Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Dil Kurultayı dün dağıldı İktısat vekilimiz bugün Merkez Heyeti seçildi Istanbula geliyor Dil Cemiyeti Başkanlığına Erzincan meb'usu Saffet Bey intihap olundu (Bîrîncî aahifeden mabat) j kan Paşa, Tiirk Tarihi Tetkik cemiyeti namına beyanat yapılacaguu bildirdi. fî çalınıyordu. Celse açılınca bundan : Hasan Cemil Beyin nutku evveBri içtimaa a t zabıt hulâsası okunCemiyet umumî kâtibi Kütahya mebdu ve kabul edildi. u»u Hasan Cemfl Bey kürsâye gelerek Kabul edilen mazbatalar çok hararetli bir nutuk irat etti ve ezK&zun Paşa dedi kit cümle funlan söyledi: c Knnıltayın kabul ett'ği teklif tkinci Dil Kurultayı kapanırc veçhfle idarî ve ilmî komisyonlar m w ken sizleri Türk Tarihi T e t k i cemiyeti batalanm yazmışlardır. Bunlan oku • namma kutlulanm. Bu kürsü, altı guntup reyinlze arzedeceğim.» denberi önünde ateş yakılan bir mih • Muteakıben, Kurultaya iştirak etnv'ş rap halini aldı. Türk milletinin kuca eenebi âlhnlerle birlikte toplanan dil ğuıdan derlenen çiçekler, iki yıllık dekarşılastırmalan komisyonunun, beye • rin bir çalışma burada gene millete veti umumiye tarafından havale edilen rildL Bütün milletin yapacagı işleri miltezler hakkındaki roazbatası okundu. lete yapbrmanm sırrmı bilen Büyük GaMazbatada hulâsaten şunjar vardı: zi, millî mücadele gibi, dil istiklâli «a 1 Türk dilinin (Hint Avnıpa) vafun da açtı. Bu savaşm Odnci mey • dfflerl, samî diller, OralAHay dilleri ve dan muharebesini, tkinci Kurultayda başka dfller oymaklarile karşılastml vermiş bulunuyoruz. Gazi Hazretlerinin ması içm hazırlanan etütlerde öne s8rfilen delüler ve getirilen örnekler tiirk rehberiaderüe başlıyan dfl tavafi ilerliyor. Dil ve tarih cemiyetleri büvük yaçenin bu muhtelif diler oymak'arfle pjcmm, ruh, deha ve iradesmden dogkökenlik (menşe) flitikleri olduğuna moş nd kardeştir. O büyük kültSr kahşüphe bırakmamaktadır. Bn husnsta ramanmın hnanh, feragatli mücahitleriverilmtş olan malzeme tesadüfî değfldir.» dir. Hasan Cemfl Bey, tarih araştırmala2 Dil yaklaşmalannda tetldklerfn nnda, yalnnt yan devirleruun kan geıfonetik ve morfoloji nnsarlarma teş • medigini, flk devirlere ait eserlern kıymfli •• mBmkün mertebe inan vermeı met ve ehemmiyetlerine de isaret edefaükSmlerden kaçmılması muvafıktır. rek Türk milletinin, a a mukadderatm 5 Menşe birliğini Lspat için mukatesirfle muvakkaten kültür çalısması yese oltroan dillerden her birinin kendi harictnde kahnasmdan bütün dünyanm grupn içînde tetkikî. manevî zarar gördüğünü ifade etti ve 4 Dil gruplarmın türfim, geüş • şöyle devam etti: me, daüanma, yayılma tarihleri nmu • miyetl« tamam olarak malum degfldir. Bütün dü gruplan, uzak tarihlerinm ay» 'dmlanmaması yözönden, mevkfleri mfiMtridir. ' Tarihi ençok malâm gruplann bfl« bffinen tarih çağmdan Snceki çağlar koya blr karanlık içîndedir. Türkçe ta« rÖM ehemmiyetle tetkik edfleoek bir •nevzudur. 1 8 tkind Dil Kurultayma iştirak e!den Sovyet, Alman ve Leh dil bflginleıîıım kendi memieketlerhtden ve mentap oldukLan dil bilici mekteplerinin organlannda türkçenin artık Hint • Avrnpa dfllertnden ayn bir dfl olarak m8talea edflemiyecegi, türkçe fle Hint Avrupa dilleri arasmda ancak nubt ve merhalevt aynlıklar bnlunop köken • 13c bir aynhktan bahsedflemiyeceği hakikatini bfldirmeleri ve yaymalan Törk dili bflfmlnm esasli bir dfleğidir. 1 Burada kanaatiermi aerbestçe îfade efanif olan bflginlerin bu bOimlik "a • lifeyi Ifadan çekinmiyeceğine de şüphe yoktur. 6 Dil karsılaş brmalanna ait texlerin ayn ayn değerleri olduğuna ko tnisyon kanaat getirmiştir. Tezler, bfltün bîIimlıTt faydalar temin olımacak «urette temyiz ve takdir için yeni merkez heyetine havale olunmuştur.» Mazbata reye konuldu ve aynen kabul edildi. Bonu muteakıp okunan gramer, îs • olah, fîlolojî, bütçe, nizamname, tak • rir ve teklifler komisyonlan mazbata» lan da tarvip olundu. Grarner komisyonunun mazbatasında veriien dört tezden üçünün muva • fık bulunduğu, utılah komisyonunun raponmda, biitun tezlerin utılah ve tetkilerin türkçeleştirilmesini müdafaa ettiği, bu esasm komisyonca da kabul olunduğu zikredihnekte idL Istdah komisyomı butün utdahlarm öz türkçe kökler ve eklentilerle yapılması esasından aynlmamayı temelli bir iş olarak mürtefikan kabul etmiştir. Ffloloji komisyonu raponmda, ko mtsyona verflmiş olan tezlerin merkez beyetine tevdiini teklif ediyor, bundan başka Türk fflolojisinm gelişmesini temin ve flerdeki araşhrmalan kolay'aştınnak maksadile bütün Türkiye ku • tüphanelermrn yeni usulde kataloğla rnun btr an önce hazırlanmasınra Maarif Vekâletine teklifini istiyordu. Bundan başka Kurultay nizamnamesinîn 6 n a ve 11 ind maddelerinm tadü şekiller! gösterilmişti. Cemiyetin yeni bütçesi 27,500 lira olarak tesbit edildi. Cemiyetin gelecek iki senelik çahş na programi, mektepler için bir lugat yapıhnan, öz dil ile yazılacak eserler için mükâfat verumesi muvafık gorüldn 1 Cemiyet nizamnamesinin ihtiyaca gore tadil edlierek herşeyden iki sene evveDd yazılış tarzmm, dilimizin aldığı •on şekle gore değiştirilmesi, iy ve çalışma kollarmm sekize çıkanlması, Ku* rultaym kimlerden mürekkep olaca • ğmm tesbiti, reye yalnız cemiyet azalarfle fahrî ve muhabir azalann iştiraki, reis yerine başkan kelimesinin konul • •an kararlaçbnldı. MSteakıben Baçmemleketler, hesaplannı kapatm&k (Birinci aahifeden mabat) temidir. Bu sistemle ödeme muvazenesi için piyas&mızdan bu miktarda Türk malı satın almak mecburiyetindedirler. esasına bağlı hakikî teadülü elde etmsi Aşağı yukarı, bütün memlekstler bulunuyoruz. mütekabil kontenjan ve ticaret üKlering listelerinde yazılı eşyıa ka zerine kayitler koydukları zaman yıtsız ve kolaylıkla memlekete girmekticaret kredisinin muhtel oldugu itedir. tthaline müsaade ettiğimiz malla leriye sürülmüş ve bilhassa bizde rm mukabilini mutlaka Türk malı mü • klering yapıldıktan sonra ticaret bayaası suretile çıkanlması mecburidir. kredisinin haleldar olmasından enBu tarzı hareket, harice fazla döviz tedise edflmişti. diyesinden bizi koruduğu gibi alıcı cepGene kayitlerimiz gösteriyor ki, hesinden de hiç olmazsa istihlâk ett'ği klering sistemi dahilinde, ikincikâmalm lüzumsuz pahalılaşmasuıa mâni nun 1934 ten 30 temmuz 1934 taolmustur. rihine kadar ticaret âlemimizin hariçten bulduğu kredi miktan 2 1 Yeni kontenjan kararnamesini oku • «yirmi bir» milyon lirayı geçmiştir. yanlar «M» listesinin kaldnnlmu olduTürkiye, millî ve hayatî ihtiyaç ğunu göreceklerdir. Birçok devletlerle laruıı memleket dahilinden temin anlasma yaptıgımızdan ve bunlar ha • etmek gayesile, bir kısnn ham mad* ricinde kalan adedi ancak bir ik'ye delerini mamul hale koyarak sanayi münhasn diğer devletlerle de müzakehareketi vücude getirir ve her memre halinde bulunduğumuzdan, artık bu leketle münasebetlerinde ödeme listenin faydası kalmamıstır. muvazenesi esasına göre hakikî teKezalik bize mahsus kolayhk ve mü adül elde etmek isterken bazı en • d'işelere cevap vermek ihtiyacını saadelerde bulunmak istiyen devletlere duyuyorum: karsı bizim de mukabelede bulunabflTürkiye, otarşik yani bütün ihtimemizi temin maksadile yeni konten • yaçlarını kendi hudutları içinde tejana bir «T» listesi ilâve edibniştir. min etmeği ister bir siyasetin zebunu Bu suretle, bugün haricî ticaret m3değildir. Türkiyenin bugünkü bünnasebetlerrmizin en büyük kısrm ödeyesi ve coğrafî vaziyeti milletler ame muvazenesi esasına müstenit anlaşrası ticarette kendisimn d e yer almalar dahilmde tanzim edilmiş ve konmasını, iktısat ve ticaret s&h&sında tenjan sistemi de bu anlaşmalan ko • da medenî milletler ailesinin mütemlaylaştnacak hale geb'rilmistir. Bu an mim bir ferdi olmasnu icap ettirir. laşmalara dahfl olan memleketler son Ticarî münasebette bulun<fuğu • aene rakamlanna göre ihracatımızm yuz muz memleketlerden bize karşı pasif olanlara satış kabiliyetlerinin son de 63 ü almakta ve ithalâtmuzm yüzde « Karşıhklı anlaşma ve sulh siya76 si da bu memleketlerden gelmekte haddine varabilmeleri için lâzım oaetfle dünya sulhunun başlıca korn • lan imkânı vermekteyiz v e bunda dir. Bu nisbetler halen müzakere hal'nvucatn olan Büyük Gazi, mületleri yansamimiyiz. de bulunduğumuz memleketlerîn inzi • yana getiren kültür hakkmdaki sava • Bizim pasif oldugumuz memleketmamfle yükselecektir. şüe dil ve ilhn âleminde yeni bir çığır lere karşı ise ayni samimiyetle açtı.» Yeni anlaşmalar yapbğımız mem • aramaktayız. Buna ait noktai na • Bu sözleri şiddetli alkışlarla karşılaIeketlerin vâsi ithalât koUylığı bu memzanmız da gayet açıktır. Bizim nan Hasan Cemfl Bey, eenebi alimle • leketler emtiası ve ithalâtmm hususi«monnaie d'echange» yani ödeme rrâ Kurultay mesaisme alâkadar olmayetlerine memleketimizi alıştırmakta ve vasıtamız ancak ihraç mallarımız lan, kültür safmda müşterek çabsmanın bflhassa makineler ve smaî tesisatm dır. Hakikat böyle olunca haricî timukaddemesi odugunu, Türk düi araşicap ettirecegi yedek ve değişik par • carette düsturumuz ancak; «malı tırmalarmdan bütün dünyanm istifade mızı alanm malını satm almak> tır. çalar noktasından kendilerini memle Hızını henüz almamış olan bu •decegin!, Gazi Hazretlerinin miüette ketin daimî furnisörü haline getirmek > günkii buhran devresinde haricî tidfle karsı mes'uliyet duygusunu uyan • tedir. caret volümünü olduğu noktada tu • dırmanm çok fayda verecegfaıi soyle • Bu nevi anlaşmalann haricinde ka • tabilmek büyük bir muvaffakiyet • digrai, Başvekilimizin bîr Fransız gazelan veya kendilerine karşı pasif oldu • tir. Klering yaptığımız memleket tesmde çıkan beyanatmdan tebarüz etğumuz memleketlerle olan münaseba lerden bazılannda karşılıklı artma nrdigi ihzart ve terbiyevî sistemin ehenv tımız ise ihracat ticaretimizde ancak vücude gelmiştir. Bu artmayı vü miyetini izah etti ve: yüzde S i ve ithalâtımızda yüzde 21 i cude getiren sebep te ancak her iki « Dfl mflletrâ mhudur. Mflleti dfl bulmaktadtr. Bunlarla da her iki tara taraf tacrrlerinin bankalarda bloke inkisaf ettirir. Türk milletinin ufııklan fın hakkmı müsavi şartlar dahflinde ko olan paralanna karşı finansmanın gebedir. Ve 8z Türk dilini yaratacak • ruyacak bir anlaşma esasına varaca • temia edilmiş olmasıdır. Bu finansmanı yapmıyan memleketlerle olan hr.» gunızdan ümitvarız. ticaretin hacmi ancak bizden ala • Sözlerfle nuntuna nihayetiendirdi. Görülüyor ki, Londra cihan iktısat ve caklan mal miktan dahilinde kal tkinci eelse ve intihap para konferansmda alenen müdafaa mağa mahkum olacaktır. Demek oOn dakflca istirahat için celse tatfl ettiğimiz hedef ve istikamette fasılasız luyor ki kleringin iki taraflı ticaret edildi. Bu esnada Kurultay marşı tekOerlemiş bulunuyoruz. volümünü arttırabilmesi için icap erarlamyordu. Saat 15,10 da ikinci celden finanunanın yapılması zarureti Yapbgunız anlaşroalann hepsinin evardır. se açıldı. Başkan Pasa, Dfl cemiyetinin sası birdir denilebiline de her memleyeni umumî merkez heyeti mtihabah Memleketimizde geçen seneler • ketle yapümış anlaşmalann hususiyet yapılacagraı bildirdi. den stok denilebileck miktarda mal leri vardn. Alıcı ve satıcı tadrlerimi kalmamıstır. Bu seneki istihsal&tı • Bu hususta S0 imzalı bir takrirle gSs zin bu anlaşmalan birer birer gözden mızın da stok vermeden satılması terflen namzetler kabul edilerek biraz geçirerek işlerini ona göre yürütroeleri ümidi kuvvetlidir. thracat madde • aşağıda isimlerini vereeeğimiz zevat itroenfaatleri iktizasındandn*. Bu münalerimizin fiatlerinin beynelmilel fitifakla seçfldi ve Dfl cemiyeti msliğine sebetle de tekrar edeyim ki, Türkofîs atlerden daha dun bir bedelle sa • •eçflen Erzincan meb'utu Saffet Bey alâkadarlann emrindedir. Her istenilen tılmasma • binnazariye sebep yokkürsüye gelerek tesekkür etti ve şu söztur. malumatı en kısa zamanda vermekle leri söyledi: mükeleftir. Yalnız, umumiyet itibarile, istih« Kurultay merkez heyetine bircok thracat mevsiminin başlangıcında salâtımızı arttırmak ve beynelmi • Işler bırakmtştır. Büyük önderimiz Gabulunurken umumî klering hesap lel piyasalardaki revaçlarmı kuv zi Hazretlerinin şefkatli himavelen, dilannın neticesini herkesin bilmesinvetlendirmek için rasyonel hareketde fayda vardır. Cumhuriyet Merrektif ve emirleri bizim için en engin lerle standard'izasyona biran evvel geçmek gibi büyük meseleler karşıkaynak, en parlak ışık ve kuvvet olacak kez Bankasının kayitleri uzun v e kısa vadeli olmak saırtUe 27 «yirmi sında bulunuyoruz. tır. Kendflerine sükranlarnnuı sunar • yedi» milyon Türk lirasmm memlek'tiBüyük Basvekilim v e mubterem ken huzurlarmda en büyük saygı ile miz lehtne bloke olarak kasalannda şefim Umet Paşa Hz. nin cdaima iki iğfliyorum.» mahfuz bulunduğunu göstermektemisli fazla mahsul» istemekteki hakBunu müteakıp, Fazıl Ahmet Bey dir. Demek oluyor ki ticarî müna lan gün geçtikçe kuvvetini artır saf türkçe ile hazırladığı çok ga?el ve sebette bulunduğumuz muhtelif maktadır. heyecanlı bir şürini söyledi ve şiddetle mabahçe saraymda toplanacaktır. alkiflandı. Başkan K&zun Pasa su söz(Afyon meb'usu), Naim Hazım Bey lerle Kurultayı kapadıt (Konya meb'usu), Refet Bey (Urfa Polonya grupunun teşekküru €• KaruUaym çalışmalarmı dikk <tmeb'usu), Yakup Kadri Bey (Mardin tkinci Dil Kurultayı münasebet'le le takîp luyuran büyük önderirah Remeb'usu). şehrimize gelen Polonyalı profesör ve isicumhur H&zretlerinin bu ise bu ka • 2 Yeni umumî merkez heyeti budil mütehassıslanndan mürekkep grup dar aîâka göstermif olmalan muvaf • gün Kurukaydan sonra yeni Başkan namma dün Valî ve Beiediye rei«i Mufakiyeân en bariz delflidir. Saffet Beyin Başkanlığı altmda umumî hittin Beye su telgraf gönrleriimistir: Kurultay azalarmm hisierine tercS • kâtip tbrahim Necmi, muhasebed Be«tstanbul Valisi Muhittin Beyefen man olarak Reisicumhur Hazretlerine sim Atalay, azadan Ahmet Cevat, AK diye: sonsuz ve derin saygılanmızı sunarak Canip, Hasan Resit, tzzet Ulvi, Naim Birkaç gündenberi sevdiğimiı TüV • Kurultayı kapıyorum.» Hazım ve Refet Beylerden mürekkep o kiyede bulunmaktayız. Her tarafta görBu kısa hitabeyi şiddetli alkışlar talarak toplanmıştır. düğümüz m'safirperverlikten dola"i s^n kip etti ve aza Gazi Hazretlerini ihti • Bu toplantıda, yeni seçimm büyük derece memnunuz. Hakkımızda fhzal ramla selâmlıyarak dagıldı. önder Gazi Hazretlerinin sevgi ve gü buyurulan her türlü tethflât ve mua venlerfle olduğu düşünülerek, bu inana Yeni merkez heveti venetten dolayı grup namma zatı âli karşı bütün varlığile dfl işine candan ça râze sam'mane tesakkürahrm takd?m T. D. T. C. Umumî kâtipliğindent lışmaya and içflmiş, bu andı bildirmek 1 tkinci Türk Dfli Knrultayı bu • fle kesbi şeref eylerim.» gun bitmiştir. Kurultaym seçtiği umumî ve heyetm saygılarmı sunmak üzere Pölonyah grup $efi Kaşovskl Başkanlıktan Reisicumhur Hazretlerine merkez heyeti şudurı Muallimler ve Halkevleri murahbir ariza yazılmıştır, Başkan: Saffet Beyefendi (Erzincan hasları döniiyorlar Eski U. M. H. inde bulunduğu halde meb'usu), umumî kâtip: tbrahim Nectkind Dü Kurultayma iştirak etmek mi Bey, muhasebed: Besim Atalay Bey, resmî vazifeleri hasebile bu seçime giüzere muhtelif Anadolu şehirlerinden (Akrasay meb'usu), Azalar: Ahmet Ce rememiş olan Orta Tedrisat Umum mügelen muallimlerden ve Halkevi mu dürü Hasan Ali ve Müzeler müdürü vat Bey (Çanakkale meb'usu), Ali Ca1 : rahhaslanndan mühim bir kısmı Kuru Ham t Zübeyr Beylere de birer te« lınip Bey (Ordu meb'usu), Celâl Sahhr : tay bittiği c hetl< bu aksam memleket» kür mektubu yazıImışaT. Bey (Zonguldak meb'usu), Hasan Relerine hareket edeceklerdir U. M. H. pazar günü saat 15 te Dolfit Bey (Muş meb'usu), lzzet Ulyi Bey Curnhtzriyet Viyanadan Peşteye kadar at koşusu! Celâl Bey yeni kontenjan kararnamesi münasebe 728 kilometro tutan bu, dünyanm en büyük mukavemet yarışma Türk ekibi de girecek tile çok mühim beyanatta bulundu Vîyana beynelmilel yanslanna iftirak edecek Türk grupttndan birinci mülâzim Sadettin Bey bir mania atlarken muayen bir saat tayin edilmediğî (Birinci $ahifeden mabat) için bu mesafeyi her musabık dir. Gerek Taksim stadyomunda, azamî süratle bitirmeğe çalışacakgerekse tran Şehinşahı Hazretleritır.. Birinci olmak için bu 138 ki nin Ankarayı teşriflerinde Reisicumlometroyu birinci bitirmek te kâfi hur Hazretlerinin huzurlarmda yadeğildir. Bu yorucu müsabakadan pılan müsabakalarda büyük mu çıktıktan sonra hemen altıncı güvaffakiyetler kazanan zabitleri • nü de muayyen bir zaman zarfında mizden yüzbaşı Cevat Beyle birinci (70) kilometroluk son merhaleyi d« mülâzim Saim, Cevat, Sadettin ve katederek Peşteye muvasalat et Eyüp Beylerden mürekkep olan mek lâzım gelmektedir. Türk grupuna dahildirler. Türk ekibi yarışlara on at ve kısCihan koşu tarihinde şimdiye ka* rakla iştirak edeceklerdir. Bu haydar böyle çetin bir mukavemet yavanlarm içinde Ece, Yalçın, Ok, rışı yapılmış değildir. Yalnız bunKırçıl ve Bahir gibi birçok yarış • dan takriben 30 sene evvel Brüksel larda birincilik kazanrtuş Anglo ile Ostand arasında bir mukave Arap atlar da vardır. met yanşı yapılmış, fakat bu yanş Viyanada yapılacak beynelmilel (132) kilometroluk bir mesafeyi tnüsabakalar yedi gün sürecek ve en evvel katetmekten ibaret kal 8 eylul günü de şimdiye kadar dün mıştır ki o yanşı o zaman Madame ya üzerinde ilk defa olarak fevkanamında bir Fransız mülâzimi kalâde uzun mesafelî bir mukavemet zanmıştı. yarışı yapılacaktır. Bu yanş ViyaBilâ inkıta altı gün devam edecel na ile Peşte arasında cereyan edeolan bu yarışa bizim ekip te üç hay cektir. vanla iştirak edecektir. Koşacak Red «lenilen bu beynelmilel müsabaka şu şekilde olacaktır. Viyana ile Peşte nin arası tam 658 kilometrodur. Bu 658 kilometro üç kısma tefrik olunmuştur. 450 kilometroluk ilk kısmı müsavi mesafelerle dört konağa aynlmışhr. Yarışa girecek müsabıklar her gün bu 450 kilometroluk mesafenin 112,5 kilometrosunu tayin edilen muayyen saatte katetmeğe mecbur rutula • caktır. Bu suretle 4 gün zarfmda 450 kilometroyu bitirmeğe muvaffak olan atlar beşinci gün asıl yanşa girebileceklerdir. Asıl yanş sahası tam 138 kilometroluktur ve hajrvanlar arannJa y u ı m kan A* .» glo normanlardan Dees vardır. Ekuvayyö ve Bundan başka sırf bu yanş için satm alınarak hazırlanan tstanbul, Ankara ve tzmir at yanşlannda müteaddit birincilikler kazammış saf kan tngiliz atlanmızdan Piper de bu mukavemet müsabakasına girecektir. Viyana Peşte yanşmda bu at lara birinci mülâzim Cevat, Saim ve Eyüp Beyler bineceklerdir. Binicilerkniz 22 eylulde şimen • diferle tstanbuldan Viyanaya hareket edeceklerdir. Almanya nereye gldiyor? (Birinci aahifeden mabat) Almanyanın imparatocIuk siste • mine avdetini mucip olacaktır. Bunu, muahedelerin yeniden tanzimile bazı arazinin Almanyaya iadesi teşebbüsü takip edecek ve bütün bunlar yapılmazsa harp içtinap edilmez birşey olacaktır. Paris 23 (A.A.) Deyli Telgraf (Daily Telegraph) mwhab»i Kob lenz (Coblence) den bildîriyor: M. Hitler tehdit edici iktısadî buhranı unutturmak için Sar (Sarre) meselesi üzerinde durmak niyetindedir. Daha şimdiden muazzam bir propaganda ba;Iamıştır ve bütün Almanyaya üzerlerinde «Almanlar Sar (Sarre) ı düşünüyorlar» yazılı ilânlar dağıtılmıştır. Güreş'ere dün gece ds devam edildi Sehrimîze gelen profesyonel güre ciler, Taksim stadyomunda gü • reşlere dün gece de devam etmiş • lerdir. tlk güreş Hüseyinle Bavra ar»*.m da olmuş ve 35 dakika devam et mistir. Bu çok ciddî olduğu görülen güreste Hüseym galip gelmiştir. Güreslere bugün saat dört bu • çukta da devam olunacaktır. M. Hitlere Sadakat yemini Berlin 23 (A.A.) Devlet reis liğile Basvekilin salâhiyetlerinin tevhidi kanununun 19 ağustos reyiâ • nnoda tasvibi üzerine Dahiliye Nazırı bütün devlet memurlanna ordunun daha evvelce yapmış olduğu gibi M. Hitlere sadakat yemini yapma larını emretmi«tir. Türkiye yelken şampiyonesı Lugün bâşlıyor Bugün Suadiyede Türkiye yel • ken birincilik müsabakalan yapı lacaktır. Bu müsabakalara tzmir ve tstanbul yelkencileri iştirak ede cektir. Müsabakalar için tzmirden iki şarpi gelmiştir. tstanbuldan da üç şarpi iştirak edecektir. Müsbkalara caktır. saat üçte başlana gün Veliefendi çayırında yapıla Denizli 23 (A.A.) Ankara Gacaktır. zi Enstitüsü muallim ve talebeleriaden mürekkep beş kişilik bisikletli kafile, dün Nazilliden trenle Denizli yakmlanndakî Göncalı istisyonuna gelmişler ve geceyi orada geçirmiş Kastamanu 23 (A.A.) Gazi Ha» lerdir. Bu sabah bisikletlerle Pa retler'nin Kastamonuya ayak bastıklan mukkale harabesile suyunu ve ci • 23 ağustos güminü halk büyük bir hevarındaki köyleri tetkik etmek üzere yecanla kutlulamıştır. Her yer dona oraya gitmişlerdir. Halkevi sporcutılımş, şehir mülhakattan gelen atlılarlarmdan dört bisikletli kendilerini la dolmuştur. Gece de tenvirat ve bükarşılamak üzere Pamukkaleye git • yük tezahürat ve fener alaylan yapıl mişlerdir. Oradan beraberce buramıştu. ya geleceklerdİT. Pamukkale harabelerinde tetkikat yapan talebe At yarışları At yanşlannm dördüncüsü bu • Kastamonuda 28 Agustos bayramı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog