Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

' Com Aarivel •= 18 Ağustos 1934 Heybelide deniz bayramı Haydi imtihana! Şık hırsızkt İktısat ve tasarruf Ce Bir mağazadan kumaş çamiyetinin bir daveti... Ian iki kadın yakaland? Millî İktısat ve Tasarruf cemiyeti n>'n gönderdiği bir yazıdır. Sanayici lerimizin nazarı dikkaline vazediyoruz: «Millî tktısat ve Tasarruf cemiyeti tarafmdan Ankarada yaptırılmakta oIan Sergievinin insaatı ağustos nîha yebnde bitecektir. Bu bina Türkiyenin îlk Sergievidîr. Cumhuryetin on birinci yıldönümü nayi sergisi fle açılacaktnr. Cumhuriyet devrinin Türk milletine mes'ut gününde bn bina bir millî sa temin ett'ği mazhariyetleri söyle göz den geçirince insanın hayretlere düşmemesine imkân yoktur. Yükselmek için duyulan her yeni ihtiyaç biiyük çalış maiar, fedakârhklar, azimlerle zail oluyor. Yeni bir ihtiyacı karsılıyan bir fabrikanın küsat resmini bugün yaparken diğer gün de yakın bir atide dı'ğer bir ihtiyacımızı karşılıyacak bir fabrikanuı esas resmini yapıyoruz. Günleri mizi hep boyle millî sanavinvzi yuk selten mes'ut hâdiselerle kaydediyo ruz. lfte Mill tktısat ve Tasarruf cemi • yetinin Cumhuriyet bayramının on birinci yı'dönümü günü açacağı Sergi evi de bu varlıklar arasmda sevinçle kaydedilecek bir eserdîr. Millî tktısat ve Tasarruf cemiyeti • nin bu eserini yerli mallanmtz ziynetliyecektir. Biiyük ve küçük erbab* sanayiimtzin boyük devlet merkezimiz • deld bu ilk Sergievmde kendi mallannı daha doğrusu Törkfin smaî azmnd, kabOiyetini, kudretini göstermeleri lâzundır. Erbabı sanayiimiz sağlam, te • miz, güzel mallarile bu sergide kendilermi göstermelidirler. Cumhuriyetiıı feyizli ve kudretli ve himayeli idare • Beyoğlunda garip bir bırsızhk vak'ası olmuftur. Çok temiz giyinmiş iki kadın evvelki gün aksamü • zeri Beyoğlunda Baker mağaza sma giderek kumaş dairesine ?ir • mislec ve birkaç top kumaş indirt mislerdir. Hammlardan biri kumaşlan be ğenirken diğeri de bir aşağı bir yukan gezinmeğe koyulmuş ve sözde kumaş mtihabnn öbürüne bırak miftır. Aradan yarnn saat kadar geç mtş, fakat kumaşlan ürtihap eden hacran bir türlü birşey beğenme • miştir. Bu «ırada diğer hanım: Abla, anlaşilan aradığıni bu • lamadm, vakit gecirmeden başka bir mağazaya gid'elhn, demiş ve her ikisi de kapıya doğru yürümeğe başlaımslardir. Bu sırada mağaza me • murlarmdan biri hanımlarm önüne geçmiş ve ablast kumaşlan tetkik ederken mağazada gezmen kadma hitap ederek: Ablanız hammefendi kumaş Ianmızı beğenmedi, fakat siz be • ğendmiz, aldığımz kumaşuı parasuu verin de öyle gidin d'emiş Te raftan almıp ta kolundaki marrtonon altma saklanan bir top ipeklî kumaşı meydana çıkarmıstır. Bunun üzerine her iki şık hanım polise teslim edihniştir. Yapılan tahkikat netkesinde bunlarm sabıkah htrsızlardan Hayriye ve Zeliha olduklan anlaşılmif ve ikisi de Adli • yeye verihnistir. sine karşı •anayicîlerinriz için bu ea kıymetli vazifedir. Sanayidier haydi bakalun sergiye! Haydi imtihan meydanma!» İstanbul Mıntaka San't Mektebi Müdürlüğünden: Mektebİmizde eylul 934 mezunîyet ve ikmal imtihanlarına 1/9/934 tarihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. tkmale kalmış talebenin 1/9/934 te mektepte hazır bulunmalari lâzımdır. İkmal imtihanları esnasında hasta olduklarını tabip rapo rile ispat edemiyenler; sınıfta ipka bırakılırlar. Derslere 1/10/934 tarihinde başlanacaktır. Sınıf geçmiş olanlar, 1/10/934 tarihinde mektepte hazîr buluna caklardır. (4645) istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: FERİKÖY Muhammen bedeli Lİra Müaabahcdan takip eden (Birinct sahifeden mabat) şudur: Erkekler atlama: Sadi Bey Fenerbahçeli 27 puvanla birinci, Şefik Bey 3dncL Gençler atlama: Necdet Bey !. S. K. birinci Hidayet Bey Fener bahçe ikîncL Bayrak yarışı: Beykoz birinci t. S. K. ikinci. Hannnlar bayrak: birinci Fener • bahçe, ikinci t. S. K. 100400 bayrak t. S. K. birinci. 400 metro serbect erkekler: Toma Beykoz birinci, Salâhattin Heybeli ikinci. 100 metro serbe«t erkekler: Nihat Galatasaray birinci, thsan Heyoeli ikinci. 50 metro kurbağalama: Galip Bey Fenerbahçe birinci. 100 metro strtüttü: Sadi Bey Bey. koz Mrmci, Metin Bey Beykoz i • kinci. 100 metro kurbagalama: Hal dun Bey Beykoz birinci, Muzaffer Bey Beykoz ikincL 100 metro kurbağalama kızlar: Hamiyet Behçet Hanm t. S.K. bi • rinci. 50 metro kurbagalama kızlar: Süheylâ Hamm Fenerbahçe birinci. 100 metro serbest haoımlar: Matmazel Lala, Fenerbahçe birinci Jale Hüsnö Hanım. t. S. K. ikinci 50 metro Matmazel Hunger î. S. K. birinci padilbot 3 dakikada Cemal Bey birinci. Yatiar: Berberyan Beyin tnci ismindeki yatı birmci, Bülent Beyin BUlendi ikincL Ufak yetkenliler yola «raıfı Harun Beyin Coşkunu birinci. Bfiyük sandallar Verno birinci, Damya ikinci. KSçfik sandaüar: Nobar Beyin landalı birinci. Hejrbeli re Moda tutopu maçında $eyîrcilerden bir gntp Modahlar galip. Yanşlardan sonra Adaları Güzelleştinne cemiyetinden doktor Esat Bey bir nutuk söylemiş ve muvaffakiyetlerinden dolayı sporcuları tebrik etmiştir. At yarışları Yanş ve I»lah encümeninin ter • tip ettiği yanşlara Veliefeıvdide dün devam edilmiştir. Birinci kosu satıs koşusu 4 yaşından yukan yarım ve saf kan Arap hayvanlarına mahsus. Mesafesi 2000 metro, ikramiye birinciye 120 lira. Tevfik B.m Sadası birinci, Salih Pş. nın Serdan ikinci, Karacabeyli Derviş ücüncü. tkinci koşu: 4 yaşından yukan yerli ve yarnn kan Ingiliz hayvanlanna mahsus, mesafe 2400 metro, ikramiyesi 410 lira. Karacabeyli Rürtem Efendinin Sehası birinci, Precı* Halim Beyin Semiri ikinci, gene Rüstem Efendinin Nonası ü çüncü geldi. Üçüncü koşu: Saf kan tngiliz taylarına mahsus mesafesi 800 metro, ikramiye 785 lira. Fikret Beykı Tomrusu bkinci, Erolu ikinci, Istiranca üçüncü geldiler. Dördüncü koşu 4 yaşından yukan tngiliz hayvanlarına mahsustu. Mesafe 2400 metro, ikramiye 730 lira. Prens Halim Beyin Ranflonu birinci, Akif Beyin Bekân ikinci geld'üec. Beşinci kosu: Beş yasından yu • kan Arap hayvanlarına mahsustur, mesafe 1800 metro, birinci ikramiyesi 155 lira. tzmitli Şevket Beyin Neri • manı birinci, Ahmet Efendinm Ley • lâsı ikinci, İsmail Efendmm Serveti üçüncü geldiler. Profesyonel güreş müsabakalarına dün başlandı fkincikisim mahailesi eski Kâğıthane 1500Peştn yeni Fransız mezarhğı çıkmazı soka para ğında 2 oda, bahçe ve kuyuyu mfiş ik temil 2 numaralı ahşap hane ile 4 nu maralı kârgir dükkân 150 » ÇAKMAKÇILAR: Valdehanı birinci kapı alt kahnda 4 ve 4/1 numaralı mahal a : Valdehanı birinci kapı alt kahnda 3 200 » No.h dükkân » : Valdehanı birinci kapı alt katında 3/1 200 » No.h yazıhane » : Valdehanı birinci kapı alt kahnda 3/2 150 » No.h yazıhane : rülbentçihüsamettin mahalîesi Um 600 » AKSARAY ran sokağında eski 2 ve yeni 4 numaralı hane 000 » : Hacıisa mahallesi Hafaflar sokaırında BALAT eski 2 ve yeni 2/1 numaralı dükkân : Yenimahalle Serbethane sokapında 450 » BEŞİKTAŞ 6 oda, 2 sofa, 2 halâyı müstemil 25/27 eski ve yeni 35 numaralı hanenin 1/4 hissesi : Yenimahalle Serbethane sokagmda 28 eski 25, yeni 33 numaralı 112 metro murabbaı arsanın 4/1 hissesi t Caferağa mahallesi Rizaiye sokağın 2250 KADIKÖY da 37 numaralı hanenin varı hissesi KAPALIÇARŞ! : Kürkcüler caddesinde 20 numaralı üç 132 katlı kârgir dükkânin 300/33 hissesi ÇAKMAKÇILAR: Dayehatun mahallesi Sümbüllü han 30 orta kahnda 17 numaralı odanın 5/1 hissesi » t Dayehatun mahallesi Sümbüllü h*n 120 orta Vatında 18 numaralı odanın 5/1 hissesi \ t Oavehatun mshallesi Sümbüllü h«n 120 » orta kahnda 19 numaralı odanın 5/1 hissesi Yukandflki mahaller hizalarmdaki kıymetler üzerindçn>19./8/934 pazar günü saat on dörtte açık arthrma suretile sahlacakhr. tsteVlilerin pey akçelerile müracaatleri. «M.» (4212)' süleymaniyel ler Bursada galip Bursa 17 (Telefonla) Buraya gelen Süleymaniye futbol takımı Bursa sampiyonu San'atkâran takımile bugün Gazi stadında bir maç yapmıshr. Maç çok güzel olmuş, Süleymaniyeliler 42 galip gel • tniflerdir. I Emlâk ve Eıjtam Bankası ilânları \ Taksitle satı)ıW arazi Dünkü güreflerden bir intiba Dün yapılan güreşler şunlardır: Şehrimize gelen muhtelif mil Portekizli Olivriala üç dakika letlere mensup ağnsiklet profe» elli saniyede Macar Suradiyi yen • yonel güresçiler arasındaki müsa miştir. Romanyah Kirkup, on yedi bakalara dün Taksim stadyomun • dakika on bir saniyede Estonyah da başlanmıştır. Taksim stadının Ragoya yenilmiştir. Fenlândiyalı ortasına bir ring kurulmus, güreşGuttanen, üç dakika dokuz sani ler bunun üstünde yapılmıştır. Güyede Ukraynah Sübuşkoyu yen • reşler, burada tadil edilen profesmiştir. Çekoslovakyah Vavra on seyonel nizamnameye göre yedişer kiz dakika otuz bir saniyede Rodakikadan üç devre olmak üzere manyalı Drogi Canoyu yenmiştir. icra edilmiştir. Dün greke romen Beşinci müsabaka Macar Nagi ile olarak beş güreş yapılmıştır. Çekoslovak Fişer arasında yapıl • Amatör güreşlere hiç benzemi • mış ve berabere bitmiştir. yen ve insanda garip hisler uyanMüsabakalara bu gece saat dodıran bu müsabakalan, bu güreşçi grupunu şehrimize getiren ve on • kuzdan itibaren Taksim stadyo • lann meneceri olan bir zat kiare munda dr"am edilecektir. Bu gece etmiştir. Profesyonellerin nizamna serbest gür«. '»T yapılacak, bunlara mesine göre sayı hesabile mağlu Mülâyim pehlivanla, Tekirdağlı biyet yoktur, galip gelmek için de Hüseyin pehüvan da girecektir. rakibinin omuzlannı üç saniye yerGece yapılacak maçlann iyice göde tutmak lâzımdır. 21 dakika rülebilmesi için kuvvetli elektrik zarfında yenişemiyen güresçiler berabere kalmaktadırlar. tertibatı yapılmıştır. rür gibi oldu. O saniyede arkasmda bir çatırdı işitti ve kendisini mü dafaa için vaziyet almasına imkân kalmadan kuvvetli bir kol boğazına yapıştı. Koı kumç bir ses gürledi: Beyaz adam, seni bekliyor dum. Gebereceksin. 13bir insandan ziyade yırtıcı bh hayvana benziyordu. Selbi herifin boş böğrüne bir yunnruk salladı. Sonra tabancasına davrandk Fakat geç kalmıştı. Juma, Selbinin ateş etmesine vakit kalmadan yıldırım gibi bir süratle ağaçlar arasına daldı, kayboldu. Biraz sonra alabildiğine uzaklaşan bir otomobilin gürültüsü duyuldu. Selbi bir müddet dmlendikten sonra yoluna devam etti. Ormanın içinde bir takım sesler yükseUyordu. Acaba hâkim Varen kendisini mi anyordu? Bu ihtimali düşünen Selbi bulunduğu mevkii anJatrnak için haykırdı. Sesler kendisine doğru yaklaşıyordu. Şimdi daha ziyade vuzuh kesbetmdşlerdi. Bir adam muttasıl bağınyordu: Hâkim Varen... Hâkim Va ren. Siz misiniz, hâkim Varen? Selbi cevap verdi: Hayır, ben Selbiyim. Bağıran adam nihayet gözüktü. Oı man bekçilerinden biriydi. Hâkim sizi anyordu, dedu Onu görmediniz mi? Esas No. 615 Mevkii ve nev'i Jeminat Çnpıcıda 52 harita No.h 7569 meh*o mu rabbaı arazi 100 Yukarıda yazılı arazi taksitle ve pazarlıkla sahlacağından taliplerin 21 ağustos 1934 tarihine musadif salı günü saat onda Şubemize müracaatleri. (4857) Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: 1 Yüksek Mühendis mektebine lise mezunları alınır. 2 Kayit muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşamba gün!erine münhasır ohnak üzere 1 eylul 934 tarihinden 22 eylul 934 aksamına kadar yapılır. 3 Taliplerin hüviyet cüzdanı, lise ve aşî şehadetnameleri ve altı adet fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak 22 eylul 934 akşa • mma kadar mektebe müracaatleri lâzımdır. Sıhhî muayene mektep doktoru tarafmdan yapılır. 4 Meccanî leylî olmak istiyenlerin miktarı mektepçe kabulü takar»ür edecek adedi geçerse aralarında müsabaka imtiham icra ediür. 5 Daha fazla malumat almak istiyenlere muktazi posta pulu yollandığı takdirde kaydi kabul şartlarından bir adedi gönderilir. Selbi titredi: Onun beni karşılamağa çı^tığına emin misiniz? Eminhn. Yarım saat evvel ona rasgeldim. Bana istasyona gi • deceğini söylemişti. Sonra uzaktan uzağa bir takım gürültüler işittim. Me«vak ederek kendisini aramağa başladım. Selbi telâşlı bir sesle emretti: Çabuk bh fener bulunuz! Haydi durmayın. Aramaya devam erfeceğiz. Orman bekçisi biraz sonra ya nında hâkim Varenin uşağı ile bir başka adam olduğu halde geri geldi. Her üçü de birer fener almıslardı. Selbi: Bütün çalılıkları arayınız, dedi. Taharriyat uzun sürmedi. Selbi bir feıryat işittL O tarafa doğru koştu. Hâkim Varenin cesedi bir ağa cın tfibinde hurdehaş olmuş bir çe kilde yatıyordu. Elbiselerinin par çalanmış olması onun kendinî son nefesine kadar müdafaa ettiğini gösteriyordu. Selbi diz çökoek cesedi muayene ettL Elbisesinin bütün cepleri bomboştu. Bekçilerden biri zabıtaya haber vermeğe koştu. Selbi diğer iki adam: cesedin yanında brrakarak hâkimin evine doğru yürüdü. Evin bütün pencerelerî açıktu Fakat ortada hiçbir dağınıklık ol maması oraya bir yabancının gîrmediğini gösteriyordu. ı Selbi bilhassa kütüpanede uzun müddet kaldu Yazıhanenin üzerinde eski bir takım adliye mecmua • lacı vardı. Bunlarm yanmda üzerin de bir takım notlar bulunan bir kâğıt bulunuyordu. Selbi bu notlara dikkatle göz gezdirdi. Avustralya* vaktile rüyet edilmiş bir davaya aittiler. Mücrim olarak Kenton ve Klark isimli iki adamın ismi geçiyordu. Notlann ihtiva ettiği esaslar şun lardan ibaretti: tKenton yüzak merakhaı bir a« damdır. Tevkif edildiği zaman üstünde bunlardan altı tane bulun rnufttu. Bu yüzükler Avustralyaya mahsus bir nevi kıymetli taşla MVSlüdürler. Kenton çenesinin alttnda iyi olmaş bir yara izi taştr. {Mabadl var) Padilbot mütabakatına giren »porcular Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallas Terctime eden: Omer Fehmi 18 kat Bidley ocmanının içinden ge • çetı yolu takip etmeniz lâzımdır. Bana bu yolu tarif eder mi siniz? Şefdögar yolu tarif etti. Selbi bu kestirme yolu mükemmel bir fose zannetmişti. Sarp bir keçi yolu olduğunu görünce muntazam yoldan gitmed'iğine pişman oldu. Mehtap vardı. Bir bülbül tatb tatlı otüyordu. Fakat ormana gir dikten sonra manzara birdenbire değişiverdi. Ağaçların sıkhğı yüziinden mehtap yolu aydınlatamıyordu. Hei' taraf zifirî karanlıktu Selbi bu karanlık içînde bir aralık önünde içilen bir »igaranm kızıllığını gö Cinayet Selbi çabalarken mutaarnzın bileklerinde kalm demir bilezikler bulunduğunu farketti. Canavar yalnız boynunu tutuyordu. Ayaklacı serbestti. Selbi son bir gayretle bütün kuvvetini topladı ve sağ ayağile canavarın ayağına müthiş bir tekme attı. Darbe herifin ayak kemi ğine raslamıştı. Canavar acı acı haykırdı. tkisi de sacmaşdolaş yere yuvarlandılar. Jutna altta idi. Bu anî düsüş onu şaşırtmıştu Selbi bir iki saniye süren bu şaşkıniıktan istifade etti. Sıçrıyarak ayağa kalktı. Biraz sonra Juma korkunç bir haykırısla tek rar üzerine atıldığı zaman kendi n« tamamile hâkim olmuftu. Juma Hâkim Varenin evi buradan <ıekadar sürer? • Tahminen yirml dakika. Fa •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog