Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 62 ncı cilt hazirdır. Cüzlerinizi NO 3 6 9 6 Telgraf n mektnp adresi: Cmnhuriyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul, No. 248 PaZarteSI 2 0 AfjUSttiS 1 9 3 4 bir an evvel ciltletiniz Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrlr heyetl: 24298, Idare ve matbaa kı$mlle Matbaacüıfe ve Nesriyat .Şirketl. 34299 24290 u m h u r i yet HAYAT Ansiklopedisi 6 V. J Dil Kurultayının ikinci günü Başvekilimizin Fransız gazetesine beyanatı «Bizim zaferimiz sade askerî bir zafer değil, yeni zihniyetin eski zihniyete tefevvuku, mütefessıh bir idareye karşı bütün bir. milletin ihtilâli idî» Bundan bir müddet evvel tnem • leketimtzde bir tetkik seyahati icra eden Pariste. münteşir l,Echo de Paris gazetesi muharrirlerinden M. Reymon Kartiye «Raymont Cartier» mensup olduğu gazeteye «Bugünkü Türkiyo serlevhası altında bir seri makale yazmaktadır. Muharrfr bu makalelerde Büyük Şef Gazinin dehasi ve rehberliği sayesinde yeni Türkiyenin ne büyük bir tekâmül devresi geçirdiğini kaydetmekte, Ankara ve tstaabulda kendisini bayran bvakan muhtelif müşahadeleri zikreylemektedir. M. Rey • mon Kartiye bu makalelerinden birini de Başvekil Ismet Paşa Haz • retlerile yaptığı mülikata hasret • miştir. (Mabadi altmct tahifede) lnküâplarımız ve L'Echo de Paris Köylümüzün yaşayış Dün Ahmet Cevat ve seviyesinin yükseltilmesi Saim Ali B. ler tezlerini Büyük Millet Meclisinin önümüzdeki açılışile müdafaa ettiler başhyacak yeni faaliyet senesinden itibaren bilhassa bu mesele ile uğraşılacak îkinci Türk Dtii Kurultayımn dankü toplantınndan bir intıba Ismet Paşa Hz. nin aon resimlermden biri Ismet Pş. bunu halli lâzım bir iş olarak hemen ele almak kararındadır rr Bilhassa Saim Ali Beyin tezi büyük bir alâka uyandırdı, Kurultay komisyonlarından bir kısmı bugün işe başlayacak Jkmci DH Ku rultayı ikinci toplantnmı d3n sa» 3nde Kâ&m Pf.mii başkanhğı akmda yapta. Celse b«y larkcn Reisicanı • hur Hazretleri r«fâkadermde Datt Bye VeMH ŞuÜH Kaya Bey olduga halde salonu s* • refMndirdfler v* mevkOerini ifgal ettiler. Yazganlar Almanyada reyiâma dün müracaat edildi Halkın her tarafta büyük bir ekseriyetle M. Hitlerin î:ar&rını tasvip ettiği anlaşıldı Berlbı 19 (Hu susî muhabiri mizden) Ma r«f*l Hinden burfttn vefatm dan sonra dey let r*ialigÛ* Baf. vekilliği sansm da cemetmis o lan M. Hitler, Alman milleti nin bu hususta ki reyini ve tas vibini almağa karar vermisti. Bütün Alman • yada ba sabah tan itibaren reylerin topLan masma başlandı. İlk reyler sa bahleyin *aat 8 de atıldı. Ber • linin bütün ao • kakları üzerm de gamah sa lip işareti bulu nan kınnızı bayraklarla ve harpten ervvelki an paratorluk a lâmeti olan si yah beyaz kirnuzı renkte Cttte: Şehrimizdeki Almanlar şirket vaparuna biner) lerken, altta: Kara tularmız haricine çıkmak ittiyen lerin pataportlartna bakıltyor dair hiçbir haber gelmemiştir. Bir bayraklarla süslenmişti. Hitlerci çok vilâyetlecde ahnan netkeler, milisler intihap daireleri önünde Hitterm karannı büyük bir ek mevki almışlardi. Şimdiye kadar hâdise çıktığına (Mabadi altmct tahifede) ••>»^v Foto: Namık Törh hoylumnun buğday ziraati bile amumî tttrette iptidaidir ve butün firaat istihtatterimizi hep ulaha mahtaç ifler mıymakta atla yanlış yohtar büyük düşüklükler bulımduğu roalum • aşvekil tsmet Pasa Hazretleridur. Bu bütün dünyaya şamil bir menin ba makaleye başlık yaptıseledir. Ziraat mahsulleri fiatlermi biz ğunız roevzuu başlıca mesele kendi başınnza yükseltmeğe imkân bulveya mesgale yapmak kararmda oldumuş olaroayu. O zorhığun ortadan kalğunu haber vermekle büyük bir sırn dırüması dünyanm bütün diğer menv vakitsiz açığa vurmak gibi bir hare • leketlerile beraber yapılabilecek bir kette bulunmuş olmıyacağımızı zan • iştir. Fiat düşüklüklerinin yükseltilmenederiz. Başvekilimiz Büyük Millet sine kadar köylü yaşayış sev'yesini kalMecHsnun son toplanhsmdaki nutkundırmak için bilhassa bizde alınabilecek da ba noktayı da ehemmiyetle ileri esaslı tedbirler yok değildfr. tlk tedbir •onnoştâ. Şhndi şu tek farkla mesele olarak gösterüecek fazla itina ve ihti canlanıyor: Köylü yaşayış seviyesinin mamlarla simdiki istihsalim:zi gerek yükseltilınesmi tsmet Paça Hazretleri keyfiyet, gerek kemiyet noktasmdan faîç vakit geçirmeksizra behemehal hal1 lâakal bir kat daha artırmak mümkün • li lâzım bir iş olarak hemen ele a dür. Fiatlerde hiç bir düzelme ol • niak azim ve kararındadır. Büyük Millet Meclisuım önümüzdeki açıhşile bas masa kendi başraa yalnız bu hal bile simdiki ziraat randımanımızm bir misil Iıyacak yeni faaliyet senesinden itiba artınlması demektir. tstihsal m : ktan ren bilhassa bn mesele ile uğraşüacaartmakla ş'mdiki neticenm iki katı fayğnu smdiden haber vermis bulunuyoda hasıl olacağı şüphesizdir. rnB. Memleket nüfusunun üçte ikisini köylülerimizin teşkil etmekte olduğu Yalnız klasik ziraat maddenvz olan düsânülürse Başvekilin ba programını buğdayı bile ele alsak bu görüşün bir Türkiyenin temelli bir ayaklanma siyahakikat oldugunu derbal kabut ve tesseti gibi telâkki etmekte hata olmadılim etmek mecburiyetmde kalıru. Filgı kolay anlasıhr. hakika bizden başka müterakki ziraat Köylü yasayıs seviyesinin yükseltilmesi bu stnıf halkımızın herşeyden ve herkesten evvel bilhassa kendisi için verimli bir çalışraa usulüne götürinırr sile başlıyabilecektir. Memlekstimiz ahvalinin tetkikinde Başvekil Hazretlerüe beraber şu hakikati biz de teslim ederiz ki Türk köylüsü basta bilgisizlik olmak üzere bir takım sebepler altmda cn fazla uğrastığı ziraat işlerinden alınması kabil meyvalan alamamaktadır. Türk koylüsnün buğday ziraati bile umumî surette iptidaidir, ve buğdaycı lıktan kuru ve yaş meyvacılığa kadar bütün ziraat islihsallerimizi hep ıs'.aha muhtaç ifler saymakta asla yanlıs yokfry. Ziraat isb'hsallerimizi cins itiba • rile ulah etmek ve mflrtar itibarile çoğaltmak simdiki halde bu meselenin ilk açma anahtarmı teşkil «tmektedir. Ziraat mahsulleri fiatlerînde, buhra•ı baslıca doğuran bir amil olarak, memleketlerinin bire 10 dan 25 e kadar varan buğday btihsallerine mu • kabil bizim ekinlerimiz''n verimi orta Iama maatteessüf bire 56 kadar birşeydir. Şimdi buğdayın zaten pek dıî • şük olan çok ucuz fiat'nden yapbğı mız şikâyetler verim miktannm bu azlığile daha ziyade actlasmaktadır. Ayni toprak sahasmda ayra çalısma m'ktarile bire 56 yerine 1012 alsak fiatlerin simdiki haddüe bile köylünün kazancım bir misli arhrmış oluruz. Bunun kayde lâyık büyük bir menfaat olduğunda kimin şüphesi olur? Buğdayı en büyük ziraat madderrMz olarak bir misal diye kaydediyoruz. Halbuki memlekette verim itibarile hiç olmazsa iki misline çıkanlacak ve paraya kalbi noktasmdansa iki mislini de geçecek pekçok mahsullerimiz vardır. YUNUS NADÎ (Mabadi Sçuneu tahifede) RtdmcumhuT Hazretleri, Dil Kamltaytnm toplantınnt da şereflendirdiler dan birisi evvelki gün konufulan [ larm kisaltilmış yazılısım okudu. Reis Paşa. buna birşey diyen olup olmadığinı sordu. Zabıt kabul e dildi. Reitlikten soz alan Dil cemiyei u mumi yazganı tbrahim Necmi Bey kürsüye geldi: « Dünkü sözlerim arasında iki noktayı unutmusum, dedi. Müsaade nizle arzetmek isterim. Birincisi, merkezin dil ve derleme işleri meyanmda dışan hizmetler tetkilâhmızdan bahset, m:ştim. Dışan teskflâtunu Halkevleridir. Bunlar dü ve derleme islerinde çok çakşbklan gibi Kurultay a da 44 aza ile iatirak etmlslerdir. Bu hizmet ve alâkalannı hem tebarüı ettiımek, hem de kendilerine teşekkür etmek iste • rim. Cumhuriyet Halk Fırkasmm kültür ve gençlik iflerüe yüksek alâkan ma Khndur. Bu vesile ile Fnkaya da şükranlarnm arzederim. İkmci nokta tezler arasında, Besim Atalay Beyin (türkçe ekler ve kökler) ishnli tezinHı zUcredilmemiş olmasıdır. Bunu arzederken kendisine de itizar • lanmı sunanm.» Bunu müteakıp, Berlinde Prusya Akademisi re:s!iğmden 'gelen tebrik telgrafı okundu, alkiflarla kabul olundu. (Mabadi altıncı sahifede) dunku ıııiMiııııiHinıııııııutuııııııııuııııııııı ıııııtııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııı*ıiıı«nnifiııit<ıııııiHiıııııııııııııııııııııııiuınııınııııtıııııııımıııııtıiM Kurultaym dmkS toplantumaan intibalar: Ahmet Cevat ve Saim Ali Beyler tezlerini madafaa eder ler, Kurultay azalarmdan Velet Çelebi Bey ecnebi profetörlerden birile görüşürken Uzakşarktaki tehlike Cenevredeki eski Japon murahhası «Mançuri bize lâzımdır, oradan kovnlmamıza miaaade cdemeviz» diyor Rana Beyin tetkikatı Vekil Bey gümrük işlerile meşgul oluyor, Galata gümrügünde yeni bir yolsuzluk meydana çıkarıldı ŞehrLmizde bu lunan Gümruk ve tnhisarlar VekiK Ali Rana B. bugünlerde bil hassa gümrük işlerile mesgul olmakUdr. Vekil Bey dün sabah gümrük teftis heyetim ziyaret ederek lakas yolsuzluklan ta v kikatmın son s? hası hakkmda Gümrtik ve lnh sarmalumat almıştır. lar VekiH Rana Bey Möfetti|loden mürekkep kom.syon takas tahkiktım bvr hafta>. kadar bitirerek evrakı Vekâlete gönderecektir. Eski takas komisyonu azasından Ticaret borsası komiseri Akfi Bey dün mütettişler tarafından çağınlmış, ifadesine müracaat edilmiftir. Bu suretle kömisyon azalarının ifadele>:nin alınması tamamlanmiftır. labkik heyeti, bu mesele hakkmda malu mat anna müracaat etmek üzere Tr.aret od»sı idare heyeti azalannı da çiğırmıstır. tdare heyeti azalan birkarç gün zarfında müfettişlere istedikleri izahatı vereceklerdir. (Mabadi dordüneu tahifede) SxH>yet Rtuyit iie Japonya arasında bir harp vesileti olman muhtemei gorülen Çin Sark Demiryollartndan bir manzara seyieı Çin değil Sovyet Rusya olduLondra 19 (A.A.) Milletler gunu bildirerek diyor ki: cemiyetindeki son Japon heyeti «Mançurinin temin ettiği mevadmurahhasası reisi M. Matsuoka, : dı iptidaiye ile mahreçler Japon Sunday Expressde neşrett ği bir (Mabadi dordüneu tahifede) makalede Japonyayı meşgul eden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog