (4931) Çifteler Aygır Deposu Müdürlüğünden: Keşif bedeli 32195 lira 55 kuruş olan müessesemizin Ertuğrul mevkiinde yapılacak tlgı ahm inşaatı 12/8/934 ten itibaren 20 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 1/9/ 934 cumartesi günü saat 15 te Eskişehir Baytar Dairesinde yapı lacaktn*. Taliplerin şeraiti anlamak ve şartnameleri görmek üzere Ankara *e Eskişehir Baytar Müdürlüklerile Çifteler Aygır Deposu Müdür lüğüne müracaatleri ilân olunur. (4730) Kocaeli Vilâyetinden: Vilâyet Hususî Muhasebe bütçesinden şartnamesi ve nümuneleri mucibince yaptmlacak olan 1684 lira muhammen bedelli matbu evrak eylulün yinninci çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek ü zere alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanlann mezkur ta rihte 125 lirahk muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilâyet makamına ve sartname ve nümunelerini sörmek istiyenlerin Encümen kalemine müracaatleri. (4978)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog