Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

". ff Fl'f f \ 1/ *"i TELGBAF HABERLERI Müthiş bir fırtına ve doiu Bükreşte 40 sokak ve bin ev su aîiında kaldı, Burgaza da müthiş dolu yağdı ve tahribat yaptı Bükreş 17 (A.A.) Dolu ile karışık fırtına neticesinde Bükreşte kırk sokak ve bin kadar ev su altında kalmıştır. Itfaiye neferleri yıldı rımdan ileri gelen yangınları sön • diirmek için yüzlerce defa müda • haleye mecbur kalmvlardır. Bir kifi boğulmuş, üç kişi ağır surette yaralanmıştır. Fırtına memleketin muhtelif mıntakalarmda mühim tahribata sebep olmuştur. Sofya 17 (A.A.) Karadeniz deki Burgazda dolu ile karışık müthiş fırtınalar on yedi saat devam etmiştir. Telgraf direkleri yıkılmış, elektı.ik telleri kırılmış, ağaçlar köklerile birlikte yerinden cıkmış ve çatılar uçmuştur. Rilhassa 15 dakika çok şiddetli dolu büyiik tabri bata sebebiyet vermiştir. Dört yüz gram ağırhğında doluya tesadüf e* dilmiştnr. Şehir karanlıktadır. Za • bıta birkaç gün halkı sokağa çık maktan menetmiştir. Hasarat çok mühimdir. Fakat insanca zayiat yoktur. GUNDE i haklı BUJ Gazette lurkiye, eski lürkiye değildir! ««»mımınııınmıllinilininilllllintlllHllllllllllilttuuH > Almanyada reyler yarın toplanacak Hitlerciler her tarafta faaüyete geçtiler Berlin 17 (A.A.) M. Goering, maiyetinde bulunan bütün memurlan reylerini, «tek rris, tek Alman • ya» vecizesini yerine getinnek ü zere pazar günü M. Hitlere ver • meğe davet etmiştir. Harbinde yeni bir hâdise Sovyet ceneral konsolosu hakarete uğradı Moskova 17 (A.A.) Beyaz Ruslardan bir Mançukuo polis memuru, tedavi için Moskovaya gitmekte olan Sovyet Rusyanın Harbin jeneral konsolosuna karşı tahrikâmız ha • reketlerde bulunmus ve ancak konsolosun sogukkanlılığı neticesinde • dir ki mesele hiçbir fena netice tevlit etmemistir. Harbin jeneral kon«olos vekili, Sovyet jeneral konso • losuna karst yapılan bu hareketi, Mançukuo hükumetinin siyasî mümessili nezdinde protesto etmiştir. Harbin gazeteleri Pograntiçnaya istasyonundaki Sovyet konsolosluğu aleyhinde tahrikâmiz ithamlan ih • tiva eden yeni bir haber nesretmektedirler. Konsolosluk ve şahsan konaolos mezkur istasyondaki Japon asketrî heyetine karsı müsellâh taarruz tertibatile itham edilmektedir. Harbinin iyi malumat alan mehafili matbuatta intişar eden bu tahrikâmiz haberin Harbindeki Japon askerî heyeti tarafından ilham edildiği hakkında sarrh deliller mevcut oldu • gunu teyit eylemektedir. M. Friehin nutku Berlin 17 (A.A.) Arayı u • mumiye faaliyeti münasebetile dün M. Frich, Leipzigte bir nutak söy emis ve M. Hitlertn şahsî meziyetIerinden bahsetmiştir. Sonra harici siyasete ve bilbassa Avusturya <i • yasetme temas ederek demistir ki: « Alman mOletinden arzulan hTâfma aynlmu olan kardeslerinuzi düfünmekten vaz geçemeyiz ve geçmiyeceğiz.» Harbin gazetelerinin neşriyatı Sabık Kayserin kcmaatleri Amsterdara 17 (A.A.) Hol landa ajansmın Doorn satosundan aldığı tnalumata nazaran sabık Kayser, Hindenburgun vaziyetna mesini ve bilhassa Alman impara torluğunun yeniden ibyan hakkındaki kismı büyük bir alâka ile o • kumuştur. Sabık Kayser, vasiyet • namenîn ikrnci kısmını pek o ka • dar beğenmemiştir.Zira sabık Kayser, hâlâ Hohenzollern ailesinin Almanyaya eski satvetini verebileceğine kanidir. Fakat şimdiki halde Almanyada Itnparatorluğun yeniden tesismin mezvuu bahsolamıyac?ğına da aynî suretle kani bulunmaktadır. Buğday konferansı Buğday vaziyetinin ko!ay kolay değişeceğîne ihtimal verilmiyor Londra 17 (A.A.) Buğday konferansı dün ögleden sonra aktettiği !çtimada buğday Utihsalâtını piyasa ih • tiyacatına uydurmağa matuf usullerin müzakeresine devam etmistir. Amerika murahhası geçen seneki znyif mabsulden sonra bu seneki fena mahsulün Amerika hükumetini tedbir ler ittihazınn mecbur eden vaziyeti değiştirdiğmi bununla beraber diğer bükumetler tarafından da ayni maksatla vaki mesaiye devam edilmek şartile Amerika hükumetinin ekîlen sahanın geçen sene tahdit edüen vüsati teca • vüz etmemesi için tedbir ittihazına amade olduğunu söylemiştir. Müteaddit heyeti murahhasalar da buğdaym kontrolu hakkında beyanatta bulunmuşlardır. TürkJapon ticarî anlaşması Ankara 17 (A.A.) Japonlarla lınza edilip sureti evvelce Türkofis fubelerine, Ticaret Odalanna ve takas heyetlerine gönderilmis olan ticarî anlaşmanın 26 temmuzdan itibaren mer'iyeti tcra Vekilleri heyetinee tasdfk kılımnıstır. asamun üstünde, yığınla mektuplar var. Hepsi de aşağı yukan ayni şeyi mevzuu bahsediyor. Şairin ded*iği gibi: tHepsinin maksudu Trtr amma rtoayet muhtebj\* Dükkânların erken kapanması karar altına alınaiıdanberidü., şikâ yetlerin ardı arası kesilmiyor. Bunları okudukça da, Nasrettin Hoca merhumun şu fıkrasını hatırlıyo rum: Hocayı bir gün, kasabada öien kadının yerine vekil yapmışlar. Gitmis, makamına geçmiş, oturmuş. Ilk olarak karşısına çıkanlan davacıya: Anlat bakalım! demis. Herif, kendi noktai nazarına gSre iddiasını uzun uzadıya şerhet • mis, Hoca, dinlemi».. d'inlemis: Haklısm! demis. Bir de öte tarafı dinlemek lâzım değil tni? Müddeaaleyh te, dili döndüğü kadar, kendini müdafaa etmis. Hoca, ona da: Haklısm! diyince, mahkeme kâtibi ayağa kalkmış: Efendl hazretleri! demiş. Bir davada iki tarafın da haklı olma • sına imkân yoktur.. lyice düşünün de, yalnız bir taraf a hak veriniz. Hoca, bu sefer de kâtibin yüzüne bakıp: Sen de haklısm!.. cevabıru ver* mis. Onun gibi, ben, okuyucularım • dan gelen, bu husustaki sikiyet mektuplarının mündericatına vukuf peyda ettikçe, içimden, onlara: Haklısınız! diyorum. Sonra, Belediyenin verdigi çok musip kararı, tatbik hususund'a çektiği müskülâtı düşünerek: Belediye de haklı! demekten kendimi alamıyorum. Fakat.. Elime gelen sikâyetlerin içerisinde meseli, halkın temizlik ve istirahatine hizmet eden dük kânlann istisnaî vaziyeti Belediye kararında tasrih edilmisken, ber • ber dükkânlarının bazı semtlerde saat 19 da ve gene bazı semtlerde saat 21 de kapattarıldığı ve hatta Beyoğlunda kapanma saatinin ta • mamile esnafın ihtiyanna bırakıl dığı ve tütün satan bakkalların, tütüncülere bahsolunan müsaadeden istifade ettikleri gibi o kadar makul ve mantikî olanlan var ki, bunları nazari itibara alarak, burada mevzuu bahsetmekte ben de ken • dimi haklı görüyorum. Şu isi bir yoluna koyamıyacak mıyız, acaba?. ERCÜMENT EKREM Worcesterin mühim bir yazısı... Teknik tahsil teşvika mazhar oluyor. P<muk ve yün sanayii üç misli fazlalaştı. Un Khalâtı on senede SS milyon libreden sıfıra düstü. Umumî krodi tanzim edildi. Vakt'e çok fevzli olan i • pek sanayi'ne tekrar can verildi. Ye • n' plân büyük bakır, petrol, demir, kö. mür ve manganez menabiinin işl'tmesinin modern bir sekle sokulmasını ve : su kuwetlerin n elektrikleştirilmesini istihdaf ediyor. Bunlann hepsinm yapıldığı m^mle • kette bund'n on beş sene evvel ne fabrika, ne umumî tahsil vardı. Bir tek zengin, fakat iyi idare «diinvyen sanayi tütvncüKikHi. ŞimTndiferleri bakımsız • dı. tslâmın dinî kontrolu kadını aşağılatıyor ve asağı smıflan hiç sayıyorlar. En mühim nokta belki de şundadn ki, vpktHe muhtelif menafi pesinde kosan hiWîn anasır Cumhuriyet idaresme sa • dıkhr. Beş senelik plândan sonra Rusyadan sekiz milyon dolar istikrazı v« Türk gençlermin Rus rabrikalannda bir te tefcba seyahati yapması Sovyetlerin Türkiyedeki nüfuzunun diğer nüfuz lara trJtaddümü meselesini ortaya koyu. yorsa da ağlibi üıtimal bu mevzuubahs değildir. Türkiyenin gayesi sırf sınaî mahiyette gorülüyor. Eğer bolşeviklîk Türkiyede zuhur etmiş olsaydı, Rus . yada olduğu veçhüa hnparatorluğun tazyikı neh'cesi olarak zuhur ed<rdi.» Giinfin üfeselesi Dil Kurultayı Bugün tkinci Dil Kuruhayı açthyor. Bugün özdilin el ağzmdan üremiş paslanndan, sırnaşîk yabancı d*rinl^ • rinden nasd temizleneceğine, büyülc Turan kökünden ayrdtna dîfer nafllet böliimlerinin dillerinde yaşıyan bize uy* gun sözlero da"'r «tez» ler dinliyeoeğiz. Ayni zamands Dil Cemiyetmin flk Kurultaydanberi iki yıl süren çalışmasm • dan a'ınmış neticeleri oğreneceğiz. Dil mkılâbmm tarife dar gelecek < n ~gm mânasmı bütün mîllet anlamıştır. Daha Cumhuriyetin başlangıçlanna kadar Türk dili: b^nbir bozuk ve hat • ta kokmuş vrbancı unsurlar srvasöe a . cayipleşen bir hasta dOi manzarasmm sese çevrilmiş pürtükiüğfle dönüyor du. Süzüle süzüle bugünkü duru ahengi alan yazı diKnin bile her vatandas kulağma hoş geldiğuri ve herkesçe anlasılabildiğini iddia etmek mümkün müdur? Köylü ve münovver dilleri arasmda, bizdeki kadar derin bir uçurum bulu • nan başka bir miUet bulunacağmı zannetmiyorum. Hahramda vaktile dinlediğ'"m bir muhakeme canlanıyor. Reis şahide soruyordu: «Filân hâdiseye fl • : min z lâhik oldu mu?» Zav?Uı köyRi tokat yemış gibi kı zararak şu cevabı vormişti: «EstağfnJIah efendim, flim kim, biz kim?» Bu uçurumu belki darakhk, fakat henüz ortadan kaldırmış değiliz. D3 Cemiyeti umduğumuz şeyleri vermeğe başlıyor. Kurultaylar bir taraftan öz türkçenin mazideki haşmetipi • bir memedemyet harabesmi topraklardan çu kanr gibi tarüıten bize mal ederken, diğer taraftan bu mubarek işe yeni » tikanvtler veriyor. Edebiyat ve gaze te düinde hergün • âdeta kendi ken dine yeni kelimeler beUriyor. [lsUnbul gazetderindo birkaç arkadasm yazılarmda görülen bazı kelime katlan müstesna tabiî!.] Yavaş yavaş siyah bulütlardan sıynlan mavi bir semaya çdayor gibiyiz. Bugünkü yaşıyanlar i • çin kullanılması güç sayılan dil, yarm • ki Türklüğün katlasn özdifi olaeak.. Seviniyoruz: önümüz açdc, gözümüz aydm.. Güveniyoruz: Ba<ımızda mkı • lâplar başbuğu, çalışan bütün millet.. İkinci Dil Kurukaymı bu duygularla, bu heyecanla selâmlıyorvz. FERtDUN OSMAN r «Gazi; iktısadı geri olan bir ziraat memleketini ci hanın en yüksek kültiir derecesine varmış bir mil let haline sokmak azminde dir » Gazi Türkiyesinin çok seri terakki ve tekâmülü cjhan nazannda artık tamamen büinen ve ekserîya tahrif karışh • : nîmadan t«kd r olunan beynelmilel bir kıymettir. Ecnebi matbuatınm sık sık bu cihanşünmıl hâdisden bahsedişi; mkılâplanmızm garpte yadırganmadı • ğını ve garp Türkiyesi hakkındaki ye • ni te*âkkUerin kökleştigini ispat eder. Bu cümleden olmak üzere Gazette Worcesterin nesrettiği bir yazıyı ikti • bas ediyoruz: « Kokulu stgara imali, dinsrzlerin kaîliâmı ve haremlerde kadm oynatılmasımn Türldyede hâlâ başhca sanayi olduğunu zannedenler, Gazi Mustrfa Kemalin Osmanlı İmparatorhığu enkazından vücude getirmlş olduğu g mç : Türkiyen n bes senelik smaileşme plâ nınm tatbikı tesebbüsü hakkında ma • Iumat alırlarsa fena olmaz. Gazi Mus . tafa Kemal Amerikalı mütehassıslann yardımile iptidaî ve iktısaden geri o lan bir ziraat mil'etini cihanın en yük sek kültür derecesine vanruş bir mil let haline sokmak aznv'ndedir. Eğer bu emeli pek mubalâğalı görüyorsamz Türk'yenin cihan harbind'n sonra ve bahusus dört senedenberi yaotığı terak kiyi gözonüne getirrniz. Hali hazırda memlekette 2,300 den fazla fabrika vardır. 1,300 mfli mütecaviz demiryol hatlan Anadolunun srrvetlerinî naklediyor. Umumî mekteplerin adedi arttı. Bulgaristanın Ankara sef iri defişiyor İkinci Dil kurultayı bugün Dolmabahçede açılıyor (Birinci tahiiedtn mabat) bkisi Kurultay devam ettigi müd • detçe mesaisioi ikmal edemezse, Kurultaydan sonra da çalışacaktır. Kurultayımız beynelmilel değildir. Fakat bizimle hemen elele de nilecek kadar yakmdan çalısan Rus profesörlerind<Ti Mesçaninof, Samo . iloviç yoldaşlarla Alman türkiyat profesöra doktor Giesenm Kuruhaya tez vermeleri, ve bundan başka Varşovm Darülfünunu Türkoloji pro • fesörü M. Zeynçkoviskinin iştiraki Kurultaya hususî bir kıymet ver mektedir.» Kurultayn mesaisi sıraya kon muştur. Bu suretle Kurukay 9 1 0 gün sürecektir. Kurutay cumadan maada hergün saat 14 te açılacak ve 16 da kapanacaktır. Belediye işleri bir Milletın medeniyet Seviyesini gösterir (Bafmakaleden mabat) bu ihtiyaçlan tatmn kabiliyetfle SlçB lür. Bu itibarla, belediye meselelerine oekadar ehemmiyet versek azdff. Bem, şahsan belediyecuigm memleket işle • rinde tuttuğu yerin ehemmiyetine olan kanaatimi ifade eden bir teşebbüsumü yakmlarda neşredecegim (Belediyeler Meemuası) 9e okuyucularnnm ve bühassa belediye reis ve «lalarram hiz metlerine koyacağun. Ve bütün se • hirler ifiie meşgul olmak üzere belediyelerm cevaplarmı beklemekteybn. Teşebbüsüme ayni kanaatle iştirak eden arkadaşım Tokat meb'usu Resal Beyle çıkaraeagnnız bu meemua) Tflrk belediyelerinin haberlerin! birbirlerine vermek, ecnebi belediye haberlermi neşrebnek, ve belediyeciliğe daîr flmî tetkikleri belediyecilere arzetmeğe çalışacaktır. Mecmnamızm flk nSshasma yazî gönderen şehhrri profesoV (Agaş) ile gene şehirci profesör (Danger) nin iddialan da hep belediyecüiğm n e • deniyetle olan sıkı alâkasma dairdir ve birçok defalar üzermde duracağunEr bu yazımın mevzuunu ilham etmiştir. îstanbul mesb'usu ALÂETTtN CEMİL sabık Maarif Vekili Esat Bey kendisine ilk defa türkçe dersi vermiş tir. 1906 da Almanyanm Greifsvald Universitesine Elsmei şarkiye profesörü olmuş ve Umumî Harp sıralarında 1916 da Istanbula gelerek eski Darülfünunda profe&örlük etmiştîr. 1918 de tekrar Almanyaya gi derek şimdiki yerine yani Breslâv Univecsitesine türkiyat profesörü olmuştur. Profesörün bilhassa lisaniyat ve tarih üzerinde vukufu fazladır. Osmanlı tarihUrini çok iyi bilîır. Birçok türkçe eserleri almancaya tercüme etmiştir. İstanbul Belediyesinden: Dil Ku rultayının miizakerelenni muhterem halkımızın Taks'm. Beyazıt meydan larile Fatih parkında ve Tepebaşj Belediye bahçesinde vücude getirilmij olan boparlör tesisatından dinliyebilecekleri ilân olunur. M. Antonor Sofya 17 (A.A.) Bugarista nın Ankara sefiri M. Antonof Bulgaristanın Milletler Cemiyeti dai mî azahğına tayin edilmiştir. îzcilerimiz Marsilyadan hareket ettiler Marsilya 17 (A.A.) Fransada birkaç hafta kalan Galatasaray lisesi talebesi dün müdikleri Behçet Bey ve muallhnlerile birlikte Pro vidence vapurile Türkiyeye hareket etmişlerdir. Alman Profötörünün verdigi izahat İkinci Dil Kurultayına iştirak etmek üzere şehrimize gelen Alman profesörü doktor Giese dün kendisini zJyaret eden bir muharririmize aşağıdaki be> yanatta bulunmuştur: « Dolmabahçe sarayında topla • nacak olan ikinci Dil Kurultayına ce • miyet tarafından davet edilerek Al roan hükumeti tarafından gonderildim. Almanyada birçok âlimler gibi ben de dil savaşmızı merakla takip ederek mesainizi alkışlıyorum. Kurultaym pa zartesi toplantısında «lisaniyat mef humu» üzermde söz alacağım. tstanbulu 16 sene evvel görmüş • tüm. Şimdi gelince saşırdım. Halkın kıyafeti ve manzarası bana adeta bir Avrupa sehrinde oldugum zannmı verdL Ben Abdülhamit devrinde menv lekednizde idim. tmparatorluk Tür • kiyesi ile Gazi Türkiyesi arasmda gördüğüm farkm hayranı ve takdirkân yun. Kurultaydan sonra 33 sem? ev vel bir defa uğradığım Ankaraya gi derek yeni Türkiyenin kalbirü göreceğim. Vaktun olursa tzmirle diğer vi lâyetleri de gezeceğim. tstanbulda 4 hafta kadar kalarak umumî kütüpha • nelerde bazı eserler üzerinde tetki • katta bulunacağrm. Bilhassa tdrisi Bitlisinin eserini gözden geçirerek bazı notlar alacağım. Avdetim Köstence tarikile olacaktır.» Profesör Giese türkçryi çok iyi bilmekte fakat biraz güçlükle konusmaktadır. Kurultayda söyliye ceği söz1eri yazacak ve türkçe okuyacaktır. Halen 63 yaşındadır. V» Breslâv Univeraitesi Türkiyat profesörüdür. Köprülü zade Fuat Beyin asistanı doktor Cafer o?lu Beyle türliTyatçı doktrır Sükrü Bey profesörün talebeleridir. Her Giese 1899 • 1906 se n'leri arasmda tstanbul Alman mek tebinde muallkndi. O esnada ayni mektepte türkçe muallimi bulunan Sovyetler fikrî teşriki mesai enstitüsüne giriyorlar Liyon 17 (A.A.) Sovyet sef arethanesi maslâhatgüzan M. Her riotya bir telgraf çekerek Sovyet hükumetinin beynelmilel fikrî te» riki mesai enstitüsüne iftirake kat'î surette karar verdiğini bildirmiştir. Malum olduğu üzere M. Herriot, bu en'titüsüfvün reisi bulunmaktadır. Moskovadaki edebiyat kongresi Paris 17 (A.A.) Moskovadan Petit Parisien gazetesine bildirili yor: Bugün Moskovada Sovyet muharrirlermîn aylardanberi hazırlan • makta olan büyük kongresi açılı yor. 374 murahhas birkaç gün Sovyet Rusyada edebiyat meselesini müdafaa edeceklerdh*. Meşhur Maksim Gorki müzakeratta en mühim rolü ifa edecektir. Filibede komünistlerin muhakemesine başlandı Sofya (Hususî) Bundan bir ay evvelisi Filibe garnizommda keşfedilen komünist sebekesinin muhakemesme arhk başlanmıstır. Muhakeme celseleri alenidir. 123 kisi muhakeme edilmek • te ve bunlann 18 i sivil, 105 i asker • dir. Askerlerin 26 a FOibedeki ürinci isb'bkâm alaymdan, 26 sı gene Füibedeki üçüncü süvari alaymdan, 24 S do • kuzuncu piyade alaymdan ve 29 u da üçüncü topçu alayndandır. Şobekenin elebasdan olan üç sivil vaktfle firar etmişlerdir. Harbinde bir mevkuf açlık grevi yapıyor Moskova 17 (A.A.) Harbinden büdirfliyor: ' Takriben bir ay evvel tevkif edilen Ittasyon sef muavini Sovyet tebaastn1dan Şolom işmin süratle tetkikmi istiyerek sebepsiz tevkife karşı protesto makammda açlık grevine başlamışb. Aln gün açlıktan sonra hastaneye kaldmlan mumaileyhin sthhati endişe tev|it etmektedir. Konferanstan bir hayır beklenmiyor NewYork 17 (A.A.) «New York Hmes» gazeted Londra buğday konferansınm, uğursuz bir zamanda açılan Londra iktısat konferansmra kansıklıklarma mirasçı olduğunu yaz • makta ve demektedir ki: cBu ikbsadî millileşme devrinde bütün memleketler kendi yağlarile kavrulmak istedikleri içm buğday stokn mütemadiyen artmıstır. Meselenin asıl anahtarı, konferansta kendilerini tem sil ettiren 21 hükumetin elindedir. Bu hükumetler diğerlerinin ricaretine karşı nazik, fakat amansız bir harp yap makta devam ettikleri muddetçe bugday vaziyetmin değismesi ihtimali pek azdır.» Fırtınalar Ibrailde hasarat yaptı Bükreş 17 (A.A.) Tuna mm takasmda çıkan fırtmalar Ibrailde büyük hasaratı mucip olmuştur. Bazi evler harap olmuş, üç kisi boğul muştur. Bulgar ajannntn izahati Ingiliz telsiz telefon sergisi açıldı Londra 17 (A.A.) Ingiliz telsiz telefon sergisi dün açılmıştır. Sergi fennin, lâmba takatnun tezyidi, para•itlerin izalesi, makinelerin seçme kal>iliy«tlerinm çoğaltıbnası, hoparlörle • rin gammm tazyidine doğru üerlemekte olduğunu göstermektedir. Japonlar Sovyetlere h:r nota mı verecekler? Tokyo 17 (A.A.) Hariciye nezaretinin nakfli kelânu bugün şa be yanatta bulunmuştur: cJaponya hükumeti, hudut hâdiselerinin akisleri aleyhine Sovyet Rusyaya bir nota göndermek niyetindedir.» Nakili kelâm, bununla beraber, bu notanın Japonya tarafından kuvvet istimali sureb'le takip edOmesini icap ettirmiyeceğmi flâve etmiştir. Köstence tayyare limanı açıldı j Bükre* 17 (A.A.) Kral Karol «Rin sabab Köstence tayyare lhna • nım küşat etmiştir. Siyam kralı Praga gitti Budapeşte 17 (A.A.) Siyam krah ve kraliçesi Macaristanda dokuz gün kaldıkt» sonra Praga bareket etmîflerdir. Sofya 17 (A.A.) Buffear ajansi Viyana 17 (A.A.) Bavyeradan büdhiyor: kaçak olarak Avusturyaya mühim Edimede intisar eden Millî gazete tamiktacda mevaddı infilâkıye sok rafından 13 ağustosta neşredilen ve makla mütehhim Salzburglu 20 naguya FOibode bir darbei hükumet hazinin muhakemesine dün tnsburckzırlandığma ve bu işte methaldar 200 kîşinin tevkif edildiğine dair olan ha ta başlanmıstır. ber doğru değiidir. Mesele Bulgar a • jansı tarafından 14 temmuzda bOdiri • len komünist fesat teskilâhnm krşfe dilmesinden ibarettir. Bu teşkilâtla garLondra 17 (A.A.) Büyük miknizon neferlermden birkacı da alâ tarda gümüş madenile yüklü «Wa kadardır ve bunlarm alenî muhake • shington» vapuru Southamptondan mesine ayni sehirde başlanmışdr. Keza ayni gazetenin verdigi ve M • Nevyorka hareket etmistir. Şimdiye kadar bukadar mühim miktarda gü bık meclis reisi M. Malinof tarafından : şimdiki rej m aleyhinde yazihnış bir e • müş gönderilmemişti. sere dair olan haber do tamamen uydurGönderilen miktar, 1.250.000 Ingimadır. liz lirası kıymetmde 400 ton ağırlığmHulâsa, Bulgar ajansi tarafından 17 da 12.000 çubuktur. hazir?nda bildirilen iki hâdise müstesBunlan Londradan Southamptona na olmak üzere eski Partriç Vilâyetinnakil için elli vagonun yüklenmesi lâ de hiçbir hâdise oimamıştır, mmtaka • zun gelmiştir. da tam bir sükun hüküm sürmektedir. Avusturyaya kaçak mevaddı infilâkıye sokanlar Muazzam bir gümüş stoku Nevyorka gidiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog