Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

0* 1 2 3 4 istiklâl Lisesi Müdürlüğünden: Cumhariyet Istanbul Üniversitesine ve yüksek mekteplere diğer şehirlerden gelecek ta'ebe hanımlara mahsus 24 Ağustos Kahvecilerin ve gazinocuların nazan dîkkatineı İlk, orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve ncharî talebe kaydine başlanmıştır. Kayit için cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. Bakalorya ikmal imtihanlanna 1 eylulde, sınıf ikmal imtihanlarına da 22 eylulde başlanacaktır. Istiyenlere, mektebin kayit şartlarını bildiren tarifname gönderilir. T Ü R K K A D I N B İ R L İ Ğ I İkramiyeli en alâ ve nefis h maye ve murakabesnde KIZ C. TALEBE YURDU ^ABDÜLVAHİT m IMZASINI BULAHA IKBAMiyL. V£PIUR. Adres: Şehzadebaşı, Pol's merkezi arkası. Tel 22534 Hali tasfiyede Hali tasfiyede Istanbul Liman Şirketinden: Hali tashyede buunan Şırketimizın mevcut telefon numaralan 258 934 curoartesi gününden itibaren aşağıda yazılı numaralara tebdil edilnvs olduğu ilân olunur. " FENİKS „ Taş ve hurufat matbaası Halk Fırkası kâtibi Umumiliğinden ve M^arif Vekâletinin yüksek tavsiyenamelerini ve resmî ruhsatı haizdir Müessisi! TOROGLU ZIYA Kayit ve şifahî, tabrirî tafsiiât aimak için Cağa'olunda Bir'ik rcer'îezine veya Şehzadebaşında Yurt müdürlüğüne müracaat edi'melid r Hali tasfiyede Liman Şirketi Umum mfidürlük Umumî kâtiplik Murakabe heyeti Muhasebe şubesi Hukuk şubesi 24188 22851 21091 22842 22840 Kabotaj şubesi Niuamelât »ubesi Vesait ve hareket şubesi Su şubesi 44561 44362 44863 44864 Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: M^ktebimiz ihtiyacı için 120 ton yıkanmıs kriple yerli maden komÜTİi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8/9/934 tarihinde saat 11 de yapılacaktır. Şartname mektep idaresinde görülebüir. Eksiltmeye iştirak edeceklerin Yüksek Mektepler Muhasebecili |mden alacakları muvakkat teminat makbuzu veya banka mektu • bilt tayin edilen gün ve saatte mektepte müteçekkil mubayaa ko • misyonuna gelmeleri. (4843) Şirket tasfiye memurlanndan: Feniks taş ve hurufat matbaası şirketinin tasfiye memurlanndan Galatada Topcular caddesinde 104 Giizelltğin, zamanımızda bir sır değil. bir san'crt eseri olduğjtınu numarada kâin olup mahkeme ka I düşiinünüz! Ressom, bir tablo vücud* getirmek için ruhıınun ilhamrarile mecburî tasfiye dolayısile larile biriikto fırça ve boya kullandığı gibi; u«:a bir b«rber de açık arttırma ile satıhğa çıkanlmış san'atını, fennin en son terakkilerile meczederek bir kadın bafi olan Feniks taş ve hurufat tnatbaaüzerinde harikalar yaratır. sının 16 ağustos tarihinde icra kıParisin en son saç modelleri, ' lınan açık arttırma neticesinde veOndOlâsyon vesaire aletleri, rilen bedel haddi lâyıkım bulamaZevk, san'at, ucuzluk •. • mış olduğundan talibi uhdesine Evet t Hassatan ucuzluk . • ihale olunmıyarak ikinci arttırma 1 eylul 934 cumartesi günü saat ... 16 ya talik edihniştir. Görmek istiyenlerin her gün saat ondan on ikiye kadar ve almak istiyenlerin de yevmi mezkurda muhammen olan 12415 lira bedelin % 7,5 nisbetinSultanahmette Atmeydanında Tapu Müdiriyeti üstünde eski el • de yep akçesi veya banka temina • tını hâmilen matbaada hazır bu • bise ambarı altındaki 6 adet dükkânın kiraya verilme işi bir hafta uIunmalan ilân olunur. (2082) zatıJmıştır. Isteklilerin 29/8/934 çarşamba günü saat 14 te 81 lira • /HANIMEFENDi!.. 4 Gabte Kolemen sok&ğı k * i'm2İMa£i/Jes' * Adedi bir kuruşa kadar verilir. Kiralık bina tstanbulda eski Selânik bankannın binası 3 kat olarak ve beheri 350 metro murabbaı tamamile yahut ayn ayn salon ve odalarla kiralık ve sahlıktır, tahtmda vâsi bir de deposu var. Adres: Istanbul Tarakçılar Abut E . fındi han halıcı Salis biraderler No. 17 Telefon 22576 MAÇKA BERBER SALONU Bir misal: Permanant 4 lira ^ • " ^ Dr. ihsan Samı '^^m > İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: «M.» Öksürük Şurubo öksü ük ve nefes darlığı, bojmaca ve kızamık öksürükleri için pek te • «rli ilâçtır. Her eczsnede ve eeza depolannda bulunnr. (IS66) r dan ibaret ilk teminat akçelerile müracaatleri. (5060) TURK LİSESİ KIZ, ERKEK LEYIİ, NEHARI Ana ilk Orta ve lise sınıtlannı havıdir. K \ t başlamıştır. Cumadan mada her gün saat 9 dan I? ve kadar müracaat edilebilir. ISTANBUL Bâş, diş ve romatızma ağrılanndan kat'i bir surette kurtulmak, g n p ve nezle nöbetierinden kornurnak için YENİ KAŞE YENİ KAŞE'yi tercıh edıniz. Bir ve on iki adetlik kaştleri muhtevi kntular her eczanede saolmaktadır. Y«ni Kaşm ismine dikkat ediniz Ayancık Noter muavinliğine Sekiz senedenberi Ayancıkta manifatura ve züccaciye ve bakkaliye ve sair bilcümle emtiai tüccariye üzerine müesses olup (Molla Hamza oğlu Ali) nam firma ile icrayi ticaret etmekte olduğum mağazamdaki emtiai tüccariyemin tamamını kendimin diğer bir ticaretle iştigal edeceğime binaen kardesim Molla Hamza oğlu Yusuf ve kayın bira • derim Zafra oğlu Temel Efendilere 1800 bin sekiz yüz Tiirk lirası mukabilinde satarak devri temlik ettim ve bedeli mübii <?e tamamen ve nakten aldım. Btnaenaleyh mağazam daki malın ne sermayesinde ve ne de zimmet ve matlup ve kâr ve za • rannda hiçbir suretle alâkam kal • madığmd&n keyfiyetin tasdikile beraber tstanbulda müntesir Cumhu • riyet ve Sinop Vilâyet gazetelerile nesir ve ilânını rica ederim efendim. Ayancıkta mukim Molla Hamza oğlu Ali bin öraer (2093) Adres: Şehaadebaşt Feyriye caddesi Istanbul Nafıa Başmühendisliğinden: Kesfi 6916,76 liradan ibaret olan Kısıklı Çakmakdere asfalt yolunun tamiratı pazarlıkla ve münakasa kaime ve sartnamesindeki seraitle ihale edilecektir. Kaime ve çartnamesi ve ameliyat meka diri cetveli iki lira mukabilinde Istanbul Vilâyeti Nafıa Başmü hendisliğinden tedarik olunabilir. Pazarlığa girmek istiyenler mü nakasa sartnamesindeki vesikalarla ve 519,75 Kralrk teminat raak buzile 3/9/934 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşe kadar tstanbul Vilâyeti Daimî Encümenine müracaatleri. (4911) Ana, Hk, Orta ve tUe kısımları Fen ve Edebiyat şubeleri vardır. (Feyziyc Mektepleri Cemiyetinin) idaresi altında manevî bir şahsiyettir. Talebesinin talim ve terbiyesine kıskançlıkla bağh oldu^unu muvafifakiyeti İle ispat etmiştir. Memleketimizin en eski hususi mektebidir ve resmî mekteplere muadil olduğu tasdik edilmistir. FEYZiYE LİSESİ İstiyen talebe velilerine mektep tarifnamesi gönderilir. Leylî v e Neharî Kız v e Erkek Lise ve orta kisitn tnczun yet ikmal imtihanl^nna I Eylulde ve sınıf ikmal iratıhanlarına 2 2 Eylülde mektepte başlanacakfr Üsküdar Amerikan Kız lisesi Mektep eylulün 17 inci pazartesi günü açilır. Kolej kistnından maada tnıikemmel ticarî ve ev idaresi şubeleri vardır. Sıhhat ve ahlâk ve hüsnühale pek iyi dıkkat ve ihtimam edilir. Leylî talebeler ücretinde mühim tenzilât yapılmışor. Ve ücretler dört taksitle ödenir. Kayit günlen sgustostan itibaren cuma ve salı günlen. Fazla malumat için her zatnan mektnpla müracaat edilebilir. T E L h F O N : 60474 Genç Kalınız ANNE! v* kayit için hergün meklebe müracaat edilebilir, Telefon: 44039 ' Cildiye ve zühreviye mütehasauı • Dr. Bahattin Şevki Satılık arsa Bahçekapı Taşhan No. 25 saat 9 dan akşam 7 t kadar pazartesi fikaraya meccanen Kuruçesmede tramvay tevakkuf mahalünde pek mutena, bir arsa üzerinde ikametgâh ve ayn olarak bir boyahane, yıkama ve sair bütün teferruatHe eh ven Hatle sahlıktır. Taksim İstiklâl caddesi No. 57 ye müracaat. Giimriik Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Giimriik Muhafaza teşkilâtı için Dizel motörlerine mahsus «150» ton motorin kapalı zarfla 4/9/1934 salı günü saat on dörtte eksiltmeye konuImuştuT. 2 Tasdikli şartnamesi hergün fstanbul Gümrük Muhafaza Baş müdürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir. 3 Isteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduklan hak kındaki vesika ile muvakkat teminat olan «957» liralık vezne , makbuzu veya banka kefaletnamelerile birlikte teklif mektuplarını belli saatten evvel komisyona vermeleri. (4612) TERİ KESMEK ZARARLIDIRL Sakın bir takım terkibi meçhul ilâçlarla ierim'zi kesmeğe kalkışmayınız. Istanbul Haricî Askerî Kıtaat llânları I I I I I I I I I I I I I • • I • • Antalyada bulunan kıtaatın ihtiyacı için 237 ton arpa, 172 ton saman, 92 ton kuru ot, 60 ton yulaf 26/8/934 pazar günü saat 16 da arpa, kuru ot kapalı zarfla, saman, yulaf alenî münakasa ile alınacaktır. Taliplerin Antalyada Satıalma Komisyonuna müraca # atleri. (4448) * * * Konyadaki kıtaat ve müesse • sat ihtiyacı için kapalı zarf usulile 80,000 kilo koyun eti ve 150,000 kilo sığır eti 26/8/934 pazar günü, koyun eti saat 14 te sığır eti saat 15 te münakasaya konulacaktır. Şartnameleri göreceklerin tstanbul ve Ankara I.e vazım Amirlikleri Satınalma Komisyonlarına ve münakasaya gi • receklerin teminat mektuplarüe 26 ağustosta Izmirde açılacak olan beynelmilel sergiyi ziyaret • tekliflerinin vaktinden evvel Konetmek ve açılma merasiminde bulunmak istiyenlere kolayhk ol I yadaki Kolordu Komisyonuna «47» (4446) mak üzere Gülcemal vapurile fevkalâde tenzüâtlı hususî bir te I vermeleri. •*• nezzüh seferi tertip olunmustur. Vapur 25 ağustos 934 cumar • Konyadaki kıtaat ve müesse • tesi günü saat 11 de Galata rıhtımından hareket ve 29 ağustos I 934 çarşamba günü tstanbula avdet ve muvasalât edecektir. I sat ihtiyacı için kapalı zarf usu lile 660,000 kilo kuru ot ile Biletler gîdip gelmedir. Birinci mevki yemek I 875,000 kilo un 27/8/934 pazarli 26, ikinci mevki yemeksiz 16, üçünci I tesi günü, kuru ot saat 14 te un, saat 15 te münakasaya konula • mevki 9, güverte üç buçuk liradır. I caktır. Şartnameleri göreceklerin Vapur Izmirde bulunduthı ımidHetçe yolculardan arzu edisn I Ankara ve Istanbul Levazım  • ler vapurda kalabilirler. Biletler Karaköydeki acentahanemizde I mirliklerine müacaatleri. Müna satılır. Fazla tafsilât almak istiyenler acenta*a müracaat etmeli I kasaya gireceklerin teklif mek • dirler. Bu müstesna fırsatıkaçırmamalannı muhterem h?)'"nıı I tuplarile teminatlarını Konyadaza tavsiye ederiz. (4956) I ki Kolordu Satınalma Komisyo nuna vaktinden evvel vermele • rî. «48» (4447) I o •• • 1 ziyaret etmek istiyenlere mahsus I zmır Sergısını I fevkalâde tenzüâtlı Gülcemal vapurile hususî tenezzüh seferi Anneler; çocuklaruıız, kızlannız ve hatta kocalannız, sirin daima genç kal . W" ^ ^ manızı arzu ederler. Fence malumdur ki cildin burusması ve ihtiyarlaması cildi açık tutan gençleftiren ve giizeüeft^m hayat verici bir unsur olan Biocel cevherinin yava* yavaş kaybobnasından ileri gelir. Şu balde pembe rengindeki yrni Tokalon kreminin istimali ile bu hayat verici tmsunı tekrar bulmanız ve yeniden genç görimmenlz mümkündür. Cildiniz ne kadar solmuş ve yaşın ilrrileınesindeıı mütevellit burusukluk iıleri ne kadar derin olursa olsun hemen bu akşam pembe rengindeki bu yeni Tokalon kremini tecriibe fdiniz. Memnuniyet verici semereler garantidir. PERTEV Sadece mecrasını değiştirir... Ondan dolayı da hiçbir zaran dokunmakşızın, vücudun terliyen herhangi bir uzvu üzerine sürülebilir •^•^^ Doktor ™ ^ " " " Südorono Kat'iyyen teri kesmez, I I /»HİLÂLİAHMERCemiyeti Merkezi Umumisinden: Muhtelif sob^lar, Mangallar 25 Etuvler, ç maşır arabaları, lokomobil, hurda pirinç talaşı 26 kurfiçe çivisi, muhtdif eşyalar 2? ağustos 934 tarihlennde Eskişehir ambannda satılacağından taliplerin müraca.'iüeri. (2056) Hastalarinı hergün akşatna kadar Beyoglu Tokatlıyan oteli yanında Mektep sokak 35 No h muayyenehanesinde tedavı eder Tel: 40843 (1802ı Zayi 51 No. lı giimriik kumusyoncu karnesini zayi ettim, Hükmtt yoktur. Haşim (2078) NIŞANYAN 1 Sapanca'da Al koşusu 24 Afustos cutna günü ilk mektep ve Yeşılyurt spor iulubü menfaatine at kojusu terrip edıltniştir. Haydarpaşadan gelecek tenezzüh. yolcn ve Ankara katarlan koşu mahalli olan Kurt köyünde duracaktır Koşu mahallinde mükemmel büfe vardır. Ankarada Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğünden: Bu sene mektebe alınacak yeni taîebenin kayit muamelesi ağustos 20 den 1 eylule kadar devam edecek ve 22 ile 29 eylul arasında kabul 'mtihanları yapılacaktır. Mektebe girme çeraiti: llkmektepten mezun olmak. Musikiye istidadı bulunmak yaçı 12 den küçiik 14 ten büyük olmamak ve tahsile mâni bir hastahğı bulunmamaktadır. Ortamektep talebesi ve mezunları musiki kabiliyetine ve bilgisine göre irotihanla yukarı sınıfIara alınabilirler. (4871), Sahip ve Bafmuharriri Yanas Nadi ümumî neşriyatı idare eden Yazı Işleri Müdürü: Hikmet Münif Matbaacüik ve Neşriyat TürK Anonlm girkett htanbıd
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog