Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

•Cumhuriyl, Beklediği Aşk Edebi roman Yazan: 43 bessüm kaybolmuş, yüzü büsbütün sararmıştı. Acı acı inlemeğe baş ladı. Kekeliyerek: Tahammül edemiyeceğim, çok çok fenayım, diyordu. Nedret bir hamlede kollanmn arasındaki vücudü havaya kaldırdı. Merdivenleri koşarak çiktı. Genç kızı karyolasının üzerme bıraktı. Hizmetçiyi çağınp acele tenbih etti: Küçük hanırnı yavasça soy, yatır. Deli gibi sokağa fırladı. Bir saat sonra, doktor gelip gitmişti. Fakat Semiramis gene sancılanıyordu. Ne aldığı ilâçlar, ne sıcak pansımanlar fayda etmemifti. Fena halde sinirleniyor, hırçınla şıyor, bu müz'iç sancıya lânet ediyordu. Sevdiği adamla ilk anlaştıklan ve ilk yalnız kaldıkları geceyi böyle mi geçirtneli idi? Birden akhna Jalenin annesinin kum sancısı tuttuğu zaman yaptığı morfinler geldi. Nedrete bir tane kendine yap • ması için rica etti. Genç adam evvelft itiraz etmek istedi. Lâkin sonunda dayanama dı, sevdiği kadınm îstediğmi yap tı. Çok geçmeden Semiramisin sancısı geçerek başı dönmeğe başladı. Nedret, karyolanra yanma çektiği sandalyaya oturmus, genç kızın ellerini, saçlannı okşuyordu. Koyu mavi ziyanın hafifçe ay • dınlattığı lâvanta kokularile dolu bir odada, yumuşak bir yatakta sevdiği adam tarafından, eli, saçIarı okşanılırken, başı tatlı tatlı dönüp, kalbi halecanla çarparak yatmak, ne hostu. Semiramisin baygınlasan gözleri bir müddet kapandı. Sonra yavaşça açıldı. Yatakta güçlükle doğrularak, genç adama biraz daha yak • lash ve söylemeğe başladı: Nedret, bu akşam seni sevi • yortun. Belki hiçbir • kadtnukduy• madığı kadar sıcak, tatlı bir mu hftbbetle srviyonun.^ s Çünkü,,««n bana bu akşam görmediğim birseyi gösterdin, bilmediğim, düşünme • diğim bir şeyi öğrettin. Şefkat!... Buna insanın ne ihtiyaci varmif! Istırabı paylaşan bir çift göz msana bütün ilâçlardan daha iyi ge • liyor. Harkoftaki maçı 61 kazandık c 26 Ağustos 1934 İktısat Işîeri Millî ve ecnebi bankaların mevduat vaziyetleri Almanya sigara fabrikaları Türkiyeden iyi mahsul almak istiyorlar Bulgaristan, 750 mOyon leva kıyraetindeki eski tütün stoklannı snaî marnnlât mukabiUnde, Almanya, Avnt turya, Çekoslovakya vte Macaristana vermesi hakkmda mezkur hükumetler • le bir takas kilâmamesi aktetmistir. Bu itilâfnamo mudbmce, Bu^aris tan bu sene bu dört nvtnlekete 4,000,000 kilo KUün vrrecektir. Almanyada Türk Ticaret Odasmın verdiği malumata göre, bu tütünlerden Abvanyaya isabet oden hissenin taksiminde en mühim kısmmı Reemtsma tröstü ile Bremendeki Brinkmon sirketi almakta, öbür kısmı ise, ancak mahdut nisbetlerde diğer Alman firmaan a. rasmda taksim ohmmaktadır. HUs'Ie • rine az mal isabet eden firmalar yakında yeniden mubayaatta bulunmak azere piyasaya çıkmak zaruretinde bolnnduklarm<ian fcııgünlerde Alman fabri kalan n*mma muhtelif kumüsyoncuUr'i tütün piy?ı^mıza gehr«k.ri beklcnmektedir. Alman piyaunnda, son zamanlerda ihmal olunan Izmir ,>»>Oerine karsı bif alâka uyanmışhr. Bu mryanda birini derecede kokulu nefis bir tütün part^î aranmaktadır. Ahnan piyesasmda az mlktarda Samsun ve Cebel tütünü mevcut bulunduğu anlasıhnaktadır. Eski Yunan tütünü stoklan hr> oldukça mühim bir yekun tutmaktadır. Bana nmkabtl yeni mahsul aranmaktadır. PERİHAN ÖMER Siz yalnız kalabilirdiniz ama, ben yalnız bırakmak istemeditn. Fakat orada eğlenecek, zevk alacaktınız. Hayir, yanılıyorsunuz. Akıl siz bir bas, hissiz bir vücut eğle • nemez, zevk alamaz. Ne demek istiyorsunuz?.. Ben oraya gitseydim, kendim orada olacaktım değil mi?.. Tabiîl... Lâkin aklım, hislerhn burada kalacaktı Gülihnsiyerek şen bir sesle söylenen bu sözler, Setniramise fena bir tesir yaptı. Dlşlerini sıkarak: Benimle alay ediyor, diye düfündü ve karşısındaki adamın şen sesini, tebessümünü taklide çalışarak: Teşekkür ederim. Pek lutufkârsınız. Lâkin maalesef, lutfunuzdan fazla istifade edemiyeceğim. Sancım gittikçe artıyor. Hemen yattnam lâzım, size de tekrar gidip eğlenmenizi tavsiye ederim. Diyerek sert bir bareketle kalktı. Fakat bir adım atamadı. Sendeb'yerek, olduğu yerde kaldı. Kendini saatlerdenberi rahatsız eden sancı birden coşmuştu. Nedret gayriihtiyarî kollarını uzatarak genç kızı yakaladı. Endişe dolu bir bakışla sararan yüze bakmağa başladı. Semiramisin ıshrap çekmesine tahammül ede tniyor, daha doğrusu aklı almıyordu. O, o kadar güzel, bütün ka • dınlardan o kadar daha güzeldi ki... Ona bakarken, bütün başkalan gibi, zavallı bir fani olduğunu umıtuyordu. Bu kollarının arasında tuttuğu vücut, hayatta yegâne taptığı şeym, yani güzelliğin timsali idi. Onun biraz olsun solmasma, buruşmasına tahammül edemiyordu. Genç kızın yüzüne yüzünü yaklaştırarak korku ile baktı, rengi kaçan dudaklan titredi, halecanh bir sesle: Gene güzelsin, nekadar güselsin, dedi. Semiramis gözlerini kaldırıp kendisine bakan gözlere baktı. öyle ıstırap içînde idi ki, söylenen sözleri anlıyamamıştı. Sade, halecandan titreyen bir ses duymuştu ve bu sesin çıktığı ağzın kendine çok yakm olduğunu hissetmişti. Genç a damın gözlerini de görünce şüp hesi kalmadi. Güresçilerîmiz her yerde yüzümüzü ağartıyorlar Son islatistikler bu bahiste İş Bankasının he mühim kudret ifade ettîğini beliğ bir surette gösteriyorlar Harkof 24 Gecikmiştir husuıt spor muhabirimiz bildiriyor: Sporcu kafilemiz, dün Harkofv varmıstır. lstasyonla belediye da • iresi, sporculamnızın kalacaklan otel, sehrin büyük meydanlan, stadyom Türk bayraklarile ve yazıb levhalarla süslenmisti. Bugün güres müsabakaları yapıldı ve saat 20,30 da bitti. Mfisabakalarda Abbasın yerine filizden Kenan göreşti ve kaybetti. Hüseyin, kuvvetli rakfbini hükmen yendi. Sann, 4 dakikada, Ahmet 16 dakikada rusla, Adnan sayı ile Mustafa 3 ve Çoban Mehmet 2 dakikada rusla kazandılar. Böylece takımımız, 61 galip gelmiçtir. Bununla dördüncü zaferlermi ka • zanan güreşçilerimiz sahadan çikarken binlerce halk tara • cıkarken alkıslandılar. Yarm fatbol maçı yapıldıktan sonra, aksam Odesaya hareket edilecektir. Başvekâkıt tstatutik Umum Müdür • lüğü mevduatı koruma kanununun 7 nct maddesine tevfikan 9 u ecnebi, 38 i millî olmak üzere 47 millî v e ecnebi bankada 31 birincikânnn 1933 tarihinde mevcut bulunan tasarruf mevduatile ticarî v e vadeli mevduatm miktarlartnı gösteren dikkate fayan bir istatütik tertip etmiftjr. Bu cetvele nazaran 1933 nihayetinde Türkiyedeki millî ve ecnebi bilumum bankalann mevduat y e kunu yuvarlak hesap 194 milyon Hradhr. Bu pacanın 49,3 milyon lirası yani % 2 5 , 4 ü ecnebi bankalannda, % 74,6 smı teskil eden 144,7 milyon lirası d a millî bankalanmızdadır. Bu tevdiat şöyle taksim oluna • bilir: (Milyon llra üzerinden) Milll Ecnebi babkalar bankaları Yekun Tasarruf 52,8 16,6 69,4 Vadesiz 84,0 31.0 115,0 Vadell 7.8 1,8 8,6 Tevdiat yekunu 144,6 49,4 194,0 Millî bankalarda mevcut bu 3 »ınıf mevduatın yekunu olan 144,6 milyon liranin % 3 6 , 5 i tasarruf; % 58,2 si vadesiz, % 5 , 3 ü vadelidir. Ecnebi baokalarmin tevdiat mec muu olan 49,4 milyon liranin % 33,6 sı tasarruf, % 6 2 , 7 si vadesiz, %3,7 si de vadelidir. Ecnebi bankalannda tasarruf v e vadeli tevdiat nisbetleri nmnm mevcude nazaran millî bankalardan daha a z olduğu halde vadesiz tevdiat nisbeti daha yüksektir. Millî ve ecnebi bankalara göre mudilerin hesap sınıflarına nazaran dağıhsını söyle hulâsa edebilirlz: MU11 bankaflarda Ecnebi bankalarda 86 11 3 6,742 7,569 353 46 52 2 Tasarruf Vadesi7 VadeU Yekun 140,667 18,018 4,649 163,334 100 14,664 100 Kiyefdeki maçlann resmî netıceleri Kiyefte yapılan güref müsabakalarınuı netıceleri bazı gazetelerde yanlif olarak çıkmıstır. Bu müsabakalar hakkında dün Güres Federaayonuna gelen resmî bir telgrafta tafsilât verilmektedir. Bu tafsilâta göre takununiz buradaki maçı 2 4 kazanmiftır. Kenan, müsabaka harici olarak hilkmea gaJip gelmif, Çoban Mehmet, Saim, Mustafa hükmen, Ahmet tusla galip gelmislerdir. Hüseyin tusla, Adnan da sayı he»abile mağlup olmuslardır. Abbas, derslerine çalıstığı için müsabakaya giremctniftir. Görülüyor ki, millî bankalara para yatıranların % 8 6 sı paralannı tasarruf hesaplarına yatırdıklan halde, ecnebi bankalanna tevdiat ya panlann %46 sı tasarruf hesapIa rma tevdiatta bulunmuslardır. Milli bankalarda mudilerin %11 nin vadesiz olmasma mukabîl ecnebi bankalarda vadesiz mudiler nisbeti umumun % 52 sidir. 38 millî bankanın tevdiat yekunu olan 144,6 milyon liranin 142 mil • yonu Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat, ts, Emniyet, Adapazan Türk Ticaret Emlâk ve Eytam ve Sümer Bank olmak üzere ceman 7 bankadadır. Mütebaki 2,6 milyon lira adetleri (31) e baliğ olan diğer kü • çük malî müesseselerimizdedir. Yukarıda mezkur 7 millî bankalanmızm mevduat yekunu sınıflarına göre söyledir: (Milyon lira üzerinden) Tasan Vadesı Yadell Yekun Erenköy Himayeietfal müsameresi Himayeie^fai Cemiyetinin Erenköy subesi 4 eylnl salı günü akşann Suadi • ye plâjı kazmosunda bir musamere ter. b'p etmiştir. Müsamerrde meşhur mu • ganniyelerimizden Denizkızı Eftalya Hanım, kemanî Sadi Bey, ndi ve bes tekâr Salâbattin, Abdi Beyler, kanunî Artaki, kemançeci Al^ko, kemanî Nolıer, piyanist Yorgi Efendüerle hanende Yahya, Celâl ve Mustafla Beyler. Ağyazar Efendi tarafmdan alaturka büyük bîr konser veril^cektir. Bu kıymetK ımuiki san'atkârlannm ' hep bir arava toplanmış olması, Hîmayeietfal Cemi yeti Erenköy subesmin büyük bir muvaffakiyetfdir. Konserden sonra, plâj kazmosunda bir balo verilecilt ve varyete numaralan gösterilecektir. Bütün Kadıköy ve Anadolu yakası halkmm Himayeietfal gibi bir hayır müessesestnin tertip etti ği bu güzel musameroyi kaçırmıyacaklarnu ümit ederiz. Müsamereden herkesin istifade edebflmesi için yalnuc 50 kuruş dühuliye kcnulmuştur. İş Bankası 13,9 32,9 2,8 50,0 Pctra sahiplerinin adedi Istanbul Cumhuriyet Müddeîumumiliğinden: Millî v e ecnebi bankalannda 933 nihayetinde mevcut olan 194 mil yon Türk lirası tevdiat 177,998 kisiye aittir. Bunun millî bankalar mevcudünü teşkil eden 144,6 milyon lirası 163,334 kifiye ait olduğuna Bazı gazetelerde gbrülen yanlış neşriyat göre, asağı y u k a n adam basına 885,5 lira düsüyor. Ecnebi banka dolayı&ile Türklye yelken birinciliği halctmda su izahatm neşrine luzum gd lanndaki 49,4 milyon lira tevdiatra 14,664 kisiye ait olmasma nazaran riılmüştür: 1 Hakem heyetl arasmda lılr tek blle nvezkur bankalarda adam başına 3367 lira isabet etmektedir. Anadola kulübü mensubu yoktur. Ana . dolulu olduğu iddla edilen Ziya kaptan Adetleri milli ve ecnebi banka Fenerbahçe kulübuniin eski deniz kap . larda 177,998 kisiye baliğ olan tevtam olup el'an daha Fenerbahçeden siclll diat sahiplerinin paraiarını tasarruf, terkln edılmemiş görünmektedir. vadesiz v e vadeli olarak yatırmala2 Müsabaka: Hava sert göründuğü rma göre nisbetleri söyledir: cilıetle yarışın tehirl bazı hakemler ta Adet Umumun % Beni seviyor, ilânı aşk ediyor, rafından talep edllmi^se de ekseriyet icTasarruf mudilerl 147,409 82,8 Nedret, hayahmda bana senin dedi. rasına karar verdiğinden müsabaka başVadesiz mudiler 25,587 14,4 gibi kimse bakmadı, beni senin gilamış, fakat bu anda da rüzgâr şiddetini Vadeli mudiler 5,002 2,8 Bütün ıshrabına rağmen gülümbi kimse okşamadı. Şimdiye kadar artırdığından hakemter elde yaltuz lkl »edi. Kendini büsbütün bırakarak, karşımdaki nazarlarda, daima gizYekun 177,998 100,0 motör bulundu^unu ve tekneler devril aordu: lenmek istiyen fena bir mana buldiği takdirde bunlan toplamaga bu ve Demek beni seviyorsunuz ?.. dum. Kadınlarda, haset, erkeklersaitin kifayet edemiyeceğinl üerl sure . Tabiî, seni sevtnemek tnüm de arzu, vahşet!... Nedret seninle rek ekseriyeti tamme ile musabakaların (Birinci aahifeden mabat) samimî olmak istiyorutn. Ben her tatilini müzakere ve beynelmilel nizam • kün mü? Seni görmeğe alışan gözraretli devresinde bulunuyor. Geçen dakika değişen, ne istediğini bil namenin 8 inci maddesinin verdiği sa . ler, başka neden zevk alabilir?.. lihiyetle yarı§ların tatiline karar ver bir sene zarfmda tzroirin kıymetli bemiyen bir kızım. Ne oluyorsun?.. lediye reisinin gayretüe bir park halini miştlr. Semiramisin dudaklanndaki te(Mabadi var) 3 Bu karar yazıldığı gibi müsabaka.' almıs olan panayır sahası gene beledi • yeye ait çok muhtefem bir kazino ve nın sonunda değil, daha tekneler blrincl şamandırayı dönmeden verilmiş ye h« ctdden çok zarif bir havuzla tezyin e • men üç hakem motörle tekneleri önliyedîlmistir. Bugün olduğu gibi yarm da Bugün saat 17 de v« gece tam 22 de rek kararı bütün teknelere tebüğ etmiştir. tzmirin çok mühim bir ihtiyacmı te • Bu anda teknelerin vaziyeti §u idi. En ön mm edecek olan panayır sahası bir sede İzmirli Tahir Beyin 8 numaraü ve ne evveline gelmcîye kadar tas ve moMelek isimli şarpisi, bunun takriben 150 Ioz yığmuıdan ibaret bir harabe 3ten metro arkasında izmirli Refik Beyin 7 yaptığnu bilen ve vapmak ıj'.ediğini annumaralı 2 Aacar isimüi şarpisi, bunun !ar bir heyetin azhnH mesaisi sayesin takriben 200 metro arkasında İstanbullu de bir mamore halini abmşhr Şeref Beyin 2 numaralı ve Böcek lsimll Yelken yarışları hakkındaki isnatlara hakem heyetinin bir cevabı Ziraat Bankası 12,3 23,9 3,5 39,8 Merkez Bankası 22,7 22,8 Emniyet Sandığı 20,1 20,1 Emlâk Bankası 2,6 1,5 0,9 5,0 Adapazan Türk Tlcaret Bankası 2,3 1,5 0,2 4,0 0,2 Sümer Bank 1,3 ı.ı Yukanki rabamalar tevdiat itibarile tş Bankasının ne mühim bir kudret ifade ettiğini beliğ bir su rette gbsteriyor. Memleketin flttı sadî kalkmmasında pek mühim rolü olan bu millî müesseseye gösterilen umumî alâka ve ithnat çok sümullü ve günden güne inkisaf ve teves süe müteveccihtir. ts Bankasının mevduat sahipleri 70306 ya baliğ olmuştur. Bunlarm 64501 i tasarruf mudileri, 4659 u vadesiz mudiler, 1146 sı da vadeli tevdiat sahipleridir. Millî ve ecnebi malî müesseseler içinde müşterisi en çok olan İş Bankasıdrr. ilk beynelmilel panayır 26 Ağustos (Birinci aahifeden mabat) karsımıza dikilen terakkiys mâni engelleri devirip geçtik. Saltanat, hilâfeî, kıyafet, hurafat, Arap hirfleri hepsi 26 ağustosta başhyan taarruzon önünde yerlere serildiler. 10 sene evvel bugün başhyan askerî taarnn, büyük ve ebedî bir ileri hareketine in • kılâp etmiş oldu. Memleketi düş • man istîlâsmdan, vatanı hükrmdar esareitnden, nrlleti cehfl ve taatsup zincirinden kurtaran bu taaıruzun başladığı günü, millî tarihimizde yeni bir devrin başlangıcı sayma!fta ve bir bayram gibi kutlulamakta hata yoktur. 26 ağustos Türkön nmrtu'maz bu yük günlerinden biridir. Bugiim* if • tiharla babrlarken o mavaf.'?k ve mazaffer taarruzu emreden Başkumandanı ve onun emrini yerine getırmek için can veren aziz şehitlerî, ter dö • ken kahraman gazileri sevgi ile, hürmetle ananz. bir sekilde tanzim olunmuşlardır. Bu hal tacirlerimizin artık reklâmm kuv vet ve manasmı kavramış olduklannı Mektubuma nJhayet vermeden, bütün bu hummalı faaliyetin ruhu olan Valimizden bahsedeceğim. Günlük mesaisi arasında panayırla yakından meşgul olmağa vakit bulamıyan Kâzım Paşa geceyansmdan sonra ikiye kadar göstermektedir. Türkiye İş Bankası İstanbul Subesinden: Zffer ve Tayyare bayramma rast lıyan 30 egustos 1934 persembe gün3 tstanbul, Beyoğlu, Galata şubelerimızle Kadıköy ve Üsküdar ajamlanmızın kapalı bulunduğunu muhtrrem alâka • darlarumza arzeyleriz. Taksim Belediye Bahçesi Zengin Programlı Varyete Ç Askerlik fşleri Şubeye davet ) Istanbul Adliye daîresi için mubayaa edilecek 6000 metro yerli kanav^enin pazarhğı 28 ağustos 934 tarihine musadif sah günü saat 15 te İstanbul Vilâyeti Muhasebeciliginde müteşekkil Alım, Sa tım Komisyonunda icra edileceği ilân olunur. (5094) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Istanbul Şubesînden: Milâste Dülgerzade Süleyman Sami B*»v namma vazılı «D» sını rından bir hisselik 14707 numarah esas hisse senecli zayi eldu«hm dan bu senedin artık hükmü kalmadıSı ve başka numara ile Suley man Sami Beye yeniden senet verüdiçi ilân oltınur. (5099) Haydarpaşa Lisesinden: 1 Kabatas ve Istanbul Liseleri leylî talebesinin mektebimize müracaatle kayitlerini yenilemeleri. 2 Orta ve lise kısmına yeniden leylî olarak girmek istiyen'erin de mektebimize müracaat ederek kayitlerini yaptırmalan lâzımdır. 3 Leylî tam ücret 225 liradır. Birinci taksit olan 75 lira kayit yapılırken ahnır. Resmî memur çocuklarına ve kardeşlere tenzilât. 4 Leylî talebe kayit giinleri cumartesi, pazartesi, çarsamba sa at 9 dan 12 ye vel3,30 dan 17 ye kadar Haydarpaşada eski Tıp Fakültesi binasında yapılır. 5 Neharî talebenin, evvelce ilân edildiği gibi, Kadıköy L^sesinde kayitlerine devam olunacaktır. (5077) şarpisi, en arkada İstanbullu Hayri Be. yin râkip olduğu şarpi geliyordu kl bi . rinci ile bu tekne arasında takriben 700 metro kadar bir mesafe vardı. 4 Bütün tekneler hakemin kararına ittiba ile arya yelken ederek motörlere bağlandığı halde Hayri Beyin teknesi bu. nu dinlemiyerek ve ikinci şamandırayı dönmeden geçip seyrine devam etmiştir. 5 Yazıldığı gibi batan tekne yoktur. Bu ihtimal motörler tarafından bertaraf edilmıştir. 6 Hakem heyeti şu zevattan murekkepti: Ahmet Bey (İstanbul), Adil Bey (İzmir), Ali Sabri Kaptan Bey (İzmir), Behzat Bey (İstanbul), Harun Bey (İs . tanbul), Naci Bey (İstanbul). Diğer ha kemler şamandıralarda ve icap eden yerlerde vazife almışlardı. Tertlp heyeti hakem kısmı relal Ahmet Fetgeri Sergide paviyon insa ettiren ecne • biler arasmda Sovyetlerm paviyonu gerek insa tarzı itibarOe, gerekse teshir edeceği eşya hususunda pek çok alâka ve merak uyandmnaktadır. Paviyon larmda teşhir edecekleri eşyanm tam bir şilep yükn olduğuna kaydedersek Rus dostlanmızm panayıra nekadar ehemmiyet verdikleri kolayca anlasılır. Millî müesseselerimiz arasmda da Sümer Bank, tş Bankası, tnhisarlar idaresi paviyonlan nazan dikkati mektedir. Bu sene panaym muteakıp tzmirde bir sabe açacak olan Sümer Bank yerli maBar pazarlannın paviyonu bilbassa göze çarpmaktadır. Paviyonun heyeti umumiyesi, her sergide olduğu pek sade çizgüerle çizîlmis gibi, olmasma celbet Fatih Askerlik subesinden: 1 1 eylul 934 tarihlnde sevfce tâW bilu mum 328, 329 deniz hariç olmak üzere tam ehliyetnameyi halz efendiler aev kedilmek üzere şehadetname ve ehllyet nameleri, nüfus cüzdanlaril» blrlikte şubeye müracaatleri ilân olunur. Kiralık bina tstanbulda eski Selânik bankasımn binası 3 kat olarak ve beberi 3 5 0 metro murabbaı tamamile yabut ayn ayn salon ve odalarla kiralık ve sahlıktır, tahhnda vâsi bir de deposu var. Adres: tstanbul Tarakçüar Abut E . fondi han halıcı Salis biraderler No. 17 Telefon 22576 îitonbu! SelfdiynJ 26 8 9 3 4 pazar günü akşatnı Saat 21,30 da KOKTEYL Büyük opereti Türkiye İş Bankasından: Bankamızın 10 uncu yıldönümü mün'sebetüe yapılacak vapur gezintisi i çin muhterern davetülerin saat sekiz de vapurda bulunmalan rica olunur. Elbise serbestir «I rağmen, paviyonlar arasında derhal nazan dikkati celbeden ve okşıyan bir hususiyete maliktir. Sümer Bank paviyono yeni tarzı mimarinin cazip bir nümunesidir. Bu zarif paviyonun panayırdan sonra da mu hafazası şayanı temennidir. Diğer paviyonlar da bu sene geçen Yazan: Ekrem Reşit Besteliyen: panayır mahallinde doalşmakta, okşaCemal Reşit yıcı bir ciimle ile yorgun bir paviyon ' Tepebaşı Belediye bahçesinde h r sahibmi teşçi ettiği, kısa fakat çok kuvakşam saat 18 den iübaren şehıimizın en maruf tnusikişinaslanndan mürekkep vetli bir sözle üç giinde yapılacak bir isi orkestra tarafından klâsik musiki konseri birkaç saatte tamamlattığı göriilmektedir. tlk beynelmilel panayırımıza kemiyet ve keyfiyet ib'barile ve tam manasile muvaffak olmus nazarile bakı • HEDENSA * Basurdan ameliyatsız kurtarıı, me • meieri mahveder, kanı, ağrılan keser. Üsküdar HÂLE Sinemasında ÖP BENİ Mümessili. MİLTON Ilâveten Dünya baberleri ve komik seneye nazaran daha cazip ve gösterisJi labüir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog