Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi nci cüzü çıktı M t 62 ' um uriyel ^ HAYAT Ansiklopedisi na cilt hazırdır. Cüzlertnlzl Ur an ervel ciltletiniz NO 3 6 9 7 Telgra* n mefctup adres!: Cuntfıuriyet, Istânbjfl Posta kutusu: îstanbul, No. ' 346 Sflll 2 ! AJJUStOS 1 9 3 4 bjfl Telefon:. Başmuharrir ve evı. 22366 Tahrir heyeti: 24298, Idareive matbaa kısmile Matbaacüıfc ve Neşriyat Şlrkett 24299 24290 * V & . U A»a9xxıuııaj.xu vc CVA. <*6«?ou ı > u u u A JU ucjrt:w. ^n«vo, I U U C ^ v c uiALUAift &X3Uiu.9 i u a b u a a v u u v c » Ergani istikrazının Uçüncü ve son Tertibi atiye Vekâletimtzce Ergani istikrazuun üçSncâ v e son tertibi olan C serisi 30 ağustoate bir ay möddetle sahşa arzedilmek icm hazırlıklann ikma] edilmek üze • re olduguna öğreniyoruz. Müstakil Türkiyenm tnalî ve ikhsadî hayabnda taribi bir mabiyet ve ehemmiyeti haiz olan ba istikrazuı Uk *ki A ve B serileri anlayışh ve hamiyetli halkunz tarafradan bSynk bir rağbete mazhar ol • muştu. Tam tahvili ikmal edecek olan fiçüncü tertibin 30 agustostan iti • baren satişa çıkanlacagmı şimdiden haoer vererek bu tertib* dahi iştirak edeceklermde şüphc olmıyan vatandaşlanmızm şımdiden nazan dikkatlerini celbetmegi Iâzım ve faydalı boluyoraz. Yeni bir istikraz tertibine iştirak et • mek istiyecek vatandaşlarm da elbe* kendflerine göre yapacaklan haznrlık lar vardır. Ontm içir» bu mühim ve millî teşebböstm son parçasmdan herkesin vaktfle haberdar olması pek yerrâde bir is olur diye düıündük. Bu mfi nasebetle nvllî itfbar ve hadm bu sekli Szerinde de bir nebze tevakkuf edebiIiriz. Cutnhuriyet rejimimizin memleke • timizde yaratbgı barikalardan bir ta nesi de şhnendifercfliğimiz oldugu roalumdor. Cumhuriyetten evvel memle ketteki siınendiferlerin yalnız insalan degil, işletmeleri de ecnebi sermaye ve ihhsan elmde idi. tstîklâl cidalinde elinuzde olan şnnendifer parçalarmı kendimiz Jdare efanekten başlryarak girdigimiz şimendirercilik hayatmda Lo sandan sonra mşasta da geçtik, ve flk •enelerde ecnebi ibtısasmdan istifade «ttigimn mşacıhkta çok geçmeden mülî Sctidanmnm dahi pekâlft ve nw • vaftakiyetle ^JışabÜdigini görmekle bahüyar oldok. tlk inşaat V»«* vadeli ecnebi sermayesüe vapılıyordo. Bımlartn bit» azçok pabalıya malolmakta olduğunu takdir<de gecflunedflc. Vadelerin kısalıği tse muameleyi devlet baznesi besabına adeta pe»;n alısverişe benzer bir sekilde yürt'.tcjordtt. Acaba inşaah emin oldogo kadar kârh bîr is olarak millî sermaye/e a n e d e n v i miydik? Ara yerde aü3etin ikhsai ve tasamıfa ver» diği ehemmiyet bn yo'da bir tecriibenin nonvaffakiyetle neticelenebileceğ! hakkmda bise kuvvet ve kanaat ver mekte idî. tkbsat ve tasamıfun bu sek> E mffletimiz içm buyuk bir terbiye merhalesi idi, ve ondan tasarruf mahsulS servetleri sağlam devlet iratlanna ya tırmak arasmdaki mesafe artık pek asun sayilamazdı. Devlet iratlarmm mahiyet ve mana•mı anlatmak için Avrupada bu işm mazhar olduğu biiyuk rağbet hakkmda bir M keUmeKk malumat vermeliyiz. Avrupanm büyük küçiik bütün millet ve menaleketlerinde ahali arasında tasarrof fikir ve gayreti mevcuttur, ve oralarda herkes tasarrufunu kârlı isle • rîn esham ve tahvilâtma yahnr. Gene oralarda bu esham ve tahvilâtm en sağlana devlet istikrazlandır. Herkes ta • sarrufuna terdhan devlet istikrazlanna yahnr. Devlet istikraz aktederken koydufn şartlan harfi harfme yerine ge tirmeği kendi itibannm en esash sarh biKr ve oyle de yapar da onun için. Buna binaendîr ki Avrupada herhan gi bir devletin umuma arzettiği istik • rax Bç beş gün zarfmda hetnen daima istenflen miktann fazlasîle, hatta ba • zan iki üç nv'sli fazlasîle kaydolunur. Geçenlerde Bulsaristanda b : le yüz elli müyon levalık dahilî bir istfkraza 400 müyon levayı gececek bir ra^bet'e f»*' la talip çıkmıs olJul'unu gorm^tük. Cumburiyet hükumetimiz Utnurnî Harp içinde aktedilnus olan dahilî is* tncrazi kuvvetle tuthıktan sonra si mendiferlerimizin en fazla kâr getireceği muhakkak bir parçasmda halkın istirakiıu tecrübe etroek istedi. tste simdi son parçası sahsa arzedilecek o'an istikraz bu tecriibenin mabadi ve ta mamdır. Ba UtStraz için devletin koyduğu şartlar şunlardn: 1 tstikraz % 5 faizlidir ve yirmi sene zarfmda itfasi tamam olacakhr. 2 Bu istikrazla münhasıran ErgaYUNUS NADt (Mabadi Sçuncu »ahifede) 38 milyon kişi evet, 4 Naim Hazım Bey arapçanın türkçe milyon kişi hayır dedi den pek çok kelime aldığiını ispat etti İngilizler ve Fransızlar «Mühim olan M. Hitlerin Hatip tezini «Arapça bizim dilimizden çıkmıştı|. Bununla ögünmekte haklıyız. Çünkü dünyaya dil vermişiz, medeniyet vtilrraisiz!» sözlerile bilirdi kazannıası değil, dört milyon Almanın aleylıte rev vermesidir» diyorlar Berlin 20 Mösyö Hitlerin Başvekâle t l e devlet reisliği • ni şahsında ce metmesi içm yapılan reyiâmın neticeleri alın m»jtır. lntihap bürosu müdiri yeti neticeyi su şekilde bildir • mektedir: Kaydedtlen müntehip mik tarı 45,204,667 dh. Rey verenler 43,267,821. «Evet> diyen ler 38,124,030 Kurultayda güzel bir tez Almanyadaki reyiâmın neticesi it\ «Hayır» di • yenler 4,275,248. yüzde 10,1 L """'iarfa reyiâmdan evvelki propa ganda faaliyetmn oır intıba: Şimendife+lerin üzeri ne M. Hitlere rey verilmeai için yazılan ya zdar Müntehiplerin Boş rey puslalan 868,543. (Mabadi dördiincü aahifede) Reisicumhnr Hz. Um lamet Paşa ve Şükrİ Kaya Bey tezleri mlâka ile takip ediyorlar lldnd Dil Kurultayı dünfiçünciitop bi Recep ve Maarif Vekili Abidin, Zilantuını yaptu ö n sıradaki kanapelerde raat Vekili Muhlis Beyler bulunuyor du. oturanlar arasmda Fırka Umumî kâriSaat 14,10 da KurulUy başkanı Kikzun Pasafleyazganlar yerlerini aldılar. (Mabadi beşinei tahifede) Esnaf Bankası tahkikatı » ^ Takibat Iâzım geliyor amma, sadularnî^af kanunundan istifade edecekleri anlaşılıyor Istanbul Esnaf Bankasında lktısat Vekâleti namtna tahkikat yapan tktısat Vekâleti sirketler müdürü Cemal Ziya Bey tarafmdan Vekâlete verilen rapor tstanbul Adliyesine gönderilmistir. Diğer taraftan bu işîn tahkikine Dahiliye Vekâletince memur edilen îstanbul mmtakası naülkiye basmufettisi Tevfik Talât Beym Dahiliye Vekâletine gönderdiği fezleke de Vekâletçe tetkik edilmistir. Bu tahkikata göre Esnaf Ban kasmdaki vaziyet iki şekilde mütalea edOmektedir: Evvelâ bazı memurlar ve murakıplar hakkmda tak<*bat icra smı istflzam etmektedir. Fakat gene ba letkikata gore mesele af kanununun stimulüne dahildir. tkinci mesele de bankanm diğer tirket ve bankalar hakkındaki ahk?ma tâbi olmasıdır. Esnaf Bankası heyeti umumiyesi eylul ayı içinde toplanarak tasfiye karan verecektir. Odesabaşşehbenderi bi sene hapse mahkum oldu Kaçakçıhk cürmü sabit görüldü, Rauf Beyden 2371 Bra ağır para cezası alınmasuıa ve devlet hizmetinâen mahrumiyetine karar verilerek tevkif e^ Milletimizin büytdc Immiyetr Orduya 26 tayyare daha hediye ediyoruz j * » < < • ft . Tahkikatı lktısat Vekâleti namına idare eden Vekâlet çirketler müdürü Cemal Ziya Bey Yarınki harplerde milletlerin basma felâket ve afetler tam manasile havadan gelecek... Bu müthi» hakikat bütün milletlerin mütemadiyen rüyalarına giren korkunç bir kâbustur ki onlari gözlerini dört açarak tehlikeyi önliyecek ve vatanın hava hu dutlarmı koruyacak tedburl«ri (Mabadi beşinci tahifede) KENDİ KENDİMIZI TENKIT Dün mahkum olan ba&ehbender oto mobille Tevkifaneye giderken şapkanle yüzünü taklıyor, madalyonda Raaf Hayri Beyin portren luı iı m • •• • ••• ••«•ıııııif ııııiKiııifnnillinriIIIIIItllllllllItlIllllllllll II IIIMIIIIIIIIIIirillllllllllllllltlllll UIIIIIIIIIIMİIIIlllliltillltlllllllll lllll ••> • Haliçte bir facia oldu Düşen kızını kurtarmak için denize atbyan bir gemici kızile beraber boğuldu Adliye binası nerede yapılacak Insası mukarrer Adbye binası için birgun emnvaki karşisında kalacağı tnızdan korkuyoruz. Her yeni yapılacak binada tstanbulun güzelleştirilmesi nazan dikkate alınmak lâzımdır da onun için. Hele böyle büyıık bınalarm yal nız yerlerinde değıl, şekilleri üzerinde dahi çok titiz davranmaklığımız lâzımdır. Istanbula bir Adliye binasile berabeT bir de hiıkumet binası lâzımdır. Nıtc kun Istanbula lâyık bir de beledıye binasına ihtivaç vardır lstanbulun hiı kumet binası en giızel olarak şımdı bulunduğu eski Babıali veîrinde yapılabiKr, ve bu yapılmalıdır. Eğer Adliye binası da eski BabıaKnin usttarafındakı eski Poiis müdiri yeti sahasına, fakat iki uçlan her iki yan sokağa müntehi olmafe üzere, yapılrrsa orada pek güzel biT anfıteatr teşkil etmiş olabilir. Koca fstanbulun îçinde elbette b« lediyeye de güzel bîr yer bulunacak hr. . Rica ederiz bu binalar huausunda ve hususıle müstacel olan Adliye bi nasında rasgele bir kararın emrıvakii karşısında kalmıyalım Bu ısın ince elenip sık dokunulmağa değeri vardır hem de pek çok! •• Mehmet ve Tevfik Efendiler altışar ay hapse mahkum oldular Kaçakçıhk yapmak ve mahalli memuriyetinden mezunen tstanbu la gelirken kürk, havyar ve s&ira gibi birçok kaçak eşya getirmekla suçlu Odesa Başşehibenderi Rauf Hayri Beyle bu kaçakçılıga yardım etmek filile maznun konsoloshane kavan Tevfik ve muhacir Mehmet Efendilerin bir müddettenberi se (Mabadi dördiincü aahifede) ıniHiıııııtııııuıtııııııııııııiMiııııınıııııııuıııııiHiıııııııiNiııııııııntıııııııııııııııııiMiııııiMiııııııııınııiMiınıııınııııııııııtıııııııifiıııııııııııııııııııııı 25 gemi çalıştıran bir kaçakçıhk şirketi! Milyonlarca lira kıymetinde kaçakçılık yapan bu şirketin cüriimleri tesbit edilerek mahkemeye verildi Dün öğled'eiı sonra Haliçte Tersane camii altında bağh bulunan Kocaeli vapurunda tüy ler iirpertici bir facıa olmus, kazaen denize düşen dört yasın • daki yavrusunu kurtarmak isti yen bir, ba.ba, Yakaiıda tağda facia mahalli, solda Kocaeli vapuru (Mabadi Sinci. ve facia kurbatu Mehmet Efendi, asağıda Mehmet MahUedm) Efendinin zevcenle çocuk lart Hoditenin intikal ettiği ihtı&as mahkemelerinden biri şmda ecnebi tebaasmdan Diyago I Gümrük muhafaza teşkilâtı; ba j nof isminde bir zattn bulunduğu bir (Mabadi ikinei aahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog