Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

~ w ttfftttttrtyct 24Ağustos 1934 Bulgaristandan yaş üzürn ihracı Bulgar üzümleri Berlinde yüksek fiatle satıbyor Sofya (Hususî) Bir haftadan beri Bulgarıttandan Avrupaya taze üzîhn ihracatma başlanmışhr. Bu ihra cat soğuk hava vagonlan ve adi meyv» vagon!ari!e yapılmaktadır. Soğuk hava vagnr'an yirmi b!n kiio &rilm aldılc lan için birçok Hiccarlar on bin kilo lnk adi meyva vagonlartm tereih et meklsdirler. Şimdilik Bulgaristandan Avrupaya çavnşuzumü ihrac edilmekted»r. Soguk hava vagonlanie gönde • riıen îlk üzüm vagonu Berlîne varmış re ora piyasastnda ambalşiîle birliltte yüı kilosuna 52 mark fiat bnlmustur. Bo üzüm fiati Berlm piyasasında en yüksek fiattir. ÇOnkü ttalvan uzöm • leri 46, Yonan uzumleri 4 8 ve Macar üzümleri 30 marka sahlmaktadırlar. Psene Bulgaristanda üıüm mahsulü çok bereketli olduğttndan Avruoaya büyük ihracat beklenmektedir. BütBn üıüm vagonlan daha yüklenirken hükîrmet tarafmdan çok sıkı bir kontrola tâbi ttulmakta ve kat'îyyen yeş'l ve çürük üz'"mlerin ihraç edilmesine müsaa'1 ednmemektedir. Ancak bu sıkı kon trol sayesinde Bulgar ü'ümleri Avrupa piyasalarmda böyle en yüksek fi atleri alabiimektedirler. Br'çaristan dan Avnıpaya laze uzum ihracatı 6c dort senedenberi başlanuşhr. Rıılgra ristanın bu vadide aldığı çok parlak netieeler bizîm îhraeahmız içîn de îyi bir 8mek teşkil edebRir. ^ Askerlik Işlerı " ~ " ) 330 doğumluları davet ECNEBÎ MEHAFÎLDE Şehrimize gelen seyyahlar Evvelki gün Leonard! la vind vapun'le tstanbula gelen seyyahlar, dün Bogazda ve Haliçte gezintiler yapmışlar, plajlara ghmiş!1erdîr. Seyyahlar bugün memleketlerine döneceklerdir. Dün de Kralîçe Mariya ve Providans vapurlarîle »ehrimîze mahtelif m'ımle ketlere mensnp birkaç yüz seyyah gel miştir. 200 Kembriç talebesi geldi tngiliz Kembriç Üniversitesi taleb«»]«rin<4en müraUkpp 200 kişîlik bir kafile beraberlerinde profesörleri de olduğu halde dün şehrimize gelmişlerdir. Talebeler şehrimizde bir hafta kadar kalacaklardır. Talebeler yann Universiteyi ziyaret edeceklerdir. Misafir talebeler Üniversitede talebe ve profesörlea tarafından karşılanacakhr. ADLlYEDE I fNevrol Cemal Elektrik Şirketi memurlan teavtin sandıgına dair tahkikat !ki ay kadar evvel Elektrik şir keti memurlanna mahstu teavün samdıgı hakkında, piyasadan 38 bin altın Irra toplanarak harke kaçır mağa teşebbüs edildlği iddiasile Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü ve zabrta teskilâtı tarafından tah kikat yapıhnıştı. O vakit bu altmlar, şirketin teavün ve tasarruf hesabına ait kasada bulunduğu için araşhrmalar bunlana ne maksatla »atm ahndığı noktanndan derinleştirilmekte idi. Oğrendiğimize göre, meseleye Gümrük thtısas mahkeme*i Müd deiumumiligi el koymuş ve ba işte işmi geçen şirket memurlarmı is tiçvaba başlamıştır. Şnrket müdürü M. Hansesin de malumahna müra • caat edilecektir. Tahkikata rfevam edilmektedir. Bankadaki hesabına ait evrakı gordüm. Baok Santraldaki hesa • bında degtl, Harli? neuni müsteariU Beyoğhı Noterliği yüksek ma kamına: Şerefli efendim, 6 Teisset Rose Brault Fransız faS» 11 200 Müsramel yün elbise. rikaları mamulâtından ve fabrika • 5 000 Müceddet yün kunr ştan dikilmiş eîbîse. 17 nın üzerleriode markasmı haizı 7 500 Pamuk mensucattan dikilmiş elbise. 17 A 3 adet çift Valz, 700X250 48 26 800 Pamuktan müceddet entari ve gömlek. m/m, 24 18 26 7 500 Iççamaşm pamuktan. B 4 adet çift Valz 600X220 19 57 m/m, 13 900 Kesilroiş manda köselesi. 36 C 2 Plançister biri aslı diğeri 7 600 Müceddet yünden dikilmiş çoban hırkası. 3İ 924 Banko üzerinde, 4 500 Keçeden çoban kepenegi işlemesi. 3e ,50 D 1 adet termohidrator kazav 240 3 200 Safi ipekten örme ve dokuma jarse ve potnpa ve vantilâtör ile, CEKLER entari. E 2 adet vantilâtör, Kap»nış Açil5 28 000 Ipekli pamuklu dikilmiş entari eteklik ve 20 ı.ODdra 631 F 4 kamarah 1 adet Aspire ha hrka. 0.807879 NevYorlf 0,807250 valı filtro, 12,06 0 520 Zemini ipek mensucattan işlemesi ipek Hans 12,06 9,2730 Milano G 1 adet Titan, 9.26S8 ten içgömleği. Bruksel 3,3875 H 8 adet detasör, 83.37 AtİDÜ 83,37 Yukarda yazılı on dört kalem mal arttırma ile 159934 cumartesi 2.4375 Cenc vre 1 90 tüplük bir adet itili ha • 14.983 64.985 günü >aat 14 te sanlacağ.ndan isteklilerin o gün Istanbul tthalât gümrüvalı filtro, 1.P32 1,1741 Amsıerdam 19,1387 19.13*7 raj! J 1 adet un kanştıracak, ı ğünde 6 No. lu satış ambarında hazır bulunmalan ilân olunur. (5042) 4,v683 4,26*3 Viyana M2 K Valsler için bir adet oto 5.8184 Madrit 2,0287 2,02*0 Berlin matik torna, 4.2192 4,2192 Varşova 4,0020 4,0020 Undapeşte L 2 adet elek, 79,6663 dokres M Buğdaylan yıkamak ve 34.8616 34,9490 rielgraı 1 eylulden 20 eylule kadar eski talebenin velilerîle beraber mek taşlarını ayıklamak için 1 makine, 2,6693 Vokohama 1086.50 108t,50 Moskuva tebe gelerek kayitlerini yenilemeleri lazımdır. Kaydini yenilemiyen N 2 adet triyor, 3,0736 3,0736 talebe ınektebe alınmaz. Kayit günleri mektep kapısında ilân O 1 adet evrika zımpara kâp* İS flKRAZLAR edilmiştir. (4935) h değirmen makine alât ve edevatı Açılı? Yukarıda sayılan makineler, veborcul 28,10 Uhvıli 1 kili umumisi bulundugum Pariste Teisset Rose Brault A. Ş. tarafından 96 *933 ık. istikrazı T. K. M. 6S8 inci maddesi mucibtnce Stıkrazı Uahill mülkiyetin son taksit ödeninciye Erpani \ kadar bakası sartile satılmış oldu • ğundan Bandırmada Sığır yolunda No. Kilo Gr. Cinsi eşya Adet Kap M. Gönenli Remzi Beyin değirmeninMuh. 837 000 Haşarat itlâfına mah8 Sandık MCG de mevcut isbu makinelerin bedeli sus müstahzar. Rındıa ödenmediğinden tahta mülkiyeti • Balya 687 11/25 7650 000 Jüt çuval Davntpasa Gençler Birliği umumi ki15 mizde bulunmaktadn*. tlpliginden: 1/13 1581 000 Aspestot levha yaprak ST Sandık 13 Geçenlerde Bandırma malmüdürlügü Birllgimlzin senelik kongresl 7 eylul 1209 tarafından Remzi Beyin vergi borcuo1934 cuma günü saat 11 de toplanacagmBilâ 435 000 Fkle mahsus sadeyag Menemende Ayyıldız tepesin • Adres 10 dan dolayı değirmen makinelerimüle dan bilumum mukayyet azanın muayyen de taş yapısı bitmiş olan Kubilây M A N 102/8 2138 000 Demir makine aksamı. birlikte saüsa çıkarümı», tstanbul as a vakitte blrllğe teşrifleri ehemmiyetle riabidesinin bronz figur dökümü 52 ca olunur. liye mahkemesinde açılan istihk&k daYukarıda yazılı bes, kalem mal arttırma ile 12/9/934 cartamba günü vası üzerine Türk milleti namına icrayi 25/8/934 cumartesi başhyarak on gün süriimü eksiltmeğe çıka saat 14 te satılacafiından itteklilerin o arün istanbul îthalât Gümrii adalet eden yüksek mabkeme tarafınnlmıştır. Eksiltme kaoalı zarf ğünde 6 numaralı satış ambarında hazır bulunmaları ilân olunur. dan makinelerimize ait sahsın durdu • Hüseyin Cahit Bpy tarafından neş rulması ve icranın tehiri hakkında mfit5<V>q yolile yapıîacaktır. Zarflar eylu redilmekte olan " Fıkîr Hareketleri „ tehaz 934/124 numaralı karar 172lün besinci günü saat on beste C. mecmuasinın 44 ü'ncj sayısi çıkmiştır. 934 tarihinde Bandırma malmudürlüH. F. Istanbul vilâyeti idare he Bn sayida Bolşeviklik ve Çarlık, \1u ğiine tebliğ kılınmı; ve teskilâtı ezasiye yeti merkezinde açılacaktır. Fi hammet ve mucize, tnsan mefhumu kanonile müemmen olan mahkemenin gürün maketi fstanbulda Cerrafc* kalkıvor, Ha!k haktroiyetinin muhtelıf kararı dairesinde makinelerimize ait paşada Bulsurpalastadır. Eksiltnevileri başlıklı makalelerle Hüseyin satş tehir edilmiştir. meğe girmek istiyenler fennî Cahit Beyin edebt hatıra ve tenkitleri Bu defa Cumhuriyet ve Milliyet gasartname ile mukaveleyi oku vaıdır zetelerinde mezkur değirmenin bir kımak icin cumadan backa her «ün sım makinelerle satışa çıkanldığraa dasaat dokuzdan on sekize kadar ir îlânata tesadüf olunmustur. Istanbulda C. H. Fırkası lstan Cumhuriyetin ve hakimiyeti milliyesinire, baypnlıga, yiirek çarpıntsma L 1 vîlâvet idare heyetine baş nin mesnet ve müeyyedesi olan teşki ve «ıkınnsına emsal«iz iiâçtir. vurabilirler. Iâtı esasiye kanununun Cumhuriyet adaletinin satvetini gösteren 54 üncü maddesinin hatta mabkemelerin mu karrerahnm Türkye Büyük Mület Meclisinin dah! hiçbir veçb'le tebdü ve tağyir ve tehir ve înfazı ahkâmma mSmanaat edemez. Diyen saraharine, davaHi&esi Onsl Emlâk Hiseye göre muSıra Scmti Mahallesi Sokagı No. hammen kıymeti nın der^sst olmasma ve tehiri icra kaNo.su rarmın •i>evcudiyetine rağmen Ban Tamarni 46 1500 T. L, Dükkân 1035 Galata Debajj'ane Kı'ıcalipaşa dırma malmüdürlüğünün makinelerimi6678/f5552 17 67 . . ( Yanmıs hane arsaa ) 1042 Büyükada Isaçelebi V'alı zi satmasına ne kanunen ne maddeten l/i 13 Ahşap bane 337 , , 1047 Beyo'lu Hiristo Kuıtuluş imkân mutasavver olmamakla beraber 15 Arsa 1048 Tamam 105 „ „ böyle bîr satısm hükümsüzlüğü ve abe* Kivurma 8 Ie istigalden baska birsey olmıyacağı 1/4 375 „ „ Hane 1049 Ortaköy Karanîil Ortaköv dergâr olup herhangi bir hata ve ilti89 1/5 80 „ „ Ahşap hane 1054 Arnavutköy Köşk Arnavurköj basa bahusus uçüncü sahıslann bümi2/9, 3 D'ikkân 1056 Ortaköv 2 3 „ „ Dereboyu Ortaköy yerek mutazarnr olmamalan için makiTamafDi 55 Kâgir hane 1059 Beyoğlu 700 „ „ Fesliyan Kamerhatun nelerimizin cins ve vasıfları zikredilerek 12 Ahşap hane 8:10 1069 Saatçi Kurtuluş „ soo „ „ işbu protestonun çekilmesine zaruret 8/5 13 Hane 1500 „ „ 1070 Songara Yedıkule Imrabor hasıl olmuştur. \}7 Odalar 13 15 100 „ „ 1071 Ştrbethane Cialata Kemankeş Cumhuriyet kammlarına, mües sesati devletin değil, hatta fertlerin Yüzde yedi buçuk pey akçeleri'e ihaTe brdelleri nakden veya rxayrimübadil bonosu ile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrimenkullerin bile muhalefeti mevrutı bahsohna miizayede müddeti temdit olurmuştjr. ıhaleleri 298934 çarşamba günü saat on beştedir. Scneı haüye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. yıp Bandırma Malmüdürlügunün t e Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. (489J) hiri icra kararı hilâfına satışa de vamı gayrikabildir. Her n« seküde olursa olsun yüksek ve idil mahke Bu haberi neye bana daha evat tam buçuğu ç&larken besinci kattntizar salonunda biri var. melerimizin mukarrerahna ve ka • ta bir kapı açıldı. Koridora eski el* vel bildirmediniz? Mari Kul dışarı çıktı. Filhakika nunlacımıza ademi jnkiyat vukuunbiseli bir ihtiyar süzüldiL Ayakla Ben de yeni haber aldım. intizar salonunda bnri vardı. Ayni da gerek ferden ve gerek hukuku rınm ucuna basa basa yürüyordu. Okumaya devam ediniz! binada büyük bir daire işgal eden Birinci kata inince Marküs Filitin Billi Joyner, cuma akşamı bt amme noktasmd'an ugranılacak mes' bir sirketin müdürü... uliyet ve tazminatm büyüklüğü oryazıhanesine yollandı ve kapıyı çal rismi tiyatroya götürecek. TelefonKadını körünce: tadadır. madan içeri daldi. la iki yer tuttu. Vakit biraz geç ama Mister Marküs, kapının açıldığını işit • Hangi tiyatroya gidecekler? Filitin beni kabul edeceğini sanı • Bandırma Malmüdürlüğünün yük mis, gelenin de kim olduğunu an Lakene tiyatrosuna. rım, dedi. sek mahkemenin yüksak kararına Yazan: Edgar Vaüas lamıştı. Tuttukları yerlerin numa Gidip sorayım, efendim. ve işbu kararda satılmaması emro Tercüme eden: Ömer Fehmi raları? Maırküs Flit karısının söylediği İhtiyar oda*ma girince bağırdı: lunan makinelere tekrar nazari dik 24 S kısmında 4 ve 6 numarah birkaç kelime ile ziyaretçîyi tanıdı: £y söyle bakalım Evans, bukat ve ihtimammı celbeder ve yu koltuklar. An!adint, bu intiyar Dikson » gün neler oldu? karıda yazılı mezkur değirmende dokuzuncu bankada açtırdığm he Hepsi bu kadar mı? dur, dedi. Benimle ne konusmağa Fevkalâde birsey yok. ' mevcut makinelerimizin sahlamı . sapta. Bu esrar beni üziiyor. Evet efendim. thtiyar bu cevabı vererek Mar yacağmı ileride hüsnüniyet iddiasuida Karıcığım üzülme. Bir sene geldîğini biliyorum. Cicim »en beni Evans, Marküsün uzattığı parayı bekletne! küs Flite üzeri notlarla dolu bir kâbulunmalarına imkân kalmamasını tedaha sabret. Bir sene sonra bütün kaparcasına aldı ve uzaklastı. Mari Kul, ihtiyar ziyareiçiyi ko • ğıt uzattı. bu işlere nihayet vereceğim. Seninle min için uçüncü sahıslann nazari itti» Kapı kapanınca Marküs otomacasının yamna götürdü ve çıktı gitti. Marküs emretti: uzun, mükemmel bir »eyahat yapabama arzeylerim. tik telefonu açtı. Numara çevirdi Ştrket müdürü Mister Diksonun Sen oku! cağız. Bu hırsızlann, yankesicilerin, Dört nüsha olarak tanzim kılınan işve yavaş, korkak bir sesle sordu: Marküs Flitle isi uzun sürmedi. On İhtiyar okumağa başladı: esrarengiz adamlann hepsini bir bu protestonamenin asıl nüshasınm rae anda defetmek benim elimde. Fa • dakika sonra istediği parayı ala • «Vilmot mağaxları bütün mal. Al, siz misiniz? lyi dinleyîn. muriyetinizde hıfzile bir nüshasuun Ban kat para kazanmak fırsatlarım ka> rak ve üç ay sonra iki mislini öde • laruu sürdüler. 300,000 lira kâr et Bil Joyner genc kızla beraber cuma dırma malmüdürlüğüne tebliğini, bir çırmak Uteraiyorum. Al bunun için yeceğini bilduen bir senet imza tiler. Avukat Flipin yeni müsterisi aksamı tiyatroya gidecekler... Lanüshasuun gazete ile uanmı, musaddak bana danlıyor. Iıyarak ayrıldı. var. Bu, kocasuıdan boşanmak istikene tiyatrosuna... S kismmd'a 4 ve bir nüshasınm da tarafıma tevdüni is Marküs Flit kasasına doğru yü yen bir kadındır. Goldsmit, Brih • Ben buradan ayrıldıktan »onra tirham eylerim. rüdü. Senedl kasanın görünmez bir tonun bir çekini iade ettî. Mani şir 6 numarah koltuklan tuttular. Basgeç yakitler© kadar uğrastığm is ka milhim bir haber yok. Geceniz nedir yayla işliyen gizli gözüne koydu. keti banka tarafından tekrar satın Pariste Teisset Rose Brault A. Ş. haytr olsun. Saat yedi buçuk olmustu. Koca almmasınt istedi. Hali âcizdedir.» Bunun ne una, ne de bana tavekili umumisi Galatada Agopyan allâku Tar. Münakasayi keselim. binada pek az kimse kalımstı. SaMarküs bafırdıt (Mabadi var) . hanında avukat Orhan Mithat 215 II* 23.50 818 22,50 82 »5 22 16 44 22,50 24 18 54 34 30 £23 36 23S Üsküdar Askerlik şubesi riyasetinden: 1 Şube mmtakasında bulunan yerli ve yabancı bilumum 330 doğumlular ve bunlarla muameleye tâbi olanlarla ah vali sıiıhiyeleri dolayısüe erterf aeneye terkedilmiş olan efradın son yoklamalarına 1 eylul 1934 tarüunden itibaren şubede müteşekkil askerlik meclisinde başlanacaktır. 2 330 doğumlulann ilk yoklaması da son yoklamalarile beraber yaptfacaktır. Hangi mahallenin hangi gün yoklama larınm icra edilecegi hükumetl mahalli vaaıtasü« mahallâta tebliğ edlleceği gibi yoklaması yapıalcak efrada aynca celp te gönderilmistir. Binaenaleyh her mahallenin efradı tayin olunan günlerde şubeye müracaat eylemeleri ve mezkur günü geçlrmeden vaktlle müracaat edilmesi lâzımdır. 3 Hastalık, hapislik gibi meşru ma »eretler dolayısile askerlik meclisine gelemlyenler hastalıklarını Ispat edecefc tasdikli rapor ve hapia olanlar da mah pua bulunduklan hapiaane müdiriyetin den birer vesika mecllse göndermek mecburiyeündedlrler. 4 Yabancı memteketlerde bulunan lann elcilik veya şehbenderlerimize müracaat etmelerinin veli ve akrabaları tarafından şlmdiden kendllerine mektupla bildinneleri lazımdır. 5 Mektep talebelerlnln bulunduklan mektepten alacaklan vesikalarla meclise müracaat etmeleri, mektebi ikmal edenlerln de mektep şehadetnamesi veya mektebi bitlrdigine dair mektep idareslnden birer vesika getirmelert kat'iyyen lazımdır» 6 Mecliae gelecek mükellefler yeni nüftu cüzdanile ikişer vesika fotografı beraber bulunduracaklardır. 7 İşbu mevadda riayet etmiyenler yoklama kacağı kalacaklarından askerlik mükeltefiyet kanununun ceza faslınm tatbik edileceği tlân olunur. Istanbul Eorsası kapanış fiatler 23 8 934 NUKUT ı ^terlın Hnlaı •o Frıns» tr. '0 r.ire id Belcika tı. '(> Drahıni 0 Isvıçre fr. .'0 Leva ^ı t'lorin 0 Çek ı>roDD Avusturya sil. Peçeta Mark Zlotı 0 Lev Dinar Ruble Yen Isvec kroon Türk ajtını Mecidiye Ranknot Os. P. (29 '23,25 • 69,50 217 118 25 820 25 84 1C0 24 Istanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Adet Kap M. No. K. 18 Çuval Bila 16 11 Gr. 500 1 Pamuk yelek ve göm'ek. 100 Pamuk mensucattan dik'lmiş iç çamaşın sade. 400 Pamuktan mamul müstamel elbise. Cinsl eşya mensucattan dikilmiş Bir muhasip iş arıyor Usulfi muzaafa kuvvetle asina ve mökemmel fransızca büir, oğleden ev . vel ve yahut sonra çahşabflirim. Adres: Bahçekapı Cermanya han No. 14 M. Rumuzile tahrîren mSracaat. Vefa Erkek Lisesi Müdürlüğünden: İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Kongreye davet Cumhuriyet Halk Fırkası Istanbul Vilâyet merkezînden: Fikir Hareketleri Denizyolları İşletmeci Müdürlüğünden: Istanbul Ziraat Bankasından: ı tzmir sergisini ziyaret etmek istiyenlere kolaylık olmak üzere Gülcemal vapurile icrası mukaırer o!an hususî tenezzüh seferine ait biletlerin cuma günü dahi Karaköy acentehanernizde sablmakta oldusuüân olunur. (5076) Cellâtlar Şirketi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog