Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

15 Ağostos MUHiM BiR KARAR Oz Tiirk diline •••• 8 satılacaktır. Her yerde bulunur Kaşlica Bahçekapısmda ZAIVİAN ıtnvat ve ecza deposunda. Toptan sat ş Ketenci'erHe 28 N Ali Asgar ve Nissım Niego tıcarethaneler . Giresun Jandarma Bfitun dünyada yegâne olan Mektebi Kuman SOUPLEX PLATİNE danlığmdan: Şaheser vr IUKS traş bıçagı ougünden itıbaren piyasamızda \ukarddki tıyatlarla 10 aaetlik 1 adedi paketi 100 kuruştan 75 kuruş H) . 8 1/2 m o/° 25 Tenzilât Yüzünüzü artık fe'âketten kurtarınız. Buhran dolavısile hakikî bir fırsat ve emsalsiz bir rekabet Anahtar Memurlara, yazı yazanlara kolayhk Osmanlı dilinde kullanılan kelimelerin Türkçe karşı ışı Maarif kitaphanesinde 10 kuruştur. £ N SON ÇIKAN SaLah erkenden Akşam geç vakte kadar Güniin her zamanında Yağmurfu, buiuMu havalarda GUzel resimler çıkarmak ve netîceî'en evveFce emin oîmak için SAHiBiNiN SESi TÜRKÇE PLAKLAR! MÜN R NüRETTiN BEY FE. 78 Müsteztt Hasretle bu şe,j I" Ivedd Deli Gcivnüm KODAK VERiKROM FİLMİNİ KULLANINIZ iki emüsiyonlu Sonderece Orlokromatik Yüksek sür'at Fazla hassasiyet JelatîDi mat 100 o ° anti Halo / Kopyaların»! 4 4 Esnaf Teşkilâtı Başmurakıplığından : kârlan CetHİyetİ ) n ı n 9H tanh.nde yaP,ian ( Jstanbul Sıvacı, Eoyacı ve Kalem' ^ a r e ^eVet1 ınt'habında ekseriyet ol maJi^ndan 19 8 934 < azar pıinu saac 10 dan on dörde kadar Reşiktaşta tias fınn karşısındakı cemıvet tnerkez nde intihaba devam edılecefi aiâkadarlara ilân olunur. (1861» l/^\D*f \T \ Salon, Sa'amanje ve yatak ' V' 13111 1 x » odalarının envaını ucuz fiatle istanbulda * ızapaşa yokuşunda 66 numaralı Asrı MoDİİya Mağazasınd bulabılirsiniz. Teleton: 23407. Ahmet Fevzı 59anuodatı ççAutca.aüAte^e Fakat ı y i c e vucudünuzü k u r u l a n d ı k t a n sonra kremi iie NIVEA yağı uvmağı unutmayımz' Bu s a y e d e güneşte yanmak t e h l ı k e s m e karşı k o r u n m u ş O l u r s u n u z , tenınız taze ve s a ğ l a m l a ş ı r . Cıldınız yumuşak ve gergın kalır. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbu! Satınalma Komisyonundan: Giresun Jandarma Mektebinin 934 ve kısmen 935 seneleri iaşe si için aşağıda yazılı listedeki erzak 25 ağustos 934 tarihine mu • sadif cumartesi günü ihale edi • leceçi ilân olunur. (4214) Kilo 208000 Ekmek 35000 Sığır eti 8000 Pirinç 15000 Bulgur 1800 Sade yağ 4000 Tuz 8000 Soğan 2500 Sabun 5000 Nohut 15000 Fasulye 5000 Mercimek 1500 Şehriye 2500 Makarna 3000 Seker 3000 Uzüm 2500 Zeytin tanesi 500 Zeytin yağı 1000 Un 500 Sirke 2000 Beyaz peynir 50 Çay 500 Kayisı reçeli 1000 Irmik 26050 Arpa 11700 Saman 17500 Ot VÜZEYYtN HANIM 1781 Hu«e>ni § rkı. Hıcrania harap oldu Ben yıllarca yanmtşım MAHMURE PA DAN HANI * 4\ „ Kurdilı Hıcazkâr Şarkı Sevmekte, Sevılraekte Köve akşam'ar mdı SÜhEM LEDRYE HANIM • X 1783 \ 1 nrn nedır. I ueto. MHHMURE HANDAN HANIM Pılıka. Dueto SEYYAN HANN 1785 \e mavı çıçek tangolar SEV NÇ HANIM 1786 Alh Gelın Divanbekir türküsü Memoş VELOKS,, 4 kâğıdına bastırımz . daha KÜŞtRREF HANIM I~OT canlı çıkar, dctaylar kaybolmaz. S«n*i«rce «ararmadan dayanır. Kopyaların arkasında * V E L O X , j k«lim«sini leminat • olarak arayınız ^ battı gece oldu Huzzam gazel Koklasam saçlannı MAHMUT C6LALETTİN BEY .,. . „ . Uşak neva gazel. Benze A A. 1/84 . , mesin krmse^e Setı beni bır buseye Deniz l^evazım Satınalma K omisyonundan: 6 agustos 934 tarihinde yapılan pazarlık münakasasına talip zu hur etmemiş olan 6,507 adet Kondenser borusu 18 ağustos 934 tarihine rashyan cumartesi günü saat 14 te tekrar pazarhga konmuç tur. Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün, pazarlığa girecekle rin de o gün ve saatte muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpasada kâin Komisyona müracaatleri. (4668) 1 Gtfmrük Muhafaza kıtaatı için 2,729 çift pamuk, 2,729 çift IDRAR. KAN. KAZURAT yün çorapla «640» kilim, «40» battaniye ayrı ayrı pazarlıkla v* «airenin tahlillerini yapar. alınacaktır. Drvanyolu ©rtastndo. Tel. 23334 2 19/8/934 pazar günü kilim ve battaniyelerin, 20/8/934 pa zartesi günü de çorapların saat 10 da pazarlıklan yapılacaktır. MUSEVI LİSESİ 3 Tasdikli şartnameler hergün komisyondan alınabilir ve nü • Beyoğlu, Kumbaraci Yokuşu muneleri de görülebilir. Tercüman sokak Telefon 41384 4 îstek'ilerin corap'ar için «117» kilim ve battaniyeler için de Kayıt ve tecdidi kayıt muamelesi 5 ağus«140» lirahk muvakkat teminatlarile belli zamanda Komis tostan itibaren cnma ve cumartesiden yona gelmeleri. başka hergün saat 912 arasrada yapıbr. Dr. ÎHSAN SMV1I KİMYAGER Dr. Cevat Tahsin ACELE SAT1LIK PtYANO Az kullamlmıs içi çapraz bir Alman piyanosu acele satılıktır. Görmek isti • yenler Pangaltı Süleyman Nazif sokagı ( 3 7 ) numaraya müracaat. (İSÎ 1 ''^ Ordu Belediyesinden: 2290 numaralı belediye yapı ve yollar kanununun dördüncü desı ahkâmına uygun olarak şehrimizin müstakbel plânı tanzim ettirileceğinden talip olanlarm fazla tafsilât almak üzere Ordu Belediyesine mürac?atleri ilân olunur. (4665) Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Mübayaasına lüzum lıâsıl olan üç nevide 40,000 metre lâstikli tel alenî surette münakasaya konulmuştur. Mezkur telin 15 eylul 1934 taribinde münakasası icra edileceğinden taliplerin çartname almak için her gün, münakasaya istirak için de mebhus tarihe musadif cunıartesi günü saat 14 te Beyoğlu Posta T. T. binasınm üçüncü kalında mübayaat komisyonuna müracaatleri. «3860» Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için tesiri çok katt, muafıyeti pek emin bir aşıdır. Her eczane ve |;cza depolannda bulanur. (793) TİFO ve PARATİFO AŞISI İnhisar Çakmakları ZAYt BEYANNAME Haydarpaşa gâmrugunden Gazi Antep gâmriiğune yazdan 280 numara ve 2 ' 8 / 9 3 4 tarihli beyanname postada zayi edilmiç ve nüshai saniyesi almmak dzere buhmımış olduğrmdan mezkur beyannamenm hükmü olmadığı ilân olu • nur. Antalya Nakliyab Umumiye Şirketi (1876) f Benzinli Çakmak Fitilli Çakmak Cakmak Tanesi T. L. 2, 75 ( yassı şekilde pirinçten, nikelden mamui deri ve saire kaplı •) Tanesi T. L. 1,50 ( Yassı şekilde nikeli) •™ Kimyager •• Tam idrar tahiıli 1 0 O kuruştur. Bılumum tahlılât Bahçekapı, Etnlâk ve Ey tam Bankası karşisında tzzet Bey Hanı Hüsameddin f ğinden: 2 nci sulh hukuk hâkimli . Tanesi 10 kuruş SATİE tarafından V E R E S İ Y E satılan Bejiktaşta Dikîlitaşta Tuğrul soka • ğmda 9 No. lu hanede mukim iken ve fat eden Tahir Ef. terekesme mahkemece vazıyet edilmiçtir. Müteveffada ala cajp olanlar ile borcu bulunanlarm ta rihi ilândan itibaren bir ay zarfmda Bepiktaş 2 nci sulh hukıdc mahkemesine müracaatleri ilân olunur. (1898) tst. 6 nci irca memurlağundan: Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir adet, portmanto, sandalye ve bakır mangal ve sairenin btrinci arttırma suretile 18/8/934 tarihine te sadüf eden cumartesi grünü saat 16 dan 17 ye kadar Beşiktaşta Uzuncaovada Türkçeşmesi 3okağında 9 3 No. lu ha; nede satılacagından t*»îp olanlarm mahallhtde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (1885) Sahtp ve Başmuharriri Yunua Nadi Dmumi neşriyatt ıdare eden Yazı ıjleri Müdürü: Hikmet Münif Matbaacüık ve Neşriyat TürH Anonim girketi Istanbıü 1 Şirketimizin hükumet İnhisanndan devren aldığı ve şirketimiz inhisar damgasmı taşıyan çakmakların perakende satış fiatleri yukarıda gösterilmiştir, 2 Toptan alan esnafa bu flatler üzerinden % 6 ( yüzde altı ) skonto terkolunur. 3 Şirketimizin îngilterede " DUNHILL „ fabrikasına ısmarladığı hususî şekildeki çakmaklar Eylul sonlarma doğru gelerek satışa çıkarılacaktır. SAYFÎYEDE RAHAT YEDI SATIŞ MAGAZASI; elektrik cihazları sayesinde . Melro Haıt Cumhuriyet meydanı Necatiboy caddeai Elektrik evi Muvakkithane cad. No. 83 Şirkrti Hayriye iskelesi 23 Nisan caddesi No. 19 Beyoğlu Telefon Taksim Salıpazarı Beyayrt Kadıköy Usküdar Büyükada 44800 40918 43439 24377 60790 60312 55128
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog