Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 Açustos 3 4 3 Almanya Fioransadaki mülâkattan hoşlanmadı TELGRAF HABERLEO] Fransada Con Ahmet ((Japonya birkaç para için dün Deniz suyu benzin yapılabilir mi? yayı ateşe mi verecek?)) Mançuride yeniden 62 Sovyet memuru tevkif Fransada ortaya atılan edildi, Sovyetler tekrar protestoda iddia asılsız çıktı italyan gazeteleri «Floransada verilen kararlar Almanyaya karşı yeni bir ihtardır» diyorlar ransada, Sahör (Saheurs) namtnda bir şoför deniz svyundan benzin yapmamn çaresini bulmuş. Bu maksatla vücude getirdiği fabrikada, geçen hafta, gazetecilerin, Hacbiye Nezareti fen murahhaslannın ve ecnebi ataşemiteler, iki Başvekilin mülâkatına bü literlermin huzurunda tecrübelerirti Roma 23 (A.A.) Deyli Telegyük bkr ehemmiyet veriyorlar ve bu tekrarlamış v« hikmeti huda, de rafm Berlin muhabiri, İtalyan • Aniz suyu dolan borulardan gürül nun Avusturyanm millî ve beynel vusturya mükâlemelerinifi AJman gürül benzin akıtmış. milel tarihi için büyük bir ehem hükumet merkezinde nahoş bir teBen bu havadisi okuduğum za sir uyandırdığını haber vermektedir. miyeti olduğunu kaydediyorlar. man, ne yalan söyliyeyim, inandım. Gazetelere göre, görüşmenin esası Londra 23 (A.A.) Deyli Telegşu iiç ookta üıerinde toplanmak • Insan oğlunun saflığı bipayandır. rafın Roma muhabirinden: Be n de insan oğluyum. Ustelik, ta tadır: Nimresmî İtalyan matbuatmdan çocukluğumda bellediğim: «Olmaz! 1 Avusturyada rejimî yikmak intişar eden ve İtalyanın Avusturya olmaz!. deme, olmaz, olmaz!.> mısve yabancı yardımlarla anschlussu istiklâlini tekeffül etmek niyetini hazırlamağa mütemayil taarruz ha raı kulaklanmda küpe. Krrk yıl • mutazammın bulunan haberler Aldır, neler görmedik, neler işHme • linde bulunan siyasî bir ekalliyetin manyaya kacşı yeniden bir ıhtar dik? Fikretin: mevcudiyeti, mahiyetindedir. Bir gun yapacak jen ju nyeh toprağı alttn 2 Avusturyada buna muhalif ttalyan matbuatı ayni zamanda Herşey olacak kudretı irfanla, tnandım! temayülde ve en son fedakârlıklan şu dikkate şayan mütaleayı dercetBeytinin telkin etmiş olduğu i yapmağa bazır olarak mücadeleye mektedir: mam takviye eden ne keşiflece şaamade büyük bir ekseriyetin mev • «Avrupa, bugün, milletler ara hit olmadık? Röntken şuaı, radyo, sında sulh ve müsalemeti tehlikeye cudiyeti, 3 En büyük Avrupa garp kuv gramofon, tayyare, denizaltı ge koyan, muntazam bir tethiş teşkilâmisi, otomobil.. Bunların hepsi de vetlerkün Avusturyanın istiklâlini tile başa çıkmak mecburiyeti karşıbenden gençtir. kurtarmak hususunda anlaşmış olsında bulunuyor.» Işte, her harikaya inanmağa bu malıdır. Roma 23 (A.A.) Bütün gazetürKi hazurlannuş olan şuurum, deuıııııuıUIUIIUUİIIUIIllillilllllUlllllinilinnil 'M.mu niz suyundan benzin yapan adam cağıza da inanıverdi. Allahtan ol • du da, yirmi dört saat sonra gelen Paris gazeteleri, bu kesfin imkânsızlığını, salâhiyettar ağızlardan ahp izah ettiler de, bu mühim keşfi ötekine berikine anlatarak safiye • timi teşhir etmekten kurtuldum. Şimdi n« oldu? Nerelerdedîr? Bilmem. Bir arahk, tstanbulda devri daim nazariyesini bir çırpıda Ceaevre 23 (A.A.) Dünya Ya hal (!) eden bir Con Ahmet Bey Ankara 23 (Hususî mukabirimiz hudi kongresinin »iy*sî ve teskilât den) Maliye ve Nafia Vekilleri ba türediydi. Dünyamn en yaşh ada • komisyonları dün hafî bir toplantı mı Zaro Ağa merhumu nasıl nev*i akşamki trenle tstanbula hareket et yapmışlardır. Bu toplantıda Hitler 1 şahsına münhasır addederek övüntfler. Almanyasına. karsı boykotaj ve Aİ j müşsek, Con Ahmet Beyi de, dfin • Afyon Antalya hattt manyanın Yahudi aleyhtan siyaseti yada bir tane ve o da bizde zan Ankara 23 (Husu»î) Nafıa Ve hakkında ve Sovyet Yahudilerine nedivorduk. Meger, işte bir eşi de kili Ali Bey cumartesi gihra, Af yon dair kararlar verilmiştir. Bu kararFransada varmış. Hem, her ikisi Antalya demiryolunun aym yirrai lar, komisyoniarın bugün öğleden nin de keşifleri, tahakkuk ettigi yedisinde yapılacak ilk kazma at • sonra aktedecekleri kapanif celse takdirde dünyayı altiist, fen nazaır>M için Antalyaya gidecektir. sinde belli olacaktır. riyelerini darmadağın ed«cek maCenevre 23 (A.A.) Dünya Ya hiyettedlr. hudi kongresi, 1934 ağustosunda bir Kim bilir, petrol, benzin istihsal Yahudi kongresi toplanmasma ka ve ticaretile alâkadar kaç kişinin rar vermiştir. Kongrenin cenevred© yüreciği, şoför Sahörün keşfini ga • Ankara 23 (Huıuıî) Evkaf itoplanmak ihtimali vardır. Bu kondarelerile 931 ve 932 senelerinde zetelerde okuyunca, (hop!) et • grenin tesekkül taırzı Milletler Ce • miştir?. öyle ya; kat'iyyen bu tf şaicar aktetmiş bulunan eski müste miyetininkine benziyecektir. Bütün kaya sığmaz. Petrol, asırlardanberi ctrler tçin,üç »eneliklerden yüzde memleketlerdeki Yahudiler mümescihan siyasetine hâkim olmuş bir 20, iki seneliklerden yüzde 10 ni» siller göndereceklerdir. Bir konseyle maddedir. Hiç başka şeye benze betinde tenzilât yapılabileceğine da bir de başkâtiplik teşkil olunaoaktır. tnez. Kâşifinin iddia ettigi gibi, bir ir olaa kararname Gazi Hz. nin taslitre sudan bir litre benzin, dünya • dikına iktiran etmiştir. yı çeviren denizlerden benzin ummanlan vücude getirmek mümkün olduğu gün, pebol sayesinde cihan Vaşmgton 23 (A.A.) Birleşik hâkimiyetini eld*e tutan kocaman Amerikanın deniz kuvvetlerini actAnkara 23 (Hususî) Türkiyedevletlerin bütün tahakküm emel tırma programına göre, Bahriye Ne leri suya düser, sonra da su Ue be • de çalışan ecnebi şirketlerin harice zareti, muhtelif tezgâhlarla 24 barp raber benzin olup uçar. gönderecekleri faiz ve temettülerin Ziraat Bankasının buğdaylarınm şir gemisi insaaı için mukaveleler yap • Lâkin, aslı çıksm, çıkmasın: Fran» ketler tarafından harice satılmak su mıştır. 11 harp gemisi hususî tez • salı şoförün keşfinde o derece haygâhlara, 13 te hükumet tezgâhları reti mucip olacak birşey de görmüretile dövizlerinin verilmesi görü na ısmarlannujtır. fülmüftür. yorum. Bizim sütçüler, terkos su Programı haber verirken, Reisi • yundan süt istihsal etmeye çoktan • cumhur inşaata mümkün olduğu kaberidir muvaffak oluyorlar da, alAnkara 23 (Hnsusî mubabirimiz dar çabuk başlanacağını da bil dıran bile yok!. dnrmiştir. den) Kadıköy tramvay hattmm bir ERCÜMENT EKREM Bu 24 harp gemisi yapılıp biti kısmı açılacaktır. Nafıa Vekâleti, Uskürilince, Birleşik Amerikanın Lon dar • Kadıköy hattında tatbik oluna dra muahedesile verilen hududa vacak takriben yüzde 20 nisbetinde tenAnkara 23 (Hususî) Ordu terrabilmesi için, muhtelif tipte 78 gezilâtlı tarifeyi tasvip etmistir. Hemen fi listeleri hemen hemen hazirlan mi daha yapması icap edecektir. tatbîkına başlanacakbr. mış gibidir. Cumartesiye tasdikı âlive arzolunacaktır. Müdür Necmettin Sahir Bey tstan • Atna 23 (Hususî) Nazırlar mecbula gitmiştir. lisinin dünkü içtimamda Başvekâlet vekili Jeneral Kondilis, hükumeti Föniks (Arizona Amerika) 23 (A. devirmek için yapılan teşehbüsü ve bu hususta şimdiye kadar ittihaz oA.) Hariciye nezareti Arizona v« Ankara 23 (Hususî) Türkiyedeki lunan tedbir ve yapılan takibat nelisme gönderdiği bir tezkerede mafaaUt mülkî ve askerî rüştiyelerde tahsil e • ticesini arkadaşlarma anlatmış ve halk tarafmdan cumartesî gününe kabu hareketrâ ufak bir rahatsızlığa vesiderek şehademame almış olanlarm medar memleketten çıkmalan çm tazyik Ie olamıyacağmı, askerî kuvvetlerin muriyete taymi hususunda ortamektep edilen bin kadar Japon cifçisinin himaher ihtimale karşı hazır ve her türlü yesini istemiş ve böyle bir hareketm mezunlarmm haiz olduklan haklardan kanunsuz hareketleri men'e mukteJapon Amerikan münasebatmı bozsv btifade etmeleri muvafık göriilmüştür. dir olduğunu ve ittihaz edilen as cağı gibi Mançoriye giden Amerikah . kerî tedabirin de ihtiyaten daha bir lann da bayatmı tehUkeye koyabüeeekaç gün devam edeceğini söylemişğini bildinnistir. Ankara 23 (A.A.) Bize verilen tir. Nazırlar meclisi Jeneral Kon malumata göre 17 ağustostan 22 ağusJapon hükumeti hariciye neıaretm» dilisin verdiği izahat ve ittihaz et tiği tedbirleri tamamen tasvip ey den keyfiyrtin tahkikfni istenuştir. tosa kadar yedisi müsademeli olmak lemiştir. fizere 56 kaçak vak'ası olmusfar. Naf ia Vekili bu gün geliyor Dünya Yahudi kongresi Ali Bey cumartesi günü Almanyaya karşı boyko ta j meselesi görüşüldü Antalyaya gidecek ^ bir manzara: Trahtorle Harbin 23 (A.A.) Mançukou polisi, hat üzerinde son tahrik te • şebbüsü neticesinde 62 resmî Sovyet memurunu tevkif etmistir. Londra 23 (A.A.) Royter a • jansının Moskovadan haber aldı • ğına göre şarkî Çin demiryollarında tevkif edilen Sovyet memurlanna suçlu oldnklannı itiraf ettirmek maksadile çok fena muamele ve işkence yapılmışbr. Son olarak on altı kişi daha tevkif edUmiştir. * Harbin başkonsolos vekili Şili ubendeki Japon Hariciye Nezareti mümessilioe bir protesto gönder • miştir. Londra 23 (A.A.) Royter m jansından: Moskovada çıkan Izvestiya ga • zetesi diyor ki: cŞarkî Çin demir • yolunun Sovyet hükumeti tarafradan Mançuko hukunıetîne sahlması hakkında cereyan eden müzake • rat münasebetile çok vahim itham ve raukabil ithamlar serdedümek • çahşmağa başlıyan Mançmri kSylüsu tedir. Japonya, birkaç milyon dolar tasarruf etmek maksadile demiryoluna vazıyet eylemek niyetindedir. Demek oluyor ki, nüfuzu nwlnm o • lan Japon militarist fırkası, bugün, birkaç para için dünyayı ateşe vermeğe ve kana boyamağa hazırdv.> Diğer taraftan Japon menabii Sovyet propaganda teşkilâtının bu tarzdaki protestoannı haksız gös • tertnektedir. Tokyo mehafili, Mançurideki askerî kıtaatın azaltılmış olduğunu ve Sovyet arazisine bir tecavüz vukuunun ciddiyetle telâkki edilecek bir ihtimal olmadığmı ileri sürmektedirler. Bundan baş • ka son defa yapılan tevkifler, bir şimendifer köprüsünün tahrip edilmesi üzerine vâki omustur. Deyli Telgrafın haber verdiğine göre, Paristeki sosyalistlerle komünistler, harbi dileyen Japonyanm tahrik edici vaziyetine karşı ve sulhu arzu eden Sovyetlerin lehine müşterek protestoda bulunmuşlardır. Evkaf mUstecirlerine yapılacak tenzilât Manası anlaşılmıyan bir dostluk fBîrmct tahifeden mabat) Şimdi bir de Makedonya teşkflâtile Trakya testcflatmra gazetelerhıi ele alahm: 19 mayıstan, yani Bulgaristanda matbnata «ıkı bir sansur konulduğun • danberi Makedonya gazetesinin kat iyyen Yugoslavya aleyhine birşey yazmasma müsaade edrimemektedir. Bu gaaete ancak suya sabuna dokunmıyan şeyler yazabümektedir. Meselâ Rus Japon münasebatı, Musolini Şuşnik mülâkah, Fransız • Lehistan münasebah, maarif ıslahatı gibi başmakale ler ve sansürun akı eleğinden geçmiş günlük havadisler. Buna mukabil ayni gazete Türkiye aleyhindeki neşriyahnı büsbütun durdurmak degil, buakis nesriyatı şiddetlendirdi. Meselâ 16 agustos tarinB Trakya gazetesinin en son nfishasmda başmakale şudur: Trakya nyanı! Makale «bir defa buras Bulgaristan olsa ve Bulgar muhakeraelerl hSkmetmeğe baslasa sSzIerile bhiyor. Sonra «biz ve 1903 senesmdeld Trakya isyanu isimli diğer makale. Bunda şu sahrlan okuyorazt «1903 üıtilalmm ideali ktcbir Trakyalmm kalbinde ölmemiştir. Mücadele devam edecektir. Biz Trakyanm mümbit ovalannı zaptedip Akdenize çıkmadıkça bu mücadeleden vaz geçmiyeceğiz,» Trakya komitası reisi Ormaniyefin nutka: «Bulgaristanın ilk ideali ancak Bulgaristanm olan (!) Trakya yı zap • tetmek ve Akdenize mmektir!» tşte bunun gibî daha neler neler! Geçenlerde, Sofyada müntesir Zarya gazetesi de 1903 senesinde vuku bulan Trakya isyanı hakkında bir baş makale nesretti, aleyhimize birçok şeyler yazdı. Sansur buna hiçbirşey demedi. Protekerof taraftarlarınm gazetesi de hemen her nüshasmda aleyhim'^e yazılar yazmaktadır. Bunlara da san • siir tamamen musaade etmektedir. Şnndi biz gayriihtiyarî soruyoruz: Bulgar Basvek'li Kimon Gorgiyef ce naplannm nnhık ve beyanatlannda bahsettigi Turk dostluğu bu mudur? Bul • gar hükumeti bu dostluğu böyle ikı'yüzlö mö anlıyor? Yugoslavya aleyhinde hiçbir nesriyata musaade etmiyen Bulgar hükumeti, Türkiye aleyhine olan neşnyata acaba nîçin cevaz veriyor? MEMDUH TALÂT Ecnebi Şirketlerin temettü ve faizleri Amerika 24 harp gemisi daha yaptırıyor Kadıköy tramvay hattı açılıyor Dtmia mtyandem benzin UHhtal eİtU ğini Böytiyen Frannz şof&rü Aller Saheurs Geçenlerde, Pariste çıkan Maten gazetesi, Alber Saheurs isminde bir Frannz foföriinün deniz suyundan benzin tstishal etmeğe muvaffak olduğunu ve bir mütehassıs heyet huzurunda mus pet tecrübeler yapbğmı haber veri yordu. Bu haber tstanbulda münteşir bir aksam gazetesi tarafından da ehem* miyetle 3rtibas edibniştL Ertesi gun, Paris Soir muharrirle • rinden biri, Fransa EnstitS azasmdan ve eczacı fakSltesi profesörlerinden, sabık Tıp Akademisi reisi meshur kim yager M. Auguste Behala müracaatle bu hmustaki fikir ve mütaleasmı sor muştur. M. Behal demistir ki: « Daha ilk bakışta, deniz suyu • nun benzine tahvili keyfiyeti muazzam bir hilebazhk olarak göze çarpıyor. Petrol knyularınm ekseriya hıılu suyun bulunduğu yerlere civar olduğu doğrudur. Ancak, sodyum, petrolün kimyevf nazariyesine göre, amn merkezmdeki karbonlu maddeler üzerine yuksek bir tazyikle müessir olup petrolün esasnn teşkil eden idrojen karbürleri tevbt ediyorsa, bu, tuzlu suyun mutlaka benzm şekline tahvil edilebileceğine kat • iyyen delil sayılamaz. tddianm cürüklüğünü buna hacet kalmadan da ispat edebiliriz. Mucit, bir litre sudan bir litre benzin istihsal ettiğini iddia ediyor. Bu ise mümkün değildir. Filhakika bir h'tre deniz suyunun ağnlığı 10339/10 gramdır. Bu 1033 gram suyun da li • akal 1300 gram benzin vermesi lâzım< dır. Fazla olarak, suyun ne idrojeni, ne de oksijeni, karbona kabili tahvil değildir. Nazariyat itibarile olsa bile, bir elektrik fırını ile bu iş olamaz. Emm olunuz ki, fennin bugünku vaziyeti böyle mucizeler göstermeğe hiç te müsait değildir.» Ordu terfi listeleri M. Kondilisin beyanatı Rliştiye mezunları hakkında bir karar Amerikada Japonlara karşı bir hareket Türk tayyare cemiyeti Türk milletinm kendi eseridir (Basmckaledei mabat) iktifa etmiyerek ona dört elle sanlmak ve o yolda hergün daha kuvvetli yu rümek lâzım geldiğmi Türk milletine biz öğretecek değiliz. Türk milletinin bütün efradı Türk Tayyare Cemiyetinin tabii azalandn*. Tayyare Cemiyeti Türk lerin kendi isleridir. Bu vaziyeti cemiyete kuvvetli ve vatanperver alâkamızm maddî tezahürlerile teyit etmekte yükselmek ve yükseltmek vardır. öyle yapacağız ki Türkün hamjyeti vatanm hava hudutlanna tayyareden kanal gererek oralarmı tecavüz olunamaz çelik istihkamlara kalbetmiş buitmsun. Biz bundan en kat*î surette eminiz. YUNUS NADl 3ir haftalık kaçakçılık vakalar , Ba vak'alarda 68 kaçakçı, 1260 drahmi, 3100 leva, 4 tüfek, tabanca, 31 fişek\ 39 kaçakçı hayvanı, 2205 kilo gumruk ve 450 kilo inhisar kaca. gile 6099 defter sigara kâğıdı yakalanmiftır. Adanada sıcak memleketler nebatları yetiştirılecek Sıcak hava dolu balonlar 800 metreye çıktı Aİ Kapon tam kapana girdi { AHanta Georiga . Corciya 23 (A. A.) Hapishane memurlan, meşhur haydnt AI Kapone Aİ Caponenin San Franmko körfezindeki Alkatraz ada nna gömderilenler arasında bulundu ğunu bfldirmektedirlcr. | Burada öyle bir hapishane yapılmışjbr ki, kaçmak imkânı yoktur. | Aİ Kopone diğer mahpuslar gibi, duvarlannda ağlatıcı gazler bulunan höcerelerde yasıyacaktar. Adana 23 (A.A.) Antalya havalisinde sıcak memleketler nebat lan ve iklim tetkikatı yapan müte hassıs doktor Tenıgvall şehrimize gemistir. Mütehassıs tetkiklerine Dötyoldan başlıyacak, Payasa kadar gidip Kozan havalisini de dblaştık tan sonra Adanaya dönecektir. Doktor Tengvall bugüne kadar yaptığı seyahat ve tetkikatından memnundur. Yetişthmek istediği nebatlar için şimdiye kadar üç müsait iklim bulunduğunu söylemektedir. Ebersvalde 23 (A.A.) Avus • tuı~yalı Brunner sıcak hava ile şişirilmiş bir balonla 800 metro irtifaa kadar yükselmis ve yarun saat hava da kaldıktan sonra tekrar kazasız yere inîniştir. Bu sıcak havayı balonun içmde bulunan yağla işli • yen bir makine temin etmektedir. Galatasarayhlar dün geldi Fransayı zlyaret eden muaüiınlen • mizle Galatasarayh îzciler, dün sabah Fransız bandnrah Providans vapurile şehrimize dönmüslerdir. Providans vapuru saat alhda nhnma yanaşmış, yolcular saat yedi buçuktan itibaren çıkmağa baslamışlardır. Muallimlerimiz ve izcilerimiz Galata nhtunında Maarif mensubini, Galata • saray muallimleri ve talebeleri, Galatasaray kulübü ve Galatasaraylıiar cemiyeti azalan ve dostlan tarafından sa mimî bir surette karşılanmıslardır. Moskova elçimiz Moskova büyük elçimîz Vasıf Bey on güne kadar, yeni memuriyetnıe baş. Iamak üzfire Moskovaya gidecektir. Vasıf Bey, dön Tokatliyan otelmde Hariciye Vekilinuz tarafmdan kabul •• dümiştir. Stratosfer kahramanları Viyanada " Fransada mahkum olan casuslar Meç «Metz» 23 (A.A.) Ceza mahkemesi dört ecnebi casusunu beş sene ile 18 ay arasında nruhtelif hapis cezalarma mahkum etmistirt Viyana 23 (A.A.) Belçikalı âlim M. Kozins Cosyns ve arkadaşı burada Aspern tayyare karargâhına gelmişler ve Belçika maslâhatgü zarile birçok hava mümessilleri tarafından karşılanmışlard'ır. Bugün tayyare ile memleketlerine hareket edeceklerdir. Başvekil muavini M. Starhnberg âlimlerin şerofin© dün gece bir ziyafet vermiştir. Gülcemal yarın gidyor tzmir sergisine gidecekleri götürecek olan Gülcemal yarın saat 11 de Galata nhtımmdan hareket e» decektir. Bu vapurda gidip gelme (yemek daiil) 26 liradır. Gidecek yolcular arzu ederlerse gece vapurda yatabileceklerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog