Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

*Cumfwriyet 18 Ağustos Ucuz almak daima kârlı : değildir V M Mektep kooperatifçiliği Mnallim Hakkı Baha Bey tara fmdan fransızcadan tercüme edil mı'ştir. Kooperatifin mahiyctım ve ondan beklenen terbiyevî gıajreleri tama men izah eder. Bütün muallimlerin tetkik etmekri lâzım gelen çok kıymetli bir kitaptır. Fiati 25 turuştur. Ma'.baacılık ve Nfşriyat Türk Anonim Şirketi tarafından bastınlmışbr. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapılır. Kemerler.. Korseler..? Asri kadın, bütOn arzularında Oİduğu gıbı horse gıymek hutusunda da şahsıyetı arar Roussel muessesesı; tabıl gürellığı yukseltmek hususundakî gayrı kabılı taklıl san'atı ıtıbar* ile sıze cazıp ve •ütenasıp bir endam verecektır 4 numerolu katalogdan bir adet mecçanen göndermemize rnüsa» • de edinız. Lakle dü Franse Lise ve ortam'Jrtepler fraıuızca dersleri için Ali Nazima Beyefendi tarîfından telif edilen bu eser Ma • arif Vekâleti Celü^since mazhan takdir olmuş ve geçen ders senesinde mekteplerde büyük faydası göriile rrk mevcodu kalmadığı için yeniden basılmıstır. tkmal bn'ihanlan olm talebeye bütün lise ve ortamektep idarelerine tavsiye olunur. Birinci kısını 23 Ikinci kısını 34 üçiincü kısım 40 Muallim kumı 150 kunıstur. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapılır. Memleketimizde ilk defa nesrolunan bir eser 166, Boulevord Houscnonn İSTANBUL Beyoğlu Tünel Meydanı No. İstıklal Caddesı No. 3 8 5 Kar, tiefri ucuz, hem sağlam olan kumaslarındadır MUSEVI LISESI Beyoğlu, Kumbaraci Yokuşu lercuman sokak Telefon 41^84 Kayit ve tecdidi kayit muamelesi 5 ağustostan itibaren cuma ve curaartesıdcn başka hergün saat 912 arasında yapılııv Soğut panayırı Söğüt Belediye Reisliğinden: Söğüt panayırı, 7 eylul 1934 cuma günü Kasabada açılacak ve üç gün devam edecektir. Panayıra istirak edeceklerin, her türlü istirahati temin edilmîftir. Tafsilât el ilânlanndadır. (4821)' Isıktan doğanlar Fotoğrafçılığın, sinemacıhğın, çinkografinin en son trrakkiyattndan herkesm anlıyableceği bir lisanla babseder. Bütün gençlerin okuması zaruri olan bir kitaptır. Renkli fotoğrafm, renkli ve sesli rîlralerin tflgrafla ve telsizle resim nakleden makinelerin uzağı gbren fotoğraflann ve mücessem filmlerle saniyede bir milyon resim çeken cihazlann mahiyeti bu kitapta müteaddit resimlerie ve açık fennî ibare ile tesrih edifaniftir. Çinkograf ve tabı san'atlerinin e»aslan gösterilmiştir. 350 re»im ve 4 tablo ile nefi» *urette basılmıs büyük ve kıymetli bir esrirdir. Fîati yalnız 150 kurustur. Toptan satıs yeri tstanbul Cum huriyet matbaasıdır. KANZUK KÎOHSGTBE • SAÇ LOSYONU L Kepekleri izale ve saç'arı besliyerek dökülmesine mani o.'ur. Deposu: Kanzuk eczanesidir. Belli başlı ıtnyat mağa7alarında ve her ec?anede bulunur. Ihtar: Kanzuk saç losyonu mümasilleri gibi yağlı değildir. Tesiri kat'î ve rayihası lâtif bir losyondur. Sümerbank Yerli Mallar Pazarları İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 934 935 ders sene«i içîn mektebimize ahnacak talebenin kaydine b? ıanm>«tır. Açağıda yazılı vesaikle birlikte bir ittida ile müraca • at edilecektir. A Nüfus tezkeresi «Talebenin yaçı on üçten küçük ve on yediden büyük olmıyacaktır» R llkmektep çehadetnamesinin aslı. C Aşı çehadetnamesi. D Dört tane kartonsuz vesika f otografu " . ' E Müracaat ve kayit müddeti 18/8/934 günü akçamîna kadardır. MüsaLaka imtihanı 20/8/934 tarihinde yapılacaktır. (4525) ckı Belediyesinden: 2290 numaralı belediye yapı ve ybflar Eanununun dSfSOheS maddesı ahkâmına uygun olarak şehrimizin müstakbel plânı tanzim ettirileceğinden talip olanların fazla tafsilât almak üzere Ordu Belediyesine müracaatleri ilân olunur. (4665) Otomobilcilere NÜJDE Buketre Avrupadan geürdijim ' lâsaklerin Dr. A. KUTIEL Karaköy '1 opçular caddesi No. 3 3 PİTIMADI MİLLÎ I Bankasi : Adapazan türk ticaret Bankasıdır Adapazan Türk Ticaret Bankasımn Merkez ve Şubelerinin bulunduğu mahallerle memleketin bellibaşlı Ticaret merkezlerinde Yangın TURK SİGORTA ANONİM ŞiRKETi Nakliyat Fiat listesi: Heviduti 32X6 T. L. 65 Heviduti 30X5 „ 35 Heviduti 600X 20 m 35 4X75.19 T. L. 15 500X19 ., 17 4X50,21 „ 16 90 omper akümülâtörler 14 TUrk lirasıdir. İstanbul merkezi Karaköy, Yüksek Kaldınm, polis noktası arkasında Gebzeli Mı Rıza Bey, Bursa şnbesi : Yeniyol, meşbur Gemlik oteli karşisında 95 numaraJı mağazalantnızidr. ACENTALARI VARDIR TeL ITIV1AT istanbul Galata itimadı Mıllt Hanı Tdefon,41937 1 Eylul 934 ... tarihine kadar Bankaya asgarî yirıiıi beş lira yatırmış olmalısınız! Kumbara sahipleri... EYLÜL trılK BILÛMUM ECZANELERDF SATUJOt Ihtar t Işbu tenzilâth I lâstUderimizi arayınız 4 C" Cildiye ve CUMAPTESI A EHOS MJIT SALT mâtevfeüit rahatsızlıklardaa bastaliklari mütehassısı ZUhreviye • ! k Beyoğlu, Asmalımesçit, Bursa Pazan ıttısalınde Atlas Han Tel. 43353 Dr. İHSAN S Dr. ÇiPRlIT c T.B.1 Tito ve paratılo bastalıklanna tutulma mak için tesiri çok kat'l, muafıyeti pek emin bir aşıdir. Her eczane ve cza depoiannda bulunur. (.7 93) Cildiye ve Zühreviye mütehassısı TIFO ve PARATİFO AŞISI Dr. NURİ OSMAN Beyoğlu Elhamra apartımanı No. TEŞRINIEVVEL Dr. Zekâı iVluammer BAKTERiYOLOJİ Kız Feyziati Liseleri Erkek Resmî Liseiere muadelet hakkını haizdr LABORATUARI Her nevi kan tnuayeneleri (.Was sertnan, Kahn ilâ ) balgam, cerahat, ıdrar ve saır baktetiyolojı tahli ât ve arzu edilen hususl aşılar yapılır. (,'emberlıtaş, Güzel apartıman No. 4 Tel. 22CHF Sahip ve BaşmuharrİTt Yunua Müdürü: Hikmet Uatbaacüık ve Neşrtyat Münif Türk Anonim Nadi PAZARTE5İ Arnavutköy, tramvay caddesinde Çiftesaraylarda Kız ve erkekler için ayn tejkilâta malik, Ana sınıfı ile ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakiyetile tanınmıştır Kayit içfn herpin mektebc, veya Istanbul'da Yeni Postane arkasında Basıret Hanındt 13 14 nnmaralı Ozyol 'darehanesıne müracaat edilebir. 1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide sinde talihlerini denemek isleyenler Bankada asgarî 25 liraları bulunması lâzım geldiğini unutmamalıdırlar. Türkîye I Ş Bankası Vmuml ne&riyatt idare eden Yazı igieri Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir M*lctobin telefonıı : 36.210 • Ozyolun telefonu ı 24115 Senede 10 OOO lira mükâfat Şırketi Istanbıü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog