Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhnrtyet iyi tıraş olmuş bir çehrede fevkalâdelik göze çarpar. Size b u j tıraşı da ancak MOND EXTRA tıraş bıçağı temin eder. Her yerde satılır. " M O N D E X T R A , , Tıraş Bıçağı Herkesin bıçağıdır. 10 adedi 50 kuruşa satılan markaların fevkindedir. Her yerde 10 adedi 35 kuruşa satılmaktadır "MiNORA,, Tıraş Bıçağı |MINOBA| a } I Denizyoîîarı IŞLETMESİ Acentalan: Karakoy Kopröbaşı Tel. 42362 Sirkeci Muhfirdarzade Han Tel 22740 Sipahi Ocağı idare Heyetinden: Sipahi Ocağı idare heyeti ocağm fevkalâde kongresinin aktine Iüzum göıCil • diiğunden muhterem azamn 19 ağustos pazar gihıü saat 16 da Harbiyedeki Sipa fal Ocağına te?rifleri rica olunur. Muzakere ruznanresi: 1 Ocağm »ahip bulundugu Yeniköydeki bınanın satıiman hakkında takeıe; 2 Ocak binasının yeni vaziyeti hakkında müıakere; 3 İdare heyetinin istifası; 4 Yeni idare heyeti intihabı. mu TÜRK ANONÎM ŞİRKET1 VAPURCULUK Istanbul Mıntaka San't Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde eylul 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 1/9/934 tarihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. Ikmale kalmış talebenin 1/9/934 te mektepte hazır bulunmalan lâzımdır. İkmal imtihanlan esnasmda hasta olduklarını tabip rapo rile ispat edemiyenler; sınıfta ipka bırakıhrlar. Derslere 1/10/934 tarihinde başlanacaktır. Sınıf geçmiş olanlar, 1/10/934 tarihinde mektepte hazır buluna • caklardır. . (4645) Ayvalık yolu Bandırma Çarşamba ar. Istanbul Acentalıği Liman han, Telefon: 22925 ;^™ * nb l I 9 da S i r k e d îzmir sürat yolu Sakarya Her PERŞEMBE günü saat 16 da Galata nhtimından kalkar, dogru Izmire gider. Bu vapur her pazar ;ünü saat 16 da Izmirden kalkip doğru Istanbula gelir. Omından kalkacakC4741) ' Trabzon sürat yolu '• Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Müstahdemin îçin yaptırılacak 2000 2600 takım elbise kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Mezkur elbiselerin 5 eylul 934 tarihinde ihalesi yapılacağından 'taliplerin şartname almak için hergün, şartnamenin mahsus madde sindeki tarifat dahilinde hazırlanacak teklifnamelerle teminatlannı ihtiva edecek kapalı zarflan tevdi için de mezkur tarihe musadif çarsamba günü saat 14 te Beyoğlu Postaı T. binasınm üçüncii katmda Mubayaat Komisyonuna müracaatleri. (4837) Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: Kilo 180,000 Saman 150,000 Arpa 10,000 Kuru o ' Pendik Bakteriyolojihanei Baytariyesînîn milctarîarî yukarida gosterüen senelik arpa, saman ve kuru otu 29 ağustos 934 tarihine mu sadir çarşamba günü saat on dörtte alenî münakasa suretile Fındıklıda Güzel San'atler Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeci liğinde müteşekkil Mubayaat Komisyonunda ihale edilecektir. Sartnamelerini görmek istiyenler hergün Pendikte Müessese Müdürlü ğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin yevm ve saati mezkurda Fmdıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil Mubayaat Komisyonuna müracaat etmeleri. (4529) 'erşembe 20 de Galata nhn m ) n d a n kâ]kacak Karabiga yolu Her öidişte înebolu, Samsnn, Ordn, Giresun, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara ilâveten Pazar, Of, Polataneye uğrayacakör(4549) Cumartesi, çarşamba günleri saat 20 de Tophane nhümından bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte mutat iskelelere uğrar. |Mersin sürat yolu vapura 17 ağustos II nhrımın îuma dan de SirkeciCidişte h kalkacak. mir Antalya, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Aianya, Küllük, Çanakkaleye uğrayacaktır. (4550) Anafarla I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden | 1 Domates sısyu, süt, üzüm şırası gibi mevaddı teksif eden bir adet Lemal markalı ve 2 numarah Type teksif cihazı mute > ber bir banka teminatı karşıhk gösterilmek şartile bedeli iki senede müsavi taksitlerle ödennıek üzere kapalı zarf usulile satıl.ğa çıkarılrnıştır. 2 Müzayede 8/9/934 tarihine musadif cumartesi günü saat «15» te Cibalideki Alım, Satım Komisyonunda icra kılma • caktır.. Şartnameyi görmek ve izahat almak için talipler her gün Komisyona müracaat edebilirler. 3 Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yukanda tayin olunan gün ve saatten evvel komisyona verilecektir. 4 Her istekli muhammen bedelin % 7,5 olan «561» liralık mu yakkat teminatı tayin olunan saatten evvel teslim etmelidir. • • • Izmit yolu Haftanın 3ama, pazar, salı, çarşambr günleri bir vapur saat 9 da Tophane nhtımmdan kalkar. Bartın yolu vapuru BURSA ağustos 16 19 da 'erşembe mmdan Sirkeci rıhükalkacaktır . (4789) Imroz yolu Her günü Topane nhtımından saat 18 de bir vapur kalkar. Gidiş ve dönüşte Geliboİu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine ugrar. Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Marangoz fabrikasmda yeniden bir kurutmahanc tetisl 5/9/934 Yayhk çelik bile tel 100 kilo ~ 20/9/934 150 » 20/9/934 150 » 20/9/934 200 » , 20/9/934 400 » 20/9/934 500 » . 20/9/934 Yukanda yazılı malzeme ve fnşa'af hlzâlarinda gösterilen tarih lerde ve saat 14 te ayn ayn kapalı zarfla münakasaları icra kılınacaktır. Şartname almak istiyenler hergün saat 13,30 dan 15,30 a kadar Komisyona müracaatleri ve münakasaya iştirak edeceklerin teminatlarım havi memhur teklifnamelerini mezkur günlerde saat on dörtten evvel Komisyona tevdi etmiş olmalan. (4537) Dikkat: Vapur başlannda Izdihama mahal kalmaraak üzere biletlerin hareket gtinlerinden evvel Karaköy ve Sirked acentalanmızdan tedarik edilmesi muhterem yolculunn menfaatleri icabındandır. '4688) Hilâliahmer Hastabakıcı HemIzmir Memleket Hastanesi şireler Mektebi Müdürlüğünden; Erenköy Kız Lîsesi Müdürlüğünden: Baştabipliğinden. 1 Ağustosun yirminci pazartesi gününden itibaren mektebimiz ilk kısmı dördüncü ve beşinci sınıflarına ücretli leylî talebe kaydine başlanacaktır. 2 İlk kısım leylî ücreti 200 liradır. Baremin yedinci derecesine kadar maaş alan memur çocuklarından yüzde on, kardeslerin ikinci sinden yüzde on beş diğerlerinden yüzde yirmi tenzilât yapıhr. 3 Kayit için talebenin velilerile birlikte gelmeleri, fazla tafsilât için Mektep Müdürlüğüne müracaat edilmesi lâzımdır. (4762) Izmir Memleket ve Eşref Paşa hastanelerile San'atler mektebînin bir senelik ihtiyacı olan 46,360 kilo koyun eti ve 118,000 kilo ekmeğin münakasasmda talip zuhur etmediğinden 6/8/934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. Taliplerin ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin tstanbu' Sıhhiye müdiriyetine müracaatleri ve münakasa kanununun 10 ve 11 inci maddelerine göre zarflann ihzan ve ihale günü olan 26/8/934 tarihine musadif pazar günü saat 9 dan 12 ye kadar Izmir Encümeni Daimii Vilâyete müracaatleri. «4602» Genç kızlarunıza şerefli, emmyetli bir istikba] haurkyan mektebimiz* taleba kayit re kabul muamelesine başlanmifbr. Kabul fartlan: 1 Türkiye Comburiyeti tebaasmdaa ohnak. 2 Yaşı (18) den apakı (30) dan yukan olmamak. 3 Orta tahsili ikmal etmiş olmak. 4 Evlj olmamak (evvelce evlenmiş re aynlmf be çocugu Tnıhmmamak). 5 Mektebi terkettiği ve yahut beş senelik mecburî hizmeti ikmal etmeden evvel mealeği terkettiği veya çıkanldığı takdirde mektep masrafrm ödiyeceğine dair noterden musaddak bir kefaletname vermek. 6 Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den apağı ohnamak. (Tıbbt ınuavene mektepte yapdacaltar.) Mektep HilAKahmer Cemiyetram mah olop feahsfl mBddeti İd aene altı aydv. Talebenin bk&n, iaşe, flbas ve tedrisatı tamamen HOiBahmer Cenriyeti tarafım dan temin edildigi tfbi aylık cepharçlığı da verflir. Mektebe yirmek ittiyenlerin 15 eylul 1934 tarihine kadar cumadan maada hergrön, lstanbulda Aksarayda Haseki eaddesmde mektep idaresine müracaatleri ilân olunur. (1548) 3000 Kilo Dizel motör yağı 500 » Gres yağı 100 » Siyah boya ... Yukanda nev'i ve miktarı yazılı malzeme 18/8/934 tarihine mu sadif cumartesi günü saat «15» te pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Talip olanlar sartnamelerini görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan vakitte % 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte Ci • balide Alım, Satım Komisyonuna müracaatleri. (4691) Daktilo aranıyor Türkçe ve almanca iyi bilen liplerin Bahtiyar Han 22 genç bir daklilo banıma ihliyaç vardır. Ta • numarada mimari bürosuna müracaatleri. (1838) Kuleli Askerî Lisesinden: Gerek Kuleli, gerekse Maltepe Askerî Liselerine kayit ve kabul için müracaat edip şeraiti lâzimeyi haiz ve evrakları tekemmül eden efendilerin müsabaka imtihanları 20 ağustos 934 pazartesi günü saat «9» da Kuleli Askerî Lisesinde icra edileceğinden fstanbulda bulunanlarla taşrada bulunanların yol masrafları kendilerine ait olmak ve mütabaka neticesinde muvaffak olamadıkları takdirde hiçbir hak iddia etmemek sartile mezkur gün ve saatte mektepte bulun maları lâzımdır. «4617» iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: Esas mukavelenamesi mahaUî kanunlarma g8re tanzim edü«r«k unılen tetçfl kılman ve 30 ikinciteşrin 330 tarihli kanun bukumlcrme gore tesçfli istenen ve merkezi Londrada, tngiliz tabüyetli ve 2,500,000 lngüiz lirası sermayeli (Lnotip ent Maşineri Limitet • LJnotype & Macfainerv Lhnited) şirketinin Vekâlete verilen istidası tetkik edilerek muvafık görülm&ştnr. Ba evrak arasmdaki mnumî vekâletnameye göre Türkiye umumî veküliğine şirket namma yapacagı işlerden dogacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden edflen ve üçüncii fah» »rfatlaril* bazır bulunmak üzere tstanlndda mddm Osman Fevzi Beyi tayin ettitbıi bîldirmiftir. Keyflyet kanunî hükinnlere uygun «örâlmuş olmakla îlân olunur. (1888) Giresun Jandarma Mektebi Kumandanlığından: Gîrerân Jandarma mektebinin 934 senesi idaresi İçin münakasaya çıkanlan on bin kilo patatesin 25 ağustos 934 cumartesi günü saat on dörtte ihale edileceği ilân olunur. (4215)' Yangın TORK SiGORTA ANONIM ŞIRKETi Nakliyat ITIMADI MILLI Bankasi : Adapazan türk ticaret Bankasıdır Adapazan Türkr Ticaret Bankasınm Merkez ve Şubelerinin bulundugu mahallele memleketin bellibaşlı Ticaret merkezlerinde ACENTALARI VARDIR Tel: İTIV1AT îstanbul Galata itimadı Mıllî Hanı Teleîon,41937 İ Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan: Mektebimiz Elektro Mekanik şubesi için kapalı zarf usulile bir adet buhar makinesi alınacaktır. Münakasası 22/9/934 pazartesi günü saat «14» te yapılacaktır. Istiyenler şartname ve tefeıtüatını iki lira bedel mukabilinde mektep veznesinden tedarik edebilirler. Münakasaya gireceklerin muayyen saatten evvel, muvakkat temi natlarım vezneye yatırdıklarma dair makbuzlarla sair evrakı lâzimeyi muhtevi kapalı zarflarını Komisyona tevdi etmeleri lüzumu ilân olunur. (3926) Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 11 ağustos 1934 tarihinde yapılan münakasasmda talip zuhur et memis olan 150 ton Dizel mayi mahruku 18 ağustos 1934 cumartesi günü saat 15,30 da pazarhğa konmuştur. Şartnamesini görmek isti yenler hergün ve pazarhğa gireceklerin de o gün ve saatte muvak kat teminatlarile birlikte Komisyona müracaatleri. (4772) Emlâk Hisseye gore muNo.sı hammen kıymeti 1 harita 2 ada 597 T.L. Mühürdarbağı 1/2 1277 ^Cadıköy Caferağa Arsa metrosu 99,50 2 3 3 561 1/2 1278 3 » 93,50 1/2 3 3» » 720 1279 » 120 1/2 4 » 3» 876 146 1280 » 1/2 5 » » 1062 177,50 1281 ) » 1/2 219,50 6 » » 1317 1282 » 1/2 191,50 7 » » 1149 1283 » 1/2 229,50 6 3 » » 1377 1284 3 » 1/2 145 1 » 1 ada 725 1285 » 1/2 190,50 2 » » 955 1286 » 1/2 222,50 3 3» » 1 1 1 3 7v 1287 » 1/2 228,50 4 » » 1145 r> 1288 » 1/2 242,50 5 » » 1213 » 1289 » 1/2 223.50 6 » » 1118 3 » 1290 3 » 1/2 221,50 7 3» » 1108 » 1291 » 1/2 » 220,50 8 » » 1103 » 1292 » 1/2 * r » 218,50 9 » » 1093 3 » 1293 » 1/2 10 » » 2736 » » 456 1294 » 1/2 11 » 3» 1104 » ı» 184 1295 » 1/2 12 » » 1035 3 » » 172,50 1296 3 » 1/2 ve Kadıköy rıhtımî » 362,50 13 » 3» 2719 » 1297 » yukarıda evsafı yazılı gayrimen Yüzde yedi bvçuk pey akçeleril e ih&le bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere kullerir. mülkiyetleri açık arttırma suretile satışa çıkarılrnıştır. thaleleri 25/8/934 cumartesi günü saat on beştedir. Senei haliye vergisile (4398) belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname. bankamız kapısına asılmıştır. Sıra No.sı Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesî Istanbul Ziraat Bankasından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog