Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi 62 çıktı nci cüzü u m h ur ıvet e NO 3 7 0 0 Telgrat ve melrtnp adresi: Cnmhurfyet, îstanbol Posta kutusu: tstanbul, No. 346 CUfîia 2 4 AğUStOS Telefon: Başmuhanir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298, Idare ve matbas losmfle Matbaacıük ve Neşrlyat Şirketf, 34299 2 2 > 4W 1934 HAYAT Ansiklopedisi cilt hazırdsr. Cüzlerinlzi bir an evrel ciltletiniz 6 Türk tayyare Cemigeti Türk milletinin Kendi eseridir aklaşmakta oUn 30 ağustos tarihi Başkumandanlık meydan muharebesinin yıldönümü ol • duğu gibi ayni zamanda milletçe tayyare bayramı da ittihaz ettigimiz bir gündür. Sanki bu suretle büyük z&fere güneş ayasmdan parlıyan alhn kanat lar takarak onu ebedileştirmek ve nullî hayabmın ice daima zafer göklerinde nçurmak istedik. Büyük millelimize bn büyük ifini kendi bayrammın arife günlerinde hatırlatmak bizim için çok zevk|i bir vazifedir. Tayyare Cemiyeti Türk milletmm kendi öz eseri olmak hasebile tayyare bayrara bizim millî bayramlanmızm istikbale kanat açmu en kutlulanndan biridir. Millet kendi işine dört elle sanlmakta devatn ettikçe dünya milletlerf arasmdaki şan ve haysiyeb' elbet hergün daha yüksek olup gidecektir. Miüetin büyüklüğü ve yüksekiiği gîbi ferdin bile selâroet ve rahah ancak bn türlü anlayif ve yapışlann hergün daha mü kemmel oluşuna bağlıdır. Bu hakikati Türk cemiyeti herkesten daha iyi takdir eder. Utnumî Harpten sonra üısanlann dahil olduklan yeni hayatm en kafî yeniliklerinden biri şüohe yok ki tayyareefliğin millî ve miUetler aran & • (eminde işgal ettiği büyük mevld ol raoftur. tsrikbalin muhtemel muhare belermde denizaltı ve gökvürii sflâh lan mühim roller oymyacaktır. E*M den bildı"*imiz hudutiaruı deniz ve karaya taaüuk edenlerinde büyük deği siklHder vuku buldu, daha doSrusu hudotlar çoğaldı: Şimdi denîzaltlannı ve bilhassa bizi ihata eden havayi nesimmin gözlere hudutsuz gibi srorünen bütün sahalanm da nazan dikkate al mak Iâzim geliyor. Memleketin hava hudotlartm da emniyet ve »elâmette bulandurmak vazifesile karsılaytık. Türk Tayyare Cemiyetinm mençei Türk mflletmin en büyük bir fazilet nBmunesi olarak daima gözlerimizm ö • nünde dnrmalıdır. Malumdur ki ber mîllet gibi Türk milleti de teskil ettiği devletin bütün icap ve ihtiyaçlannı zaten yerine getirir. Devletin kendisme tevdi olunan vazifeleri görmesi içm muhtaç olduğu para millet tarafmdan verilerek bunun alınması ve sarfedil • mesi bütçe denüen hesap muvazenesinî teskil eder. Ve gene malumdur ki Türk rciUeti oldum olasıya müdafaa kuv vetlerine en büyük ehemmiyeti atfet • mek itiyadmdadır. Ordusuna ve donanmasına kıymet vermek hususu Türk milleti için tarihin en karanlık zamanla rtndan başlıyarak daima ön safta canh tutulrnu? bir haslettir. Türk demek kuvvetli demek, Türk demek hiç ol • mazsa kendisini müdafaa edecek ka • dar mücehhez kahraman demektir. Millî tstiklâl cidalimizin zaferle bitirilmesinden sonra Türk milleti gördü ki mîllî mSdafaası hesabına vergi olarak resroen ne verse gene az geleceği zannohman bir vaziyet ve bir duygn vardır. Tayyarecilikte henüz yeni idik, ve asnn bu en mühhn silâhını adeta alfabesinden bashyarak yeni baştan vücude getirmek mevkiindeydîk. tste Türk milleti bu vaziyet önündedir ki: Resmî vergi olarak verdüderimden bafka tayyare işile aynca kendün de ağraşacağnn! Karannı verdi. fşte 30 ağustosun büyük bayram gününde tes'it edeceği miz tayyare bayramı, büyük Türk mületinin tayyare ile hususî surette uğrasmak için yalnız kendi vicdanmın erm'r v e heyecanile verdiği bu kararın bav ranndır. Tayyare Cemiyeti işte bu karardan doğdu. O gün bugün millet bu karanna sadık, o yolda millî ve vatanî vazifelerini ifa edip gidiyor. Memleketin her vilâyeti ve her kazası simdiye kadar millet müdafaas.na bir veya müteaddtt yayyareler ihda etmiş bulunu yor. Tayyare Cemiyetinin yahıız bn sene orduya on üç adet tayyare vermis oldugunu düşünmek, bu çok ciddî millet isinin akmasa da damlardan daha bSySk kıymetli hamlelerle devam 'etmekte oldugunu görmege ve anlamağa kâfidir. Tutulan doğru yolda yahıız sebatla YUNUS NADİ (Mabadi açancu sahifede) Dil Kurultayı dün dağıldı Encümenler mazbataları ve yeni çalışma programı kabul edildi, merkez heyeti seçildi Manası anlaşılamıyan bir dostluk! Bulgar gazeteleri bize ateş püskürüyorlar! Dostlarımız Trakyayı zaptedip Akdenize inmeDil Cemiyeti Başkanlığına Saffet B. (Erzincan) intihap olundu. Hasari Cemü dikçe mücadeleden vazşeçmiyeceklermiş! Bey Tarih Cemiyeti namına çok heyecanlı bir hitabede bulundu Bulgar hükumeti niçin susuyor? Sofya (Hususî) Bulgaristanda yeni idare; mevkü iktidara gelir gelmez neşrettigi beyannamesinde devlet otoritesini bütün memlekette hâkim kılacagmı ve Makedonya, Trakya ve Dobrnca teskilâtlannın rouzır faaliyetlerine meydan vermiyeceğini bildiriyordu. Yeni hfikumetin bu beyanatı herkesi se • vindirmiştir. En sonunda Bulgarisatnda da arbk herşeyde ve her yerde komitalar değil ancak devlet otoritesi hüküm surecektL Fakat maalesef bu beyanat ancak Makedonya komitasına karşı tatbik e dildi. Makedonya komitası dağıtıldı, paralan, emlâki musadere olundu 800 den fazla azası Bulgaristanın muhtelif yerlerine sürüldü ve hâlâ komitanra şnndiye kadar tutulamıyan azası, gizli para ve emlâki aranmakta ve hemen bergun Sofyada muhtelif ev ve aparbmanlar polis tarafmdan basıl • maktadır. Buna mukabil Trakya komitasma ne yapıldı? Hîçbirşey! Komita Iftinci Kurultayın son gününden intıbalar: Yakarıda sağda: Büyük Gazi müzakereleri takip bayaruyo.lar (yanlannda Başvekil Pasa ve Dahiliye Vekili buiunmaktadtr.) S olda yeni merkez heyeti azalannm intihabından bir enttantane, orta Başkan Paşa neticeyi bildiriyorlar, Aşağıda tağdan Saffet, Hasan Cemü, Fazıl Ahmet Beyler natuklartnt t'â ylerlerken tkinci Dil Kurultayı dün son toplantnmı Dolmabahçede yaptı. Saat on dörtte Kuraltay Baskanı Kâzım Pafa ve yazganlan gelerek yerlerini aldılar. Gazi Hazretleri, refakatlermd* Başvekil Ismet Paşa ve Dahiliye Vekili Şükrn Kaya Bey olduğu halde salomı sereflendirdiler. Bu »ırada KuruHay mar(Mabadi befinci tahifede) Matbuatın siddetli ntfriyatuta göx yuman Bulgar hükumeti reiti Başvekil M. Gorgiyef faaliyetine devam etmekte, Bulgaristanm muhtelif yerlerinde muntazaraan içtimalanm yapmakta ve Kiç kims* kendisme dokunmamaktadır. Ostelik komita azaundan birçokları bugUr1 ;i hükumet tarafmdan muhtelif mema • riyetlere de yerleştirümjşlerdir! (Mabadi üçuncu tahifede) Iktısat Vekilimiz bugün Istanbula geliyor Celâl Bey yeni kontenjan kararnamesi münasebetile çok mühim beyanatta bulundu Ankara 23 (Hususî) tkhsat Vekili Celâl Bey, Istanbula gitti. tstasyonda Vekiller, meb'uslar, tktuat Vekâleti erkânı tarafmdan tejyi olundu. ruretlerin ifadeddir ve fevkalâde za • manlara mahsustur. Bu sebeple Cumhuriyet hükâmeti, kontenjan miktarlarmı memleketin hakikî ihb'yaçlanna cevap verecek şekflde çoğaltmağa ve sistemini ıslah ve basitlestirmeğe hususî bir ehemmiyet veriyordu. Bu defa üân ettiğimiz kontenjan listeleri meiTdeketin csatmalma» kabiliyetine göre normal haddini bulmuştjjr denilebilir. Bize bu imkânı veren, geçen senedenberi sda bir surette çalışarak devletlerle anlaşhgımız kliring su(Mabadi beşinci aahifede) Viyanadan Peşteye kadar at koşusu! 728 kilometro tutan bu, dünyanın en büyük mukavenıet yarışına Türk ekibi de girecek 30 eylulde V> yanada yapıla • cak beynelmilel binicilik müsa • bakalarına hü • kümetimiz de davet ediltnistir. Müsabaka 1 a r a 30 eylulde baslanacak ve 7 eylulde nihayet v e rilecektir. Bi; münasebetle Vı yanaya Alman • Bînicilik mektebi ya, ttalya ve kumandam miraFransanın millî lay Cevdet Bey Konku ipik ekipleri de davet olunmuştur. Viyana müsabakalanna binicilerimizin de istiraki takarrür et mistir. Bundan iki sene evvel Fransanın Nis sehrinde yapılan müsabaka • larda 60 musabık içinde ikincilik ve üçüncülük kazanan genç zabitleri • miz, binicilik mektebi kumandam miralay Cevdet Beyin idaresinde olarak uzun müddettenberi hazır lanmaktadırlar. Viyanaya gidecek takımımız Nise giden takımdan daba hazırlıkh bir halde gidecekler(Mabadi beşinci tamfeac) lş Bankasının on yıh Galatasarayda kunılack sergi nasıl açılacak? If BankaAinu onuncu yıldönü • münde Galatasarayda açılacak olan serginin hazırhklanna hummalı bir faaliyetle dü n gece de sachaba ka • dar devam edilmiştir. tkhsat Vekili Celâl Bey pazar göRÜ sergiyi açacak, bu münasebetle bir nutuk söyliyecektir. Küşat me • rasiminde bulunacak zevata gön • derilecek davetiyeler hazırlanmiftır. Bugün şehrimize gelecek olan Ikhsat Vekili Celâl Beyin sergiye ge lerek in^aatı tetkik etmesi muhte • meldir. KENDİ KENDİMİZI TENKÎT Celâl Beyin beyanatı Ankara 23 (A.A.) Iktısat Ve • kili Mahmut Celâl Beyefendi, yeni kontenjan kararnamesi münasebetile mü racaat eden Anadolu ajansı muhabi • rine aşağvdaki beyanatta bulunmuştur: 1 inciteşrm 1934 mart 1935 dev • resine ait olan yeni kontenjan karar • namesi çıkmıştır. Kontenjan, buhranm doğurduğu za HIIIIIMIHinUIIIIIIIIMinilllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIMniMlllllllllltMinMninilllllllllMIIIMIIIIIII Askerî bir heyetimiz Deniz Almanya nereye gidiyor? Iktısadî meseleler, evvelâ imparatorluk sisteminin avdetine, sonra da'muahedelerin yeniden tanzimi teşebbüsüne müncer olacakmış sporculuğumuzun geriliği Kızılordunun yapacağı manevralarda bulunmak îpere dün Sovyet Rusyaya hareket etti. Memleketimizin üç tarafı güzei de nizleıle çevrilmiç olduğu halde bu denizlerin kıyılatında oturan bizlerin deniz • eilığe karsı alâkamızın azlığma bakıla rak insanın deniz «ıporculuğunda geri değil de adeta hiç olduğumuza iddia edeceği gelir. Bir milyona yakın nüfuslu koca Is • tanbulda cumaian biraz da keyif çat mak için plâjlara gidenler istisna olu nursa günde bın kîsi bile denize girmiyor denilebili/. Nisbetsizliğin derecesi oyledir ki bu miktara az demeğe bile insanın dil' varmoz. Bu nisbetâ sıfırdan farketmek $>ııı~»ür. ts'anbulda böyle de başka sahil şehir ve kaiaba'aniT.ıda vaziyet başka tür lu müdür1 Ne f:c7er, maatteessüf bu işte ora'arı daha yaya ve daha yavandır. Deniz hayaıti ve denızde hayat vaTdır. Bu hakıkati ne zaman kavrayıp Hep birden bu carh âleme dort elle saîilacağız' Eu'ün kuvvetımizle resmî, gayri resmî bütün millî teşekküllerin dikkatlerını L u pek muhim noksan üze^ rıne çekmeğe lu/um görmüs bulunuyo njz. , * * Almanyada yapılan ve M. Hitlerin zaferile neticelenen reyiâmdan bir. intiba: Propaganda Naztrt rey atmaktan çtkarken Londra 23 (A.A.) Deyli Te İyi haber alan bir Anglo Sakson Ieğraf (Daily Telegraph) m Berlin müşahide göre, iktisadî meseleler, muhabiri bildiriyor: (Mabadi beşinci sahifede) Bugün Bizde eimento, maliyet fiat*eri yükaek olduğu için pahahdır. 4 üncü sabifemizde Sovyet Rusya • da bugünlerde Kızılordu tara fından büyük ma nevralar yapıla • caktır. Sovyet hü kumeti bu naünasebetle askerî bir heyetimizi manev ralarda bulunma1 ya davet etmiştir, Heyet etzalart vapurun güvertetindm Rusyaya hareket etmiştir. Askerî bir heyetimiz bu daveHeyete Fahrettin Paşa riyaset te icabet etmek üzere dün lima nımızdan kalkan vapurla Sovyet etmektedir. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog