Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 2?/ze mektup Gönderen Kaza hekimine nadolunun bir köşesmde va • tandaşlanndan beş parası ol • mtyan fakmn fakiri bir iki ha*taya bakmaktan imtina ettikleri için bulunduklan muhitin haklı teessür ve infiallerini davet etmiş olan iki mes • lektasıntzın bu hareketlerini siz de a»la tatvip etmiyorsunuz, ve onlann esasen mensup oldukJan millet gibi âli cenap ve fedakâr olan Tiirk hebdmleri içinde bir istisna teşkil ettiklerini söy lüyorsımuz. Fazla teessürle bizim kaydetmemiş olduğumuz bir noktayı bu suretle siz ikmal etmiş bulunuyorsunuz. Gözlermi h m ve gaflet perdesi bürii müş oldugu anlaşılan o 3d meslekta • şmız yalnız Tiirk bekimleri arasmda degil, bütün Tiirk mHleti içinde de bir istisna enmuzeci teşkil etıeler gerektir. Insan insanm mihnet ve sefaletine kar(i bu kadar hissiz olamaz. tnsanlık duygulanndan ba kadar mahrum olanlann millet canvasındaki mevkiieri de dü sünülmege lâyık birseyd'r. Sizinle beraber bi» de kabul ve üân ederiz ki Türi bekhnlerinin nmumiyeti ba turiü istisnalarm anettikleri fena ve iğrenç vaziyete düsmekten kat'iyyen ve ebediyyen mânezzehtir. Burasau boyle açık ve kaf î tesbH ettikten sonra, gelelim sizin şikâyet'nize. Ayda 68 lira olan maaşınızm azh • ğından şikâyet ediyorsunuz, Mektubu • nuza nazaran yan aç, yan tok bir halde çalıstnaktan bugününüz için çok muxtarip, yarramu içinse bir bayli nevmıtsiniz. tkide bir: Yarm azçok masraf istiyen uzunca bir tedaviye kendimiz nauhtaç olursak bir koşemizde bize bunn terotn • • decek beş oa paramu olnuyacakar. Diyorsonus. Anadolunun «Uakea iyi **e İr«£uin4k 6 8 Branm »iz# temin ettiği maiset be gördügünüz pek çok r«xlfelerin kuvvet faaliyetmi telâfı ve temin edemiyecek kadar azmış. 6 8 lira ile kâfi gıda alamıyan adale ve beynm fiziyolojik sefaleti üzerindeki ısrannıza bakılarak insanın adeta size acıyacağı geliyor. Vicdanh bir kaza hükuroet hekiminin ifasraa med'u oldugu vazifelerin çokiugunu takdir ederiz. Buna mukabil galiba elinize geçen miktan 68 liradan ibaret olan nrt«yıwı« çok değildir. Gonül hekimlerin, hususile sizin gibi ömürlerini millet iflerine vakfetmi? olanlarmm alabüdiğine çok paraya, yani o aayede temin olunan bütün huzur •• itanmaiM garkebnek isterdi. Hele nzon ve yorucu bir yiiksek tahsüinize ragmen hayat kazancmızı tiıin gibi tahsO etmemiş olanlann vazfyetile kıyas ederek a a a a tebarüz ettirdiğiniz n • ntkan hakikatleri biz de pekâlâ görüp anlıyoruz. Göruyorsunuz ki her nok • tada n e hak veriyonız. Eger bu müşahede UUMIUU vicdantn bir ifadesi gibi almabuırse ük imkânda doktorlanmızm vaziyetlerinin ulahı mflletçe Otizam ohmacağma istidlâl ederek müteseDJ olabiliriz. Son cSmlenin (ilk imkânda) tabiri büroeytz bizim bu mukabil yazımızda sizin nazan dikkatinizi celbedecek mi? Biz çok kere devletle haznesini miüet ve memleketten b&şka birşey zanne derek dağıttıgı nitnet üzerinde hudut • suz isteklerle daima çoğu arar ve bekleriz. Bulunduğunuz kaza daha ziyade bagday yetifbren bir memleket parçamtzdır. Buğdayın kaç paraya almıp satddığmı elbet orada hergün işitiyorsunuz: Kflosu yaOah yallah iki kuruşa ve» ya 100 paraya. Acaba hali vakti çok yerhıde bir çSftçinm vasatî olarak senede kaç kilo bugday istihsal edebildiğinî hiç duy • dunuz veya hesap ettiniz mi? Bunu bîz size haber verelhn: 23000 kilo! Kilosn 3dser kuruştan bu kadar buğdayın beddi sizin her ay aidığınız 68 Uraya bile tekabül etmez. Bütün bir aile h a y vanlarfle ve diger vastalarile bütün bir sene tarlalan üzerinde didinerek iste ba neticeyi istihsal edebilmişler • dir. Ba neticede millî 3<tısadunızuı bir parçasmı ve devlet haznesi membalannm bir nümunesmi gorünüz! Aziz doktor, siz herhangi bir aparfamanın Hanyayı Konyayı bilmez ka pıcm veya ilktahsili bile şüpheli oldu* YUNUS NADİ (Mabadi üçÛncü tahifede) 62 u m h u rî yel j t. «.«r» e NO 3 7 0 2 İSTANBUL CAGALOÛLU Telgral re mettup adres!: Cumhuriyet. Istanbul Posta katosn: lstanbul No 22366 rahrir heyetl: 24298. Idare ve matbaa HAYAT Ansiklopedisi 248 Pa7»r ?fi AniKtfK 1 9 3 4 TaZftr CXJ MIJUSIUλ I üö*r ncı cîlt hanrdır. Ctlzlerinizl bir an cvrel ciltletiniı 6 Telefon: Başmuharrir ve evi Sısmile Matbaacüık ve Neşrlyat Şlrfcetl. 24299 24290 V Izmir panayırı bugün açılıyor j 26 A g u s t o s Ismet Paşa, kiişat resmini yapmak üzere Gülcemalle Izmire hareket etti Basvekilimiz Rıhtımda büyiik tezahüratla teşyi olundu. Gülcemalle, beynelmîlel panayırı görmek üzere üç yüz kişi Izmire gitti Bugün İzmirde beynelmilel 9 ey • lul panayın parlak merasimle açıla • caktır. Bu giizel panayın açacak olan BasvekiUmiz tsmet Pasa Haz>etleri( refakatlerinde Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüstü Bey oldugu halde dün sabah Gülcemal vapurile tzmire hare ket ettiler. Evvelki aksam Galata nhtunına yanaşan «Gü'cemal» bu sevmçli yolcu • luk için hazirlanmif, her tarafı Türk bayraklarile donanmıs, döfemelerine halılar konulmuştu. Dün sabah saat ona dogru Galata nhtunı, BafvekiUmizi teşyie gelen halkla dolu idL Saat on buçukta bir çok »evat, tsmet Pasa Hazretlerini bu seyahatle • rinde selâmletlemek üzere nhtuna gelmif bulunuyorlardı. Bunlar arasında Reisicumhur Haz • retlerinin basyaveıieri Gelâl, Ikbsat Vekili Celâl, Nafıa Vekili Ali, Maarif Vekili Abidin, Matiye Vekili Foat, Dahiliye Vekili Şükrii Kaya, sabık Maarif vekili Esat, Hasan (Trabzon), Fırka umumî kât:bi Recep, Saffet (Erzmcan), Frrkanm tstanbul idare heyeti reisi doktor Cemal, Vali Muhıttin, Sofya elçi • si Şevket Beylerle meb'nslar, tf Bankası umumî müdür vekili Muammer Bey, doktor Tevfik Salim Pasa, Ko lordu kumandanlarnıdan lalibj Harp Akademisı kumandanı Ali Fuat, btanbul kumandanı Halis, Millî Müdafaa Vekâleti Zatisleri dairesi reisi tbrahm Lutfi Paşalar, Universite Rektörü Cemil Bey ve birçok profesörler, malî ve iktısadî mehafil erkânı vardı. Biraz sonra Büyiik Millet Medisi Reisi Kâzım Paşa Hazretleri de geldiier. Tarihte gün ler vardır ki u nutulmaz, unu tulamaz ve asla unutulma * mahdır da... tf te 2 6 agustos bugünlerden bi ridir. 1922 senesi ağustosunun 26 m'cı günü safalt sökerken, tarihimîzde yeni bir devrin güneşi doğmuf, Türjt ordusu, Turk milleti taarruza geçnrşti. Bu or • du, bir simsek süratİ, hir yıld: nm şiddetile ö nüne gelen her maniayı çigni yerek on beş günde Akdeniz kıyuarına dayanmış;ı. Büyük Bafkumandanınm «GSk gürnltSlerini andıran bir vehrei« v« heybetle tarihe yeniden doğdugrmuv soyledigi Türk ordasamm ve millftmin 26 agustos günS bashyan kortancı savleti hâlâ dunnamışhr ve durmı • yacalcbr. i I Evvelâ, askerî bir hamle jekknue tecdli eden ba saldınş, sonra şeklini değiştirerek gene devam etmistir. 26 agustos 1922 denberi durmadan yürüyoruz. Evvelâ, Türk yurtianm istilâya kaBosan düşmanı çiğneyip geçtik, sonra, hayahn her sahaMnda (Mabadi dördüncü sahifede) Itmet Paşa Hazretlerinin dün tzmire hareketleıinden muhtelif intibauır IIk beynelmilel panayır Izmir 9 eylul panaymna her cihetçe muvaffak olmuş nazarile, bakılabilir,, Iş Bankası bugün 11 yaşına girdi Kıymetli müessesemizin 10 yıl içinde başardigı büvjik işlcri canlandıran sergi bugün açılacak Bagdn Iş Bankasnm onuncu yıldo Bu Galatasa * rayda hazırlanmış olan açıhna merasimi de bugün yapuacaktar. Salâhattm Refik Bey tarafmdan ha . zulanm» olan bu sergi tam mânasile modern ve çok muhteş'm bir eser olmuftur. Her npvtyonu ayn bir üalupta yapılmu, en küçük teferrBatma va • rıncaya kadar her tarafı temsil ettigi mevzua bağlanmısbr. Dün sabah Gazi Hazretlerine veda için Dobnabahçe sarayma giden Ba« • vekflimiz reHkalarOe birlikte on bire on kala Galata nhhmma vâsıl olarak hararetli tezahüratla karsılandı ve alkıs • landı. tsmet Pasa Hazrelteri güler yüzle herkesi se'âmladı ve tesyilerine gelen zevahn ayn ayn ellerini sıktıktan sonra vapura girdi. Punayır »ahannın bundan birkaç gün evvelki vaziyetini Basvekil Pasa, Medis Reisi ve Ve • kil Beylerle bir tnüddet konustuktan f Mabadi beşinci santfeae) tzmir 24 (Hususî) 26 agustos • ta, yani yarm değil öbürgün Başvekil tsmet Paşa Hazretlerinin huzurlarile a Gazi kösesî Sergiye ilk girenler Gaz>* koşesile karşılasacaklardır. Burada çok güzel de • korlarla yükselen altm bir abidenin 3stBnde, tş Bankası ailesmm Gazi Haz retlerine mirnet v« sükranlan ifade edUmiştir. Abidenin kaidesi b*kikî çiçeklerle süslü minimmi bir parkla çevrilmişHr. Bu koşr, Reisicumhur Haz . retlerinin iki veazelerini de ihtiva et • mektedir. gogterir resiru çüacak olan tzmir beynelmilel 9 eylul panayın için yapılan hazvbklar en ha (Mabadi dordâncü sahifede) Ali Beyin tetkikleri Nafıa Vekili dün Haydarpaşaya giderek bütün daireleri ve siloları teftiş etti Evvelki giit Ankaradan ge • len Nafıa Vekili Ali Bey dün sehrimizde Ve kâlete merbut dairelerin tefti • şine bas.lamis.tir. Dün öğleye kadar Dolmabah çe sarayında kaIan Vekil Bey, saat on dörtte Haydarpa * a y a geçerek Devlet Demiryolları iş • lerini tetkik et miştir. Nafıa Vekili, refakatinde Devlet Demiryolları umumî müdürü tbrahim Kemal ve işletme mü fettişi Abdullah Beyler oldugu halde, demiryol Nafıa Vekili Ali Bey tarafından dün teftlş edilen ları idaresinin Haydarpaşadaki Demiryollar binası ve buğday silosu Haydarpaşadaki bütün dairelerîni ve silolan gezmiştir. Bugün Vekâlete merbu* diğer müesseselerde tetkikat ya • pacak olan Ali Bey, dün kendisile görüsen bir muharririmize demiş • tir ki: « tstanbulda iki üç gün kal dıktan sonra Ankaraya avdet edeceğim. Burada Vekâlete ait muhtelif işler hakkında tetkikatta bulunacağım ve biHıassa Devlet De(Mabadi üçüncü sahifede) Askerî terfi listesi Dün yiiksek tasdike arzedildi M0İİ Müdafaa Vekâleti Zat Îşle • ri dairesi reisi tbrahim Lutfi Pasa, bu seneki ordu terfi Ustesini, Reisicumhur Hazretlerinin yüksek irade . lerine arzetmek üzere, dün çehrimize getirnvftir. • Listo bugünlerde Yüksek Tasdi ka iktiran edecek ve 3 0 agusto» günü alâkadarlara tebügat yapı'acak ve gazetelerle de nesrolunacakhr. Banka paviyona Banka paviyonunda, Türkiye tş Bankasınm 10 yıl içinde gördüğü isleri ha lâsa eden tablolar, grafikler vardır. Bu paviyonun nihayrtinde tş Bankasmın çahşhğı merkezleri ve ba merkezlerin Ankaradaki umumî luvı^u.^ „o merkeze bağandı n ı ı a u ı u u ı l uıuıuut Calatasarayda haztrlanan sergidcn bir intiba: Bankanın ismini gördüğü işlerle anlatan tablolardan biri ğuu gosteren güzel bir harita vardır. Tasarruf paviyonu Tasarruf paviyonu da harikulâde güzel hanrlannnftır. Ba paviyonda biri, , \ ınuuuuı ııııııııııııııııiMif ıiııııııriıııııııııııııtıııtıtMitiiıttıııııı Harbiyenin 100 üncü yılı ııııtMitııııtııırıırııiMiınııııtı ıiMiıiıııırıiıııııııııiTiıııııııiMiııııııııııııııııiıııtıııuııııııııııın (Mabadi vcgıııı.1 «•!•••«•>/ besinci sahifede) Bir asırdır kahraman orduya kumandan ve zabit yeiiştiren şanlı müessesede yapılan hazırhklar Yahudi konferansı Alman ticareti büyiik teblikeler karşısmda Harbiye mektehmin bir kısmım gösterir resmı Yü,.udi konferanstntn toplati. Cenevreden bir manzara Almanyada millî sosyalist reji minin teessüsündenberi ha> icî t'caret ve sureti umumiyede memleke(Mabadi fcesinct sahifede) Agustosun otuzuncu günü, kuruluşunun yüzüncü yıh kutlulanacak olan Harbiye Mektebinde yapılacak mera slm hazır'ık'an tamam'anmak üzeredir. Bu merasims, o gün saat on beş buçukta Harbiye muıkası ve bütün askerî mektep'erin işrrakile tstiklâl matşı çalınarak başlanacaktn*. Büyük Erkâmharbiye Reisi Fevzi Pasa Hazretleri, mektebin Sipahiocağı cihetindeki roeydanlığmda bir nutuk (Mabadi besinci sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog