Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CamhariyH. 24Ağustos Bekledîği Aşk Edebi roman Gozlerimi açtığım zaman onun kollan arasında idim. Mütemadiyen S m i rsmis, Semiramis diye yüzüme bakıyor, bir taraftan da batmamamız için çabalıyordu. Ben bilâki», bütün ağırlığımla kendimi bıraktım. Batsak daha memnun olacaktım. Dü çün, onun kollannda, onunla beraber olmek, dünyanın en güzel ölümü olacaktı. Hâlâ kurtulduğuma y&nıyorum. Kim bilr ne zaman, n« münasefcetsiz şerait dahilinde yapyaloız öleceğim?.. Belki de onu gepgenç brrakarak... Aman bu tatsız düşünceleri atayım... Zaten sen de sinirlisin, neler yazıyorum, dur tatlı tarafa geçe yim. Hos, şimdiye kadar daha tatlı bir vak'a olmadı ya, ne ise, u n a dün akşamı anlatayım: Birkaç genç toplanmış, denize doğru çıkan büyük terasta dansediyorduk. Çok güzel bir akşamdı. Birge, senin güzel akşamlarından daha bile güzel... Jale piyano çalıyor, ismini bile unuttuğum bir genç kemanla iştirak ediyordu. Içeride müzik başladığı zaman ben terasta idim. Birden titredim. Aklrma, Necminin kemanını ilk dinlediğim gece geldi. Emin ol, içimde kuvvetli bir nzı duydum. Necmiye o dakikadaki kadar hiç acımamıştım. Atna ne yalan söyliyeyim, m.temim pek uzun aüremedi. Nedret yanıma yaklaşır yaklaşmaz unuttum. Hele dan« ederken, dünyada olduğumun bile farkında değildhn. Yavas yavas kolunun belimi sıktığını, yüzünün saçlanma doğru yanaştığını hissettim. Gayriîhtiyarî başımı çevirdim, gözlerine baktım. Bir zamanlar, senin söy • lediğin gibi, gözlerinde sevgi araştırdım. Bulacağımı zannediyordum. Halbuki yanıltmştım. Başını dik lestirerek gülümsedi Semiramis Hanun, dedi. Bilseniz saçlannıza sürdüğünüz gü • zel koku, bana neler hatırlattı. Beni üzecek birsey söylemesin den korkarak sordum: Neler hatırlattı Nedret Bey?. Dans bitmişti, trasta yanyana oturduk. Bir sigara yaktı, ne benim yüzüme, ne de denizin üstünde pırıldıyan mehtaba bakmağa lüzum görmeden anlatmağa başladı: Her halde hayalinde canlandır mağa uğraştığı vak'a, daha doğ rusu kadın, ikimizden de entere sandı... Sözde bir zamanlar, tatili geçirmek için Paristen Nise geçmiş, bir otele yerleşmiş, yanmda bir de Italyan arkadaşı varmış. Oldukça yaramaz bir çocukmuş; bilhassa sanşın kadınlara hiç dayanamaz mış. Daha ilk gittikleri gün, oda Davalar bittî Milliyet, tahrif davasında beraet kazandı Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyle Belediyenin sahsiyeti mane viysi natnına Milliyet gazetesi n««riyat müdürü Etem tzzet ve muharrir Bürhan Cahit Beyler aleyhine açılan hakaret davalanna dün de üçüncü ceza mahkemesinde devam edilmiş ve bir müddettenberi ha raretle devam eden bu dkvalar sulhan neticelenmistir. Bundan evvel Etem tzzet Bey yaptıgı nesri yatta haksız ve hatalı «lduğunu söylemek suretile Muhittin Beye tarziye vertnis ve geçen celsede de Bürhan Cahit Bey yazdıgı makalelerin samimî bir tenkit eseri oldu • ğunu, vâki olan suitefehhümden müteessir bulunduğunu söylemisti. Bürhan Cahit Beyin bu sözlerini Muhittin Bey kâfi görerek davadan feragat eylediğine dair mahkemeye bir istida göndermiştir. Bunun üzerine Müddeiumumî muavini Ekreen Bey de gerek Muhittin Beyin sahsî davasınm ve gerekse Belediyenin manevî sahsiyeti namına açılan davanın sukutunu istemis; yalnız Şehir Meclisi zabıtlarının Milliyet gazetesinde tahrif edilmek suretile nesrinden dolayi açılan ve bu davalarla tevhit edilmis bulu na'n davaya hukuku umumiye namına devam edilmesini talep et • mistir. Mahkeme de bu talep da • iresinde hakaret davalannın sukutuna; zabıtlann tahrifi noktasmdan açılan davanın devamına karar vermis ve bu karann tefhiminden sonra Belediye voki 1leri mevkilerini terkederek salondan çıkmıslardır. Tevsii tahkikata lüzum görülmediği için makamı iddianın mütaleası istenmis; Ekrem Bey de iddianamesini s«rdederek Etem Izzet Beyin beraetini talep etmistir. Suçlu vekilleri de bu talebe istirak etmis ve makamı riyaset Etem Izzet Beyden ne diyeceğini sormustur. Mumaîleyh bu suale: « Diğer davada da baw ra ruretler sevkile tarziye vermek mecbtıriyeti haııl olmasaydi; bunların da beraetle neticeleneceğine emindkn.» Cvabmı vermiş ve beraetini istemistir. Mahkeme icabim düsünmüf ve Etem Izzet Bey hakkındaki zabıtlan tahrif davasın dan dolayı da beraet karan ver miştir. Iktısat Işleri çimento, malîyet fîatleri yüksek olduğu için pahalıdır. Fabrikaların dağıttığı temettüün bağlanan sermayelere nazaran fazla olduğu iddia edilemez Çimento fabrtkalanmızin müthiç kazançlar temin ettikleri yolunda yanlıs bazı neşriyat yapılmaktadır. Henüz yeni kurulmuş bulunan millf bir »anayi suberfînin hiçbir tetkik ve tetebbüe müstenit olmıyan sathî ve indî kanaatlere kurban edileTek aleykin • de tesrrler ikaına çalışılması, esas itibarile sanayi prensiplerimizle kabili telif olmadığı kadar, bu sanayi şubeanin inkişafma da ciddî bir engel olacaktır. Bu itibarla efk&n umumyeyî bu yanlış yola ievfeetmemek için mezkur sanayiin hakikî vaziyetini yakından tetkik ederek vaziyeti olduğu gibi okuvuculanmıza bildirmegi münasip gordük. Bu tetkikin verdiği bir kısım netice leri dün yazmıstık. Bir kısmını da bu gîin bildiriyoruztutuyor. Ahiren vazolunan yeni resîm • ler cimentonun tonunda 425 kurus yani vasatî satif flatinin % 17 sini teşkil ediyor. Eftıebi çimentoları nicin ucuz? Ecnebi çhn'ntolarmın Türk çimentolarmdan ucuz olmasmın sebepleri şunlardır: Yukanda müdellelen izah ettiğimiz mal<*yet m?sraflannı kabartan sebep lerden başka ecnebi çimentolan su noktalardan da daha müsait vaziyettedir kr: A ( Dünkü makalemjzde de isaret ettiğimiz veçbile ecnebi memleketle rinde deniz nakliyah çok ucuzdur. B( Ecnebi rnemlrketlerinin çoğun . da hükumetler ihraç olunan çimento lar üzerinden prim vermek suretile yerli »anayii son deretede himaye otmek tedirler. Son zamanlarda Yugoslavya çimentolannı Suriyede sif Berutta to • nunu 75 franga yani bizim para üe 6 25 kuruş gibi inanılmıyacak bir Pate satmışlardır ki bundan Spalatodan Beruta kadar 18 franktan ibaret ( 1 5 0 kuruş) navlonu indirirsek ve sigorta mosraflarmı da düşersek Fob Spalato fiati 4,70 liradan aşağı düşer. İnanılmıyacak derecede ucuz olan ve biçbir maliyet fiatile izahı kabil olmıyan bu fiat ancak damping ve thracat primle • rfle izah olunabîlir. Yugoslavyada ayni çimentolar da hilde tonu 18 liraya satılıyor. Bu mîsal ecnebi çtmentolannm haricî sataşlarda mazhar oldukları büyük himayeyi göstcrmeğe kâfidir. aksamki program J ISTANBUL : 18.30 plâk neşriyatı . 19,20 AJans haberleri 19,30 Türk musiki neşriyatı:'] (Ekrem, Ruşen, Cevdet Beyler ve Vecihe, Nedime, Nazan Feridun Hanımlar, Ovril Efendi) 21,20 Ajans ve borsa haber . leri 21,30 radyo orkestrası tarafından hafif musiki. VİYANA: 17,30 hanımlann zamanı 17,50 lkindl konseri . 18,35 iki musahabe . 19,05 Şopenin eserleri . 19,35 İki musahabe 20.3! büyük adamlann küçük çocuklar için yazdıklan yazalar . 21,40 iki perdelik ko medi 23,40 hafif musiki konseri . 24,20 gramofonla gece musikisi. VARŞOVA: 18,05 Lembergden naklen: Hastalaria musahabe . 18,35 piyano konseri 19,05 röportaj 19,20 klarnet konseri: Mozartın eserleri 19,50 etncğrafya musahabe'. si 20,20 taganni konseri . 20,40 gramo fonla hafif musiki konseri . 21,07 fennl musahabe 21,17 senfonik konser . 22,07 zirai musahabe . 23,05 senfonik konserin devamı 23,20 dans havalan. BUDAPESTE: 17,05 hikâyeler 18,05 tagannl konseri . 18,45 tıbbî musahabe 19,40 salon mu . sikisi . 20,20 ameîenin zamanı 20,50 Llsztin şimdiye kadar malum olmıyan parçaları . 21,50 haberler 22,05 opera orkestrasmm konseri 23,25 gramofon . 24,05 Cserba Çingene orkestrası. PRAG: 18,45 gramofon 19 askerl musahabe 19,10 gramofon . 19,15 ziral bahlsler 19,25 almanca neşriyat 20,15 Ostraudan nakil . 21.05 Presburgdan nakll . 20,20 konseri . 21,45 bir perdelik piyes: Samun22,10 radyo orkestrasınm konseri 23.05 haberler . 23,20 gramofon . 23,50 rusça haberler. BÜKREŞ: 19.05 haberler 19,10 radyo orkestrası. 20,05 konferans . 20,20 radyo orkestrası21,20 keman konseri 21,50 muhtelif parçalar . 22.05 taganni konseri . 22.35 gra. mofonla ej^enceli musiki parçalan 23,05 haberler 23.35 Piccadilly lokantasından naklen musiki. TULUZ: 20.50 Viyana orkestrası . 21,05 büyük ler ve küçükier fçln bir hikâye 21,20 köy. lü korosu 21,35 tıbbl musahabe . 22,05 Paristen naklen radyo fantezlsi 22,35 operet parçaları 23,20 haberler 23,35 operet parçalan . 24,05 opera orkestrası24,20 şarkılar 24.35 taner>l»r ">i ^ ce. nubî Pransa halk şarkılan 1.05 haberler Yazan: 41 PERIHAN ÖMER Iarına yerlesir yerlesmez, sehri gezoıek üzere dışan çıkıyorlarmıs, lâkin, daha «okağa adım atmadan, Nedret Beyin aklına, fotograf makinesini unuttuğu gelmiş, hemen geriye dönmüf, acele merdivenleri çıkarken, yanından beyazh bir kadın geçmis ve etrafa güzel bir koku yayılmış. Bu koku beyefendinin pek hosuna gitmif, ama sahibesi • nin yüzünü acelesinden göreme •nis, yalnız arkasından durup bakmıs. Uzun boylu balık etinde mun • tazam biçimli bir kadmmıs. Büyük sapkasından saçları bile görünmüyormus, fotograf makinesmi alıp geri döndüğü zaman, arkadaşı, deli gibi sevinçle koluna sanlmış: Aman Nedret, enfes, enfes... Ne şansımız vannış, öyle bir otele düştük ki enfes, diye söyleniyor muş. Nedret hayretle: Ne oluyorsun? diye sormuş. Fakat öteki ondan ziyade şaşı • rarak: Görmedin mi? demif. Neyi?.. Neyi olacak? tnen kadmı, sahane birşeydi. Nedret derhal kadının sansra oldugunu anlamıs, lâkin bu sefer güzelliğinden şüphe etmiç. Çünkü arkadafi, kadın sarifin olunca, fazla müşkülpesentlik etmezmis. Neyse, akşam, yetnek »alonunda, iki arkadas, karfilıklı otururlarken, Nedret, gene o kokuyu duymu», gayriihtiyarî bafinı çevirmiş, ya nındaki matada, kuvvetli elektrik ziyalan altında, albn gibi parlıyan saçlarile çok güzel bir kadın gör • müf. Italyan maıanm altından a • yagile dürtüşliyerek: tste o, nasıl?.. Enfes değil mi? diye sormus* Kulaklan çiganlann çalmakta olduğu müzikte, akıllan o sahane kadında, burunları o litif kokuyu koklamakta, farktn* varmadatı oldukça fazla içtnisler. Hatta ltalyan, biraz da «arhoş olmuf... Genç kadın yemeğini bitîrip bahçeye inince arkasından gitmeğe kalkmıs, Nedret naâni olmak iste mis ama, öteki dinlememis ve kadmı bir gölge gibi birkaç gün takip etmis. Altın saçlı dilberi Nedret te çok beğeniyormus. Lâkin arkadasının münasebetsizliğinden onun birsey yapmasına imkân kalmıyormuf. Bir gün mütalea salonunda ga • zete okurken yanmda bir ayak patırdısı olmus ve gene o güzel ko kuyu duymuş, basmı kaldınp bakmış, sarısm kadın yanında du ruyor, gülümsiyerek: (Mabadi var) Demiryolları nakliye ücretlerinin ağtrltğt Turkiye DemiryoIIarmTn çnr^ı^o nakliyatmda takriben % 50 tenzilâth hususî bir tarife tatbik etmekte olma sma rağmen 15 tonluk tam tahmil addedilen sevkiyat içm fstanbulda fabrikadanr Kilometro Llra Çünento bedelinin % Esklşehlre kadar 294 7.07 251 A. Karahlsara kadar 445 9.97 351 Ankaray kadar 557 11,42 40 ı Mersinden Kayseriye kadar 343 7.89 340 Fırata kadar 492 10,44 451 Samsundan Sıvasa kadaT 403 8.99 33ü Navlon tediye edilmektedir. Yukanki rakkamhn daha mutedil olan Fransız demiryoUan tarifesile mukayese edersek şu neticrleri alınz: Fransız demiryolları bir ton çimen toyu ayni mesafelere su fiatte tasonaktadırlar: ^lometro Frank 294 74,05 6.18 455 90.30 7.52 557 98,95 8.25 343 79.20 6,60 492 94,00 7,83 403 85,15 7,10 Bundan başka Fransız demuyoTlan beher 180 tonluk sevkiyat için ashabı • na aynca % 6 tanzilât yapıyor. Balkanlarda ve bizde çimento sarfiyatt Bizde çimento fabrikalannm sarfiyatın azlığmdan tam istihsal kudretlerile çalışamaması Türk çimentolarmm ma • Hyet fiatine menfi tesir bıraktığmı izah etmiştik. Büsbütün başka vaziyet ve şerait îçmde bulunan Avrupa fabrika . larmı bir tarafa bwakalım, vaziyetleri az çok bize TjpTziyen Balkan memle ketlermden Yugoslavya ve Bulgarista nı tetkik edersek görüruz ki oralarda senede adam başma 30 kilo çimento sarfiyahna mukabil bizde mifus basına 8 kilo çimento istihlâk edilmektedir. Bir tekzipname Birkaç gün evvel Diyaganof E fendi hakkmda gazetemizde inti şar eden bir yazıdan dolayı mumaileyhten bir tekzipname aldık. Bu tekzipname Müddeiumumilik makamınca tetkik edilmek te olup tetkikattan sonra neşredilecektir. Istanbul Borsasmdan çıkarılan tahviller Borsa ve Osmanlı bankası komiser • liğinden: Borsa kotuna dahil buhman Izmir Türk Anonim su ve Izmir Rıhtım sir kitlerinin tahvillerile Mudanya • Bursa demiryolu, Metagom Maadin ve Kau. çuk, Duhan, Iktısat ve Anadolu Tica • reti Umumiye Türk Anonim sirketlerinin hisse senetleri 14 agustos 934 tarihli Borsa Meclisi kararüe kottan çtkanlmıstır. Mahtelif resimler Bizde çimentolar üzerine ağır denecek kadar rüsum binmektedir. Elyevm Türkiyede bir ton cimentonun tâbi olduğu muhtelif resimler şunlardır: Muamele vergisl 268 kuruş Ocak resml 23 » Muharrlk kuvvet resml 90 > İstihlâk resml 250 » Kazanç vergisl kanununun seklzincil maddesine tevfl kan verilen reslm 10 > Damga pulu V. S. 9 > Yekun 650 > Balkan memleketlerinde çimento fiatleri ve rusumu Balkanlarda çimrnto satış fiatlerile, malî resimler ve gümrük resmi beher ton çimento başma Türk lirası üzerinden berveçhi atidir: Türk lirası üzerinden Vasatî satış fiati Çuvalsız tonu Tonunda Tonunda mall gümrügü resimler Türkiye İ3.30 6,50 6,60 Romanya 21,10 1,85 24,10 Bulgaristan 20,50 1,10 13,75 Yugoslavya 18,00 0,50 13,00 Tunanistan 16,00 0,70 12,50 Malî resimleri de nazari itibara alırsak görülür ki bir ton çimento Türkiyede diğer Balkan memleketlerinin fiatlerinden çok daha yük • sek değildir. Filhakika Türkiyede çimento sanayii kontenjan himayesi altma sığınmıstır. Fakat yukanki tabloda görüleceği üzere bizim kontenjanla çimento sanayiimize temin ettiğimiz bu himayeyi Balkan nvemleketleri adeta prohibitif yani maniî denecek derecede ağır gümrük tarifesile temin etmişlerdir. Hatta bu nokbada yerli çimento Ianmızin kontenjanla a n z î olan himaye tarzını tahkim etmek olmak için bizce gümrüğün 1 3 1 4 liraya iblâğı suretile sağlamlaştınlması ve bugünkü moitereddit ve a n z î vaziyetin düzeltilmesi bile iktiza eder. c Yeni eserler Yeni Türk POLİSTE Yakalanan kaçak esrar ve ipekliler Evvelki gece Boğaziçinde Serviburnunda iki kaçakçılık vak'ası olmuştur. Serviburnunda Standart kum > panyası Ukelesinde Ingiliz bandı rah Pegasos vapuru demirlidir. Gümrük muhafaza kumandan • Iığı bu gemide uyuşturucu maddeler kaçakçılıği yapılacağını haber alarak tertibat aldırmıştır. Filha kika geceyanamdan sonra kaçakçı Mosos ogullanndan Mehmet oğlu İlya* sandalla vapura yanaşırkeo muhafaza memurlan tarafından kurulan pusuya düşmüştür. Memurlar sandalda bir çuval içinde ayakkabı mantarı şeklinde 52 kalıp esrar yakalamışlardır. Yapilan tahkikat neticesinde bunların Numan namında birisi tarafından sandalcı llyas vasıtasile vapur mürettebatından Hüseyne teslim edileceği anlaşılmış ve cümesi yakalanarak tahkikata başlanmıştır. ÜNİVERStTEDE Ikmal imtihanları üniversite Fakültelerinde eylul ikmal imtihanlarma 15 eylulden itibaren baflanacağuu yazmıstık. Fakülteler imtihanlann günlerini tesbit ede • rek ders programlarmı fakülteler divanhanelerine asmıştır. Hukuk Fakültesinde imtihanlara 15 eylulde baflanacak ve 10 teşrinievvelde nihayet verilecektir. Tedrisata da 15 teşrinievvelde baslanacaktır. fmti • hanJarm bir kısmı tahrirî, bir kıs • mı da sifahî olarak tesbit edilmi;tir. Çimento fabrikalarının Bilânçolarr Suriyedeki Türk emlâkjne konan hacizler kaldırılıyor Fransız hükümeti Soriye ve Liibnand* arazi vf emlâkî bulunan Türk tebaalarmın mallanna mevza vszıyet mu • amelesini ka1dırm~ğa başlamıstır. Bunlara ait dosyalar Fransız hükümeti ta • rafından istenlmiş ve büyük iki çiftlik üzerine konulmuş olan mısbr. Tıîanbul oeieditıni 248 934 cutna haciz kaldınl • Ağustos 1930 taribinde f a a ü y l e geçen en büyük fabrikalanmızdan biri tzmtrin taommış avukatlarmden ve 1931, 1932 ve 1933 senelerinde cem. Cemiyeti Umumiyei Belediye azasmdan na 113,772 ton istihsalât yapmıshr. Bu Nisli oğlu Ahmet Şükrü Beyin kerime . 3 sene zarfmda tefrik edüen: leri tfakat Hanımla hekun miralayh > A) Amortlsmanlar mecmuu senevî %5,80tır ğından mütekait C<"âl Galip Beyin mah B) Tevzl olunan senevî temettü %6.12dlr dumu ziraat muhendisi Sedat Celâl BeBu hakfkatleri ispat ed«n buançoiar yin evlenme merasimi dün akşam tzmîr meydandadır. de fzmirpalas salonlannda birçok güziGöriiluyor ki: Türk çimento fabri de davotliler huzurunda icra kılmdığı iskalarmtn tatmin eyledikleri amortîs tihbar rdflmişb'r. Yeni çiftlere saadet man nisbetleri kanunun derpiş ettîği ler dileriz. hatten dahi aşağı ve tesisatm seri yıp Evlenme merasimi Halkevi tarafından her ay nesredil mekte olan <Yeni Türk> mecmuasının 24 numaralı nüshası Başvek'l İsmet Paşa Hz. nln Büyük Millet Meclisinln bu devresinde başarılan işler hakkmdaki nutuklan ve Ali Rıza, Ahmet Ekrem, Hikmet Turhan, Selâmi İzzet, mimar Faruk Galip, Refik Ahmet, Halit Fahri, Dr. Osman Şerefettin, Salih Murat, Aktes Nimet, Galip Bahtiyar Beylerin makalele rile intisar etmiştlr. Her kitapçı ve müvezzide bulunur. Tavsiye olunur. Yeni Adam Pazartesi günleri lntişar etmekte olan haftalık Yeni Adam gazetesi 35 inci nüshadan itibaren perşembe sabahlan çıkacaktır. Meşhedi arslan peşindf Muharriri: Ercüment Ekrem Naşiri: Sühatet kütüpanesi icap eder. MÜESStF BtR tRTİHAL Büyük doktorlanmızdan Soyrisefain başdoktonı Bahriye kaymakamlığm • dan mütekait doktor Ali Derviş Bey vefat etmistir. Cenazesi bugünkü cuma günü saat ikide Osmanbeyde Nigâr sokak N'gâr aparhmanından kaldınlarak Feriköy mezarında defnedilecektir. Allah rahnKt eylesîn ranması ve tekmk trrakldyat ve tekemmülâtı sureti daimede takip ve tatbik eyKyebümesi cihetlermden de gayrikâFıdir. Çimento sanayiinin hazineye faydalart Yukanki kat'î hesaplardan an • laşıhr ki, Türkiyede imal olunan çimentolann istihlâki, rüsumu muhtelife, maaşlar, ücretler, mahrukat bedelleri, muhaırrik kuvvetler, muh telif işletm'e malzemesile mahallen yapılan mübayaat, umumî masraf lar ve sairesi yüzünden gerek doğrudan doğruya, gerekse bilvasıta devlet hazinesine her sene 2 mil yon Türk Iirasmdan ziyade vari dat temin edilmektedir. 2 milyon lira varidat 1933 sene sinde 130,000 ton çimento sarfiya tına nazaran olduğuna göre, dahilî çimento sarfiyatımız arttıkça bu yekunun o nisbette kabaracağını d. düşünmek lâzımdır. Bizimki gibi millî bir çimento sanayiinin gerek doğrudan doğruya, gerekse bilvasıta binlerce memur ve ameleye iş membaı olmasmın mem leket için haiz olduğu kıymet ve ehemmiyet te içtimaî bakımdan asla küçük görülmemek iktiza eder. Diğer taraftan, bağlanmış sermaye • lere nazaran tevzi olunan temettü nisbetlerinin fazla oldugunu iddiaya da imkân yoktur. Türkiyede inşaatın pahalı olmasma çimento ma sebeptir? Türkiyede çimento pahalı oldu • ğu için inşaat pahalı oluyor, şikâ yetlerini sık sık işitmekteyiz. Hal • buki yaptığımız tetkikattan anladık ki bina kışaatmda cimentonun rolü ancak % 6 derecesindedir. 100,000 lirahk bir binaya 6,000 lirahk çimento gidiyor. Demiryolları, su bentleri, köprüler gibi çimento nisbetleri yüksek oIan nafıa işlerine gelince: Türk çimento fabrikaları bunlar için da •' ha ucuz satış fiati tatbik Türkiyede çimento niçin pahalıdır? Bu rakkamlar memlekettmîzde çi • mento fiatlerinîn yüksek olmasuun se • beplerini vazıhan göstermekte dir. Bizde cimentonun pahalı ol masinın sebebi n e fahiş amor tisman tefnkinden ve ne de gayrika nunî şekilde olduğu iddia edilfn fazla kârlardan inbias etmeyip münhasıran çimento maliyet fiatlerinîn yüksek ol masmdan ileri gelmektedir. Türkiyede çimrato bunun için pahalıdır. Müzayede ilânı günü akşamı Kaçak ipekliler Muhafaza memurlan ayni va • purda araştırma yapmışlar ve ne ticede Ahmet Mustafa namında bir şahsa ait 850 lira. kıymetinde kaçak ipekli bulmuşlardır. Ahmet Mustafa yakalanarak mahkemeye verilmiştir. îehirTtyaîrosu Saat 21,30 da KOKTEYL Büvülc opereri Yazan: Ekrem Reşit Bcsteliyen: Ccmal Reşit Tenebaşı Relediye bahçesinde h r akîam saaı 18 den itibaren sehrimizin en tnaruf musıkışinaslanndan miirekkep orkestra taralından klâsik musiki konseri Üsküdar riÂLE Sinemasında AŞK MELiKE Si Mümessili. Billie Dov Ilâveten Dünya baberleri Cağaloğlunda eski Duyunuumumiye karşısındaki Cumhuriyet matbaasında bazı makina aksamile hurda demir ve dökmeler ve eski hurufat kasalan müzayede ile satılacaktır. Müzayede eyluJân uçuncu pazartesi günü saat on beştedir. Hergrün matbaada Mehmet Derviş Beye müracaat edilerek çrörülebilir. etmek Doğrudan doğruya çimento fabrikatedirler. larma yükletslen yteni istihlâk vergisi Yukanki kuvvetli esbabı mucibeson 3 senenm vasatilerine nazaran büden maada millî çimento sanayiinin yük bir çimento fabrikamızın: Gayrisafi kazancının %44 50 slnl j Türkiye için haiz olduğu fevkalâ • Tevzl olunan temettüün % 77,50 slnl de ehemmiyeti de utisgar etmemek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog