Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi nci cüzü çıktı Jürk mimarları nkarada Millî Iktısat ve Taıar • ruf cemiyetinin inya ettirdiği 'Sergi Evmin bitmekte olduğunu bildiren gazete haberleri ayni zaman • da terginin mimarı olan Şevki Beyi bu muvaffakiyetinden dolayı da tebrik etmektedirler. Geçenlerde gene jandarma mektebinin plân müsabakasını kazanan iki genç Törk mimarmın muvaffakiyetıni okumustuk. Gün geçtikçe, Tiirk gençlerinin ilim ve fen sahasında kazandığı clddî terakkileri biiyiik bir zevk ve şerefie kaydetmekteyiz. tlmi ve fenni oltmyan bir roemleketin ileride ancak fliro ve fen sabibi olan memleketlere esu* olmaktan başka bir akıbeti olamıyacağını düşümirsek gençlerimizin bu *ahadaki terakkilerini hakikî kurtuluş alâmeti telâkki etmekte de gecikme meüyiz. Son zamanlarda genç mimarlanmı • zuı gösterdikleri muvaffakivetlerin b'Zce bu umumi manasından baska bir de hususiyet ifade eden vaziyeti vardtr. O da, nrmarlanmızın tam bir hima yejre lâyık olması, ve bu terakki yo • lunda daha da tlerliyebihnek için Kstta bu himayenin ayni zamanda bir de zaruret halini almts bulunmasıdır. Fikriouzi daha açıkça ifade etmek için söyliyelim; bu son taakup eden müsabakalarla da anlasdtmstır ki memleketiıniz mimarhk işlerinde ecnebi eltere muhtaç değildir. Memleketimizde birkaç yüzden fazla miraar var. Ve bunlann içinde ifte ecnebilerle rekabet »derek onlara miisabakada taş çıka • ranlar da az değil. 5u ha!«!e, devlet müesseselerinm bu mimar k'faveti, re Türk rni»arIarnıiB muvaffakiyetleri barsısında ecnebi mutehassH namile mimar kullanmamakta isabet vardır. P^husus, mütehassıs namnn tasıdtğı. fpttat hakflcatte kübfe birkaç adi bina plâmnı, onu da btr talnm noksanlarfle, yapmalctan baıka biivük bir metive*i o'mıyan bazı baksiz söhret almış ecnebflerin Türk mimarlanna miitaba kanz bir vaziyette rakip olarak bia • îerce Iira kazanmıs olduğundan sikâ • yet eden mimarlanmızın haklı olabiTeceklerini de dü?ünebiliriz. Burada isim ve sahıs zikretmeğe lörum görmeden; haklı cik&yet mevzu laraur bizce umumî olan mahiyetle • rini nazarı dikkate almağı da doğru bularak mirnarlığrnızın memleket ihti yrfcına kâfi gelmeğe ba;ladıguu, ve onlatı tetvik ve himaye etmenin bor eumBZ olduğunu tebarüz ettirmek istiyoruz. Bu mutaleamızda hiçbir vakh ecnebi ilim ve irfanına karsı alınmif bir vaziyet görmemek icap eder Türkler kadar ecnebi ilim ve irfanına muhtaç nvfletler bagün dünyada azalmağa başlamıstır. Bizrm noktai nazarımiz; il;m ve irfan sahasında memlekette tam mevki elde ebniş Türklerin adetlerini çoğalt • rr.aktır. Tiirk ikhsat ve menfaatini ancak Türkler bilir ve Türkler temın edebihr. Biz, memleketimizdeki binalann münv kon mertebe Türk molzemesile yapü roasraı isteriz!.. Bunu, hatta bazı ehemmiyetaiz ve bazan da süpheli faikiyetlerine rağmen ecnebi malzemesiae tercih etmekteki hakkımızdan kirase süpbe edemez. Biz, neye yapılacak bina ve «nstitülerin damlaruu üç bej senede eskiyecek ve değsstnilraege muhtaç olacak ecnebi malzemesile yapahm?!.. Neden memlekete herhangi bir ecnebi mütehassısı plânı neticesinde durup dururken yüzlerce metre bövle manasız ve mukaveroetsiz dam malzemesi gir • mis olsun!.. diye kendi kendimize sormağı luzumsuz bulmuyoruz. Hulâsa, memlekebmizde bazı ecnebi mimarlaruun yaptıklan bellibafh binalann cok pahahya malolmasından bafka hiçbir meziyet kazananuunif olması bedbahtlığı karşısmda Türk mimarlaruun makul ve memleketini se • ver zihniyetle hareket eden plâniannı her zaman tercih etmekte bir dakika tereddüde düşmemeliyiz. Böyle bir tereddüde ugradığımız zaman da tu • lacağunız yol bütün dünyanın kabul ettiği musabaka yolu olmalıdır. O va • kit, ilim ve ihtısas serbestçe boy ölçüfür. Yokaa, umumî müessetelerde, mem 62 umhuriy NO 3 6 9 3 Telsraf ve melrtup adresl: Cumhurlyet, Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 ClMia 1 7 AjjllStOS Telefon: Başmuharrir ve evi. 22366 Tahrır heyetl: 24298 Idare ve matbaa tosmlle MatbaacıJıfc ve Nesriyat Sirkett 24299 24290 1934 HAYAT Ansiklopedisi 6 ncı cilt hazırdır. Cfizlerinİzl bir an evvel ciltletiniz J Bulgaristanda Balkan Ayancıkta tezahüratla karşılanan harbi için dikilen abide Ismet Paşa dün Zingal fabrikalarını Kü?at resrninde mahut «Trakya Bulgarlarındır» S 7 tekrarlanarak aleyhimizde nutuklar ÖÜ ve ormanlarındaki tesisatı tetkik etti Başvekilimiz dün akşam GülcemaHe Sinoba hareket etti, geceyi Sinop limanında vapurda g. ç iren İsmet Paşa bu sabah şehre çıkacak Sinop 16 (Hu Başvekilimiz Sinopta Bu hal ne zamana kadar sürecek? yarın öğV ir çok zevatı hâmil olan Gülcemal vapurile, bu »a bah erkenden Ayaeıcığa geldik. Ayancıktaki co kun tezahürat motör ler ve sandal larla gemiyi daha açıkta iken karşıladılar. Bu arada Sinop Valiıi Abdülhak ve Fırka rei»i Macit Beyler, Ayancık hükumet er • kânı, Zingal fir> keti müdürleri vapura çıkara<k tazimde bulun • dular ve heye • te hof geldiniz dediler. Halkın denrz <le baslıyan eoşktm tecahüratı arannda karayıa eıkıMı. Sofya 15 (Hususî muhabir'mizden) Aym on ik'sinde Pasmaklı civannda AJaydere köyimde Balkan HtuHbinde bu havalinin Türkl'rden zaph için ö len 21 inci piyade alaynun zabitan ve efradı için dikilm's bir beykeb'n resmi küs'dı yapıldı. Bu hevkel 16 metro yiiksek'iğindedT. Yanıbaşmda bir de J ufak kil'sesi vardu. Mer»' Harbiye nazın, Filibe valiti ve cîvar kaymakamlsn, Trakya komitesi rüesası, Fili. : be, l8tanmV:a ve Pafmklı sarnizonlan ve civar halk hazir bulundular. Harb^e nazın btt munasebetle irat ettiği nutukta bu h~^ykelin gelecek nesîl için bir Oham ve knvvef membaı olacağmı, ona Bulgarlığın yirmmci asırda yürü • : n>ek isted ği yolu göstereceğini soyle di. H^rbiye nazından sonra Trakva komitesi reisi bir nutuk irat ederek Tiirk: lâk akybJnde ne kadar kel me varsa hepami de kullandı ve Balgarlann kat'îyyen Trakya ve Akdenizden vaz geçmiyeceklerini söyledi. Bu nutuklardan sonra Balkan Harbmde ba cfvarda cereyan eden muharebeleri tamsüen bir Abidenin diküdiği Pasmaklı ve civannı gösterir harita kaç barp sahnesi de canbuıdınldı. Bu sahnelerde Bulgar askerlerinden bir kumı Türk askerlerini temsil ediyor lardı. Tabü Türkler Bulgarlann tazyrki karsısmda silâhlarnu ahp feci bir an . r'ıtte kaçtılar (!) ve yahut ta ya'vara rak (!) Buigarlara tesUm oldular. Şimdi bu aym 26 sında Şipkada da 93 harbfnm hahrasmı tebcilen 36 metro yüksekliğinde yeni bir abidenin daha resmi kiişadı yapılacaktır. Burada gene Türklük aleyhine nutuklar irat (Mabadi dördüncü tahifede) Mareşal Hindenburgun bulunan vasiyetnamesı <rAlmanya, etrafını saran denizlerde, Avnıpayı kurtarmak icin vaşaması lâzım ğelen bir kayadır» Berlia 15 (A. A.) Maresal von Hindenbur • gmn siyasî vasi yemamesi bu lunmuftur. Söylendiğine göre bu vasiyetname birkaç günden beri M. HrtleTİn elinde bulun • maktadır. Millî sosyalîstlerin tktidar tnevkiine gelmeden evvel yanlmıs olan ilk kısmında Alman laresal Hindenbargtm Slüm döaeğinde altn • milleti ittihada mif resimlerinden biri ve an'aneye sa • Berlin 16 (A.A.) Daily Teleg dık kalmağa davet olumnaktadm raph mubabirind<wt Bu kısım bu sene bir ilâve ile taMaresal Hindenburgtm, Almanyayı mamlanmıstir. Maresal von Hin • M. Hitlere emanet eden son arzusunu denburg vasiyetnamesine yaptığı mnbeyyin vasiyetname, dün aksam nesilâvede millî sosyalistlik ve Hitler (Mabadi altmct tahifede) hakkında teveccüh göstermektedir. uıııııuııııı ıııııiMiHiıııııııııııııııııııııııııiM ııiıiıııııııımnııııııııııııııınıııııınıııiHinınııımııııınıııııııııııınıııımııııııı ıı«ım« , Sinoplulartn daveti Sinoptan re« • mî bir heyet te Ayancığa gel « mistk Heyet a • zan Basvekile ve tktısat VekiKmiz le diğer zevata takdim edildi. SinoDİular, Basve • kil tsmet Pasayi feJırlerine davet ertiler. Zingal fHketinin fabrikalarında Müteakıben Zin.» gal firketinin fab Başvekilimizle beraber Zonguldağa giden foto muhabirimizin gonderdiği ilk resimleri i*met rikaları gezildi. Paşa Hz. nin Zonguldağa muvasalatlart ve yartm antrarit f&brikastnın Zmgal fabrikalaiemcl attna meranmi tntıbalar lan fabrikanm tetkikı bittikten son • tktısat Vekilimiz Celâl Bey ve rennda görülen mukemmeliyet ve mti zam umumî bir takdir uyandırdı En ra dekoville ormana çıkıldı. fakatlerindeki zevat serefine bir Burada Basvekil tsmet Paşa ile son sistem makinelerle mücehhez o(Mabadi beşinci sahifede) Sümer Banktan bir heyet Şehir 3 esaslı kısma ayrılacak ve fiatler bu seyahate cıktı Sümer Bank itaksimata göre tanzim edilecektir Tramvay sir ketinin 1923 mukavelesine göre tatbikına mec bur olduğu ucuz tarife 1 eylul cumartesi giinün • den itibareo baslıyacatır. Daimî bir tarife haztrlamyor öğrendiğimize göre, bu tarife de muvakkat olacak ve yerine ikame edilecek son ve sabit şe kil Nafıa Vekâletile çirket araıında cereyan et Kendilerine 1 eylulde başlıyacak ta rifenin tatbik mekte olan mü teerübeleri yaptınlmağa başhyan Tr amvay biletçile • zakereler neticerinden biri vezife esnasm da sinde kararlaştınlacaktır. ket, üç ayda bir fiatlerin değîştirilMüzakere mevzuu sudur: mesini icap ettiren şimdiki sistem • Gerek Nafıa Vekâleti, gerek «ir(Mabadi altmct sahifede) leketimizde emsali Türk varken, on misli maaş veya ücretle ecnebî miman kullanmakta hiçbir meofaat tasavvur edilemez. tıtanbu! meVu«u Daimî bir tramvay tarifesi hazırlanıyor A vrupadan gelecek yeni makinelt Üniversite işleri Maarif Vekili Üniversiteye yeniden ecnebî profesör getirilmiyeceğini söylüyoı dare meclisi reisi Safa Beyin rtyasetinde ban • ka umumî mü dürü NuruIIah E sat, Hereke mensucat fabrikası müdürü Reşat, umumî müdiirlük teşkilâtı mühen dislerinden Şev ket Tw>"gut ve Ca lâl Bey'î'Jan mü .VaruI'aA Esat B. rekkep bir heyet Avrupanın en mühim fabrikalarında tetkik"t yaDmak üzere dün sabah Loit Triyesthjonun H'luvan vapurile Venediğe hareket etmistir. Heyet Venedikten doğruca tsv'çreve g<*^erek büvük sjuıayi müesseselerinîn makinelerini gözden geçirecek ve son(Mabadi altmct sahifede) r Bu^ün Içtimai bahisler Yazan Ağaoglu Ahmet 3 ücıcü sahifede Veh.il Beyin, bu senelerde ahnmasına imkân olmadığtnt söy lediği lzmir Amerikan Kolleji binası kendilerine tevdi edilmiş olduğunu ve Maarif Vekili Abidin Bey dün sabah bu isleri kendilerinm feragatle çalr%" k saat on buçukta Üniversiteye gelerek bafaracaklanndan emin bnlunduğunu Rektörlük dairesinde bir müddet Rekbildirmiştir. tör Cem'l Beyle görüsmüştür. Saat onbirde Vekil Bey Hukuk, Fen, Edebiyat, Tıp fakülteleri tedris heyetlerini ayrı Maarif Vekili Abidin Bey dün kenayrı kabul etmistir. disni ziyaret eden bir muharririmze Vekil Bevin beyanatı ALÂETTİN CEMİL Vekil Bey faküheler profesörlerile tedr sat hakkında görüsmüs, profe sö 'ere Tü'kiyenin en mühim vaz'fe • lerinden olan üım ve kültür islerinın yeniden şu beyanatta bulunmustur: « Son zaman'arda birçok eka l:yet mekteplerinin kapanman kendi arzu (Mabadi beşınd sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog