Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

ıCumhuriyet 15Ağustos 1934 Beklediği Aşk Edebi roman 33 Sonra, kimsenin gelmediğini görerek, etrafa bakındı. Semiramis nerede, Semira mis, Semiramisi istiyorum, Semiçamis yatıyor, gelemez. Semiramis, Semiramis!... Bu sefer genç kadın avazı çıktığı kadar bağınyor, kendini yataktan ahp kapıya doğru koşuyordu. Sedat kansıru yakalayıp zorla yatağa »ürüklerken: Yat Birge, çağınrım, dur, şkndi gelir... Diye söyleniyordu. Nitekim, başka çare olmadığını anlayınca sö • zünü tuttu. Genç kızın yatak odasımn önüne gitti ve biraz tereddütten sonra, kapıya bir iki kere vurdu, içeriden tatlı bir ses geldi: Kim o!.. Ne istiyorsunuz?.. Benim, Semira mis Hanım, .Birge gene hastalandı, muhakkak sizi istiyor, kendini yerdenyere atıyor. Çok geçmeden kapı açıldı, önünde dekolte geceliğinin üzerine al dığı «Penuar» a sanlmağa uğraşan genç kız göründü. Siyab saçları dağılmış, çıplak omuzlarına doğru dökülüyordu. Sedat gayriihtiyarî bir iki adım geriledi. Ne söyliyeceğini, ne yapacağım şaşırdı. Semiramis, onun yüzüne bile bakmadan, arkadasının yanına koştu. Ne o küçük hanım, gene ne oldunuz?.. Sen misin?.. Benim, görüyorsun ya!.. Evet. Beni niçin istedin?.. Hiç, şey için istedim. Ne için istedin? Şey için, ha Fikret için. Fikret için mi?.. Evet Fikret gelmis, onu içeri aimıyorlar, niye almıyorlar, hadi git içeri al. Buraya gelsin. Hadi hadi, niye duruyorsun?.. Fikret filân gelmedi. Geldi. Gelmedi, diyorum. Yalan söylüyorsun, geldi, ben biliyorum. Bu akşam gelecekti, o, yalan söylemez. Allah için. Ne dedkı?.. Hiç ! . . . Ha!... Birşey söyledin zan nettim. Hadi git, getir, kapmın önünde bekliyor. Semiramis başını çevirdi. Ne yapahm, der gibi Sedat Samiye baktı. Halbuki o, söylenenlerin farkında değildi. Akh başında, belki, hastanın kadar bile kalmamıştı. Gözle rini genç kıza dikmis, bir çılgın gibi hakıyordu. O dakikada herşey yapabilirdi. Bu bağıran ağzı, bir saniyede her zaman için kapatabilir, sonra bu yuvarlak, beyaz omuzları görünen, dağınık siyah saçlı kadım, kollannın arasma alarak, ta uzaklara kaçırabilirdi. Semiramis, kendine bakan siyah gözlerin karşısında titredi. Pemyuvannı boynuna kadar çekerek sıtnsıkı sarıldı. Sedadın vaziyetini Birgeninkin den daha tehlikeli buldu. Müvaze nesini kaybetmeğe başlıyan adamıtı yanında daha fazla durmak istemedi. Birgeye: Peki gidip çağırayım, yalnız, biraz bekle, sakm patırdı etme!.. Diye tenbih ederek, kaçtı. Kapı kapanmca, aaat evvel genç kızm Sedat kendini vücudünün, gene şezlongun üzerine attı. Birkaç başının, saçlarının temas ettiği yuvarlak yastığı kollannın arasma aldı. Çılgıncasına, öpmeğe, yüzüoe, gözüne sürmeğe başladı. Hıçkırıklar göğsiinden boğazına kadar çı kıyor, orada düğümlenerek kalı • yordu. Ağzında, gözlerinin ateşinde kuruyarak akamıyan yaşların acı lezzeti vardı. Birge, uzun bir zaman yanıba şında ıstıraptan kıvranan birinin mevcut olduğunun farkına bile varmadan, gözleri kapıda bekledL Fakat bir türlü beklediği gelmiyordu. Ümitsiz nazarlarla etrafına bakın • dı. lşte o zaman yüzükoyun yatan bir erkek gördü. Sevgllsinden başka birşey düşünemiyen hasta, onu gördüğünii zannetti. Sevinçle*yor ganı fırlatarak, hızla ayağa kalktı. Karyolamn ortasında bir iki kere sendeledi. Ellerile kararan gözle rini kapatarak, tekrar yerine çök tü. Dönen başını karyolamn yanındaki komodine dayanıp kocasına doğru uzanarak Fikret!.. Fikret diye seslendi. Cevap alamayınca daha yüksek sesle devam etti: Fikret, Fikret niye cevap vermiyorsun, darıldıa tnı?.. Ben senin burada olduğunu bilmiyordum. Fikret!.. Fikret!... Ses gitgide yükseliyordu. Sedat mecburî başını kaldırdı, kansile gözgöze geldiler, ve uzun uzun bakıştılar. Kadınm gözlerinde evvelâ hayret, sonra, inkisan hayal, adamınkilerde, derin bir nefret, coşkun bir hiddet vardı. Hasta, bu yabancıyı tanıyamamış, yalnız Fikret olmadığım anlamıştı. Dudaklarını bükerek, başını çevirdi, gene kapıya bakmağa başladı. Sonra birden yerinden kalktı. Pencereye doğru koştu. Zayıf kollarından ümit edilmiyen bir kuvvetle, bir hatnlede pencereyi açti. Aşağıya doğru iğilmeğe başladı. Yağmurun çıkardıği şakırtılardan başka hiç bir ses gelmiyen boş sokağı gözlerile araştırdı. Kimse yoktu, sokak kapısmı görebilmek için ayaklarınm ucunda yükselerek yarı belinden aşağı kadar sarktı, bir türlü kapıyı göremiyordu. Biraz daha gayret etti, muhakkak görme • liydi. Sedat irileşen gözlerini kırpmadan bu ürkünç manzarayı seyredi yordu. Içinde karışık bir mücadele vardı. «Biraz daha, birkaç saniye daha... Herşey bitecek» diyordu. Fakat dayanamadı, genç kıadını belinden yakahyarak, havaya kaldırdı, yatağına hızla attı, ve ba • ğırdı: Artık yat!.. Anhyor musun kıpırdama, anhyor musun? Sesini kes!.. Ben de çıldırıyorum. An ladın mı?.. Anlamağa gayret et biraz... Yoksa çok fena ola • cak... Sesini çıkarma, sesini duy mıyayım, yat, uyu, anladın mı?.. Uyu!... Elektriği söndürdü, açık duran penceremin önüne gitti, rutubetli havayı derin derin içine çekti. Birge birşey anlamamış lâkin sinmişti. İçeri giren soğuk rüzgâr, ince gecelikten çıkan çıplak kollarını, boynunu ısırdı. Yorganın altıraa büzüldü. Gözleri, karanlıkta kapıyı görmeğe çalışıyordu. *** Naciye Hanımefendi içini çeke • rek söylemdi: Zavallı yavrum hiç yoktan neler çekti. Artık geçti hanımefendi, ge çen birşeyi düşünerek üzülmeyiniz. Aman doktor, geçti, geçti, diyorsunuz ama ne yiyor, ne içiyor, ne uyuyor, ağlayıp sızlayıp oturu yor, haline bakın neye döndü?.. Onlar da geçecek!.. Onlar, pek çabuk geçemîyecek Semiramis, içinden: galiba diyerek gözlerini karyolasmda otutran Birgeye çevirdi. İki arkadaş bakıştılar. (Mabadi var) Sporcular geliyor Iktısat Işleri Yazan: PERİHAN ÖMER Kafilemiz Leningratlan doğruca Odesayî hareket etti Sun'î pamuk icat edildi, yüne benzer bir madde Moskova 14 (Hususî muhabiri de bulundu; fakat her ikisinin bazı mahzurları var mizden) Odesadan 18 ağustosta kalkacak olan vapur 16 ağustosta hareket edeceği için sporcu kafilemiz Moskovaya uğramadan Lenin grattan doğruca Odesaya gitmiştir. Kiyefte maç yapılmıyacaktır. Odesada da müsabaka yapılıp yapılmıyacağı meçhuldıir. Almanyanın bütün dünyayı alâka dar eden haricî ve dahilî sıyasetinden maada ve buniardan ziyade ehemmi • yetle takip olumağa lâyık bir iktısadî vaziyeti ve bu iktısadî vaziyetin altında bir de iptidaî maddeler meselesi vardır. Malumdur ki, Almanya, smaî ha • yatının idamesi için muhtaç olduğu iptidaî maddeleri hariçten satın alacak malî kudrette değildir. Halbuki, sınaî faaliyeti tahdit etmek, işsizler adedi nin artmasını intaç edeceği cihetle, bu da Hitler hükumetinin işine gelmiyen bir keyfiyettir. Haricî istikrazlara müracaat ise, Nazilerin «iyasetine muhalif göriiniiyor. O halde, Almanya, kendisine Iâzun olan iptidaî maddeleri, behemehal dahilden temin etmek mecburiyetinde kalıyor. Bunun için de, Harbi Umumide olduğu gibi, şebih (Ersatz) maddeler yaratmağa çalısıyor. Bunda, ne dereceye kadar muvaffak olacakür? Orasını Allah bilir. Rayhiştag meclisinde, 13 haziran günü beyanatta bulunan Başvekil: «Eğer, ticaret muvazenemiz, yabancı piyasaların kapanmasından ve siyasî boykotajdan müteessir olacak olursa, biz, fen adamlanmızın ve kimyagerlerimizin dehası sayesinde, bazı maddeler için kendimizi ecnebi esaretinden herhalde kurtarmasını bileceğiz.» demişti. edecekb'r. O zaman, şebih maddeler' işlemek için, birçok külfet ihtiyar edilerek tadil edilen Alman fabrikaları nın yeniden, maddei asliyeleri işliye • bilecek bir hale ifrağ edilmeleri icap edecektir ki, bu da hesaba katılmak iktıza eder. Bu sebeplerden dolayı, aran.lan şebih maddelerin, tabiî halin avdetinden sonra da piyasalarda rağbet görecek, meselâ sun'î ipek gibi, biza t<*hi kıymeti haiz maddeler olması isteniyor. Aimanlar sun'î yün ve pamuk yapacaklar » j RADYO Bu zıksamki nrogram J tSTANBUL: 18,30 fransızca ders 19 monolog: Şeaîr Tiyatrosu artistlerinden Muammer Bey 19,30 Türk musiki neşrlyatı: (Ek . rem, Ruşen, Cevdet, Mustafa Beylcr ve Vecihe, Semiha Hammlar) 21,20 Ajans ve borsa haberleri . 21,30 stüdyo caz ve tango orkestrası. Mıntaka kongresi T. 1. C. t. tstanbul mıntakası reisliğinden: Mıntakamızın 1934 senesi kon gresi 31 ağustos 1934 cuma günü tam saat 10 da tstanbul Cağaloğlunda Halkevi salonunda toplanacak • tır. Mıntakamızda mukayyet ve u mumî meckezimizce müseccel müt tefik kulüplerimiz üçer murahhasla bu içtimaa iştirak etmek hakkını haizdir. Bu murahhaslar tahrirî salâhiyetnameleri hâmil olmadıkça müzakerata iştiırak ve rey ita edemezler. Ruznamei müzakerat: 1 Kongre divan riyaseti intihabi. 2 Mıntakanın idarî, fennî, maIî raporlarınm okunması. 3 Hesap müfettişlerinin raporunun okunması. 4 Mıntaka mesaisi hakkında müzakerat. 5 Yeni heyetlerin ve hesap müfettişlerinin intihabı. Pehlivanlar bugün ekzersiz yapacaklar Cuma günü Taksim stadyomunda başlıyacak olan profesyonel güreş müsabakalarına girecek olan güreşçiler bugün saat beşte Taksim stadyomunda ekzersis yapacaklard'ır. Bu ekzersizleri arzu edenler mec canen sayredebilecektir. Şehrimizde yapılacak olan bu müsabakaların bir kısmı Greko Romen, bir kısmı da serbest olacak, müsabakalara iştirak edecek Türk pehlivanları serbest güreş yapacaklardır. Profesyonel güreslere amatör* ler giremyiecekler Y Güreş Federasyonundan: İstanbulda yapılacağı llân edilen profesyonel güreş müsabaklarına ittifaka da. hil amatör gürescilerin de lştirak ede . ceklerine dair bazı gazetelerde intişar eden havadisin varît olmadığının ve amatör gürescilerin bu gıbi müsabakalara lştirak etmelerinin gerek Türkiye İdman Oen\*ye*leri İttlfakı nizamatı ve • gerek beynelmilel nizamname lle ve kat'iyetle yasak edilmiş bulunduğunun tavzilıine lüzum görülmüştur. Tasdik değif, nakzedüen karar Tarı vapurundaki kaçakçıiıktin dolayı thtısas mahkemesince Va purculuk şirketi erkân ve müstahdemininden bazı kimseler hakkında verilen mahkumiyet kararınm mahkemei Temyizce tasdik olunduğu haber verilmi'ti. Halbuki karar tas • dik değil, nakzolunmuçtur. Perşembe günü bu davaya yeniden bakıl mağa başlanacaktır. Naim Beyin cenaza meras:mi Evvelki gün Vefadaki evinde birdenbire vefat eden eski cenazesi dün sabah Darii'fünun mü evinden kaldırıl Üniversite derrslerinden Babanzade Naim Beyin mış"n\ Cenpze merasiminde merhumun dostlan, talebeleri ve brzı : VİYANA: 17,40 ikindl konserl . 19 halk sarkılari20 musahabe 20,45 tagannl konseri: Opera parçaları ve şarlular 21,30 Yohanr Nestory: Uç perdelik şarkılı piyes 23.45 haberler . 24,05 askerî bando 1,45 gra . mofonla gece konseri . VARŞOVA: 17,35 gramofonla hafif musiki konserl • 18,05 tiyatro haberlerl 18,15 Polonya musikisl 19,05 muhtelif piyeslerden bazı sahneler . 19,20 askerî bando 19.50 Umumî Harbe ait hatıralar . 20,20 koro konseri 20.45 Polonya şarkılan 21,17 gramofonla hafif musiki parçaları 21,4! Almanlarm başlıca kavgulan, şim • Berllnden naklen Polonya halk musiki d<ki pamuk ve yün ithalâtını, hı'c d« • orkestrası 22.30 hafif musiki parçaları. ğilse yüzde 25 raddesinde tenzil ede23,20 Lembergden nakil . 24,10 gramo bilmektir. Almanya, 1933 senesinde fonla dans havalan. yalnız bu iki maddeden 435 milyon BUDAPEŞTE: 17.40 masallar 18,15 şarkılar 19.05 marklık ithalâtta bulunmuştur. Şimdi kısa hikâyeler . 19,35 orkestra konseri mesele, bu azim meblâğm, asgarî 100 21,05 komedi 22,20 J. Magyari Çingene milyonunu tasamıf etmektir. orkestrsısı . 23,35 cazbant 24,20 piyano tşte bu maksatladır ki, ağaç selülokonseri 24,30 Veres Çingene orkestrası. PRAGt zundan isb'hsal edilen ve (Vistra) na18.35 halkı alâkadar eden iktısadî memı verilen bir şebih pamuk icat edil • seleler . 18.50 gramofon 19 almanca miştir. Bu madde, kendsinden bekle neşriyat 20.10 fotoğrafçılara ait neşri. nilen her türlü hususiyetleri cami ise yat: Ziya ve gölge 20,25 gramofon 20,30 de, maliyet fiati pamuk fiatinnı iki misPrağlı bir ailenin hayatından sahneler l'dir. Bu maliyet Pati inmedikçe de, bu 22.05 taganni konseri . 23.05 haberler keşfin amelî bir faydası olamaz. 23,20 gramcfon 23,25 almanca haberler23,30 gramofon, Yünfin makamma kaim olmak uzere BELGRAT: de, (Vistra) yı vücude geriren t. G. 19,05 konferans 19.35 gramofonla Farben fabrikası, Volstra namını verhalk musikisinden parçalar 20,35 ta • diği ve Vistra ile yünden mamul dîğer ganni konser: . 21 05 Laybahtan nakil bir madde bulmuştur. Lâkin, Vistra M. Hitler, bu defa da, bir tngiliz gamünhasıran odundan istihsal edildiği zetecisine, Alman fen erbabının bu saYarınki perşembe günü Istanbul radhadaki muvaffakiyetlerinden birini izah halde, Volstra, hakikî yünden istiane yosunda saat 21 de Selim Sırrı Beyin veetmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh etmişfa'r. Filhakika, Almanya, mensu • receği konferansın mevzuu: (Jan Jak bu son madde tam maksada tevafuk etcat sanayiinin muhtaç bulunduğu ip Rüsonun musiki hocalığı) dır. memektedir. Bcndan maada, her iki tidaî madde obın pamuğun şebihini yamaddenin bir büyük mahzuru daha ratmak üzeredir. Bunda en biiyük vardn ki o da ağırlıklandır. güç'ük, bu şebih maddeyi keşfetmek Vakitsiz ihtiyarlıyanlara, ademi îk değil de, bunu, yerine kaim olacağı Fakrt butün bonlara rağmen, iktı tidar ve belgevşekliğine cmsalsiz bir m^ddei asliyeden daha ucuza malet «adî esareften kurtulmak azminde budevadır. Husiye, ve bilumum tenasül mektir. ,jf:'.ıT ?A lunan Almanya, bu maddeleri »orla guddelennden yapılmıştır. Uzviyete Diğer taraftan, halihazırda mîlletler halka kabul ettirecekb'r. yeniden hayat verir. arasındaki iktısadî harple AlnMm maVe bakalım, Alman fen muntesipleAYDIN DEMİRYOLLARI liyesînin busrünkü dar vaziveti ebedî de rinin Kkri icadı, daha ne harikalar gösMüdiriyeti umumiyesinden: ğildir. Elbet, bir gün tabiî hal avdet terecek?. Bunu zamanla anhyacağiz. tzmir Aydın demiryolu hissedaran alelâde alb ayda yüz elli üçüncü ictimaı umumiyesini eylulân yirmi beşine mu • sadif salı günü saat 11 de Londrada Konya (Hususî muhabirimiz • Old Broad Stereette 100 numarada kâ(Birinci »ahifeden mabat) den) Kadınhanı kazasmın Sa in Winchester Housete inikat edeceği ğırıyor ve dar ağaçlanna kadar sorayönü nahiyesinde Fransız tebaailân olunur. kulmağa çalışıyorlardı. sından M. Belkovaya ait bulunan çift Ruznamei müzakerat berveçhi atidir: Mahkumlar, ise, soğukkanlılıklalikte yangın çıkmış ve çiftlikteki bü1 Heyeti idare raporu, 2 1934 rını tamamen muhafaza etmiş ve yük bir konakla mahsul tamamen senesi haziran gayesnne kadar olan hehiçbir heyecan ve korku eseri gösyanmıştır. Yangın binanın bacasınsabatın tetkiki, 3 Şirketin muamelâtı tecmeksizin üiüme gitmişlerdir. daki kurumların tutuşmasile başlaumumiyesin'n tezekkürü. mış ve az zamanda binayı sararak Başvekil muavininin Rotna tşbu içtîmaa iştirak etmek arzu eden oradan da kış için kurutulup hazırseyahati hîssed'ran tarihi içt<madan lâakal on Ianan ot yığmlarma sirayet etmiştir. Roma 14 (A.A.) Daily Tele • dört gün akdem hisse senedahnı LonÇiftlikten hiçbirşey kurtarılamamışgraph muhabirinden: drada Old Broad Streette 100 numaratır. Avusturya Başvekil muavininin da Winchester House kâtibi umumni&e, Roma ziyareti, geçen martta ttalîzm;rde şirket idaresine, îstanbulda Osya, Avusturya ve Macaristan ara • manlı Bankasuıa tevdi e'melidirler. Tev sında imzalanan ve Almanyanın di edilecek hisse senedatı için aluıacak muhtemel bir tecavüzücıü derpiş eNUKUT m?kbuzlar hini içtiroada ibraz edilecekden misakın tabiî icabatındandır. tir. s terlin Avusturya mehafilinde, Prens Heyeti idare emrile kâtJbi umumî R. Dolar Starhembergin M. Musolini ile ye Fransız fr. P. W. ADEANE Winchester House r.ırer nid'en mülâkatlaı da bulunmasının 100, Old Broad Street, London, E. C. Relcıka mümkün olduğu ve lâkin mülâ Drahmı 2. 20 ağusto* 1934 (1881)^ Isvcre fr. katlardan fevkalâde mühim neti Leva Karaman asliye hukuk mahkemesinceler beklenmiyecN ği söylenmekte Selim Sırrı Beyin konferansı f FORTESTİN Avusturyada yeni bir suikast teşebbüsü Kadınhanı kazasında bir çiftlik yandı ısfantul Porsası kapanış fiatler 1 4 8 9 3 4 dir. Almanyadaki Avusturya lejiyonları feshedilmemiş Viy?na 14 (A.A.) Romadan bild'riliyor: R'«mî menabHen alınan ha • berlere göre, A'manyada bulunan A vusturya mlllî sosyalist rüesasından M. Habicht ve Franenfeld mevkuf değil lerdir ve Almanyadaki Avusturya lej yonlan da henüz feshdiîmem'ştir. D ğer taraftan, Avus'urya m'llî sosyalist fırkası hakkında iyi malumat alan me hafile göre mezkur fırkanm Münihte bulunan merkezi 15 eylule kadar faîliyetini muvakkaten durdurmuştur. M. Habicht sıkı sıkıya M. Göbbels il' tesr'ki mesaîye devam etmektedir. Vakıa A'man ve Avusturya Hitlerci. leri şimdilik şiddet usullerini terketnrş lerdir. Fakat M. Hitler daha geçende ve bizzat Avusturya millî sosyalist rüesasına beyanatında Hitlrrcilerin Avus turya hükumetine iştirak etmeleri prensipini asla bırakmadığuıı ve Avusturyada kraliyetin iadesine mâni olacağuu temin eylemiştir. Mark Zlotı tlorın fet kroan Avustorya şil Keçeta Lev I'inar profesörleri hazır bulunmuştur. Cenaze Edirnekapı kabr stamna defnedilnvştir. Kederli ailesine beyanı taziyet ederiz. Yen Ruble Isveç krnnn lurk altım Mecıdıye R a n k n n r <)s l ' Ar f Hikmet Bey vakfınc*a: CEKLER l.onJra \e\ 'ı ork PiTt Acıl ş 632.50 0,807^09 Giimriik Muhafaza Umum Kumandanlığı Istanbul Satınaima Komisyonundan: • 1 2 3 4 Resmi gîbi iki motör teknesi înşası pazarlık suretüe eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22/8/934 çarşamba günü saat 14 te Istanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasmdaki komisyonda yapılacaktır. Tasdikli şartnaoıe ve projeleri komisyondadır. İsteklilerin mühendis olduklarma veya mühendis kullanac*!' lanna dair vesika ile birlikte muvakkat teminat o!an «1445» lirahk vezne makbuzu veya banka mektuplarile beili zamana Komisyona gelmeleri. (4642) Peyojjlunda Tepebaşında ingiliz Sefarethanesi ittsalinde 6.8 numaralı Emperyal oteli ve altınaa 10 numaralı dükkân 937 senesi mayıs nihayetne kadar pazarlıkla kirava verilecerinıen taüp olanların tem nat akçesile 20 ağustos 934 pazartesi günü saat on beşe kadar Istanbul Evkaf Müdiri' etinde mütesekkil Emcün;eni Icareye müracaatleri. (4664) Atınj Ceticvre Amst tıdatr raş; V*ı\an a Madrıt Berlıo Varjova Budapeşte «ukreş Belra\okohama Moskova •tnkho " Mılano Bruksel 9.2725 88,0963 Kapanı? 3İ 0,8ffc5 12.06 9,2725 83.09b3 2,4355 64,77 J.I727 19,1437 4,''65 5,82 den: Karamanın Fenari mahallesmden mu* hacir Sal;h nezdmde ömer kızı Necibenin açtığı boşanma davasında kocası müddeaaleyh Kozana muhacirlerinden olup Nevsehrinin Melgü karyesinden Abidin oğlu Salime ikametgâhı meçhul olduğundan tebb'gat ifa edilemediği cihetle muhakemen;n muallâk bulunduğu 3 0 / 9 / 9 3 4 paz'r günü saat 9 da Vzzat vey» bir vekil göndermek surete'le Karaman asliye hukuk mabkemesinde hazır bultmması ilânen tebl'ğ olunur. (1902) 8elrdiy«i lft8 934 perşembe günü akşamı t4,77 1.1/3) JehirTiyaîroju 19.1437 4,26.% 5.«2 2,0 U 6 4,2( 6 4.0284 79,4625 34,834 1090 3,0864 4,2086 4,0284 79,4625 34.834 2.66fc4 090 3,0664 OPERET KOKTEYL Yazan: Ekrem Reşıt BesteliyenCemai Reşit Istanbul, Bebek ve Şisli cihetleri tramvavlan yoicular için temin edilmişrir. Saat 21 de İS (1KRAZLAR ı933 ık. ıstıkrazı ıstıkrazı Uabılı SERBEST RUHLAR Mıitnessili: Karigab Nortna Şerer llâveten. Dunyı haberleri Üsküdar HALE Sinemasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog