Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

6 = tstanbul asliye mahkemesi birinci 6 26Agustoı 1934 FAR HASAN Burhaniye Ziraat Bankasından: Bankamıza olan borcundan dolayı Bürhaniyede Seyitzade Halit Beye ait aşağıdaki gayrimenkuller 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununa tevfikan satışa çıkanlmıştır. Açık arttırma 16 ağustos 934 tarihinden itibaren bir buçuk ay müddetle devam edecektir. Teklif olunan peyler 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından takdir olunan kıymetin yiizde yetmiş beşini bulduğu takdirde 2 teşrinievvel 934 tarihine musadif salı günü saat 15 te Burhaniye Ziraat Bankasında muvakkat ihalesi yapılacaktır. Daha fazla izahat almak istiyenler Burhaniye Ziraat Bankasına müracaat etmelidir. (5081) Üç yeminli ehli vukotça takdir olunan kiytrei Gayritnenkulün cinsi Beşerîyete belâ olan fareleri imha ediniz. caret dairesindent tstanbul h'manınm 251 ve mavnaci • lar cemiyetinin 273 numaralanna kayhli 25 rüsum tonhık mavnann buğday hamulesıle ve Cimıt romörkörü vedegm . de olarak U»küdardan HaskS> degir • menîne gitmekte iken Şirketi Hayri ye vapurlarmdan birmin dalgasından deniz sathınm yükselip açılman neti cesi olarak garkolmasma muncer olan kazayi bahriye ait raporun alınması mezkur mavna rftsi Osman Ef. tarafından baistida talep olunmakla ticaret kanununun 1065 inci maddesi mucibince bn isle alâkadar olan herkesm raporun afanması için tayin edilen 29/8/934 çarsambe günü saat 14 te mahkemede hazır buhmabileoftkleri ilân olunur. (2113) Tashih 24 agustos cuma günku nüshamızın 6 ncı sahifesmde, son sü tunda mtişar «den (Beyoğlu Altmcı Noterliği Yüksrk makamma) ilânmm serlevhasındaki (akmcı) keümesi sehven unutuhnustur. Tasbibi keyfiyet ohnrar. Kırklareli Valiliğinden: Kapah zarf usulile münakasaya çıkanlıp 15/8/934 tarihinde ihaIelerinin yapılacağı evvelce ilân edilmiş olan: 1 «6520» lira 23 kuruş keşifli Kırklareli DerekSy. 2 Ve «5881» lira 93 kuruş keşifli Babaeski Burgaz. 3 Ve «8163» lira 80 kuruş keşifli Kırklareli Vize yollarînda yaptlacak şosa tamirlerine ait münakasalar görülen lüzum üzerine ve evvelce ilân edilen şartlar dahilinde 29 ağustos 934 tarihine musadif çarşamba günü sırasile saat on beş, on altı ve on yediye tehhr edilmiştir. 4 Bunlardan maada ayni tarihte ve saat on beş buçuk ve on al tı buçukta ihaleleri yapılmak üzere «999» lira 48 kuruş keşifli Poy rah Demirköy ve «1968» lira 93 kuruş keşifli Kırklareli Hasköy yolunun tamirleri ayrı ayrı açık münakasaya çıkanlmıstır. 5 thale nümuneleri Kırklareli Daimî Encümeninde yapılacaktır. Şaı*tname ve kesiflerini görmek ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Kırklareli Daimî Encümenine veya Başmühendislige müracaatleri ilân olunur. (4979) ile bir sanivede öldüıünüz. Hasan tare zehiri bir parça ekmek veva un ile maroul tatlılara az bir mıktarda sürülürse ve farelerin bulunduklan yere birakılırsa her türiü fareier ve sıçan'ar, seve seve iştıha ile yerler ve derhal ölüder. Bütün fareler, ölen fare\i görünce korkulanndan bir daha kat'iyyen çıkmazlar ve diger bir tnahalle naklederler. Bunun içindir ki tarelerdtn kurtulursnnuz. Hasan £cza Deposu. Fare zehirinin bu£day nevileri de çiktniştır. Macun ile birlikte buğday zehirinden farelerin bulunduklan tnahalle serpilırse farelerin ve sıçanların bütün an.i ve baba ve ecdadı ve silsılelerinden eser kalrnaz. 2 5 kurutur. Taklitlennden sakınıniz FAR HASAH morkaMna dikkcrt Biga icra memurluğundan< Biganın Yeniçiftlik köyünden İbra him oğlu Ismail Ağamn Türk Ticaret Bankasına borcundan dolayı tahh hacze alınan o köyde mevakii muhteKfeden yirmi bir parça emvali gayrimenktüesi açık arttırmıya çıkanlarak 15 eylul 934 cumartesi günü saat 16 da kıynv.ti mu. hammcnesinin yiizde 75 ini buldugu takdirde talibi Szerine ihale edileceği, ek si takdirde son arthranm taahhudü baki kalmak sartüe sahy on beş gün daha temdit •« on beşmd gimu ayni saatte en çok arthranm Szerinde bırakılaoa • ğmdan talip olanlarm tellâl Yusuf E • fendiye ve emvali gayrimenkule hak • kinda daha fazl« malumat almak isti yenlerin Biga icra dairesine müracaat • kri ilân olunnr. (2117) Avcılar ve Ambarlı köyleri Muhtarliklarından: Avcılar ve Ambarh köylernin müstere k av mer'ası avlanmak için ve 934 se • nesine ait olmak üzere kiraya verileorkti r. Taliplerin pey akçesini müstahsibaı 27/8/934 pazartesi günü saat 12 de Yeşilköy nahiye binasında yapılacak mS • zayedeye iştirakleri ilân olunur. (2107) Edirne Erkek Lisesİ, Kız ve Erkek mekteplerî satın alma komisyonundan: 1 Uç mektebin mayu 1935 nihayetine kadar ihtiyacı bulunan (41) kalem muhtelif cins erzak ve sairesi hizalannda yazılı suretlerle 19/8/934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kırdırmıya konulmuştur. 2 Kırdırma, 8/9/934 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 15 te hükumette toplanacak koırfis yonda yapılacaktır. 3 Kapah zarfla vermeğe istekli olanlarm kanunda yazılı usullere göre yapacakları teminat ve teklif mektuplarını belli saatten 15 dakika evveline kadar kabul edilir. . Açık kırdırma ile vermeğe istekli olanlar muvakkat teminat veya banka mektuplarile kırdırmıya iştirak edebilirler. 4 İstekli olanlar şartnameleri nergün bu mektepler idarelerine müracaatle gÖTebilirler. (5079) Kiz Mnaiiim Mekrebi ErkeV Muaiiîm Vektebi Erkek ÜJsesi 21800 00 9380 00 7568 00 Mevkii Zeytinyağı Fab. Bür. Iskelede Sabunhane » » Elektrik Fab. 140/ » Musalla 185 sehm' Garaj, kahveh»ne. î yazıhinenin nısfı Zeytinlik » » » » » » » » » Hükumet civarı Hisar K. Esmece Evsafı Iki baskılıdıı Biri 60 dİğeri 30 beygir kuvvetinde iki motörlü 1500 00 250 00 1500 00 100 00 400 00 Rizede Fethiye fckelesinde mukîm i 4595 metro 50 ağaç zeytin ken elyevm ikametgâhlan meçhul bu lunan Haı>talzade tbrahim ve tsmail Efcndilere: tstanbul 7 nci icra memurlugundan: Yorgi Efendi vekih" avnkat Alkivyadis Efendi tarafından 12/6/934 tarihli taldp talebile ve 15/1/341 tarihli mnayene senedine miist*nîden rirr.metinizde matlubu buhman ve Fatma Hanımm varisleri sıfatile bm Kradan hissenize isabet eden meblâğın takip talebi tari hinden itibaren maafaiz ve masarif rehnîn paraya cevrilme» yolîle talep edilmiş ve tanzim olunan 934/3311 dosya numaralı <:dsme emri beravi tebliğ ikametgchınıza fcönderilmişse de ode • me emirfrri arkavna verilen mesruhıtt~ ta mezkur ikametgâhmun terketmis olduğunuz ve yeni ikametgâhmız da meçhul olduğu anlasılıms olduğundan yu karıda yazılı borç ve masraflan işbu ilân tarihinden bir buçuk ay içinde o • demeniz vc borcun tamanuna veya bir kısmnta ve yahut alacaklmm takibat icrası hakkına dair bir ib'razınız varsa ge. ne bîr buçuk ay içinde icra dairesine bildiımeniz ve bildirmediğiniz takdirde ayni müddet içinde ve icra ve iflâs kanu • nunun 74 üncü maddesi mucibince mal beyanında bulunmanız lâzımdır. Be yanda bulunmazsanız baptsle tazyik e dileceksiniz ve hakikate muhalif beyanda bulunduğumi7 takdirde hapisle ce • zalandınlacaksınız. Borcu ödemez ve • ya itiraz etmezsenız hakkmızda cebri icraya devam edileceği mezkur ödetne omrinin tebl'ği makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (2104) bahsolundu, Bil bu bahisten kadmların hayatındaki mevkiine atladı. Pek yakın zamana kadar onlardan hiçbiıri kalbinde yer tutamamışlardu Evde idiler. Givenda bahsin bu şekle dökülmesini tehlikeli bulmus olmalı ki pek yakın zamanın ne zaman olduğunu tormadan Bile sordu: Sokağa çıkalım mı? Evde otura otura bıktım. Cuma akşamı için tiyatroda yer tuttum. Cuma akşamı mı? Cuma ak famına daha yıl vaır. Ben şimdi gidelim istiyorum. Tiyatro olmasın da sinema olsun. Bil cevap vermedi. Düşünüyocdu. Givenda ilâve etti: Galiba Mister Selbiye beni evde hapsetmeyi vadedip etmediğinizi hatırlamaya çalışıyorsunu. Haydi dediğiniz gibi olsun. Gi dip bir taksi çağırayım. Otomobile binince fikirlerini değistirdiler. Sinemaya <îeğil, Hayd Parka gittiler. Hava sıcaktı. Mehtap çok güzeldi. Böyle bir geceyi sinemada geçirmek münasebetsizlik olacaktı. Kocakır Kocahavlu » ve Toprak » » 5514 metro 106 aŞaç zeytin 50 00 Sebze bahcesi 42548 00 Yekun 1838 metro 2 evlek 10 zeytin 2757 metro 30 a5»r zeytin 919 metro bahçe | Istanbul Belediyesi ilânları \ Şehir içinde sabahları toplanmakta olan çöpler birçok yerlerde halk tarafından akşamdan mağaza ve evlerin önlerine bırakıldığı cihetle bunlar dökülerek cadde ve sokakları bir mezbele haline ge tirmektedir. Bu halin devamma mâni olmak üzere böyle kapıları ö nüne bırakılacak çöplerin behemehal kapalı kaplarla bırakılması ve aksi hareketi görülenler hakkında zabıtai belediye talimatnamesinin tatbikı cihetine gidileceği ilân olunur. (5128) *•• Belediye hastaneleri için lüzumu olan 6900 kilo makarna, 1000 kilo salça, 1420 kilo telşehriye, 1450 kilo un, 650 kilo nişasta, 50 kilo arpaşehriye, 2000 adet limon pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya mektubile 27/8/934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (5127) • • • Fatih yangın yerinde Nevbahar mahallesinde Nuridede camii soka • ğında 137,5 metro murabbaı, beher metro murabbaı 225 kuruş: Teminat akçesi 31 lira. Aksaray yangın yerinde 70inci adada kâin 25 metro murabbaı arsa beher metro murabbaı 250 kuruş: Teminat 6,5 lira. Yukarıda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye konul muştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere hergün, müzayedeve girmek için de hizalannda yazılı teminat akçesi makbuzile .15/9/934 curaartesi günü saat 14 e kadar Fatih Kaymakamhğı ve B. Ş. Encü menine müracaatleri. (5107) Asgarî Azamî 25000 35000 8000 10000 3000 5000 2000 3000 1500 2000 2000 3000 4000 5000 75 50 1000 1200 2500 3000 1500 2000 500 300 1500 2000 550 350 800 1200 800 1000 3000 5000 200000 250000 1500 2000 3000 5000 40000 60000 300 500 1000 1500 300 500 500 300 7000 10000 500 1000 200 150 2000 4000 2000 4000 3000 6000 500 1000 500 300 60 10 12 500 700 5000 100 12 15 600 1000 8000 Asgarî 33000 5000 4500 2300 1000 3000 3000 15 700 2000 2500 450 1000 100 500 150 Azamî 36000 6000 6000 2500 1300 3500 3500 25 1000 3000 3000 700 1500 150 600 200 Asgarî Azamî 175000 200000 2000 3000 4000 5000 40000 60000 250 200 1000 1300 250 200 300 200 7000 8000 100 2000 2000 3000 500 300 100 50 10 10 150 500 500 3000 150 4000 4000 6000 1000 500 150 60 12 12 200 600 600 6000 22000 3500 2500 1500 800 1500 1500 20 300 1500 1500 500 1300 300 400 300 6000 25000 2500 2500 20000 350 900 300 300 2000 150 100 2000 2000 2000 750 1000 25 5 5 500 3000 30000 4500 3500 2000 1200 1800 2000 25 400 2000 1800 700 1500 400 500 350 10000 50000 3000 3000 25000 500 1100 500 400 3000 200 150 3000 3000 3000 1000 1300 50 7 7 600 6000 Kilo » » » » » » » » » » » » » » » » » y> » Adet Kilo » » » Adet Kilo •» j> » Erzakm cinsi Münakasa şekli Kapah zarf Ekmek » Koyun eti Acık Sıgır eti KaDah zarf Sade yağ Açık Zeytin yağ Pirinç Şeker Çay Tuz Kuru sosan Has un Makarna, şehriye Kuru fasulyı Nohut Sabun Soda Kok komürü Odun Süt Yoğurt Yumurta Mercimek Peynir Kaşar Zeytin Limon Reçel Salça Lâhna Pırasa , » Paket Kilo » Ispanak Kereviz Havuç îrmik Kuru bamya Kara biber Kırmızı bibeı Gaz Çivit Sirke Patates arkasmda srmokin vardı. Bil de biraz dikkat edince bu adann tanıdu Marküs Flitti. Uç döct dakikalık bir intizar onun orada niçin beklediğini de an lattı. Bütün lâmbalan yanık duran lüks bir ototnobil önünde durdu. Otomobilin içinde çok sık giyinmiş güzel bir kadm vardı. Şoför arabanm kapısinı açtı. Kadm kısık ve kalın bir sesle: Mackiis sizi beklettiğimden dolayı müteessifim, dedi. Marküs Flit otomobile girerken homurdandı: Lâmbalan söndürünüz. Bütün lâmbalan söndıirülen araba derhal hareket etti. Tam bu sırada park kapısmdan çıkan bir kadın biraz evvel Marküsün bulun • duğu yere doğru ilerledi. Gözleri uzaklasan arabada idi. Selbî ona dikkatle baktı. Çehresi hiddet ve teessürle buruçan, gözleri yaşaran bu kadın Marküs Flitin kâtibesi Mari Kuldi. (Mabudi var) Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallas Tercüme eden: Ömer Fehmi 26 çin çok hayırlı olacak, dedi. Fakat amcamı bulamadan dönmek te fe • nama gidiyor. Selbi çalısıyor, onun mesaisi nin neticesini beklemiyecek misiniz? Henüz karar vermiş değilim. Amcama yazdığıniz mektupta benden bahsettiniz mi? Evet. Zaten bahsedecek başka birsey de yoktu. Benim avukathkla mesgul ol madığımı da yazdımz mı? Givenda mîiphem bir cevap ve rerek güldü. Mükâleme dakikada bir mevzu değistiriyordu. Bilin hassasiyetin den, romancıhğa olan istidadından Bile: Kaliforniyaya mümkün olduğu kadar çabuk avdet ehnek benin i Parkın kapısında Bil gayet ta • biî bir jestle genç kızu koluna gird'i. Givenda da bu harekete muhalefet etmeyi aklmdan geçirmedL Dar bir yolda bos bir kanape bulununcıya kadar gezindiler. Kanapeye oturalı henüz bes dakika olmamifh ki önlerinden yırtık pırtık elbiseli bir adam aceleci adımlarla yürüyerek geçti. Birkaç adım uzaklastıktan sonra arkasuıa baktı ve var kuvveti bacaklarına vererek koşmağa basladı. Ağaçhklar ara sında kayboldu. Uzun böylu, güçlü kuvvetli bir ba»ka adam onu takip ediyordu. O da kosa koşa önlerinden geçerken Bil bağırdı: Selbi, »en misin? Bu adam filhakika Selbi Lovdu. Durdu. Etrafma bakmarak sordu: Serseri kıyafetli bir adamm buradan gectiğini gördünüz mü? Evet biraz evvel gördük. Selbi başka birşey söylemeden koşarak uzaklaştı. Givenda sordu: Kimdi bu adam acaba? Belki bir cani... Belki de bir hırsız. Selbi yarım saat sonra geri döndü. Onların yanına varınca meyus bir eda ile: 1 Herifin izini kaybettîm, ded !. Park bekçilerinden biri onu yakın • dan görmüs. Yüzünün adeleleri mütemadiyen uynuyormuş. Givenda yerinden srçrıyarak bağırdı: Kimin... Bu serserinin mi? Evet, o Oskar Trevordu. Oskar Trevor... Amcam... Burada Londrada ha! Selbi sükunetle tasdik etti: Evet, amcanız... Takip edil mekten korkuyor anlasılan... Bu korku yüzünden onu ele geçirmiş ken kaybettim. Park bekçisi kadar yakından olmamakla beraber onu ben de gördüm ve verdiğiniz fotoğraf sayesinde derhal tanıdım. Haydi artık gidelim. Kalktılar, yavaş yavaş yürüyerek parktan çıktılar. Park kapısının önünde Selbi bkrdenbire durdu. Biraz ileride, kaldtnmın kenarınd'a bekliyen bir adam nazarı dikkatînî celbetmişti. Basında «ilindir şapka,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog