Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tCamhariyet 1 ">4 Casuslar Arasında 117 Nakili: A. DAVER Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Bizde matbuatın 1 inkişafı çareleri Dün cemiyette bîr toplanma yapıldı Dün tstanbul Matbuat cemiye ı tinde Matbuat Umum müdürlüğü iç j matbuat müsavirinin iştirakile matbuat erkân ve müntesibini bir içtiaktetmişlerdir. Bu içtünada mati buatın meslekî ve fikrî noktalardan' ihtiyaçlan tetkik ve uzun uzadıya münakaşa edilmiştkr. Geçen sene Büyük Millet Mecli sindecı geçen teşkilât lâyihasına nazaran yeni bir matbuat kanununun bu sene zarfında ihzar ve Büyük Millet MeclUine arzmn mukarrer bulunduğu anlaşılmıştır. Matbuat erkânı ve biBıassa is • tibaratta çalışan arkadaşlarımıza, vazife sırasında kolaylık gösteril mesini ve ellerine resmî makamlar • dan vesika verilecek arkadaslann müşkülâta duçar olmamalartnı ve bazı yanhş haber lerin intişanna se bebiyet veren bu vaziyetin ıslahını istemişlerdir. Bundan sonra diğer memleket lerde oldugu gibi vesaiti nakliyeden isiifade teminmin, bilhassa yeni mukaveleler aktedildiği şu sırada na • zari itibara alınmasraı, vaki olacak bazı tebliğatın yalnız bir kanaldan geçmesini, başka memleketlere ya pılacak seyahatlerde gazetecilerin b*e götürülmesini, henüz karii Avrupa gazeteleri derecesine varmamış olan Türk gazetelerinin fazla miktarda okunulması için bazı tertibat almmasını, matbaalara mevzu bazı rüsumun tahfifi, matbuat oda veya barosu işi, ilân isleri, postalarm gazete sevkiyatmdaki tehiri, gazetecilerin pasaport isleri, ecnebi gazete muhabirlerinin ziyaretleri ve bun lara gösterilmesi Iâzım gelen te» • hilâta müteallik meaeleler görüşülmüştür. En gontmda kadının deliliği tahakkuk etti ve tımarhaneye gönderildi Bir saat sonra rtirafnamesmi bana getirdiler. Kâğıdın alhndaki imza de • ğîşmiş, Ceorg T. Breeckow olmuşta. Breeckovr 1908 dertb^ri Amerkada olduğunn v e piyan'stb'k yapbğnn söy • lüyordu. Harp çıkınca, o tarihte AI manyanın Ampt'ka sefaretinde ataşe militer olan von Papenin (Almanya • nın şimdiki Vîyana sefiri) feşknâtîle münasebet tesis etmisti. Maksadı, or dnya girmek i<,în vatanma avdetini temin ettirmektf. Fakat von Papen iyi ingilizce bildiği içfn, lngilterde casusulk ederse memleketine daka fay • dah olacağmı toylemisti. Bunun Bzerine Anverse meşhur Mabnazel Dok • törün idaresi «ltmdaki casusluk mektebme gonderflmiş, orada staj gordükten sonra kendisine sahte bir casaport ve telgraflar gondfrmek için bir ticaret şifresi verilmişti. Lizzie Wertheima gelince, o lngTiz tebaasıydı. 0nun »rin sivfl mahkeme lerden bninde mubnkeme e&lmesi lâzımdu Breeckovr idama, kadm ise on srne küreğe mahkum oldu. lizzienm, arkadrşınnı nüfuz ve lesirBe casosiuk etmiş ohnan mub'ffrf esbaptan added'lnvşti. Breeckovrun af talebi redde dfldi ve 26 tesrinievvelde Londra ka» lesmde idamma karar verfldi. Arada geçen beş hafta zarfında, hapishanede oı»a bakanlar çok sıkınh çekh'ier. Onun san'atkâr ruhu müthiş bir taşkmlık icindeydi ve adam, korkudan deK olmuştu. M«f'um »abah gelîp çatbğı zaman, ayakta duracak haK kalmamışta. Son dakikada cebinden bir kadm mendill çıkardı. Bu, eski bir askm hatıras» idi. Gözlerinm bununla bağlanma • ıını istedi. Bu mini mini mendil başını sannağa kâfi geliyordu. Ev velce hazırlanan adi sargı mendile düğümlenerek gözlerine bağlandı. Kendi kanile bulanacak olan bn mendili, sevgilisine göndermemizi vasiyet etti ve bir adres verdi. Bütün vücudü zangır zangır titriyordu. Idam mangasının yaylım ateşinden evvel bayılarak yere yı ğıldı. Hazır bulunan doktor tarafından muayene edildi. Bir damar çatlamasından öldüğü anlaşıldı. Onu kurşunlardan evvel ölüm korku»u öldüraıüştü. ölümü, ayni günde idama mahkum edilmiş olan öteki musikişinas casus Fernando Buschmanm ölümile tam bir tezat teçkil etmişti. Lizzie Wertheim, mütarekeden iki sene sonra, bir tımarha • nede öldü. 1915 senesi sonlarına doğru, Malta adasındaki telgrafhanelerden birinden harikulâde telgraflar çekiltneğe başlandı. Bu telgraflar hiç mana çıkmıyan bir sürii kelimeden baretti. Binaenaleyh şifreli olduk ları muhakkakh. Telgrafları çeken Madam Mari Popoviç isminde bir Sırp kadını idi. Maltaya sıhhî bir bahane ile gelmişti. Halbuki halinde hastahktan e»er yoktu. Sıbhatli ve sağlam bir kadm oldugu bir bakışta görünüyordu. Dehşetli geveze idi. Bavullarmdan birinde felemenkçe bir lugat kitabı çıktı. Bu kitabın bazı kelimelerinin alta çizilmişti ve bu kelhnelerden bazılan telgraf lannda vardı. Lugat kitabını onun şifresi olarak kabul efamek Iâzim dı. Telgraflan bazı Akdeniz limanlarma çekildiğine göre, Maltadan hareket eden harp ve nakliye gemilerini haber verdigine şüphe yoktu. Bunun üzerine kadının İngiltereye gönderilmesine karar verildi ve Terrible harp sefinesi Ingiltereye hareket etmek üzere olduğundan Sırp madamı da gemiye bindirildi. Kadının iki kanaryası vardı. On Iardan aynlmak istemediğinden kuşları da yanma verildi. Seyahat, kelimenin her manasile fırtınalı oldu. Geminin zavalh kumandanı, bu bela.li misafiri memnun va hiddetini teskin etmek için elinden geleni yapıyordu. Kadm, buna rağmeo, pek huysuzluk ediyordu. Bhr gün yemeklerden şikâyet ederken sü varinin suratma kocaman ve kanlı bir biftek fırlatmıstı. Madam Popoviç işte böyle bir şöhretle karşımıza çıktı. O gün, yanımda iiç kara ve deniz zabiti vardı. Kadm odaya sakin, fakat bir • şeyler yapmağa karar vertniş bir tavnla girdi. ömrümde, bu kadar küçük ve bu kadar şişman bir ka • dın görmedim. Tostoparlak birşeydi. Mahut kısa bacaklı koltuğa otnrduğa zaraan baş» ı*mt»'T»n biza • sma ancak gelebiliyordu. Ona e hemmiyetsiz bir insan muamelesi yaptnak çok yanlış olacaginı anladım. Fransızca konufuyordu. Sor • gunun başmda, bana evvelâ «bu mösyö» derken, aonunda «bu ugur•uz polix> demeğe basladı. Ugur • •uz sıfatına lâyık görülmemin se bebi felemenkçe lugat kitabımn ne işe yaradığını, felemenkçe bilme • diği halde bunu neden yanında taşıdıgmi aormaktaki ı ı r t n n oldu. Bu kadınla görüfmekte ve onu torguya çekmekte büyük müfkü • lât vardı. Çünkti siz istediğmiz suali, istediğiniz kadar sorabilirainiz. O, hiç dunnadan kendi bildiğini »öylüyor, hatta nefes bile almadan söze devam ediyordu. Sesi tedricen o kadar yükseliyordu ki odamm granit duvarlarında akisler peyda ediyordu. Hiddeti de sesinin perdesile mebcuten mütenasip olarak artıyordu. Alçak ve küçük koltukta, fena bir vaziyette olduğıı için, yerinden fırladı. Yanıbaşımıza gel • di ve öyle konufmağa bafladı. Ellerini, kollannı ta burnumuzun dibinde salhyarak bağıra bağıra konusuyordu. öyle tehditkâr bir hali vardı ki arkadaslardan biri masa nın üstünde ve kadının eli altında nekadar hokka, makas, cetvel gibi başa vurulacak veya atılacak şey varsa hepsini yavasça kaldırmagı ihtiyata uygun buldu. Nihayet öyle korkunç ve siddetli bir tavır takındı ve elleri yüzü • müze o kadar yakındı ki birer to • kat yememek için hepimiz ayağa kalktık. O üstümüze doğru geldikçe biz gerileyorduk. Nihayet, o masanın arkasmda kaldı. Biz de ka pının önüne geldik. Aman yarabbi o, ne çene idi! Azgın bir sel gibi akan belâgatini durdurmak im • kâm olmadıği için arkadaşlarımın kulağına fısıldadım. KendUini hürmetle ve derin reveranslarla «elâmlayıp odadan «ıvıçahm. Sonra, memurlanmızı gönderip dışan çıkartahm, bir taksiye bindirip hapisaneye gönde • relim. Üçüncü tertip Ergani tahvilleri Piyasaya çıkarılması tehalükle bekleniyor 30 ağostosta satifa çıkanlacak olan Ergani bakır madenine mahsus dahilî istikrazın üçüncü tertip tahvil leri de diğerleri gibi 4 milyon lira • lıkhr. Cumhoriyet Merkez Bankan bu hnsustaki bazırlıklarmı ikmel etmiş • tir. Memleket dahOindeki bütün bankalar satif için yeni tertip knponlardan kâfi miktarda almışlardn*. Üçüncü tertip UtOcraz tahvilleri nin satısı 30 eylule kadar devam edecektir. Üçüncü tertip tahvülerin de birinci ve Scind tertipler gibi halk tarafmdan büyük bir rağbetle karsılanacagı kuvvetle ömit edihnektedir. Yuzde beş faizE ohnası ve senede iki defa ikranvye keşide edilmesi, bn iıtikraz tahvîBeri Szerinde piyasa nın ve halkm nmumî bir alâka ve rağbetmi oyandırmıştır. Malî mSesseselerden birçoŞu tahvilleri toptan almaktadırlar. Üçüncü tertip tahvülere aitflcramiyelerinbirrncisi 16 tesrmievvelde, ikindsi de 16 nisanda çekilecektir. Ecnebi ve ekalliyet mektepleri kadrosu Bu sene değişikUk olmıyacağı an!aşıkyor Uzakşarktaki gerğinlik arth Ziraat Vekili Dün, tetkikat yapmak üzere şarka gitti Ziraat Vekili Mnhli» Bey dün DevletDenizyoüan idareshnn Karadeniz vapurile Trabzoaa hareket etmiştir. Mnhlis Bey oradan Erzumm ve Karsa gi decek ve bu havalide, ziraî vaziyet üzerinde etrafh tetkncat yapacakttr. Vekil Bey Galata nhtmund» Ziraat Vekâleti erkanDe memurlar tarafmdan tesyi edihnistir. Kadırga talebe yurdunun vaziyeti ve yapıîacak ıslahat ŞEHÎR ÎŞLERl Şehir tiyatrosu rejisörü Rusyaya gitti Şehir Tiyatrosu rejisörü Ertuğrul Muhsin Bey Moskovada yapılacak tiyatro bayramma îştirak etmek üzere dün Moskovaya hareket « * • miştir. İsmet Pş. nın refikaları bir kaza gecird'Jer Yalovaya gitmiş olan Başvekil Ismet Pasa dün sehrimize dönmüs* tür. İsmet Pasa Hazretleri 26 agustosta tzmir beynelmilel panaymnı açmak üzere yarın Gülcetnalle tz mizc hareket edecektir. Basveki limizin bu münasebetle mühim bir nutuk söylemeleri muhtemeldir. Başvekil tsmet Pasa Hazretle rrnin Yalovada bulunmakta olan refikalan hanımefendi bir deniz kazası geçirmişlerdir. Hanımefendi evvelki gün Millet çiftliği kumsalmda banyo almak üzere denize girmişler, oldukça derin bir yerde ayak kayması yüzünden epeyce derine kadar gittikle rmden biraz su yutmuşlardır. Fakat kaza bu kadarla kalmış ve çok geçmeden etraftan yetisilerek kurtarılmışlardır. Hanımefendinin sıhhatleri iyi bir halde olduğunu memnuniyetle öğrendik. Kendilerine ve muhterem Başvekilimize geçmiş olsun, deriz. 3 şoförden 25 er lira ceza alındı Bazı soförlerin 3a tramvay arasmdan îleriye geçmek suretile birçok kazalara sebebiyet verdikleri nazan itibara ah narak bu gibi harekette bulunan şoförlerden 25 lira naktî ceza almması için evvelce alâkadar memurlara tebligatta bulonulmoftu. EvveBci gSn Beyoğ • hı mmtakasmda boyle iki tramvay arasından geçen uç sofor hakkında xabıt varakası tutulmus ve bunlardan 25 şer lira naktî ceza alınmtstır. Seyrüsefer memurlan böyle hareketlerde bulunan şoförleri derhal yakalamak üzere yeniden envr alrra*lardır. Sokaklarda yağ satılmıyacak Son günlerde köylü kıyafetli kadm ve erkeklerin çarşı ve pazar yerlerinde pis kaplar içerisinde tuzsuz ve taze tereyagı diye sathklan yağlar hakkmda belediyeye birçok şikâyetler yapılmı* tır. Yapılan tahlil neticesinde bımlarm sıhhate muzır birer halitadan ibaret oldugu anlaşılmıştır. Bundan sonra sokaklarda satılan yaglarm satıstan men'i ve bunlan satanlar hakkmda da taki • batta bulunulması alâkadarlara büdirilmiıtir. MÜTEFERRtK Bono ve para tevziatı Gayrimübadillere bono tevziatı de • vam etm^ktedir. Şimdiye kadW dağıtdan bonolann kıymeti altı milyon kürar liradır. Daha üç milyon liralık bo. no tevzi edilecektir. Takdfri Kıymet komisyonu, önümüzdeki cum?rte»i, pazartesi günleri para tevziatile mesgul olacakbr. (Mabudi var) Bakırköy Altınok kulübü Çorluda Kooperatifin r>aoıttıgı odun ve kömiir Belediye memurin kooperatifi tarafından hazırlanan kıshk odun ve kömürün büyük bir kırmı me murlara tevzi edilmiştir. Memurlara odunun çekisi 290 kömürün kilosu da 4 kuruş on paraya malolmuştur. üyük bhr barbm patlıyacagma delâlet eden alâmetler çoğaldı. Uzaksarkın semasnn siyah bulutlar kapladı. Harbin Avrupada zu • hur etmiyecegine bütün Avrupa seviniyor. Fakat Asyanın ötebaşında kopacak bir harbin Oeride Avrupaya sirayet Ecnebi ve ekalliyet mektepleri yeni etmiyeceğini de kimse temin edemiyor. ders senesi muallimlerinin kadrosunun Bunun için bütün cihan Uzakşarkta betesbitine bir eylulden itibaren başlanaliren harp alâmetlerinden dolayı derin caktır. bir endise içindedir. Haber aldjğunua göre bu see ecnebi Sovyet Rosya ile Japoya arasmdakt ve ekalliyet mektepleri kadrolannda miinasebatın son derecede gerginleş • hiç noonhal yoktur. Yalnız bazı hocalar mesine sebep Sovyet Rusyasmm GarU arasmda becayifler yapdacaktır. Siberyadaki deniz eyaletmi dogru hatYapılan bir istatistiğe nazaran şehla asıl Rusyaya rapteden ve MançurirmKzde 143 adet ecnebi ve ekalliyet mektebi vardır. 10 Mosevî ilkmektebin nin şimalinden geçen fŞarkî Cm de « miryolu) isîmli büyük hattn*. Sevkül de 2599 talebe okınrtaktadır. Bunların ceyş cihetinden fevkalâde ehemmiyeti lisesi bir tanedir ve 476 taiebesi vardır. olan bu hat Şimalî Mançuriyi baştan baErmeni ilkmektepleri 31 tanedir, şa katettiğinden ve haricez memleket 4522 talebesi vardır. 5 tane de Ermehukukunu haiz bulunduğundan bu mem ni lisesi mevcuttur ve 1893 talebe bu lekette Sovyet Rusyası için iktısadî ve Uselerde okumaktadır. siyasî bir istinatgâh te^kfl ediyor. Rum Okmektebi 46, talebesi 6292, Simalî Mançurinin Rusyanm daîrel ortamektebi 2, talebesi 438, lisesi 3, rüfuzu dahilinde oldugu son Japon • talebesi 1492 dir. Fransız ükmektep aRus harbine nihayet veren Ponrths • dedi 15, talebesi 1461, ortamektebi 6, mouth muahedesinde tasdik edihnîs talebesi 2212, lisesi 8, talebesi 790 dır. ti. îki sene evvel Japonlar Cenubî Man ttalyan flkmektebi 1, talebesi 254, çuriyi askerî işgal altms» aldıktan sonra ortamektebi 1, talebesi 314, lisesi 1, Şimalî Mançuriyi dahi işgal etmisler ve talebesi 222 dir. Amerikan ortamekteburada yerlesmîşlerdi Japonlar Şimalî bi 4, talebesi 1453, lisesi birdir. tngiliz ükmektebi 1, talebesi 150, ortamek Mançuride Sovyetlerin son istmatgabı olan mezkur demiryolunu alarak ŞîmaK tebi 1, talebe 226 dir. Avusturya ortaMançuriye tamamen hâkim olmak Için mektebi 1, talebesi 327, lisesi bir, taleher çareye başvurmaktadırlar. Sovyet besi 269 dor. Alman lisesi 1, talebesi hükumeti kendi mülkS için dahi b&yük 828 dir. Bunlardan başka bir tran flkehemmiyeti ohnasma rağmen mezkur mektebi vardtr. Bunun 118 talebesi hattı makul bîr fiatia satmak arzusunu mevcuttur. Aynca 3 Bulgar ilkmektebi göstermiştir. ve 276 talebesOe 2 Yugoslav ilkmekBunun içîn senelerdenberi mSza tebi ve 81 talebesi vardır. kere cereyan etmektedir. Tas Ajansı MAARIFTE tarafından neşroiunan malâmata gore Sovyet hükumeti ilk defa mezkur demiryolu için 625 mflvon yen istemiştir. Japonya ise ancak elli mnyon yen tekIif etmîştir. Sonra dan iki taraf pa Türk Maarif Cemiyeti idare hezarlığa gin»mi.'1erdir. Sovyetler fiatl yeti dün cemiyetin Istanbul mümesmdire indire 160 milyon yene razı ol « sili Mehmet Ali Beyin riyasetinde muslar ve bunun da &çte îkîsîni para otoplanmıştır. Içtimaa Maarif mülarak değil esya olarak alacaklanm andür muavini de istirak etmiştir. lahnışlardır. Japonlar ise yüz mflyonToplanhda cemiyetin faaliyeti ve büdan yokan çıkmamışlardır. Artıdaki hassa Kadirgadaki yurtta yapılacak yeni tesisatla bu sene yeni ahnacak tale • fark pek büyük oln»dıgnidan uyuşmal beler hakkında görüşülmüstür. Yur ihtîmalleri belirdigi bir sırada Japonya dun birçok kısımlan tamire muhtaç ültimatom seklinde mezkur tekhrt reddetmiş ve Mançuri hükumeti namma bir vaziyette oldugu anlasıldığmdan müzakereyi idare eden heyet dahi bir • binanın yeni ders senesi devresine denbire ve nümayişkârane bir tarzda kadar tamir ediknesi ve bu sene Tokvodan hareket etmiştir. yurda kabul edilecek yeni talebeler Bu suretle müzakere kapuı büsb&t9n hakkında nizamnamnin sıkı suretkapanmıştn*. Arkasından mezkur de te tatbikı kararlastınlmıştır. nvryolundaki Sovyet memurlarmm hü« Nizamnameye göre bu seneden yüklerinden birçoğu Japon memorlan itibaren artık yurda, yüksek tahsil tarafından tevkif edilmişh'r. Sovyet degören gençlerden baska lise ve ormiryolu memurlan Japon garnizonlanru tamekteplerden talebe kabul edil karsı katliâm tertip etmek teşebbüsfle miyecektir. itham edildiklermden akıbetleri vahim TSrk Maarif Cemiyeti Kadırga Ta görunuyor. Bu hâdiseler Moskovada lebe Yurdunda tamirat henüz baslamış pek fena tesirler bırakmıstır. oldugu için çıkanlması mevzuu bahsoJaponya île Sovyetler arasmdaki lan fakir ve hariç nrtemleketlerden gelgerginliğe bundan başka ve daha mü • mtf talebelerin vaziyctlerinin tetkikin • him olarak su sebep gösterfliyor: den sonra baska bir pavfyonda nüsa • Japonya Sovyetlerin askerî ve bahrî fireten kalmalanna rrrüsaade edilmiş • üssülharekesi Vladivostokla Siberyanıa tir. Bu den yılı başında yepyeni bir tesdeniz eyaletîni zaptetmegi tasmim et kilât ve tertibatla açilacak olan yurtta miş, Sovyetler bundan şüphelendîk şimdiden hazırlıklara başlanmıştır ve lerinden Şarkî Çin demiryolu meselehararetle çalısılm°ktadır. sile ve diğer meselelerde daha ziyade Dün akşam da yort bahçesmde pek müsaadekârlık göstermekten imtina etsamimî bir gece eğlentisi yapılmış ve nıektedirler. Japon ordusunun yeniden çay verilmiştir. teslihi, hava kuvvetlerinin tensiki ve mevcudunun b<rkaç mîsli arhnlmasi isleri ancak 1936 da ikmal edfleceğinBu sene memleketimizdeki ec nebi mekteplerinden mühim bîr kıs den o zanuna kadar Japonyanm bü yük bir harbe hazır bulunamıyacsagı nu kendiliğinden kaoanmaktadır. Bebekteki Fransız mektebi bu mesöyleniyordu. Halbuki Sovyetlerle geryandadır. Amerikalılar da Tarsus ginl'ğin artması Japonlann şimdiden ; tak mektepîerini kapavacakla'd'r. harbe haznrlandıklannı göstermektedir. MUHARREM FEYZİ Ecnebi mektepleri kapanıyor Lise ve ortameMe lerde kayıt ve kabul İNHÎSARLARDA Tütün mahsulü iyi 1934 tütün mahsulthnüz her tarafta îyi bir surette yetîşmektedir. Muğla ve M. Kemalpasa taraflannda yeni mahsnl kurunruş ve denk yapılmağa başlanmışhr. Bu sene Ege mmtakası tütünleri tamamen hastalıknz ve diğer seneler • den daha iyidir. Galatasaraylıların gece gszintisi Galatasaraylılar Cemiyeti tara fmdan dün akşam için Mannarada büyük bir mehtap gezintisi tertip edilmisti. Gezintiye bütün cemiyet azası ailelerile birlikte iftirak et • mişlerdir. Saat 22 de Köprüden Akay idaresinin bir vapurile hareket edilmif, Kadıköy, Suadiyeye uğranarak Büyükadaya gidilmiştir. Büyükadada iki buçuğa kadar kalınmıs ve muhtelif eğlenceler yapıl • mıştır. Büyükadadan iki buçukta tekrar hareket edilerek saat 3 buçukta Köprüye avdet ediknistir. Lise ve ortamektepler tecdidi kayit muamelesi yirmi gün devam edecektir. Bu müddet zarfında kayitlerini tecdit ettirmiyen talebenin yerine yeni talebe kayit ve kabul edilecektir. Bir tayin Genç doktorlarımızdan Fuat Hü« seyin Bey Mersin vilâyetinin Mut kazası hükumet doktorluğuna ta yin edilmiştir Fuat Bey Bu sene mezunlarından haluk ve çalıskan bir doktorumuzdur. Yeni muhiti için faydalı olacagını ümit eder ve vazifesinde muvaffakiyetler temen» nî edeeiz. MALİYEDE Fatih maliyesinde yeni bir tahkikat Fatih malmüdürlüğünde on iki senedenberi ölen bir yüzbaşımn maaşını alan yeni bir şebeke daha yakalanmıştır. Bunlar hakkında tahkikat yapılmaktadır. Cumhuriyet Abone ı T ü r k i ye şeraiti 1 ^'w Senelik 1400 Altıayhk 750 Üç ayhk 400 Bir ayhk 150 Nüshası 5 Kuruştur Çorlu «Hu»usî> Ka«abamıza gelen Bakırköy Altınok futbol ta • kımı ve temsil heyetî Basripaşa spor sahasmda Çorlu Spor Birliği futbol takımile, kalabalık bir se • yirci kütlesi önünde yaptıgı maçı Aİtınok ve Çorla Mpor taktmlart bir arada 10 kacanmif ve gecesi Halkevin de Kahraman piyesini cnuvaffaki yetle temsil etmisth*. Gerek spor ve gerek temsildeki muvaffakıyetle Altınok, Çorlu halkı üzerinde çok sevhnli bir İntiba bırakmıstır. Bafranın 934 tütün rekoltesinin de bu sene çok iyi olacağı anlasdmaktadır. Mîllî bankalardan bazılanmn tütün ekicilerine yardtm ebnesi, bu sene mahsulün kenvyet ve keyfiyet itabarile yük • sekliğini teminde mühim surette âmil olmuftur. Türk Yunan muahedesi uzatıldı Türk • Yunan ticaret muahedesinin bir müddet daha temdit edildiği alâkadarlara tebliğ edilmiştir. Hariç içid Kıi 170ÖFCr, 1450 yoktuT aoQ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog