Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

26 Ağustos 1934 Canthttrr"et Haftahk Radyo Programı fciksamki program j Ç ISTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı 19,20 Ajans ha berleri 19,30 Türk musiki neşriyatı: (Kemanî Resat, Mes'ut Cemil, Muzaffer Beyler ve Vecihe, Vedia Rıza Hanımlar)21 Ates . Güneş kulübünden naklen kon. ferans, Ajans ve borsa haberleri . 21,30 orkestra, karışık program. tzmir panayırı j İsmet Paşa dün Izmire ~ hareket etti (Birineî »ahifeden mabat) sonra kendilerile vedalaşarak güverteye çıkrı. Giilcetnal vapuru tam saat on birde nhtımdaki halkm selâmlan ve tezahfiratfle uğurlandu Başvekilimiz, vapur nhbmdan azaklapncıya kadar guvertede kalarak halkm tezahfirabna mdca • bele etti. Başvekilimiztn refakatmde, mera sime iştirak etmek üzere giden bir mebus grupu ve tnahtelif xevat vardır. Ba meyanda gazetemiz namma arkadaşımtz Doğan Nadi Bey de Izmire gibniş • tir. Salı: 28 ağustos j wr Perşembe: 30 ağustos (^ Iş Bankası bugün 11 yaşına girdi (Birinei »ahifeden mabat) tş Bankasma olan umomt itimadı, di ğeri bankarun memleketteki vş hareketlerinin geniflemesine olan yardmüan • nı gösteren muazzam tablolar vardır. Taısmrf kunmda cesim bir heykel de, bühassa gore çarpmaktadır. Bu heykeün go«terdigi Whada, tatarmftRi kıymeti canlandmlmaktadır. Levhanm bir tarafmda: «Vatandaş, 3rtuat harbi var, paranı teferber et!» ibaresi, bir yanm« da da: «Felâket gelince, bStun dostla. rm senden uzaklaşrr, yamız tasarnrf imdadma koşar» cnmlosi bulvmmakta • dır. Taıamrf paviyononda, b'rçok tf Bankası »embolleri, beynehnilel tasarnrfu gösteren retimler, grafîkler, itta • tistiker vardır. Tiirkiyedeki t*iırnrf harekeU'<rmî gösteren ist'tistikler de çok mühimdir. Başvekâlrt tstatîstik Umum Müdürlüğu tararmdan hazırlanmıs olan ba istatis • tiklerde Türkiyede mevcot 38 millî ve ecnebi bankası icinde en yfiksek mev • daat mîktarmm ts Baıdtasmda oiduğu gorülmekted''r. (Cumhonyet Bu hasasta bagönkii iktuadt sutanlarnnızda daha fazla izahat bulacaksmız.) nm içme got&rmektedir. Bu kısma da şekere ait vedzeler yazdmışbr. Bu y* zılardan birinde: «Yabandan gelen herşey acıdır: Şeker de olsa..», digerin de de: «Şeker, asıl şimdi tathlandı, mfl. yonlanmız kendimjze kalryor!» denil mektedir. Yüniş. Kömuriş paviyonlan ve diğer paviyonlar da birbirinden giizel denecek şekildedır. Hr paviyonda halkm mutlaka alâkasmı ayandmtcak şeyler duşünülrotistür. Müteharrik istatistikler, canlı heykeller, renk ve ziya tertibatı v4 daha birçok surprizler bu alâkayı te • min etnvektedirier. S^rginnn medıaJi ohm GalaUsaray Lisesi b'ntsınm kapısile koridorlan da yepyeni bir şekle konolmustur. ts Eankası »erg'gi, ba saretle giizel bir sersd örneği de vermiş ohnaktadır. Memle • kette «rnd'ye kadar misli goriüraetmf olan ba modern ve yüksek sergiyi h» • znuyan Salvkattnı Refik Bey, b u c t e . rile de büyvk bir rauvaffakiyet kazan •, mış ohnaktadır. VtYANA: 18,10 piyano ve taganni konseri . 18,40 İki kısa musahabe . 19,05 ikindi konseri19,40 iki kısa musahabe 20,30 piyano konseri . 21,05 taganni konseri 22,05 haberler ve muhtelif neşriyat . 23,35 hava raporu . 23,50 Org konseri 24,35 gece konseri. VARŞOVA: 18,05 tiyatro haberleri . 18,15 gramo fonla opera parçaları 19,05 tiyatro par. çalan 19,20 keman ve piyano konseri 19,50 ümumi Harbe dair hatıralar 20.20 piyano konseri . 21,07 konferans 21,17 akşam konseri: Taganni ile birlikte . 21,55 haberler . 22,17 eğlenceli nsşrıyat 23,05 fenni neşriyat 23,35 senfonik konser 24 dans havaları. PRAG: 17,5 askeri bando 18,35 hatıralar 18,50 gramofon . 19 almanca neşriyat 20,10 gramofon . 20,15 bugünkü Ingiltere20,30 Bründen nakil . 23,05 son haberler 23,25 gramofon . 23,35 almanca haber ler 23,40 Bründen nakil. BELGRAT: 18,05 şarkılar . 18,35 gramofon 19,05 halk sarkıları . 20.15 gramofon 20,35 gramofon . 21,05 taganni ile birlikte radyo orkestrasının konseri . 22,35 tiyatro 23,05 gramofon 23,50 bir lokantadan naklen musiki . 24,25 gramofonla dans havaları. BERLİN: 17,05 konser 17,35 Frankfurttan naklen konser 19,05 tiyatro: Arkadaşlık . 19,35 şarkılar 20,45 spor haberleri . 21,05 halk dans ve şarkıları 23.25 haberler 23,45 spor haberleri . 24,05 eğlenceli konser ve dans havalan. TULUZ: 20,05 Viyana orkestrası . 20,20 düetolar20,50 hafif musiki parçaları . 21.20 senfonik konser . 21,35 şarkılar 22,05 Offenbahın, Hofmanın hikâyelerinden par çalar 23,35 operet şarkılan . 24,05 askeri bando . 24,20 opera parçaları 24,35 muhtelif solçlar 24,55 tangolar . 1,10 filim pafçalan . 1,20 operet musikisi. İSTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı 19 Mes'ut Cemil Bey tarafmdan çocuklara masal . 19,30 Türk musiki neşriyatı: (Stüdyo saz heyeti ve Rifat Bey, Belma, Mehlika Hanımlar). 21,20 Ajans ve borsa haberleri 21,30 Ce. mal Reşit, Lasinski, Izzet Nezlh, Mes ut Cemil Beyler tarafından klasik musiki. VİYANA: 16,55 hanımların zamanı . 17,15 ikindi konseri 17,45 çocukların zamanı 18,15 iki musahabe 18,50 konser 20,40 Vi . yana şarkılan . 21,15 konser: Mozartın eserleri . 23,15 eğlenceli konser . 23,35 haberler 23,55 eğlenceli konserin devamı . 24,50 gramofonla gece musikisi. VARŞOVA: 17,05 hafif musiki kcnseri 18,05 ha berler . 18,20 solistlerin konseri . 19,05 etnoğrafyaya dair konferans . 19,20 halk konseri 19,5 konferans 20,20 hafif musiki konseri . 20,55 spor haberleri 21,07 spora ve edebiyata ait neşriyat 21,17 Cici: Stolzun operetı . 23,20 fennî konferans . 23,35 dans havaları. UUDAPEŞTE: 17,05 hanımların zamanı . 18,05 kon ferans 19,05 eğlence 19,35 cazbant ta. kımının konseri 21,05 boru konseri . 21,55 haberler 22,15 Çingene musikisi 23,25 orkestra konssri . 24,35 dans ha . vaları. İSTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı . 19,20 Ajans ha berleri . 19,30 Türk musiki neşriyatı: (Kemal, toiyazi, Azmi Beyler ve Hayriye, Müzeyyen Hanımlar) 21 Selim Sırrı Bey tarafından konferans 21,30 Nurullah Şevket Bey (taganni) ve stüdyo orkes trası. VİYANA: 17,15 çocukların zamanı 17,40 haber. ler . 17,45 piyano ve taganni konseri 18,15 üç kısa musahabe . 19,10 ikindi konseri . 19,50 Avusturya tarihi 20,50 haftanın makalesi 21,20 Salzburgdan naklen konser . 23,10 gece konseri 23,35 haberler ve hava raporu 23,55 gece konserinin devamı . 24,50 gece musikisi. VARŞOVA: 17,05 hafif musiki parçaları 18,05 mek. tup kutusu 18,20 Katoviçten nakil . 19,05 kadınların zamanı 20,20 gramo fonla hafif musiki parçaları . 20,55 spor neşriyatı 21,15 Salzburgdan naklen kon. ser . 23.10 konferans: Irklar ilmi . 23,20 dans havaları. Gülcemal 300 yolea götardü Gülcemalin ba tenzilâtlı gezinti seferi çok ragbet bulmustur. Vapurda BaşvekHinuzIe 25 kisüik ma'vetlerinden başka 300 yolcu da bulunmaktadır. Bunlar arannda Türk ve ecnebi maruf sahsiyetler, mShim ticaret müesseseleri mümessUleri vardır. Vapurun hareketine kadar halkm alâkasma cevap vermek için bilet satışına devam olunmuştur. Denizyollan ifletmesi müdürü Sa dettin Beyle ecnebi deviet mümessil • lerinden Macar konsolosa M. Selle, Ra» Sovyet sefareti mfisteşan M. Z&ykin, Ras ticaret mümessiE M. Vorobrjref, ticaret ataşesi M. Cederusko, Taj A jansı miimessfli M. Yablomski, ecnebi gazeteler muhabirleri, ayni vapnrla hareket efanislerdir. BUDAPEŞTE: 17,05 çocuklara masal 18,05 kadın sporları 18,35 orkestra konseri 18,50 konferans . 20 Çingene orkestrası . 20,55 harici siyaset revüsü 21,15 Salzburgdan naklen konser . 23,15 haberler . 23,35 Çingene orkestrası 24,15 dans havaları. PRAG: 18,50 zirai musahabe 19 gramofon 19,05 ameleye ait neşriyat . 19,15 alman. ca neşriyat 20,05 haberler . 20,15 Pres. burgdan nakil • 20,40 felsefî konferans 20,55 saksofon konseri 21,20 Salzburg. dan naklen konser . 23,10 son haberler • 23,25 gece konserL ROMA: 17,35 çocukların zamanı ve Bariden naklen kadınların zamanı . 18,05 orkestra ve taganni konseri 20,05 haberler 21,20 ecnebi lisanında haberler 20,35 gramo . fon 20,50 Napoliden nakil . 21,15 gra • mofon . 21,50 konser, istirahat esnasın da edebi neşriyat 23,35 dans havaları. 24,05 haberler. Celâl Bey dan gergiyi gezdi tktısat Vekili Celâl Bey, refatatin de Siirt meb'usu Mabmut, Sinop me'usu R e c p Zühtü, ts Bankası Umum Mudür VekHi Mnammer Beyler oldugu hal< de dün aksam sergiye gelerek paviyonlan gezmiştir. Sergi bugün saat 17 de açılacaktır. ls Bankası mecHsi idare rrisi Siir meb'usu Mahmut Bey bir nutuk söyliyecek tir. Müteakıben tktısat VekOi Celâl B. sergi kapmna gerikniş olan kordelâyî kesecek, s<vgiyi açacakfar. Diğer paviyonlar PRAG: 16,20 ikindi konseri 18,45 gramofon 18,55 ameleye ait neşriyat. 19,05 gramo fon 19,10 zirai musahabe . 19,20 gra mofon . 19,25 almanca neşriyat 20,15 kıtare konseri 21 operet parçaları 21,05 şeytani saadet: Üç perdelik opereU 23,05 son haberler . 23,20 operetin ma badi 24,05 lngilizce haberler. ROMA: 17,35 çocukların zamanı 18 haberler. 18,10 inşat 18,20 Mailanddan nakil 20,05 haberler . 20,20 ecnebi lisanında haberler . 20,35 gramofonla konser . 20,45 Napoliden nakil 21,15 gramofon . 21,50 komedi 22,20 İtalyanlar ve Almanlar arasuıdakl mübadele konserinden ltal yanca kısım, sonra konferans . 23,20 dans havaları . 24,05 haberler. BERLİN: 19,05 haberler . 19,10 gençllğin zamanı. 19,50 genç bestekârlann eserleri 20,45 gunün akisleri 20,55 haberler 21,05 Stütgrattan naklen Almanyada seyahat23,25 haberler . 1,05 eğlenceli konser ve dans havaları. Hariclye Vekilimn beyanatt Başvekilimizm refakatmde balunan Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey, kendismi gören bir maharrrhnize: Bafvekfl Paşa Hazretlerile btrHrte çarşamba günü İstanbtda d3necegixl 4 eylulde Cenevreye hareket edece • ğim.» demiftîr. Gülcemal vapurn ba «abah saat on • da tzmire vâsü olacaktnr. Başvekil Pafa Hazretleri ve Hariciy* VekiB tah gânfi, lzmirden Gülcemaüe lıarelcet eGecekler ve çarşamİM fonu yehrimize döneceklerdir. tsrnet Pasa Hazretleri ba seyahatl mSteakıp, Dahfliye Vetdli Şükra Kaya Beyle brlikte |ark vüâyetlerine gide • ceklerdîr. tpekiş paviyona, kendine yaraşan bir inceAik ve zarafetle tanznn okmmuş • tar. Sigorta paviyona da harScalâdedir. Ba paviyonda tf Bankasmm memlekette Mgorta mekanizmasinı da msllilec • tirmeg? başladıgı rorulmektedir. Şeker paviyonu «e, bir fabeaer ol . muftur. Ziyadar tHblolarla, ziyaretci leri dogradan dogroya şeker fabr&aa Harbiyenin 100 üncü yılı (Birinei »ahifeden mabat) aoyliyecdder ve bona möteakm mek • tep kumandanı miralay Raof Bey mek* tebrâ tarihçed bakkmda roalumat ve • recek, bona ant içme meraskm takip edecektir. Baadan «onra her askert mektebhı talebesL Harp akademisi zabitieri, namma notoklar aSylenecek, askeri mütekdtler namma d« Nafiz Bey aoz s ö y Ityteektir.' Bonlan, mektebm mezun • larmdan ve en ksdemU erkâm askeri • jremnden olan Askert Şora azatBidan Cevat Paşanm notka takip edecektv. Mavaszaüar arannda en ktdemfi zat Cevat Paşa, mütekaitler arannda da BSyakadada otoran Möfir Ktnm Patacbr. Notuklardan sonra talebe mızıka ile birlScte Harbtye marşnu söyliyecek ve mektebm onundelrî tramvay caddesmde bir geçit resmi yapılarak merasim bitnüeeektir. Geçit resmine, Harbiyenin ba seneki mezanlan genç zabitlerimiz de iştirak edeceklerdir. Bunu muteakm mektep gezflecektir. Buyuk kamandan Gazi Hazretleri • nin Harbiyede talebe flsen bohmduk • lan denahane o ramanlri vaziyetOe ve imkin dereeesinde o vakte ait eşyayı mohtevi olarak merashne gelenlere gosterOecektir. Yahudi konferansı (Birinei »ahifeden mabat) tin îktısadî faaliyeti birdenbire mt hlm tahavvüllere uğr&dı. Soo sene lerde bütün memleketlerin dif ti caret bilânçolan muazzam açıklar verir, bazılarında da zorla başab<ış geltrkeo, Almanya 1930 senesin denberi ihracatını ithalâtından mühim nUbetlerde fazla tutmağa mu vaffak olmuş, iktısadî bubran dün« yamn her tarafmda alışverişleri soı derecede tahdit ettiği halde Alman ikttsjıdtyahna v« bilhasaa haricî ti: caretiae o kadar tesir icra edeme mişti. HAMBURG: 17,05 Stutgarttan naklen ikindi kon seri . 18,50 çocukların zamanı . 19,05 radyo revüsü 19,30 milli neşriyat . 20,05 eğlenceli neşriyat 21,05 haberler 21,15 dans gecesi 23,05 haberler . 23,25 dans gecesinin mabadi . 24,05 eğlenceli kon. ser . 24,35 gece musiklsi. Pazartesi: 27 ağustos J) (^Çarşamba: 29 ağustos ISTANBUL: 18,30 fransızca ders 19 operatör Doçent Kâzım İsmaiı Bey tarafından konferans 19,30 Türk musiki neşriyatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet, kemanî Cevdet, Şeref, İbrahim Beyler ve Vecihe, Belma Hanımlar) 21,20 Ajans ve borsa haber. leri . 21,30 stüdyo orkestrası, hafif musikl. VİYANA: 17,20 çocuklann zamanı 17,45 taganni konseri . 18,15 iki kısa musahabe 18.45 ikindi konseri 19,40 iki kısa musahabe. 20,30 eğlenceli konser . 21,35 on dakikalık eğlence . 22,15 orkestra konseri 23.35 haberler, hava raporu 23,55 gece konseri. VARŞOVA: 17,05 şimendifercilerin orkestrasının konseri . 17,35 gramofonla dans havaları18,05 çocuklann zamanı 18,20 solist lerin konseri 19,05 hanımların zamanı . 19,20 gramofonla musiki 19,50 musa habe . 20,20 Kotoviçten nakil . 20.45 gramofon . 21,07 Tutankamonun mezarın da 21,17 hafif musiki konseri 21,55 haberler . 22,07 ziraî musahabe . 22.17 halk konseri 22,45 piyano konseri . 23,15 Umuml Harbe ait hatıralar 23,30 dans BUDAPEŞTE: 17,05 talebenin zamanı 17,50 haberler. 18,05 musiki . 18,55 konferans 19,30 koro konseri . 20,05 tıbbî musahabe 20,50 Çingene orkestrası 21,55 haberler . 22.15 opera orkestrasırun konseri 23,35 cazbant takımı . 24,05 salon orkestrasının konseri. ISTANBUL: 18,30 fransızca ders 19 Monolog: Şe. hir Tiyatrosu artistlerinden Muammer Bey . 19,30 Türk musiü neşriyatı: (Eıt • rem, Ruşen, Cevdet, Mustafa Beyler ve Vecihe, Semiha Hanımlar) . 21,20 Ajans ve borsa haberleri 21,30 stüdyo caz ve tango orkestrası. VİYANA: 17,15 gençlerin zamanı . 17,45 konser 18,15 iki musahabe . 18,40 gramofonla iki musahabe 20,20 musikili piyes 24,05 haberler, hava raporu 24,25 gece konserL Cuma: 31 ağustos İSTANBUL: J Cumartesi: 1 eylul J VtYANA: 17,45 mandolin konsari 18,35 musa. habe 18,45 ikindi konseri . 20 musahabe. 21,10 taganni konaeri . 32,20 mızıka cının kıza: Üç perdelik operet . 23,35 haberler 23,50 operetin mabadi . 34.05 dans havaları. VARŞOVA: 18,05 çocukların zamanı 18,55 Lem . bergden naklen oda musikisi . 19,05 kitap ve llim . 19,20 taganni konseri . 19,50 VARŞOVA: hatıralar 20,20 hafif musiki 21,17 eski 17,05 mandolin konseri 17,45 keman ve yeni parçalardan mürekkep konser 21,55 haberler . 22,07 zirai haberler 22,17 konseri 18,05 hastalann zamanı 18,35 solistlerin konseri . 19,20 piyano kon . konserin devamı . 23,05 edebi neşriyat seri 20,50 tayyare röportajı . 20,20 gra. 23,20 dans musikisi mofonla dans havalan 21,07 fennl baBUDAPEŞTE: hisler 21,17 konser . 21,55 haberler 18,05 konferans 18,45 piyano konseri22.07 ziraî bahlsler . 22,17 konserin de 19,20 inşat 20 orkestra konseri 21,05 vamı 23,20 dans havaları. komedi 21,55 cazbant takımmın kon . BUDAPEŞTE: seri . 22,45 haberler . 23,05 Çingene or 17,05 talebenin zamanı 18,05 tarihte kestrası . 23,50 opera orkestrasının konseri kadınlar 18,35 taganni konseri . 19,15 PRAG: konferans . 19,50 spor bahisleri 20,05 18,45 gramofon 18,50 kitaplara dair • 19 gramofon . 19,15 zirai haberler 19,20 piyano konseri . 20,50 radyo bahisleri . gramofon 19,25 almanca neşriyat . 20,05 21.05 opera orkestrasının kcnseri 22,20 haberler 22,40 Çingene musikisi . 23,25 haberler . 20,15 Çek operalarmdan par. çalar 21,30 mandolin konseri 21,45 gü oda musikisi 24,35 dans havaları. nün haberleri 22,45 klarnet, piyano ve boru konseri . 23,20 gramofon 23,50 haberler. 18,30 plâk neşriyatı . 19,20 Ajans ha berleri 19,30 Türk musiki nesriyatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet Beyler v» Vecihe, Nazan Feridun, Nedime Hanımlar, Ovrik Ef.) . 21,20 Ajans ve borsa haberleri . 21,30 radyo orkestrası tarafından hafif musiki. VİYANA: 17,15 kadınların zamanı . 17,40 haberler . 18 gramofonla ikindi konseri . 18,45 iki musahabe . 19,15 şarkılar 19,45 iki musahabe 20,45 millî neşriyat 21 05 Kilise faresi kadar fakir: 3 perdelik komedi . 22,50 gece konseri . 23,35 haberler, hava raporu . 23.55 gece konserinin devamı . 24,50 gece musikisi. VARŞOVA: 17,05 gramofonla halk sarkılan 18,06 Lembergden nakil 18^0 çifte piyano il« konser . 20,20 orkestra konseri . 31,05 konser: Şopenin eserleri 21,35 konfe rans . 21,45 Polonya musikisi 22,07 haberler 22,17 hafif musiki parçlan . 23,05 konferans . 24,10 musiki nesriyata. BUDAPEŞTE: 17,05 gençliğe hitaben bir konferan* . 18,05 baska bir konferans 18,35 halk sarkıları 19,05 radyo lstasyonunun mektup kutusu . 19,35 orkestra konseri . 20,50 konferans 21,20 musikili piyes . 23,35 haberler . 23,55 Çingene musikisi. Falcat, bir buçuk senedenberi AU manyada. bütün fiddetile devam den Yahudi aJeyhtarhgmın icraat sahasma ratikali bu memleketin tij careti üzerinde seri bh* surette makus netkeler bırakmaktan hâli kal madu Almanyadaki Musevi aleyh tarUgı iktısadî netayici itibarile Almanyanm ticaretini bttyuk zarar lara girifUr edecek g n i göırünüyor. Cenfevrede toplanan dünya Yahudi, koaferansnun kararlan bütün Ya hudi ileminm Alman emtiasma karş tatbik etmekte oldugu boykota jin şümullendirerek tesdit edile ceğini anlatmaktadır. Bu boykotajra bugün bile Alma yamn ticaretini ne derecelerde hır paladıgi aşagıdakj tergrafta da gi rülmektedir: PRAG: 18,45 gramofon 19 tıbbl musahabe . 19,10 gramofon . 19,15 ziraî neşriyat . 19,25 PRAG: almanca neşriyat 20,15 eğlenceli neş . LAYPZtG: 18,45 maarif hareketlerl 18,55 gramo. riyat 20,40 Bründen nakil 21,25 gra . 17,05 çocukların zamanı . 18,25 Dres. fon . 19,10 zirai musahabe 19,15 gra mofon 21.35 bir aktörün hatıralan . denden naklen çifte piyano konseri 19,25 mofon 19,25 almanca neşriyat . 20,15 21,50 gramofon . 21,55 Holandalılann mil. mandolin konseri 20,05 Alman halk Bründen nakil . 20,55 Ostraudan nakil 1! bayramı için 22,05 Holanda musikisi. şarkılan 21,05 Frankfurttan naklen ha. 21,40 musikili bir parça: İstanbul, şark 23,05 haberler, gramofon. berler. 21,15 milli neşriyat . 21,35 genç motifleri üzerine bestelenmiş bir piyano BELGRAT: milletlerin zamanı . 22,05 eski Viyanada eseri, sonra Mozartm alaturka motif ü19.35 konser: Mozartm eserleri 20,15 zerine yapılmış bir bestesi 22,05 orkestra bir akşam: Konser . 23.25 haberler ve orkestra ve taganni ile halk sarkıları spor haberleri 23,55 dans havalan. konseri . 23,20 gramofon. 20,45 gramofon . 20,50 konferans 21,20 ROMA: LAYPZlG: Agramdan nakil . 22,50 gramcfon . 23,05 17,35 çocuklann zamanı 18 haberler . 17,05 ikindi konseri . 18,05 Alman ruhulokanta musikisi . 24,05 gramofonla dans 18,20 ikindi konserinin devamı 19,05 iki 18,15 Mailand ve Bariden naklen musikihavaları. musahabe . 20,05 muhteUf neşriyat 21,15 20,05 haberler . 20,20 ecnebi lisanında BERLİN: haberler 20,35 gramofon . 21,05 haber. masallar ve valsler 22,25 piyes 23,25 17,05 ikindi konseri 19,05 haberter haberler ve spor haberleri 23,55 Königs ler 21,15 gramofon . 21,50 Lakme operası 24,05 haberler. 19,35 şarkılar 20,15 sıhhî konferans bergden naklen gece konseri. 20,30 günün akisleri . 20,50 siyasî kısa ha. TULUZ: TULUZ: 20,05 şarkılar . 20,20 askeri bando • berler . 21,20 milletlerin zamanı . 22,55 20,05 şarkılar . 20,50 hafif musiki par. 20,50 opera parçaları 21,10 senfonik kon. çaları . 20,55 konferans 21,20 operet par piyes 23,25 haberler 23,45 orkestra eer • 21,35 komik sahneler 22,05 «Beçalan . 21,35 düetolar . 22,05 komedi . konseri 24,35 geceyarısı neşriyatı yaz kadın» eserinden parçalar . 22,35 ha. 22,35 Viyana orkestrası . 23,05 operet par. ZAGREP: fif musiki . 23,05 koro konseri . 23,20 çalan 23,20 haberler 23,25 Balalayka 20,35 spor haberleri 21,20 taganni kon. haberler 23,35 dans musiklsi 24,20 orkestrası ve Rus şarkılan . 24,05 dinle seri . 22,20 koro konseri: Mülî tiyatrodan operet parçaları 24,35 Viyana orkestrayiciîerin zamanı 24,20 askeri bando . B . 24,55 çarkılar . 1,05 haberler . 1.15 24,35 opera parçaları . 24,55 salon orkes. naklen . 22,50 gramofon 23,05 haber operet parçaları. tras 1,05 haberler 1,20 opera havaları. Jer 23,20 dans hava)' Mektebi Harbiye 1250 tarihmde rllen tesis edflmişti. Harbiyenin flk moallimleri arasmda, btlâhare orPRAG: duda en yüksek makamlara yukselen gâzide erkân vardı. Bonlardan biri Ser16,20 ikindi konseri 17,20 gramofon 17,25 ana ve babaların içtimaı 17,45 dan ekrem Abdolkerim Paşadır. cazbant takımı 18,45 gramofon . 18,55 Tahnl sistemi çok kuvvetfi olan Harzirai bahisler . 19 gramofon . 19,05 ame biye, flk mezonlanm 1258 tarihinde leye dair neşriyat . 19,15 gramofon 19,20 veııuijtır» almanca neşriyat 20,15 eğlenceli nes . Gittikçe iierByen ba kıymetli mek riyat 20,30 askeri bando 22,05 kon tep 1300 •enesinde yeni bir inkisafa ferans . 23,20 gramofon. mazhar olmoş ve meşhur Fondergolç BELGRAT: Paşa askeri mektepler anmmî mSret • 19,05 gramofon 19,35 konferans . 20,05 tişliğme tayin edihniştir. orkestra konseri . 20,35 orkestra ve ta Dikkat ve iftrhara şayan bir nokta da ganni ile haik şarkıları . 21,05 konferansmektebin, Abdâlhamit devrmdeki bo21,35 ağızdan üfürme aletler orkestrasının konseri . 23,35 lckanta musikisi . 24,05 ğaca istîbdada ragmen, basta Gazi Hazgramofon 24,35 gramofonla dans ha retleri obnak üzere memlekete çok de* vaları. ğerli şahsiyederi yetişüi'ineaidir. Meş • rutiyetten sonra mektep tedrisahna daROMA: 17,35 çocuklann zamanı . 18 haberler ha ziyade ehemmjyet verilmiş, fakat 18,15 orkestra ve taganni konseri . 20,05 m&tevali harpler ba mesainin tam se> haberler 20,20 ecnebi lisanında haber mere vermesine mâni olmnsta. ler . 20,35 gramofonla eğlenceli konser Mektep yuz s e n e ü hayatmda bir • 20,45 Napoliden nakil 21,15 gramofonçok nakülere ağramıshr. Harbiyenin en 21,35 senfonik konser . 24,05 haberier. haxm zamanı, m&tareke esnasmda ln> BERLİN: giliz ordasa kamandanlığı tarafmdan 17,05 ikindi musikisi . 19,05 haberler işgaline tesaduf eder. Ba karanhk d e v 19,25 piyes 20,05 çocuk şarkılan 20,45 re esnasmda mektebm kütüphanesi ya« günün akisleri 21,05 haberler 21,20 bancı eiler tarafmdan adeta yok denebundan altmıç sene evvel tiyatroya nasü cek hale getirflmtştir. Harbiyenin ba !şgidilirdi? 1874 te «Romada karnaval» gali Szerine nakledüdigi binalarda o piyesinin temsili . 23,25 haberler acıkh ve kâbuslu devrede işgal felâ • TULUZ: ketme ugraımstı. 20,05 şarkılar . 20,20 Viyana orkestrasıMillî mucadele esnasmda Harbiye 20,55 konferans 21,20 keman konaeri . Ankarada faaüyete geçerek mesaisin* 21,35 şarkılar 22,05 konser . 32,35 muhdevam etmiş, o »*T»mt»lyr millî ordndatelif sololar . 23,35 askerl bando 24,05 doldurmoftur. konser . 24,20 filimlerden parçalar . 24,35 ki zabitan boflugunu Büyök zaferden sonra mektep tekrar salon orkestrası 24,55 opera parçaları 1,05 haberler 1,20 havaiyen gitaxelex T« tstanbula aakMOmiftir. opera parçalan Çamhuriyet hökâmeti, Harbiye mek> Boykotajın neticeleri Cenevre 25 (A.A.) Dünya Ya hudi kongresini 1935 agostonnda iç «1 thnaa davet eden Cenevre konreranstj munasebftfle Hitler Almanyasma karj şt yapılan boykotajm neticeleri ehem mivetle kavdedamefcftedîr. Konferans.] ta bfldİrildiğme göre Yahodi ekalHyc leri bahman memleketlerde Alman it lâh mahsos derecede azainustır. Ame rîkada yüzde 42, Lelustanda yfizde 4 0 ] nisbetlermde azald:ği gibi Fransada 570 mflyon ve Belçikadan 289 milyon frank tenakos etmistir. Yahodi boykotaknı tertip edenler Ahnan Yahudierinm vatandaşhk haklanm tekrar eJde edinciye kadar boykotaîm daha şiddetle devam edeeegini muttefikan soylemişlerdir. Almanlar ne diyorlar? BerE 25 (A.A ) Korrespondaas diplomatik fCorrespondance diplo • matkpK») gazetesi Cenevrede tophm » nnş OMi) dünya Yshadî kunferansnv fiddetle tenkit ederrk dîyor ki: « Alman devleti için Yahudi ef kânmn muhtefif teroayüllerini rnlcmal ve ona tavizatta bolumnak naevzun bah« sokunaz. Ahnan milleti faliyeti için daı bir Avrupa sahasına maliktir. Ahnan mületmra hayatî baklanm ve menfaat. Iorini korumak mevzoabahsar. Yahudi konferansı Ahnan devletine sahsi « » yaseti hakkında ahkâm koyamıyacagi gibi tavsiyelerde de bohmamaz. Kon « ferans Almanya ahvalme şiddetli bir alâka gotteriyor. Çünku Almanyada tatbBc olunan prensibn baska memle ketîere de sirayetinden korkma!ttadır.» tebine lâydc olduğu ehemmiyrti ver • mis, programlanm takviy» etmiş, v« asri bir müusese hahne geU<miştb«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog